موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۷۶۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۲۰۳ ۱۴۶۶ ۱۶۵۴ ۱۸۴۲ ۲۱۴۳ ۲۶۳۲ ۳۲۷۱ ۴۱۳۶ D-F ۱۲۰۳ ۱۴۶۶ ۱۶۵۴ ۱۸۰۴ ۲۱۸۰ ۲۶۶۹ ۳۶۸۴ ۴۶۲۴ D-F
۱۱۲۸ ۱۳۹۱ ۱۵۷۹ ۱۶۵۴ ۲۰۳۰ ۲۳۳۱ ۲۸۹۵ ۳۲۷۱ G-H ۱۰۹۰ ۱۳۹۱ ۱۵۷۹ ۱۶۵۴ ۲۰۳۰ ۲۳۶۸ ۳۱۲۰ ۳۶۸۴ G-H
۱۰۵۲ ۱۲۷۸ ۱۵۰۴ ۱۶۱۶ ۱۸۴۲ ۲۱۴۳ ۲۴۸۱ ۲۷۰۷ I-J ۹۷۷ ۱۲۷۸ ۱۵۰۴ ۱۶۱۶ ۱۸۴۲ ۲۱۴۳ ۲۴۸۱ ۲۷۴۴ I-J
۶۷۶ ۸۶۴ ۹۷۷ ۱۱۶۵ ۱۲۷۸ ۱۵۰۴ ۱۶۱۶ ۱۸۴۲ K-L ۶۰۱ ۸۲۷ ۹۴۰ ۱۱۲۸ ۱۲۷۸ ۱۴۲۸ ۱۵۴۱ ۱۷۶۷ K-L
۴۱۳ ۵۲۶ ۶۳۹ ۷۵۲ ۸۲۷ ۹۴۰ ۱۱۶۵ ۱۳۹۱ M-N ۳۷۶ ۴۸۸ ۵۶۴ ۶۷۶ ۷۵۲ ۸۶۴ ۱۰۹۰ ۱۳۱۶ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۴۶۶ ۱۶۹۲ ۱۹۹۲ ۲۴۴۴ ۲۷۰۷ ۳۱۵۸ ۴۴۳۶ ۴۸۸۸ D-F ۱۳۹۱ ۱۶۱۶ ۱۸۸۰ ۲۱۴۳ ۲۴۰۶ ۲۸۵۷ ۳۶۸۴ ۴۳۲۴ D-F
۱۳۵۳ ۱۵۴۱ ۱۸۰۴ ۲۱۰۵ ۲۴۴۴ ۲۹۳۲ ۳۷۶۰ ۴۳۶۱ G-H ۱۲۷۸ ۱۴۶۶ ۱۶۱۶ ۲۰۶۸ ۲۲۱۸ ۲۵۵۶ ۳۲۳۳ ۳۶۴۷ G-H
۱۲۴۰ ۱۴۶۶ ۱۶۹۲ ۱۸۸۰ ۲۲۱۸ ۲۵۱۹ ۳۲۳۳ ۳۶۸۴ I-J ۱۱۶۵ ۱۳۹۱ ۱۶۵۴ ۱۸۴۲ ۲۰۳۰ ۲۳۶۸ ۲۷۴۴ ۳۱۲۰ I-J
۹۰۲ ۱۰۹۰ ۱۲۷۸ ۱۴۶۶ ۱۸۰۴ ۱۹۹۲ ۲۵۱۹ ۲۷۴۴ K-L ۸۶۴ ۱۰۵۲ ۱۲۰۳ ۱۳۹۱ ۱۶۱۶ ۱۹۱۷ ۲۱۸۰ ۲۴۴۴ K-L
۶۳۹ ۷۱۴ ۹۰۲ ۱۱۲۸ ۱۲۴۰ ۱۴۲۸ ۱۶۹۲ ۱۹۹۲ M-N ۵۲۶ ۶۷۶ ۸۶۴ ۱۰۵۲ ۱۱۲۸ ۱۲۷۸ ۱۴۶۶ ۱۶۵۴ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۷۶۷ ۲۱۸۰ ۲۷۰۷ ۳۲۷۱ ۳۷۹۷ ۴۵۱۲ ۶۲۰۴ ۶۸۸۰ D-F ۱۵۴۱ ۱۸۰۴ ۲۱۸۰ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۴۸۸۸ ۵۴۵۲ D-F
۱۶۱۶ ۱۹۱۷ ۲۵۱۹ ۳۰۴۵ ۳۴۹۶ ۳۸۳۵ ۵۲۶۴ ۶۲۰۴ G-H ۱۳۹۱ ۱۷۲۹ ۱۹۹۲ ۲۴۰۶ ۲۷۰۷ ۳۱۹۶ ۴۱۳۶ ۴۸۸۸ G-H
۱۴۶۶ ۱۶۹۲ ۲۱۰۵ ۲۵۵۶ ۲۸۲۰ ۳۳۰۸ ۴۲۴۸ ۵۰۷۶ I-J ۱۳۱۶ ۱۵۴۱ ۱۷۶۷ ۲۰۳۰ ۲۳۶۸ ۲۷۸۲ ۳۵۷۲ ۳۹۴۸ I-J
۱۰۹۰ ۱۳۹۱ ۱۷۲۹ ۲۲۵۶ ۲۴۸۱ ۲۷۸۲ ۳۵۷۲ ۴۲۴۸ K-L ۹۷۷ ۱۱۶۵ ۱۵۰۴ ۱۶۵۴ ۱۹۵۵ ۲۳۳۱ ۲۸۲۰ ۳۲۳۳ K-L
