موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۴۷۷ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۱۱۳ ۱۳۵۷ ۱۵۳۱ ۱۷۰۵ ۱۹۸۳ ۲۴۳۶ ۳۰۲۷ ۳۸۲۸ D-F ۱۱۱۳ ۱۳۵۷ ۱۵۳۱ ۱۶۷۰ ۲۰۱۸ ۲۴۷۰ ۳۴۱۰ ۴۲۸۰ D-F
۱۰۴۴ ۱۲۸۷ ۱۴۶۱ ۱۵۳۱ ۱۸۷۹ ۲۱۵۷ ۲۶۷۹ ۳۰۲۷ G-H ۱۰۰۹ ۱۲۸۷ ۱۴۶۱ ۱۵۳۱ ۱۸۷۹ ۲۱۹۲ ۲۸۸۸ ۳۴۱۰ G-H
۹۷۴ ۱۱۸۳ ۱۳۹۲ ۱۴۹۶ ۱۷۰۵ ۱۹۸۳ ۲۲۹۶ ۲۵۰۵ I-J ۹۰۴ ۱۱۸۳ ۱۳۹۲ ۱۴۹۶ ۱۷۰۵ ۱۹۸۳ ۲۲۹۶ ۲۵۴۰ I-J
۶۲۶ ۸۰۰ ۹۰۴ ۱۰۷۸ ۱۱۸۳ ۱۳۹۲ ۱۴۹۶ ۱۷۰۵ K-L ۵۵۶ ۷۶۵ ۸۷۰ ۱۰۴۴ ۱۱۸۳ ۱۳۲۲ ۱۴۲۶ ۱۶۳۵ K-L
۳۸۲ ۴۸۷ ۵۹۱ ۶۹۶ ۷۶۵ ۸۷۰ ۱۰۷۸ ۱۲۸۷ M-N ۳۴۸ ۴۵۲ ۵۲۲ ۶۲۶ ۶۹۶ ۸۰۰ ۱۰۰۹ ۱۲۱۸ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۵۷ ۱۵۶۶ ۱۸۴۴ ۲۲۶۲ ۲۵۰۵ ۲۹۲۳ ۴۱۰۶ ۴۵۲۴ D-F ۱۲۸۷ ۱۴۹۶ ۱۷۴۰ ۱۹۸۳ ۲۲۲۷ ۲۶۴۴ ۳۴۱۰ ۴۰۰۲ D-F
۱۲۵۲ ۱۴۲۶ ۱۶۷۰ ۱۹۴۸ ۲۲۶۲ ۲۷۱۴ ۳۴۸۰ ۴۰۳۶ G-H ۱۱۸۳ ۱۳۵۷ ۱۴۹۶ ۱۹۱۴ ۲۰۵۳ ۲۳۶۶ ۲۹۹۲ ۳۳۷۵ G-H
۱۱۴۸ ۱۳۵۷ ۱۵۶۶ ۱۷۴۰ ۲۰۵۳ ۲۳۳۱ ۲۹۹۲ ۳۴۱۰ I-J ۱۰۷۸ ۱۲۸۷ ۱۵۳۱ ۱۷۰۵ ۱۸۷۹ ۲۱۹۲ ۲۵۴۰ ۲۸۸۸ I-J
۸۳۵ ۱۰۰۹ ۱۱۸۳ ۱۳۵۷ ۱۶۷۰ ۱۸۴۴ ۲۳۳۱ ۲۵۴۰ K-L ۸۰۰ ۹۷۴ ۱۱۱۳ ۱۲۸۷ ۱۴۹۶ ۱۷۷۴ ۲۰۱۸ ۲۲۶۲ K-L
۵۹۱ ۶۶۱ ۸۳۵ ۱۰۴۴ ۱۱۴۸ ۱۳۲۲ ۱۵۶۶ ۱۸۴۴ M-N ۴۸۷ ۶۲۶ ۸۰۰ ۹۷۴ ۱۰۴۴ ۱۱۸۳ ۱۳۵۷ ۱۵۳۱ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۶۳۵ ۲۰۱۸ ۲۵۰۵ ۳۰۲۷ ۳۵۱۴ ۴۱۷۶ ۵۷۴۲ ۶۳۶۸ D-F ۱۴۲۶ ۱۶۷۰ ۲۰۱۸ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۴۵۲۴ ۵۰۴۶ D-F
۱۴۹۶ ۱۷۷۴ ۲۳۳۱ ۲۸۱۸ ۳۲۳۶ ۳۵۴۹ ۴۸۷۲ ۵۷۴۲ G-H ۱۲۸۷ ۱۶۰۰ ۱۸۴۴ ۲۲۲۷ ۲۵۰۵ ۲۹۵۸ ۳۸۲۸ ۴۵۲۴ G-H
۱۳۵۷ ۱۵۶۶ ۱۹۴۸ ۲۳۶۶ ۲۶۱۰ ۳۰۶۲ ۳۹۳۲ ۴۶۹۸ I-J ۱۲۱۸ ۱۴۲۶ ۱۶۳۵ ۱۸۷۹ ۲۱۹۲ ۲۵۷۵ ۳۳۰۶ ۳۶۵۴ I-J
۱۰۰۹ ۱۲۸۷ ۱۶۰۰ ۲۰۸۸ ۲۲۹۶ ۲۵۷۵ ۳۳۰۶ ۳۹۳۲ K-L ۹۰۴ ۱۰۷۸ ۱۳۹۲ ۱۵۳۱ ۱۸۰۹ ۲۱۵۷ ۲۶۱۰ ۲۹۹۲ K-L
۷۳۰ ۹۷۴ ۱۲۱۸ ۱۷۰۵ ۱۹۴۸ ۲۱۹۲ ۲۷۴۹ ۳۲۳۶ M-N ۶۲۶ ۷۶۵ ۱۰۰۹ ۱۲۸۷ ۱۴۲۶ ۱۸۰۹ ۲۲۲۷ ۲۵۴۰ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۷۸۴ ۴۱۷۶ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ ۱۰۴۴۰ ۱۱۱۳۶ ۱۱۸۳۲ ۱۳۵۷۲ ۱۶۰۰۸ D ۲۴۳۶ ۳۸۲۸ ۵۲۲۰ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۷۴۴ ۱۰۴۴۰ ۱۳۵۷۲ D
۲۴۳۶ ۳۸۲۸ ۵۹۱۶ ۶۹۶۰ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ ۹۷۴۴ ۱۰۴۴۰ ۱۰۷۸۸ ۱۱۸۳۲ ۱۳۲۲۴ E ۲۰۸۸ ۳۴۸۰ ۴۸۷۲ ۵۹۱۶ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ E
۲۴۳۶ ۳۸۲۸ ۵۵۶۸ ۶۶۱۲ ۷۶۵۶ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ ۱۰۴۴۰ ۱۱۱۳۶ ۱۱۴۸۴ F ۲۰۸۸ ۳۱۳۲ ۴۵۲۴ ۵۵۶۸ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ F
۲۰۸۸ ۳۴۸۰ ۵۲۲۰ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۸۰۰۴ ۹۰۴۸ ۹۷۴۴ ۱۰۰۹۲ ۱۰۴۴۰ ۱۰۷۸۸ G ۱۷۴۰ ۲۷۸۴ ۴۱۷۶ ۵۲۲۰ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ G
۲۰۸۸ ۳۱۳۲ ۴۸۷۲ ۵۹۱۶ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۳۹۶ ۹۷۴۴ H ۱۷۴۰ ۲۷۸۴ ۳۸۲۸ ۴۸۷۲ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ H
۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۴۵۲۴ ۵۵۶۸ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ I ۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۴۸۰ ۴۵۲۴ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ I
