موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

فهرست دوره های آموزشی


معرفی دوره های آموزشی


گوهر تراشی


گوهر تراشی

این دوره شامل دو ترم مجزا به شرح زیر می باشد :

۱) گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (  تراش دامله )
  • آشنایی با دستگاه های برش سنگ و کاربرد انواع تیغه های برش کاری
  • قواعد تراش دامله و نحوه کار با دستگاه های تراش سنگ
  • شناخت کریستالوگرافی سنگ و نحوه طراحی و آماده سازی سنگ جهت برش
  • نحوه ایجاد فرم دامله در سنگ و آموزش پولیش کاری
  • آموزش قواعد ترمیم سنگ

۲) گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نمیه قیمتی ( تراش زاویه ای )
  • آشنایی با انواع تراش های زاویه ای یا پخ دار Faceted
  • آشنایی با استانداردهای تراش زاویه ای
  • نحوه کار با دستگاه و ابزار تراش زاویه ای و نحوه برش سنگ های قیمتی و بلورها
  • نحوه ایجاد زاویه و اشکال مختلف
  • اصول پولیش کاری سنگ های قیمتی و آشنایی با ابزار آن