۷۸۹ ۱۰۵۲ ۱۳۱۶ ۱۸۴۲ ۲۱۰۵ ۲۳۶۸ ۲۹۷۰ ۳۴۹۶ M-N ۶۷۶ ۸۲۷ ۱۰۹۰ ۱۳۹۱ ۱۵۴۱ ۱۹۵۵ ۲۴۰۶ ۲۷۴۴ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۰۰۸ ۴۵۱۲ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ ۱۱۲۸۰ ۱۲۰۳۲ ۱۲۷۸۴ ۱۴۶۶۴ ۱۷۲۹۶ D ۲۶۳۲ ۴۱۳۶ ۵۶۴۰ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۵۲۸ ۱۱۲۸۰ ۱۴۶۶۴ D
۲۶۳۲ ۴۱۳۶ ۶۳۹۲ ۷۵۲۰ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ ۱۰۵۲۸ ۱۱۲۸۰ ۱۱۶۵۶ ۱۲۷۸۴ ۱۴۲۸۸ E ۲۲۵۶ ۳۷۶۰ ۵۲۶۴ ۶۳۹۲ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ E
۲۶۳۲ ۴۱۳۶ ۶۰۱۶ ۷۱۴۴ ۸۲۷۲ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ ۱۱۲۸۰ ۱۲۰۳۲ ۱۲۴۰۸ F ۲۲۵۶ ۳۳۸۴ ۴۸۸۸ ۶۰۱۶ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ F
۲۲۵۶ ۳۷۶۰ ۵۶۴۰ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۸۶۴۸ ۹۷۷۶ ۱۰۵۲۸ ۱۰۹۰۴ ۱۱۲۸۰ ۱۱۶۵۶ G ۱۸۸۰ ۳۰۰۸ ۴۵۱۲ ۵۶۴۰ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ G
۲۲۵۶ ۳۳۸۴ ۵۲۶۴ ۶۳۹۲ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۱۵۲ ۱۰۵۲۸ H ۱۸۸۰ ۳۰۰۸ ۴۱۳۶ ۵۲۶۴ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ H
۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۴۸۸۸ ۶۰۱۶ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ I ۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۷۶۰ ۴۸۸۸ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ I
۱۸۸۰ ۳۰۰۸ ۴۵۱۲ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ J ۱۵۰۴ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۵۱۲ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ J
۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ K ۱۵۰۴ ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ K
۱۵۰۴ ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ L ۱۱۲۸ ۱۸۸۰ ۲۲۵۶ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ L
۱۵۰۴ ۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ M ۱۱۲۸ ۱۵۰۴ ۱۸۸۰ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۸۸۸ ۷۵۲۰ ۱۱۲۸۰ ۱۳۵۳۶ ۱۵۷۹۲ ۱۸۴۲۴ ۲۱۴۳۲ ۲۲۹۳۶ ۲۴۸۱۶ ۲۹۳۲۸ ۳۷۶۰۰ D ۴۱۳۶ ۶۰۱۶ ۸۲۷۲ ۹۷۷۶ ۱۱۲۸۰ ۱۳۹۱۲ ۱۶۹۲۰ ۱۸۰۴۸ ۱۹۹۲۸ ۲۴۰۶۴ ۳۱۹۶۰ D
۴۵۱۲ ۷۱۴۴ ۱۰۹۰۴ ۱۲۷۸۴ ۱۵۰۴۰ ۱۷۶۷۲ ۲۰۳۰۴ ۲۱۸۰۸ ۲۳۶۸۸ ۲۵۵۶۸ ۳۰۰۸۰ E ۳۷۶۰ ۵۶۴۰ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۱۰۵۲۸ ۱۲۷۸۴ ۱۵۰۴۰ ۱۶۵۴۴ ۱۸۰۴۸ ۲۰۶۸۰ ۲۴۸۱۶ E
۴۵۱۲ ۶۷۶۸ ۱۰۵۲۸ ۱۲۰۳۲ ۱۴۲۸۸ ۱۶۹۲۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۹۲۸ ۲۱۰۵۶ ۲۳۶۸۸ ۲۶۳۲۰ F ۳۷۶۰ ۵۲۶۴ ۷۵۲۰ ۸۶۴۸ ۱۰۱۵۲ ۱۲۰۳۲ ۱۴۲۸۸ ۱۵۷۹۲ ۱۷۲۹۶ ۱۸۸۰۰ ۲۱۰۵۶ F
۴۱۳۶ ۶۳۹۲ ۹۷۷۶ ۱۱۲۸۰ ۱۳۱۶۰ ۱۵۷۹۲ ۱۷۲۹۶ ۱۸۴۲۴ ۱۹۵۵۲ ۲۱۸۰۸ ۲۴۴۴۰ G ۳۳۸۴ ۴۸۸۸ ۷۱۴۴ ۸۲۷۲ ۹۷۷۶ ۱۱۶۵۶ ۱۳۵۳۶ ۱۵۰۴۰ ۱۵۷۹۲ ۱۶۹۲۰ ۱۹۵۵۲ G
۳۷۶۰ ۶۰۱۶ ۹۰۲۴ ۱۰۵۲۸ ۱۲۴۰۸ ۱۴۶۶۴ ۱۵۷۹۲ ۱۶۹۲۰ ۱۸۰۴۸ ۱۹۵۵۲ ۲۲۵۶۰ H ۳۰۰۸ ۴۵۱۲ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۹۴۰۰ ۱۰۹۰۴ ۱۲۷۸۴ ۱۳۵۳۶ ۱۴۲۸۸ ۱۵۰۴۰ ۱۷۶۷۲ H
۳۷۶۰ ۵۶۴۰ ۸۲۷۲ ۹۷۷۶ ۱۰۵۲۸ ۱۲۷۸۴ ۱۳۹۱۲ ۱۴۶۶۴ ۱۵۴۱۶ ۱۶۵۴۴ ۱۸۴۲۴ I ۳۰۰۸ ۴۱۳۶ ۶۰۱۶ ۷۵۲۰ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ ۱۰۵۲۸ ۱۰۹۰۴ ۱۱۶۵۶ ۱۲۴۰۸ ۱۵۰۴۰ I