۱۷۴۰ ۲۷۸۴ ۴۱۷۶ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ J ۱۳۹۲ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۴۱۷۶ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ J
۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ K ۱۳۹۲ ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ K
۱۳۹۲ ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ L ۱۰۴۴ ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ L
۱۳۹۲ ۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ M ۱۰۴۴ ۱۳۹۲ ۱۷۴۰ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۵۲۴ ۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۵۲۸ ۱۴۶۱۶ ۱۷۰۵۲ ۱۹۸۳۶ ۲۱۲۲۸ ۲۲۹۶۸ ۲۷۱۴۴ ۳۴۸۰۰ D ۳۸۲۸ ۵۵۶۸ ۷۶۵۶ ۹۰۴۸ ۱۰۴۴۰ ۱۲۸۷۶ ۱۵۶۶۰ ۱۶۷۰۴ ۱۸۴۴۴ ۲۲۲۷۲ ۲۹۵۸۰ D
۴۱۷۶ ۶۶۱۲ ۱۰۰۹۲ ۱۱۸۳۲ ۱۳۹۲۰ ۱۶۳۵۶ ۱۸۷۹۲ ۲۰۱۸۴ ۲۱۹۲۴ ۲۳۶۶۴ ۲۷۸۴۰ E ۳۴۸۰ ۵۲۲۰ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۷۴۴ ۱۱۸۳۲ ۱۳۹۲۰ ۱۵۳۱۲ ۱۶۷۰۴ ۱۹۱۴۰ ۲۲۹۶۸ E
۴۱۷۶ ۶۲۶۴ ۹۷۴۴ ۱۱۱۳۶ ۱۳۲۲۴ ۱۵۶۶۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۴۴۴ ۱۹۴۸۸ ۲۱۹۲۴ ۲۴۳۶۰ F ۳۴۸۰ ۴۸۷۲ ۶۹۶۰ ۸۰۰۴ ۹۳۹۶ ۱۱۱۳۶ ۱۳۲۲۴ ۱۴۶۱۶ ۱۶۰۰۸ ۱۷۴۰۰ ۱۹۴۸۸ F
۳۸۲۸ ۵۹۱۶ ۹۰۴۸ ۱۰۴۴۰ ۱۲۱۸۰ ۱۴۶۱۶ ۱۶۰۰۸ ۱۷۰۵۲ ۱۸۰۹۶ ۲۰۱۸۴ ۲۲۶۲۰ G ۳۱۳۲ ۴۵۲۴ ۶۶۱۲ ۷۶۵۶ ۹۰۴۸ ۱۰۷۸۸ ۱۲۵۲۸ ۱۳۹۲۰ ۱۴۶۱۶ ۱۵۶۶۰ ۱۸۰۹۶ G
۳۴۸۰ ۵۵۶۸ ۸۳۵۲ ۹۷۴۴ ۱۱۴۸۴ ۱۳۵۷۲ ۱۴۶۱۶ ۱۵۶۶۰ ۱۶۷۰۴ ۱۸۰۹۶ ۲۰۸۸۰ H ۲۷۸۴ ۴۱۷۶ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۸۷۰۰ ۱۰۰۹۲ ۱۱۸۳۲ ۱۲۵۲۸ ۱۳۲۲۴ ۱۳۹۲۰ ۱۶۳۵۶ H
۳۴۸۰ ۵۲۲۰ ۷۶۵۶ ۹۰۴۸ ۹۷۴۴ ۱۱۸۳۲ ۱۲۸۷۶ ۱۳۵۷۲ ۱۴۲۶۸ ۱۵۳۱۲ ۱۷۰۵۲ I ۲۷۸۴ ۳۸۲۸ ۵۵۶۸ ۶۹۶۰ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ ۹۷۴۴ ۱۰۰۹۲ ۱۰۷۸۸ ۱۱۴۸۴ ۱۳۹۲۰ I
۳۱۳۲ ۴۸۷۲ ۶۹۶۰ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ ۱۰۴۴۰ ۱۰۷۸۸ ۱۱۸۳۲ ۱۳۲۲۴ J ۲۴۳۶ ۳۸۲۸ ۵۲۲۰ ۶۶۱۲ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۳۹۶ ۱۱۴۸۴ J
۲۷۸۴ ۴۵۲۴ ۵۹۱۶ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۳۹۶ ۱۰۴۴۰ ۱۱۴۸۴ K ۲۴۳۶ ۳۴۸۰ ۴۵۲۴ ۵۵۶۸ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۹۷۴۴ K
۲۴۳۶ ۳۸۲۸ ۵۲۲۰ ۵۹۱۶ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۷۴۴ L ۲۰۸۸ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۵۲۴ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ L
۲۰۸۸ ۳۱۳۲ ۴۱۷۶ ۵۲۲۰ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ M ۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۹۱۶ ۹۳۹۶ ۱۶۳۵۶ ۲۰۱۸۴ ۲۴۰۱۲ ۲۸۵۳۶ ۳۷۲۳۶ ۴۲۱۰۸ ۵۱۵۰۴ ۵۹۱۶۰ ۷۹۳۴۴ D ۵۲۲۰ ۷۶۵۶ ۱۳۲۲۴ ۱۶۳۵۶ ۲۰۱۸۴ ۲۳۳۱۶ ۲۶۱۰۰ ۲۹۵۸۰ ۳۴۴۵۲ ۳۹۶۷۲ ۵۰۴۶۰ D
۵۵۶۸ ۹۰۴۸ ۱۵۶۶۰ ۱۹۴۸۸ ۲۲۹۶۸ ۲۷۴۹۲ ۳۳۰۶۰ ۳۷۲۳۶ ۴۱۴۱۲ ۵۱۱۵۶ ۵۶۳۷۶ E ۴۸۷۲ ۷۳۰۸ ۱۲۸۷۶ ۱۵۳۱۲ ۱۹۱۴۰ ۲۱۹۲۴ ۲۴۷۰۸ ۲۶۷۹۶ ۳۱۳۲۰ ۳۴۴۵۲ ۳۹۶۷۲ E
۵۲۲۰ ۸۷۰۰ ۱۵۳۱۲ ۱۸۷۹۲ ۲۱۹۲۴ ۲۶۴۴۸ ۲۹۹۲۸ ۳۴۱۰۴ ۳۷۲۳۶ ۴۱۷۶۰ ۴۷۶۷۶ F ۴۸۷۲ ۶۹۶۰ ۱۲۵۲۸ ۱۴۶۱۶ ۱۷۷۴۸ ۲۰۵۳۲ ۲۳۳۱۶ ۲۵۰۵۶ ۲۷۸۴۰ ۳۱۳۲۰ ۳۴۴۵۲ F
۴۸۷۲ ۸۳۵۲ ۱۴۶۱۶ ۱۸۰۹۶ ۲۰۵۳۲ ۲۴۷۰۸ ۲۷۴۹۲ ۲۹۹۲۸ ۳۳۰۶۰ ۳۶۵۴۰ ۳۹۳۲۴ G ۴۵۲۴ ۶۶۱۲ ۱۱۸۳۲ ۱۳۹۲۰ ۱۶۷۰۴ ۱۹۴۸۸ ۲۱۵۷۶ ۲۳۳۱۶ ۲۵۰۵۶ ۲۷۸۴۰ ۳۱۳۲۰ G
۴۸۷۲ ۸۰۰۴ ۱۳۹۲۰ ۱۷۰۵۲ ۱۹۴۸۸ ۲۲۶۲۰ ۲۵۰۵۶ ۲۶۴۴۸ ۲۸۱۸۸ ۳۰۲۷۶ ۳۲۰۱۶ H ۴۵۲۴ ۶۲۶۴ ۱۱۱۳۶ ۱۲۸۷۶ ۱۵۶۶۰ ۱۸۰۹۶ ۲۰۱۸۴ ۲۱۵۷۶ ۲۲۹۶۸ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ H
۴۵۲۴ ۷۶۵۶ ۱۲۵۲۸ ۱۶۰۰۸ ۱۸۰۹۶ ۲۰۸۸۰ ۲۲۲۷۲ ۲۳۳۱۶ ۲۴۰۱۲ ۲۵۷۵۲ ۲۷۱۴۴ I ۴۱۷۶ ۵۹۱۶ ۱۰۴۴۰ ۱۱۴۸۴ ۱۴۶۱۶ ۱۶۷۰۴ ۱۷۷۴۸ ۱۸۷۹۲ ۱۹۸۳۶ ۲۰۸۸۰ ۲۳۳۱۶ I
۴۵۲۴ ۶۹۶۰ ۱۱۱۳۶ ۱۴۲۶۸ ۱۶۷۰۴ ۱۷۷۴۸ ۱۹۱۴۰ ۲۰۱۸۴ ۲۰۸۸۰ ۲۱۵۷۶ ۲۲۲۷۲ J ۳۸۲۸ ۵۵۶۸ ۹۰۴۸ ۱۰۴۴۰ ۱۲۸۷۶ ۱۴۲۶۸ ۱۴۹۶۴ ۱۵۶۶۰ ۱۶۳۵۶ ۱۷۰۵۲ ۱۸۰۹۶ J
۴۱۷۶ ۶۲۶۴ ۱۰۴۴۰ ۱۲۵۲۸ ۱۴۲۶۸ ۱۵۳۱۲ ۱۶۰۰۸ ۱۶۷۰۴ ۱۷۴۰۰ ۱۸۰۹۶ ۱۸۷۹۲ K ۳۴۸۰ ۵۲۲۰ ۸۰۰۴ ۹۰۴۸ ۱۰۷۸۸ ۱۱۴۸۴ ۱۲۱۸۰ ۱۲۸۷۶ ۱۳۵۷۲ ۱۴۲۶۸ ۱۴۹۶۴ K
۳۸۲۸ ۵۹۱۶ ۹۷۴۴ ۱۱۸۳۲ ۱۲۵۲۸ ۱۳۵۷۲ ۱۴۶۱۶ ۱۵۳۱۲ ۱۵۶۶۰ ۱۶۰۰۸ ۱۷۰۵۲ L ۳۱۳۲ ۴۸۷۲ ۶۹۶۰ ۸۰۰۴ ۹۳۹۶ ۱۰۴۴۰ ۱۱۱۳۶ ۱۱۸۳۲ ۱۲۱۸۰ ۱۲۸۷۶ ۱۳۲۲۴ L
۳۸۲۸ ۵۵۶۸ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ ۱۱۱۳۶ ۱۱۸۳۲ ۱۲۵۲۸ ۱۲۸۷۶ ۱۳۵۷۲ ۱۴۶۱۶ M ۲۷۸۴ ۴۱۷۶ ۵۹۱۶ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ ۱۰۴۴۰ ۱۱۱۳۶ ۱۱۴۸۴ ۱۲۱۸۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۶۱۲ ۱۱۴۸۴ ۲۲۲۷۲ ۲۸۱۸۸ ۴۱۴۱۲ ۵۲۸۹۶ ۶۸۹۰۴ ۹۱۸۷۲ ۱۰۶۱۴۰ ۱۲۱۱۰۴ ۱۶۰۴۲۸ D ۶۲۶۴ ۱۰۷۸۸ ۱۸۷۹۲ ۲۴۳۶۰ ۳۰۶۲۴ ۳۷۵۸۴ ۵۰۴۶۰ ۵۷۷۶۸ ۶۶۴۶۸ ۷۵۸۶۴ ۱۰۰۹۲۰ D
۶۲۶۴ ۱۱۱۳۶ ۲۱۵۷۶ ۲۷۱۴۴ ۳۸۶۲۸ ۵۰۴۶۰ ۶۲۶۴۰ ۷۹۳۴۴ ۹۰۱۳۲ ۱۰۱۹۶۴ ۱۱۵۸۸۴ E ۵۹۱۶ ۱۰۴۴۰ ۱۷۷۴۸ ۲۳۶۶۴ ۲۹۵۸۰ ۳۶۵۴۰ ۴۵۵۸۸ ۵۲۲۰۰ ۵۵۳۳۲ ۶۴۷۲۸ ۷۴۱۲۴ E
۵۹۱۶ ۱۰۷۸۸ ۲۰۸۸۰ ۲۶۱۰۰ ۳۶۸۸۸ ۴۶۹۸۰ ۵۸۸۱۲ ۶۷۵۱۲ ۷۸۳۰۰ ۸۸۳۹۲ ۱۰۰۹۲۰ F ۵۵۶۸ ۱۰۰۹۲ ۱۷۴۰۰ ۲۲۶۲۰ ۲۷۸۴۰ ۳۴۸۰۰ ۴۱۰۶۴ ۴۵۵۸۸ ۴۸۰۲۴ ۵۵۳۳۲ ۶۴۷۲۸ F
۵۵۶۸ ۱۰۴۴۰ ۲۰۱۸۴ ۲۴۳۶۰ ۳۴۴۵۲ ۴۳۱۵۲ ۵۱۱۵۶ ۵۶۳۷۶ ۶۲۹۸۸ ۶۹۹۴۸ ۸۱۴۳۲ G ۵۵۶۸ ۹۷۴۴ ۱۷۰۵۲ ۲۲۲۷۲ ۲۶۱۰۰ ۳۳۰۶۰ ۳۷۵۸۴ ۳۹۶۷۲ ۴۲۴۵۶ ۴۷۳۲۸ ۵۱۸۵۲ G
۵۵۶۸ ۱۰۰۹۲ ۱۹۱۴۰ ۲۲۶۲۰ ۳۲۷۱۲ ۳۸۶۲۸ ۴۲۸۰۴ ۴۹۷۶۴ ۵۴۶۳۶ ۵۸۴۶۴ ۶۰۲۰۴ H ۵۵۶۸ ۹۳۹۶ ۱۶۳۵۶ ۲۰۸۸۰ ۲۴۷۰۸ ۳۰۲۷۶ ۳۲۷۱۲ ۳۴۱۰۴ ۳۵۸۴۴ ۳۸۹۷۶ ۴۱۷۶۰ H
۵۵۶۸ ۹۳۹۶ ۱۷۷۴۸ ۲۰۸۸۰ ۲۹۲۳۲ ۳۳۷۵۶ ۳۶۸۸۸ ۳۹۶۷۲ ۴۲۴۵۶ ۴۴۵۴۴ ۴۶۲۸۴ I ۵۲۲۰ ۸۷۰۰ ۱۴۹۶۴ ۱۹۱۴۰ ۲۲۲۷۲ ۲۶۱۰۰ ۲۷۴۹۲ ۲۸۵۳۶ ۲۹۵۸۰ ۳۱۳۲۰ ۳۲۷۱۲ I
۵۲۲۰ ۸۳۵۲ ۱۶۳۵۶ ۱۹۱۴۰ ۲۴۷۰۸ ۲۸۸۸۴ ۳۰۲۷۶ ۳۱۶۶۸ ۳۳۴۰۸ ۳۴۸۰۰ ۳۶۸۸۸ J ۵۲۲۰ ۸۰۰۴ ۱۳۲۲۴ ۱۶۷۰۴ ۱۹۴۸۸ ۲۱۵۷۶ ۲۲۹۶۸ ۲۴۳۶۰ ۲۵۰۵۶ ۲۵۷۵۲ ۲۷۴۹۲ J
۵۲۲۰ ۸۰۰۴ ۱۴۶۱۶ ۱۷۷۴۸ ۲۱۲۲۸ ۲۴۳۶۰ ۲۵۷۵۲ ۲۶۷۹۶ ۲۸۸۸۴ ۳۰۹۷۲ ۳۳۰۶۰ K ۴۸۷۲ ۶۹۶۰ ۱۲۱۸۰ ۱۴۶۱۶ ۱۶۳۵۶ ۱۸۰۹۶ ۱۹۱۴۰ ۱۹۸۳۶ ۲۰۸۸۰ ۲۱۵۷۶ ۲۲۲۷۲ K
۴۸۷۲ ۷۶۵۶ ۱۲۸۷۶ ۱۶۰۰۸ ۱۸۴۴۴ ۲۰۱۸۴ ۲۲۲۷۲ ۲۳۳۱۶ ۲۵۴۰۴ ۲۶۴۴۸ ۲۸۵۳۶ L ۴۵۲۴ ۶۶۱۲ ۱۱۱۳۶ ۱۳۲۲۴ ۱۴۲۶۸ ۱۶۰۰۸ ۱۶۷۰۴ ۱۷۴۰۰ ۱۸۴۴۴ ۱۹۱۴۰ ۱۹۸۳۶ L
۴۸۷۲ ۷۳۰۸ ۱۰۴۴۰ ۱۳۵۷۲ ۱۶۰۰۸ ۱۶۷۰۴ ۱۸۴۴۴ ۲۰۸۸۰ ۲۲۲۷۲ ۲۲۹۶۸ ۲۴۰۱۲ M ۴۵۲۴ ۶۲۶۴ ۹۷۴۴ ۱۱۴۸۴ ۱۲۵۲۸ ۱۳۲۲۴ ۱۳۹۲۰ ۱۴۶۱۶ ۱۴۹۶۴ ۱۵۶۶۰ ۱۶۳۵۶ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۰۰۴ ۱۵۳۱۲ ۲۹۲۳۲ ۳۵۸۴۴ ۶۶۱۲۰ ۹۵۰۰۴ ۱۴۷۹۰۰ ۱۸۹۶۶۰ ۲۲۹۶۸۰ ۲۵۷۵۲۰ ۳۷۱۳۱۶ D ۷۳۰۸ ۱۳۵۷۲ ۲۶۷۹۶ ۳۲۷۱۲ ۵۴۹۸۴ ۷۸۶۴۸ ۱۱۶۵۸۰ ۱۵۳۸۱۶ ۱۸۸۲۶۸ ۲۲۰۲۸۴ ۳۲۰۱۶۰ D
۷۶۵۶ ۱۴۶۱۶ ۲۷۴۹۲ ۳۴۱۰۴ ۶۴۳۸۰ ۹۱۵۲۴ ۱۴۰۹۴۰ ۱۷۰۵۲۰ ۱۹۹۷۵۲ ۲۲۹۶۸۰ ۲۵۴۰۴۰ E ۶۹۶۰ ۱۲۸۷۶ ۲۵۰۵۶ ۳۰۹۷۲ ۵۳۲۴۴ ۷۱۶۸۸ ۱۰۷۵۳۲ ۱۳۴۳۲۸ ۱۵۶۹۴۸ ۱۸۸۹۶۴ ۲۱۲۹۷۶ E