۳۳۸۴ ۵۲۶۴ ۷۵۲۰ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ ۱۱۲۸۰ ۱۱۶۵۶ ۱۲۷۸۴ ۱۴۲۸۸ J ۲۶۳۲ ۴۱۳۶ ۵۶۴۰ ۷۱۴۴ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۱۵۲ ۱۲۴۰۸ J
۳۰۰۸ ۴۸۸۸ ۶۳۹۲ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۱۵۲ ۱۱۲۸۰ ۱۲۴۰۸ K ۲۶۳۲ ۳۷۶۰ ۴۸۸۸ ۶۰۱۶ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۱۰۵۲۸ K
۲۶۳۲ ۴۱۳۶ ۵۶۴۰ ۶۳۹۲ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۵۲۸ L ۲۲۵۶ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۴۸۸۸ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ L
۲۲۵۶ ۳۳۸۴ ۴۵۱۲ ۵۶۴۰ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ M ۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۹۲ ۱۰۱۵۲ ۱۷۶۷۲ ۲۱۸۰۸ ۲۵۹۴۴ ۳۰۸۳۲ ۴۰۲۳۲ ۴۵۴۹۶ ۵۵۶۴۸ ۶۳۹۲۰ ۸۲۷۲۰ D ۵۶۴۰ ۸۲۷۲ ۱۴۲۸۸ ۱۷۶۷۲ ۲۱۸۰۸ ۲۵۱۹۲ ۲۸۲۰۰ ۳۱۹۶۰ ۳۷۲۲۴ ۴۲۸۶۴ ۵۴۵۲۰ D
۶۰۱۶ ۹۷۷۶ ۱۶۹۲۰ ۲۱۰۵۶ ۲۴۸۱۶ ۲۹۷۰۴ ۳۵۷۲۰ ۴۰۲۳۲ ۴۴۷۴۴ ۵۵۲۷۲ ۶۰۹۱۲ E ۵۲۶۴ ۷۸۹۶ ۱۳۹۱۲ ۱۶۵۴۴ ۲۰۶۸۰ ۲۳۶۸۸ ۲۶۶۹۶ ۲۸۹۵۲ ۳۳۸۴۰ ۳۷۲۲۴ ۴۲۸۶۴ E
۵۶۴۰ ۹۴۰۰ ۱۶۵۴۴ ۲۰۳۰۴ ۲۳۶۸۸ ۲۸۵۷۶ ۳۲۳۳۶ ۳۶۸۴۸ ۴۰۲۳۲ ۴۵۱۲۰ ۵۱۵۱۲ F ۵۲۶۴ ۷۵۲۰ ۱۳۵۳۶ ۱۵۷۹۲ ۱۹۱۷۶ ۲۲۱۸۴ ۲۵۱۹۲ ۲۷۰۷۲ ۳۰۰۸۰ ۳۳۸۴۰ ۳۷۲۲۴ F
۵۲۶۴ ۹۰۲۴ ۱۵۷۹۲ ۱۹۵۵۲ ۲۲۱۸۴ ۲۶۶۹۶ ۲۹۷۰۴ ۳۲۳۳۶ ۳۵۷۲۰ ۳۹۴۸۰ ۴۲۴۸۸ G ۴۸۸۸ ۷۱۴۴ ۱۲۷۸۴ ۱۵۰۴۰ ۱۸۰۴۸ ۲۱۰۵۶ ۲۳۳۱۲ ۲۵۱۹۲ ۲۷۰۷۲ ۳۰۰۸۰ ۳۳۸۴۰ G
۵۲۶۴ ۸۶۴۸ ۱۵۰۴۰ ۱۸۴۲۴ ۲۱۰۵۶ ۲۴۴۴۰ ۲۷۰۷۲ ۲۸۵۷۶ ۳۰۴۵۶ ۳۲۷۱۲ ۳۴۵۹۲ H ۴۸۸۸ ۶۷۶۸ ۱۲۰۳۲ ۱۳۹۱۲ ۱۶۹۲۰ ۱۹۵۵۲ ۲۱۸۰۸ ۲۳۳۱۲ ۲۴۸۱۶ ۲۶۳۲۰ ۳۰۰۸۰ H
۴۸۸۸ ۸۲۷۲ ۱۳۵۳۶ ۱۷۲۹۶ ۱۹۵۵۲ ۲۲۵۶۰ ۲۴۰۶۴ ۲۵۱۹۲ ۲۵۹۴۴ ۲۷۸۲۴ ۲۹۳۲۸ I ۴۵۱۲ ۶۳۹۲ ۱۱۲۸۰ ۱۲۴۰۸ ۱۵۷۹۲ ۱۸۰۴۸ ۱۹۱۷۶ ۲۰۳۰۴ ۲۱۴۳۲ ۲۲۵۶۰ ۲۵۱۹۲ I