۷۳۰۸ ۱۳۹۲۰ ۲۶۱۰۰ ۳۲۳۶۴ ۶۲۶۴۰ ۸۵۲۶۰ ۱۲۷۳۶۸ ۱۵۴۵۱۲ ۱۷۶۰۸۸ ۱۹۸۳۶۰ ۲۲۹۶۸۰ F ۶۶۱۲ ۱۲۱۸۰ ۲۳۳۱۶ ۲۹۲۳۲ ۵۱۸۵۲ ۶۵۴۲۴ ۹۷۴۴۰ ۱۱۲۴۰۴ ۱۳۳۹۸۰ ۱۵۸۶۸۸ ۱۸۲۷۰۰ F
۶۹۶۰ ۱۳۲۲۴ ۲۴۷۰۸ ۳۰۶۲۴ ۵۷۷۶۸ ۷۴۸۲۰ ۱۰۸۹۲۴ ۱۳۴۳۲۸ ۱۴۱۶۳۶ ۱۵۴۵۱۲ ۱۷۴۰۰۰ G ۶۲۶۴ ۱۱۸۳۲ ۲۲۶۲۰ ۲۷۴۹۲ ۴۵۹۳۶ ۶۰۲۰۴ ۸۰۰۴۰ ۹۵۳۵۲ ۱۰۷۱۸۴ ۱۲۶۳۲۴ ۱۴۰۲۴۴ G
۶۶۱۲ ۱۲۵۲۸ ۲۲۶۲۰ ۲۸۸۸۴ ۵۴۲۸۸ ۶۶۱۲۰ ۹۰۴۸۰ ۱۰۶۱۴۰ ۱۱۱۷۰۸ ۱۲۳۱۹۲ ۱۳۰۱۵۲ H ۵۹۱۶ ۱۱۴۸۴ ۲۱۹۲۴ ۲۶۱۰۰ ۴۲۴۵۶ ۵۱۸۵۲ ۶۶۱۲۰ ۷۹۳۴۴ ۸۷۶۹۶ ۹۵۷۰۰ ۱۰۳۷۰۴ H
۶۲۶۴ ۱۱۸۳۲ ۲۱۲۲۸ ۲۷۴۹۲ ۴۷۶۷۶ ۵۶۰۲۸ ۶۹۶۰۰ ۷۹۳۴۴ ۸۳۵۲۰ ۹۰۱۳۲ ۹۵۳۵۲ I ۵۹۱۶ ۱۰۷۸۸ ۲۰۵۳۲ ۲۴۳۶۰ ۳۷۹۳۲ ۴۴۱۹۶ ۵۴۲۸۸ ۶۳۶۸۴ ۶۷۸۶۰ ۷۱۶۸۸ ۷۶۵۶۰ I
۵۹۱۶ ۱۱۱۳۶ ۱۹۱۴۰ ۲۴۰۱۲ ۴۲۴۵۶ ۴۹۴۱۶ ۵۷۷۶۸ ۶۳۶۸۴ ۶۸۲۰۸ ۷۳۰۸۰ ۷۶۹۰۸ J ۵۵۶۸ ۹۷۴۴ ۱۸۴۴۴ ۲۲۲۷۲ ۳۴۱۰۴ ۳۸۹۷۶ ۴۴۸۹۲ ۵۲۲۰۰ ۵۴۹۸۴ ۵۶۰۲۸ ۵۹۵۰۸ J
۵۹۱۶ ۱۰۴۴۰ ۱۷۴۰۰ ۲۲۲۷۲ ۳۵۴۹۶ ۴۰۷۱۶ ۴۹۰۶۸ ۵۳۵۹۲ ۵۶۷۲۴ ۶۰۲۰۴ ۶۳۶۸۴ K ۵۵۶۸ ۹۳۹۶ ۱۶۳۵۶ ۲۰۱۸۴ ۲۸۵۳۶ ۳۳۷۵۶ ۳۷۵۸۴ ۴۲۱۰۸ ۴۵۲۴۰ ۴۶۹۸۰ ۵۰۱۱۲ K
۵۵۶۸ ۹۷۴۴ ۱۵۳۱۲ ۲۰۱۸۴ ۲۶۴۴۸ ۳۰۲۷۶ ۳۵۴۹۶ ۳۹۳۲۴ ۴۰۷۱۶ ۴۳۵۰۰ ۴۶۹۸۰ L ۵۲۲۰ ۹۰۴۸ ۱۴۲۶۸ ۱۷۷۴۸ ۲۳۳۱۶ ۲۶۱۰۰ ۳۰۶۲۴ ۳۳۷۵۶ ۳۶۸۸۸ ۳۷۵۸۴ ۳۸۲۸۰ L
۵۵۶۸ ۹۳۹۶ ۱۲۵۲۸ ۱۸۴۴۴ ۲۲۶۲۰ ۲۶۴۴۸ ۳۰۶۲۴ ۳۳۷۵۶ ۳۴۸۰۰ ۳۶۵۴۰ ۴۰۰۲۰ M ۵۲۲۰ ۸۷۰۰ ۱۱۴۸۴ ۱۵۶۶۰ ۱۹۴۸۸ ۲۳۳۱۶ ۲۶۴۴۸ ۲۹۵۸۰ ۳۱۳۲۰ ۳۲۳۶۴ ۳۳۴۰۸ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۰۹۲ ۲۰۱۸۴ ۳۶۵۴۰ ۶۰۲۰۴ ۱۲۸۷۶۰ ۱۹۹۷۵۲ ۳۱۱۴۶۰ ۴۰۱۹۴۰ ۴۵۷۶۲۰ ۵۲۵۴۸۰ ۸۱۴۳۲۰ D ۸۷۰۰ ۱۶۳۵۶ ۳۱۶۶۸ ۳۹۳۲۴ ۸۳۵۲۰ ۱۲۷۰۲۰ ۲۰۴۲۷۶ ۲۶۶۲۲۰ ۳۰۴۵۰۰ ۳۵۱۴۸۰ ۵۰۴۶۰۰ D
۹۳۹۶ ۱۹۴۸۸ ۳۴۸۰۰ ۵۶۷۲۴ ۱۲۵۲۸۰ ۱۸۴۴۴۰ ۲۸۴۶۶۴ ۳۶۰۱۸۰ ۴۰۹۵۹۶ ۴۵۹۳۶۰ ۵۱۸۵۲۰ E ۸۳۵۲ ۱۵۶۶۰ ۲۹۹۲۸ ۳۷۵۸۴ ۸۱۴۳۲ ۱۱۶۹۲۸ ۱۸۷۲۲۴ ۲۴۲۵۵۶ ۲۷۲۴۸۴ ۳۰۳۴۵۶ ۳۴۶۲۶۰ E
۹۰۴۸ ۱۸۷۹۲ ۳۳۰۶۰ ۵۴۹۸۴ ۱۲۱۸۰۰ ۱۷۲۶۰۸ ۲۴۹۱۶۸ ۳۱۸۷۶۸ ۳۶۱۹۲۰ ۴۰۴۳۷۶ ۴۴۱۹۶۰ F ۸۰۰۴ ۱۴۹۶۴ ۲۸۱۸۸ ۳۵۸۴۴ ۷۷۶۰۴ ۱۰۸۵۷۶ ۱۶۲۵۱۶ ۱۸۲۷۰۰ ۲۴۲۵۵۶ ۲۷۱۴۴۰ ۲۹۷۱۹۲ F
۸۷۰۰ ۱۷۷۴۸ ۳۱۳۲۰ ۵۳۲۴۴ ۱۱۶۵۸۰ ۱۵۵۵۵۶ ۲۱۷۵۰۰ ۲۶۴۴۸۰ ۲۹۰۵۸۰ ۳۲۳۲۹۲ ۳۵۱۴۸۰ G ۷۶۵۶ ۱۴۲۶۸ ۲۶۷۹۶ ۳۴۱۰۴ ۷۴۸۲۰ ۹۵۰۰۴ ۱۴۲۶۸۰ ۱۶۷۳۸۸ ۱۸۳۰۴۸ ۲۰۳۹۲۸ ۲۲۲۷۲۰ G
۸۳۵۲ ۱۷۰۵۲ ۲۹۵۸۰ ۴۶۶۳۲ ۱۰۴۷۴۸ ۱۳۰۱۵۲ ۱۷۷۴۸۰ ۲۱۱۵۸۴ ۲۳۳۸۵۶ ۲۵۸۹۱۲ ۲۸۱۸۸۰ H ۷۳۰۸ ۱۳۵۷۲ ۲۵۰۵۶ ۳۰۹۷۲ ۶۶۱۲۰ ۸۳۱۷۲ ۱۱۲۷۵۲ ۱۳۲۲۴۰ ۱۴۵۸۱۲ ۱۵۸۶۸۸ ۱۷۴۶۹۶ H
۸۰۰۴ ۱۶۳۵۶ ۲۷۸۴۰ ۴۱۷۶۰ ۸۹۷۸۴ ۱۱۱۷۰۸ ۱۴۴۴۲۰ ۱۶۲۵۱۶ ۱۸۰۶۱۲ ۱۹۴۸۸۰ ۲۰۴۲۷۶ I ۶۹۶۰ ۱۲۸۷۶ ۲۳۳۱۶ ۲۹۲۳۲ ۵۷۴۲۰ ۷۳۰۸۰ ۹۵۰۰۴ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۴۸۴۰ ۱۲۰۰۶۰ ۱۳۰۵۰۰ I
۷۶۵۶ ۱۵۶۶۰ ۲۷۱۴۴ ۳۸۲۸۰ ۷۸۳۰۰ ۹۴۶۵۶ ۱۲۱۸۰۰ ۱۳۳۹۸۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۴۶۱۶۰ ۱۵۳۱۲۰ J ۶۶۱۲ ۱۲۱۸۰ ۲۱۵۷۶ ۲۵۷۵۲ ۵۰۴۶۰ ۶۲۶۴۰ ۸۰۰۴۰ ۸۲۸۲۴ ۸۵۲۶۰ ۹۱۱۷۶ ۹۷۴۴۰ J
۷۳۰۸ ۱۴۶۱۶ ۲۵۴۰۴ ۳۴۸۰۰ ۶۲۲۹۲ ۷۵۵۱۶ ۹۰۴۸۰ ۱۰۰۹۲۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۰۷۸۸۰ ۱۱۳۱۰۰ K ۶۲۶۴ ۱۱۱۳۶ ۱۹۸۳۶ ۲۴۰۱۲ ۴۱۰۶۴ ۵۰۴۶۰ ۵۹۱۶۰ ۶۱۹۴۴ ۶۶۱۲۰ ۷۱۳۴۰ ۷۶۵۶۰ K
۶۹۶۰ ۱۳۵۷۲ ۲۲۲۷۲ ۳۰۹۷۲ ۴۳۱۵۲ ۵۷۴۲۰ ۶۵۷۷۲ ۷۲۰۳۶ ۷۶۵۶۰ ۷۹۶۹۲ ۸۳۱۷۲ L ۵۹۱۶ ۱۰۴۴۰ ۱۶۳۵۶ ۲۲۲۷۲ ۲۹۵۸۰ ۳۸۲۸۰ ۴۴۱۹۶ ۴۶۶۳۲ ۴۸۷۲۰ ۵۲۲۰۰ ۵۵۳۳۲ L
۶۶۱۲ ۱۲۵۲۸ ۱۹۱۴۰ ۲۷۴۹۲ ۳۸۹۷۶ ۴۷۳۲۸ ۵۷۴۲۰ ۶۱۹۴۴ ۶۴۷۲۸ ۶۸۲۰۸ ۷۱۳۴۰ M ۵۹۱۶ ۱۰۰۹۲ ۱۳۵۷۲ ۲۰۵۳۲ ۲۶۱۰۰ ۳۴۴۵۲ ۳۸۹۷۶ ۴۱۴۱۲ ۴۲۸۰۴ ۴۴۵۴۴ ۴۶۲۸۴ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۹۲ ۱۷۷۴ ۲۱۹۲ ۲۷۱۴ ۳۰۶۲ ۳۷۵۸ ۴۷۳۲ ۵۹۱۶ D-F ۱۲۵۲ ۱۵۶۶ ۱۸۷۹ ۲۴۰۱ ۲۷۸۴ ۳۱۶۶ ۳۹۳۲ ۴۵۹۳ D-F
۱۲۸۷ ۱۵۶۶ ۱۹۸۳ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۳۳۰۶ ۳۸۹۷ ۴۹۰۶ G-H ۱۱۴۸ ۱۴۶۱ ۱۷۰۵ ۲۱۵۷ ۲۵۰۵ ۲۸۸۸ ۳۵۸۴ ۴۱۷۶ G-H
۱۱۴۸ ۱۳۹۲ ۱۶۷۰ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۷۴۹ ۳۴۸۰ ۴۰۳۶ I-J ۱۰۴۴ ۱۲۸۷ ۱۴۶۱ ۱۸۰۹ ۲۱۵۷ ۲۵۰۵ ۳۰۹۷ ۳۵۴۹ I-J
۸۳۵ ۱۰۴۴ ۱۳۵۷ ۱۷۷۴ ۲۰۱۸ ۲۱۹۲ ۲۸۱۸ ۳۱۶۶ K-L ۷۳۰ ۹۳۹ ۱۲۵۲ ۱۴۲۶ ۱۶۷۰ ۱۹۴۸ ۲۲۹۶ ۲۷۴۹ K-L
۵۹۱ ۷۶۵ ۱۰۴۴ ۱۴۶۱ ۱۶۷۰ ۱۹۱۴ ۲۱۵۷ ۲۳۳۱ M-N ۵۲۲ ۶۲۶ ۸۷۰ ۱۱۴۸ ۱۳۲۲ ۱۶۳۵ ۱۸۷۹ ۲۲۹۶ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۴۱۷۶ ۵۵۶۸ ۶۲۶۴ ۶۹۶۰ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ ۱۱۱۳۶ ۱۱۸۳۲ D ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۸۲۸ ۴۸۷۲ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۹۶۰ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ ۱۰۷۸۸ D
۲۰۸۸ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۵۲۲۰ ۵۹۱۶ ۶۶۱۲ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۹۰۴۸ ۱۰۰۹۲ ۱۱۱۳۶ E ۱۷۴۰ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۵۲۴ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ E
۱۷۴۰ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۸۷۲ ۵۵۶۸ ۶۲۶۴ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۹۰۴۸ ۱۰۰۹۲ F ۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۴۱۷۶ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ F
۱۷۴۰ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۵۲۴ ۵۲۲۰ ۵۹۱۶ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ G ۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ G
۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۴۱۷۶ ۴۸۷۲ ۵۵۶۸ ۶۲۶۴ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ H ۱۳۹۲ ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ H
۱۳۹۲ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۵۲۴ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ I ۱۳۹۲ ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ I
۱۳۹۲ ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ J ۱۳۹۲ ۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۳۸۲۸ ۳۸۲۸ ۴۱۷۶ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ J
۱۳۹۲ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۳۸۲۸ ۳۸۲۸ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ K ۱۰۴۴ ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۳۴۸۰ ۳۸۲۸ K
۱۰۴۴ ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۳۴۸۰ ۳۸۲۸ ۳۸۲۸ ۴۱۷۶ L ۱۰۴۴ ۱۳۹۲ ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۲۷۸۴ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ L
۱۰۴۴ ۱۳۹۲ ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۳۴۸۰ ۳۸۲۸ M ۱۰۴۴ ۱۰۴۴ ۱۳۹۲ ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۷۸۴ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۱۳۲ ۳۱۳۲ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۴۸۰ ۵۵۶۸ ۸۳۵۲ ۱۰۴۴۰ ۱۲۵۲۸ ۱۴۹۶۴ ۱۶۰۰۸ ۱۶۷۰۴ ۱۷۴۰۰ ۱۸۷۹۲ ۲۴۳۶۰ D ۳۱۳۲ ۴۵۲۴ ۵۹۱۶ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۷۴۴ ۱۱۴۸۴ ۱۲۱۸۰ ۱۳۵۷۲ ۱۶۰۰۸ ۱۹۸۳۶ D
۳۱۳۲ ۵۲۲۰ ۸۰۰۴ ۹۷۴۴ ۱۱۸۳۲ ۱۴۲۶۸ ۱۵۶۶۰ ۱۶۳۵۶ ۱۶۷۰۴ ۱۷۴۰۰ ۱۸۴۴۴ E ۲۷۸۴ ۴۵۲۴ ۵۵۶۸ ۶۶۱۲ ۷۶۵۶ ۸۷۰۰ ۱۰۰۹۲ ۱۰۷۸۸ ۱۲۱۸۰ ۱۳۵۷۲ ۱۶۰۰۸ E
۳۱۳۲ ۴۸۷۲ ۷۶۵۶ ۹۰۴۸ ۱۰۷۸۸ ۱۳۵۷۲ ۱۴۶۱۶ ۱۵۶۶۰ ۱۶۰۰۸ ۱۶۷۰۴ ۱۷۴۰۰ F ۲۴۳۶ ۴۱۷۶ ۵۵۶۸ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ ۱۰۴۴۰ ۱۲۱۸۰ ۱۳۵۷۲ F
۲۷۸۴ ۴۸۷۲ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۷۴۴ ۱۲۱۸۰ ۱۳۵۷۲ ۱۴۲۶۸ ۱۴۹۶۴ ۱۵۶۶۰ ۱۶۷۰۴ G ۲۴۳۶ ۴۱۷۶ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۶۹۶۰ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ ۹۷۴۴ ۱۰۷۸۸ ۱۲۱۸۰ G
۲۷۸۴ ۴۵۲۴ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۹۰۴۸ ۱۰۷۸۸ ۱۲۱۸۰ ۱۲۵۲۸ ۱۳۲۲۴ ۱۴۲۶۸ ۱۵۳۱۲ H ۲۴۳۶ ۳۸۲۸ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۶۶۱۲ ۷۳۰۸ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۷۴۴ ۱۰۷۸۸ H
۲۷۸۴ ۴۵۲۴ ۶۲۶۴ ۶۹۶۰ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ ۹۷۴۴ ۱۰۰۹۲ ۱۰۷۸۸ ۱۱۴۸۴ ۱۲۵۲۸ I ۲۰۸۸ ۳۸۲۸ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۹۱۶ ۶۶۱۲ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ I
۲۴۳۶ ۴۱۷۶ ۵۲۲۰ ۶۲۶۴ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۳۹۶ ۹۷۴۴ J ۲۰۸۸ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ J
۲۴۳۶ ۳۴۸۰ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ K ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ K
۲۰۸۸ ۳۱۳۲ ۴۱۷۶ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۶۹۶۰ L ۱۷۴۰ ۲۴۳۶ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۵۲۴ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ L
۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ ۴۸۷۲ ۵۲۲۰ ۵۵۶۸ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۵۹۱۶ M ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۳۸۲۸ ۳۸۲۸ ۴۱۷۶ ۴۱۷۶ ۴۱۷۶ ۴۵۲۴ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۵۲۴ ۷۶۵۶ ۱۱۱۳۶ ۱۴۶۱۶ ۱۸۷۹۲ ۲۱۹۲۴ ۲۶۱۰۰ ۲۸۸۸۴ ۳۵۱۴۸ ۴۱۴۱۲ ۵۶۰۲۸ D ۳۸۲۸ ۶۶۱۲ ۹۷۴۴ ۱۳۲۲۴ ۱۶۰۰۸ ۱۹۱۴۰ ۲۰۱۸۴ ۲۱۹۲۴ ۲۴۷۰۸ ۲۷۴۹۲ ۳۴۱۰۴ D
۴۱۷۶ ۷۳۰۸ ۱۰۷۸۸ ۱۴۲۶۸ ۱۸۰۹۶ ۲۱۲۲۸ ۲۴۷۰۸ ۲۶۱۰۰ ۳۰۹۷۲ ۳۵۸۴۴ ۴۱۷۶۰ E ۳۴۸۰ ۶۲۶۴ ۹۳۹۶ ۱۲۵۲۸ ۱۵۳۱۲ ۱۸۴۴۴ ۱۹۱۴۰ ۱۹۸۳۶ ۲۱۲۲۸ ۲۴۷۰۸ ۲۷۴۹۲ E
۳۸۲۸ ۷۳۰۸ ۱۰۴۴۰ ۱۳۹۲۰ ۱۷۴۰۰ ۲۰۵۳۲ ۲۳۶۶۴ ۲۴۷۰۸ ۲۶۱۰۰ ۳۰۹۷۲ ۳۵۴۹۶ F ۳۴۸۰ ۵۹۱۶ ۹۰۴۸ ۱۱۸۳۲ ۱۴۹۶۴ ۱۷۷۴۸ ۱۸۴۴۴ ۱۸۷۹۲ ۱۹۴۸۸ ۲۱۲۲۸ ۲۴۷۰۸ F
۳۴۸۰ ۶۹۶۰ ۹۷۴۴ ۱۳۵۷۲ ۱۶۷۰۴ ۱۹۴۸۸ ۲۲۲۷۲ ۲۳۳۱۶ ۲۴۳۶۰ ۲۶۱۰۰ ۲۷۴۹۲ G ۳۱۳۲ ۵۵۶۸ ۸۷۰۰ ۱۱۱۳۶ ۱۴۲۶۸ ۱۷۰۵۲ ۱۷۷۴۸ ۱۸۴۴۴ ۱۸۷۹۲ ۱۹۴۸۸ ۲۱۲۲۸ G
۳۴۸۰ ۶۶۱۲ ۹۳۹۶ ۱۲۸۷۶ ۱۵۳۱۲ ۱۷۴۰۰ ۱۸۷۹۲ ۱۹۴۸۸ ۲۰۱۸۴ ۲۰۸۸۰ ۲۴۷۰۸ H ۳۱۳۲ ۵۵۶۸ ۸۳۵۲ ۱۰۴۴۰ ۱۳۵۷۲ ۱۵۳۱۲ ۱۶۰۰۸ ۱۶۳۵۶ ۱۶۷۰۴ ۱۷۰۵۲ ۱۷۴۰۰ H
۳۴۸۰ ۶۲۶۴ ۹۰۴۸ ۱۱۴۸۴ ۱۳۵۷۲ ۱۵۳۱۲ ۱۶۰۰۸ ۱۶۷۰۴ ۱۷۷۴۸ ۱۸۴۴۴ ۱۹۴۸۸ I ۳۱۳۲ ۵۲۲۰ ۸۰۰۴ ۹۷۴۴ ۱۲۱۸۰ ۱۳۵۷۲ ۱۴۲۶۸ ۱۴۶۱۶ ۱۵۳۱۲ ۱۵۶۶۰ ۱۶۳۵۶ I
۳۱۳۲ ۵۵۶۸ ۸۰۰۴ ۹۳۹۶ ۱۱۸۳۲ ۱۲۸۷۶ ۱۳۵۷۲ ۱۴۲۶۸ ۱۴۹۶۴ ۱۵۶۶۰ ۱۶۳۵۶ J ۲۷۸۴ ۴۸۷۲ ۶۹۶۰ ۸۷۰۰ ۱۰۰۹۲ ۱۱۴۸۴ ۱۲۱۸۰ ۱۲۵۲۸ ۱۲۸۷۶ ۱۳۲۲۴ ۱۳۵۷۲ J
۳۱۳۲ ۵۲۲۰ ۶۶۱۲ ۸۰۰۴ ۹۳۹۶ ۱۰۷۸۸ ۱۱۴۸۴ ۱۱۸۳۲ ۱۲۵۲۸ ۱۲۸۷۶ ۱۳۵۷۲ K ۲۷۸۴ ۴۵۲۴ ۵۹۱۶ ۷۳۰۸ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ ۹۷۴۴ ۱۰۰۹۲ ۱۰۴۴۰ ۱۰۷۸۸ ۱۱۱۳۶ K
۳۱۳۲ ۴۵۲۴ ۵۹۱۶ ۶۹۶۰ ۸۳۵۲ ۹۰۴۸ ۹۷۴۴ ۱۰۰۹۲ ۱۰۷۸۸ ۱۱۱۳۶ ۱۱۴۸۴ L ۲۴۳۶ ۳۸۲۸ ۴۸۷۲ ۶۲۶۴ ۷۳۰۸ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۳۵۲ ۸۷۰۰ ۹۰۴۸ ۹۳۹۶ L
۲۷۸۴ ۳۸۲۸ ۵۲۲۰ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۷۶۵۶ ۸۰۰۴ ۸۷۰۰ ۹۳۹۶ ۱۰۰۹۲ M ۲۴۳۶ ۳۴۸۰ ۴۱۷۶ ۵۵۶۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۶۶۱۲ ۶۶۱۲ ۶۹۶۰ ۶۹۶۰ ۷۳۰۸ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۲۲۰ ۹۷۴۴ ۱۷۴۰۰ ۲۲۹۶۸ ۳۰۹۷۲ ۴۱۷۶۰ ۵۳۲۴۴ ۶۲۶۴۰ ۷۱۳۴۰ ۷۸۶۴۸ ۹۷۷۸۸ D ۴۸۷۲ ۸۷۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۸۷۹۲ ۲۴۷۰۸ ۳۰۲۷۶ ۳۵۴۹۶ ۳۸۶۲۸ ۴۶۲۸۴ ۵۲۲۰۰ ۶۷۸۶۰ D
۴۸۷۲ ۹۳۹۶ ۱۷۰۵۲ ۲۲۲۷۲ ۳۰۲۷۶ ۴۰۳۶۸ ۴۸۰۲۴ ۵۵۶۸۰ ۶۲۶۴۰ ۶۹۲۵۲ ۷۹۳۴۴ E ۴۵۲۴ ۸۳۵۲ ۱۳۵۷۲ ۱۸۰۹۶ ۲۴۰۱۲ ۲۹۵۸۰ ۳۳۴۰۸ ۳۶۸۸۸ ۴۰۰۲۰ ۴۶۲۸۴ ۵۲۸۹۶ E
۴۵۲۴ ۹۰۴۸ ۱۶۰۰۸ ۲۱۵۷۶ ۲۹۵۸۰ ۳۸۶۲۸ ۴۴۸۹۲ ۴۸۷۲۰ ۵۵۶۸۰ ۵۹۱۶۰ ۶۹۲۵۲ F ۴۱۷۶ ۸۰۰۴ ۱۳۲۲۴ ۱۷۴۰۰ ۲۳۳۱۶ ۲۸۵۳۶ ۳۱۶۶۸ ۳۲۷۱۲ ۳۶۸۸۸ ۳۹۶۷۲ ۴۴۸۹۲ F
۴۱۷۶ ۸۷۰۰ ۱۴۹۶۴ ۲۰۱۸۴ ۲۸۵۳۶ ۳۵۱۴۸ ۴۱۴۱۲ ۴۴۵۴۴ ۴۸۰۲۴ ۴۹۷۶۴ ۵۶۰۲۸ G ۳۸۲۸ ۷۶۵۶ ۱۲۵۲۸ ۱۶۷۰۴ ۲۱۹۲۴ ۲۶۴۴۸ ۲۸۱۸۸ ۳۰۲۷۶ ۳۲۷۱۲ ۳۵۱۴۸ ۳۷۹۳۲ G
۳۸۲۸ ۸۳۵۲ ۱۴۲۶۸ ۱۸۴۴۴ ۲۴۷۰۸ ۲۹۵۸۰ ۳۳۷۵۶ ۳۵۸۴۴ ۳۶۸۸۸ ۳۷۹۳۲ ۴۳۱۵۲ H ۳۴۸۰ ۷۳۰۸ ۱۱۴۸۴ ۱۵۳۱۲ ۱۹۴۸۸ ۲۲۹۶۸ ۲۴۷۰۸ ۲۵۴۰۴ ۲۶۷۹۶ ۲۷۸۴۰ ۲۹۹۲۸ H
۳۸۲۸ ۷۶۵۶ ۱۳۲۲۴ ۱۷۰۵۲ ۲۲۲۷۲ ۲۶۱۰۰ ۲۶۷۹۶ ۲۸۱۸۸ ۲۹۹۲۸ ۳۰۹۷۲ ۳۳۰۶۰ I ۳۴۸۰ ۶۶۱۲ ۱۰۷۸۸ ۱۳۹۲۰ ۱۷۰۵۲ ۲۰۱۸۴ ۲۰۸۸۰ ۲۱۵۷۶ ۲۲۲۷۲ ۲۲۹۶۸ ۲۵۴۰۴ I
۳۸۲۸ ۶۶۱۲ ۱۰۷۸۸ ۱۳۹۲۰ ۱۸۷۹۲ ۲۰۸۸۰ ۲۱۵۷۶ ۲۲۶۲۰ ۲۳۶۶۴ ۲۴۷۰۸ ۲۶۷۹۶ J ۳۴۸۰ ۵۹۱۶ ۹۳۹۶ ۱۱۴۸۴ ۱۴۶۱۶ ۱۶۳۵۶ ۱۷۰۵۲ ۱۷۴۰۰ ۱۸۰۹۶ ۱۸۷۹۲ ۲۰۸۸۰ J
۳۴۸۰ ۶۲۶۴ ۹۳۹۶ ۱۱۸۳۲ ۱۶۷۰۴ ۱۸۰۹۶ ۱۸۷۹۲ ۱۹۴۸۸ ۱۹۴۸۸ ۲۱۲۲۸ ۲۳۳۱۶ K ۳۱۳۲ ۵۵۶۸ ۸۳۵۲ ۹۷۴۴ ۱۲۱۸۰ ۱۳۲۲۴ ۱۳۹۲۰ ۱۴۶۱۶ ۱۵۳۱۲ ۱۵۶۶۰ ۱۶۳۵۶ K
۳۴۸۰ ۵۹۱۶ ۸۰۰۴ ۱۰۷۸۸ ۱۲۵۲۸ ۱۳۹۲۰ ۱۴۶۱۶ ۱۵۳۱۲ ۱۶۰۰۸ ۱۶۷۰۴ ۱۸۰۹۶ L ۳۱۳۲ ۴۸۷۲ ۷۶۵۶ ۸۳۵۲ ۱۰۰۹۲ ۱۱۴۸۴ ۱۲۱۸۰ ۱۲۵۲۸ ۱۲۸۷۶ ۱۳۵۷۲ ۱۴۲۶۸ L
۳۱۳۲ ۵۵۶۸ ۷۳۰۸ ۹۰۴۸ ۱۰۴۴۰ ۱۲۵۲۸ ۱۳۲۲۴ ۱۳۵۷۲ ۱۳۹۲۰ ۱۴۲۶۸ ۱۴۹۶۴ M ۳۱۳۲ ۴۵۲۴ ۶۶۱۲ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۹۰۴۸ ۹۷۴۴ ۱۰۰۹۲ ۱۰۷۸۸ ۱۱۱۳۶ ۱۱۴۸۴ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۶۱۲ ۱۲۱۸۰ ۲۱۹۲۴ ۲۸۸۸۴ ۴۷۶۷۶ ۷۳۰۸۰ ۱۲۳۱۹۲ ۱۴۱۶۳۶ ۱۶۰۴۲۸ ۱۷۴۰۰۰ ۲۳۱۰۷۲ D ۵۵۶۸ ۱۱۱۳۶ ۲۰۱۸۴ ۲۶۷۹۶ ۳۸۶۲۸ ۵۸۱۱۶ ۸۴۵۶۴ ۱۰۳۰۰۸ ۱۲۱۴۵۲ ۱۴۰۲۴۴ ۲۰۴۲۷۶ D
۵۹۱۶ ۱۱۴۸۴ ۲۰۱۸۴ ۲۷۸۴۰ ۴۵۵۸۸ ۶۹۶۰۰ ۱۱۴۸۴۰ ۱۲۹۸۰۴ ۱۵۰۳۳۶ ۱۶۰۴۲۸ ۱۷۴۰۰۰ E ۵۲۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۸۴۴۴ ۲۵۴۰۴ ۳۶۸۸۸ ۵۴۶۳۶ ۷۷۶۰۴ ۹۲۹۱۶ ۱۰۹۶۲۰ ۱۲۱۴۵۲ ۱۴۰۲۴۴ E
۵۲۲۰ ۱۰۷۸۸ ۱۸۴۴۴ ۲۶۷۹۶ ۴۴۱۹۶ ۶۴۳۸۰ ۱۰۱۲۶۸ ۱۱۸۳۲۰ ۱۳۶۷۶۴ ۱۵۰۳۳۶ ۱۵۶۹۴۸ F ۴۸۷۲ ۹۷۴۴ ۱۷۰۵۲ ۲۴۰۱۲ ۳۵۱۴۸ ۵۱۵۰۴ ۷۰۹۹۲ ۸۵۹۵۶ ۹۶۰۴۸ ۱۰۹۶۲۰ ۱۲۱۴۵۲ F
۴۸۷۲ ۱۰۰۹۲ ۱۷۰۵۲ ۲۵۰۵۶ ۴۳۱۵۲ ۵۹۵۰۸ ۸۵۹۵۶ ۱۰۳۰۰۸ ۱۰۷۸۸۰ ۱۲۱۴۵۲ ۱۳۳۲۸۴ G ۴۵۲۴ ۹۰۴۸ ۱۶۰۰۸ ۲۲۲۷۲ ۳۳۷۵۶ ۴۳۵۰۰ ۶۳۳۳۶ ۷۲۷۳۲ ۸۵۹۵۶ ۹۴۶۵۶ ۱۰۳۰۰۸ G
۴۸۷۲ ۹۳۹۶ ۱۶۳۵۶ ۲۳۳۱۶ ۳۸۲۸۰ ۵۲۵۴۸ ۷۲۷۳۲ ۸۵۹۵۶ ۹۲۹۱۶ ۱۰۱۲۶۸ ۱۰۹۶۲۰ H ۴۵۲۴ ۸۷۰۰ ۱۴۹۶۴ ۲۰۱۸۴ ۳۰۹۷۲ ۳۶۸۸۸ ۴۸۷۲۰ ۶۰۹۰۰ ۷۰۹۹۲ ۷۷۶۰۴ ۸۱۰۸۴ H
۴۸۷۲ ۹۰۴۸ ۱۵۳۱۲ ۲۱۲۲۸ ۳۳۷۵۶ ۴۵۲۴۰ ۵۸۴۶۴ ۶۲۲۹۲ ۶۶۸۱۶ ۷۲۷۳۲ ۷۶۲۱۲ I ۴۵۲۴ ۸۳۵۲ ۱۳۹۲۰ ۱۸۰۹۶ ۲۷۱۴۴ ۳۳۴۰۸ ۴۰۰۲۰ ۴۸۷۲۰ ۵۳۹۴۰ ۵۷۴۲۰ ۶۰۹۰۰ I
۴۵۲۴ ۸۳۵۲ ۱۴۲۶۸ ۱۹۴۸۸ ۲۹۲۳۲ ۳۶۸۸۸ ۴۴۸۹۲ ۴۸۳۷۲ ۵۱۵۰۴ ۵۴۹۸۴ ۵۸۴۶۴ J ۴۱۷۶ ۸۰۰۴ ۱۲۸۷۶ ۱۶۷۰۴ ۲۲۹۶۸ ۲۶۷۹۶ ۳۲۷۱۲ ۳۶۱۹۲ ۳۹۶۷۲ ۴۳۱۵۲ ۴۴۵۴۴ J
۴۵۲۴ ۸۰۰۴ ۱۲۱۸۰ ۱۷۰۵۲ ۲۵۰۵۶ ۲۸۵۳۶ ۳۴۱۰۴ ۳۷۲۳۶ ۴۰۳۶۸ ۴۲۸۰۴ ۴۵۵۸۸ K ۴۱۷۶ ۷۶۵۶ ۱۱۱۳۶ ۱۴۲۶۸ ۱۸۷۹۲ ۲۲۶۲۰ ۲۶۴۴۸ ۲۹۲۳۲ ۳۲۰۱۶ ۳۳۴۰۸ ۳۴۸۰۰ K
۴۱۷۶ ۷۶۵۶ ۱۰۷۸۸ ۱۳۹۲۰ ۱۸۷۹۲ ۲۱۹۲۴ ۲۶۱۰۰ ۲۷۱۴۴ ۲۸۱۸۸ ۲۹۲۳۲ ۳۰۶۲۴ L ۳۸۲۸ ۶۹۶۰ ۹۷۴۴ ۱۱۴۸۴ ۱۴۲۶۸ ۱۶۰۰۸ ۱۸۰۹۶ ۱۹۴۸۸ ۲۱۲۲۸ ۲۲۲۷۲ ۲۵۴۰۴ L
۳۸۲۸ ۶۶۱۲ ۸۷۰۰ ۱۱۸۳۲ ۱۵۶۶۰ ۱۷۷۴۸ ۲۰۱۸۴ ۲۰۸۸۰ ۲۲۲۷۲ ۲۳۶۶۴ ۲۵۴۰۴ M ۳۴۸۰ ۶۲۶۴ ۸۰۰۴ ۱۰۰۹۲ ۱۲۱۸۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۶۶۰ ۱۷۰۵۲ ۱۸۰۹۶ ۱۹۱۴۰ ۲۰۱۸۴ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۰۰۴ ۱۷۰۵۲ ۳۰۲۷۶ ۴۹۴۱۶ ۱۰۹۶۲۰ ۱۶۵۳۰۰ ۲۶۶۵۶۸ ۳۲۷۴۶۸ ۳۸۴۸۸۸ ۴۲۵۲۵۶ ۵۹۴۰۳۶ D ۶۹۶۰ ۱۳۲۲۴ ۲۳۶۶۴ ۳۱۳۲۰ ۶۱۹۴۴ ۹۸۴۸۴ ۱۶۱۴۷۲ ۲۰۶۷۱۲ ۲۲۵۱۵۶ ۲۴۵۳۴۰ ۳۳۹۹۹۶ D
۷۳۰۸ ۱۶۰۰۸ ۲۸۵۳۶ ۴۵۹۳۶ ۱۰۶۴۸۸ ۱۵۳۸۱۶ ۲۴۹۸۶۴ ۲۹۷۱۹۲ ۳۲۷۴۶۸ ۳۸۴۸۸۸ ۴۲۵۲۵۶ E ۶۲۶۴ ۱۲۵۲۸ ۲۱۹۲۴ ۲۹۹۲۸ ۶۰۲۰۴ ۹۵۳۵۲ ۱۵۱۳۸۰ ۱۸۸۲۶۸ ۲۱۱۵۸۴ ۲۲۵۱۵۶ ۲۴۵۳۴۰ E
۶۹۶۰ ۱۵۳۱۲ ۲۷۱۴۴ ۴۴۱۹۶ ۱۰۱۲۶۸ ۱۴۱۹۸۴ ۲۱۶۱۰۸ ۲۵۳۳۴۴ ۲۹۷۱۹۲ ۳۱۹۱۱۶ ۳۵۱۱۳۲ F ۵۵۶۸ ۱۱۸۳۲ ۲۰۱۸۴ ۲۸۵۳۶ ۵۶۷۲۴ ۸۶۶۵۲ ۱۲۹۴۵۶ ۱۶۳۲۱۲ ۱۸۴۷۸۸ ۱۹۸۰۱۲ ۲۱۵۰۶۴ F
۶۶۱۲ ۱۴۲۶۸ ۲۵۷۵۲ ۴۲۸۰۴ ۹۶۳۹۶ ۱۲۸۴۱۲ ۱۸۸۹۶۴ ۲۱۷۸۴۸ ۲۳۶۲۹۲ ۲۵۶۴۷۶ ۲۷۳۵۲۸ G ۵۵۶۸ ۱۱۱۳۶ ۱۸۷۹۲ ۲۷۱۴۴ ۵۳۲۴۴ ۷۶۵۶۰ ۱۰۵۷۹۲ ۱۲۹۴۵۶ ۱۴۷۵۵۲ ۱۵۷۶۴۴ ۱۷۴۳۴۸ G
۶۲۶۴ ۱۳۵۷۲ ۲۴۷۰۸ ۳۸۹۷۶ ۸۴۵۶۴ ۱۰۸۲۲۸ ۱۴۷۵۵۲ ۱۷۶۰۸۸ ۱۹۲۰۹۶ ۲۰۶۳۶۴ ۲۲۱۶۷۶ H ۵۲۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۷۷۴۸ ۲۵۴۰۴ ۴۶۶۳۲ ۶۶۴۶۸ ۹۰۴۸۰ ۱۰۵۷۹۲ ۱۱۷۲۷۶ ۱۳۰۵۰۰ ۱۴۰۵۹۲ H
۵۹۱۶ ۱۲۸۷۶ ۲۳۶۶۴ ۳۳۷۵۶ ۷۴۴۷۲ ۹۴۶۵۶ ۱۲۱۴۵۲ ۱۳۱۵۴۴ ۱۴۸۹۴۴ ۱۵۷۶۴۴ ۱۶۷۰۴۰ I ۵۲۲۰ ۹۷۴۴ ۱۷۰۵۲ ۲۳۳۱۶ ۴۰۰۲۰ ۵۲۵۴۸ ۷۲۰۳۶ ۷۹۳۴۴ ۸۹۴۳۶ ۹۶۰۴۸ ۱۰۳۰۰۸ I
۵۹۱۶ ۱۲۱۸۰ ۲۱۹۲۴ ۳۰۲۷۶ ۶۲۶۴۰ ۷۹۳۴۴ ۹۷۷۸۸ ۱۰۶۴۸۸ ۱۱۶۵۸۰ ۱۲۳۱۹۲ ۱۲۹۸۰۴ J ۴۸۷۲ ۹۳۹۶ ۱۵۶۶۰ ۲۱۲۲۸ ۳۶۵۴۰ ۴۷۶۷۶ ۵۶۷۲۴ ۶۰۲۰۴ ۶۶۸۱۶ ۷۰۲۹۶ ۷۳۴۲۸ J
۵۵۶۸ ۱۱۴۸۴ ۲۰۱۸۴ ۲۸۵۳۶ ۵۳۹۴۰ ۶۴۰۳۲ ۷۴۱۲۴ ۸۲۸۲۴ ۸۵۹۵۶ ۹۲۹۱۶ ۹۷۷۸۸ K ۴۸۷۲ ۹۰۴۸ ۱۴۲۶۸ ۱۸۴۴۴ ۲۹۵۸۰ ۳۴۸۰۰ ۴۳۸۴۸ ۴۷۳۲۸ ۵۲۲۰۰ ۵۵۶۸۰ ۵۷۴۲۰ K
۵۵۶۸ ۱۰۷۸۸ ۱۷۰۵۲ ۲۵۴۰۴ ۳۶۵۴۰ ۴۶۹۸۰ ۵۳۹۴۰ ۶۰۹۰۰ ۶۴۰۳۲ ۶۵۷۷۲ ۶۹۲۵۲ L ۴۵۲۴ ۸۷۰۰ ۱۲۵۲۸ ۱۵۳۱۲ ۲۱۹۲۴ ۲۶۷۹۶ ۳۱۶۶۸ ۳۲۷۱۲ ۳۴۱۰۴ ۳۶۱۹۲ ۳۸۹۷۶ L
۵۲۲۰ ۱۰۰۹۲ ۱۴۶۱۶ ۲۱۹۲۴ ۳۱۶۶۸ ۳۸۲۸۰ ۴۵۲۴۰ ۴۷۶۷۶ ۵۰۸۰۸ ۵۳۹۴۰ ۵۵۶۸۰ M ۴۱۷۶ ۷۳۰۸ ۱۰۰۹۲ ۱۳۵۷۲ ۱۹۱۴۰ ۲۱۹۲۴ ۲۵۷۵۲ ۲۷۱۴۴ ۲۸۵۳۶ ۳۰۶۲۴ ۳۲۳۶۴ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.