۴۸۸۸ ۷۵۲۰ ۱۲۰۳۲ ۱۵۴۱۶ ۱۸۰۴۸ ۱۹۱۷۶ ۲۰۶۸۰ ۲۱۸۰۸ ۲۲۵۶۰ ۲۳۳۱۲ ۲۴۰۶۴ J ۴۱۳۶ ۶۰۱۶ ۹۷۷۶ ۱۱۲۸۰ ۱۳۹۱۲ ۱۵۴۱۶ ۱۶۱۶۸ ۱۶۹۲۰ ۱۷۶۷۲ ۱۸۴۲۴ ۱۹۵۵۲ J
۴۵۱۲ ۶۷۶۸ ۱۱۲۸۰ ۱۳۵۳۶ ۱۵۴۱۶ ۱۶۵۴۴ ۱۷۲۹۶ ۱۸۰۴۸ ۱۸۸۰۰ ۱۹۵۵۲ ۲۰۳۰۴ K ۳۷۶۰ ۵۶۴۰ ۸۶۴۸ ۹۷۷۶ ۱۱۶۵۶ ۱۲۴۰۸ ۱۳۱۶۰ ۱۳۹۱۲ ۱۴۶۶۴ ۱۵۴۱۶ ۱۶۱۶۸ K
۴۱۳۶ ۶۳۹۲ ۱۰۵۲۸ ۱۲۷۸۴ ۱۳۵۳۶ ۱۴۶۶۴ ۱۵۷۹۲ ۱۶۵۴۴ ۱۶۹۲۰ ۱۷۲۹۶ ۱۸۴۲۴ L ۳۳۸۴ ۵۲۶۴ ۷۵۲۰ ۸۶۴۸ ۱۰۱۵۲ ۱۱۲۸۰ ۱۲۰۳۲ ۱۲۷۸۴ ۱۳۱۶۰ ۱۳۹۱۲ ۱۴۲۸۸ L
۴۱۳۶ ۶۰۱۶ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ ۱۲۰۳۲ ۱۲۷۸۴ ۱۳۵۳۶ ۱۳۹۱۲ ۱۴۶۶۴ ۱۵۷۹۲ M ۳۰۰۸ ۴۵۱۲ ۶۳۹۲ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ ۱۱۲۸۰ ۱۲۰۳۲ ۱۲۴۰۸ ۱۳۱۶۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۱۴۴ ۱۲۴۰۸ ۲۴۰۶۴ ۳۰۴۵۶ ۴۴۷۴۴ ۵۷۱۵۲ ۷۴۴۴۸ ۹۹۲۶۴ ۱۱۴۶۸۰ ۱۳۰۸۴۸ ۱۷۳۳۳۶ D ۶۷۶۸ ۱۱۶۵۶ ۲۰۳۰۴ ۲۶۳۲۰ ۳۳۰۸۸ ۴۰۶۰۸ ۵۴۵۲۰ ۶۲۴۱۶ ۷۱۸۱۶ ۸۱۹۶۸ ۱۰۹۰۴۰ D
۶۷۶۸ ۱۲۰۳۲ ۲۳۳۱۲ ۲۹۳۲۸ ۴۱۷۳۶ ۵۴۵۲۰ ۶۷۶۸۰ ۸۵۷۲۸ ۹۷۳۸۴ ۱۱۰۱۶۸ ۱۲۵۲۰۸ E ۶۳۹۲ ۱۱۲۸۰ ۱۹۱۷۶ ۲۵۵۶۸ ۳۱۹۶۰ ۳۹۴۸۰ ۴۹۲۵۶ ۵۶۴۰۰ ۵۹۷۸۴ ۶۹۹۳۶ ۸۰۰۸۸ E
۶۳۹۲ ۱۱۶۵۶ ۲۲۵۶۰ ۲۸۲۰۰ ۳۹۸۵۶ ۵۰۷۶۰ ۶۳۵۴۴ ۷۲۹۴۴ ۸۴۶۰۰ ۹۵۵۰۴ ۱۰۹۰۴۰ F ۶۰۱۶ ۱۰۹۰۴ ۱۸۸۰۰ ۲۴۴۴۰ ۳۰۰۸۰ ۳۷۶۰۰ ۴۴۳۶۸ ۴۹۲۵۶ ۵۱۸۸۸ ۵۹۷۸۴ ۶۹۹۳۶ F
۶۰۱۶ ۱۱۲۸۰ ۲۱۸۰۸ ۲۶۳۲۰ ۳۷۲۲۴ ۴۶۶۲۴ ۵۵۲۷۲ ۶۰۹۱۲ ۶۸۰۵۶ ۷۵۵۷۶ ۸۷۹۸۴ G ۶۰۱۶ ۱۰۵۲۸ ۱۸۴۲۴ ۲۴۰۶۴ ۲۸۲۰۰ ۳۵۷۲۰ ۴۰۶۰۸ ۴۲۸۶۴ ۴۵۸۷۲ ۵۱۱۳۶ ۵۶۰۲۴ G
۶۰۱۶ ۱۰۹۰۴ ۲۰۶۸۰ ۲۴۴۴۰ ۳۵۳۴۴ ۴۱۷۳۶ ۴۶۲۴۸ ۵۳۷۶۸ ۵۹۰۳۲ ۶۳۱۶۸ ۶۵۰۴۸ H ۶۰۱۶ ۱۰۱۵۲ ۱۷۶۷۲ ۲۲۵۶۰ ۲۶۶۹۶ ۳۲۷۱۲ ۳۵۳۴۴ ۳۶۸۴۸ ۳۸۷۲۸ ۴۲۱۱۲ ۴۵۱۲۰ H
۶۰۱۶ ۱۰۱۵۲ ۱۹۱۷۶ ۲۲۵۶۰ ۳۱۵۸۴ ۳۶۴۷۲ ۳۹۸۵۶ ۴۲۸۶۴ ۴۵۸۷۲ ۴۸۱۲۸ ۵۰۰۰۸ I ۵۶۴۰ ۹۴۰۰ ۱۶۱۶۸ ۲۰۶۸۰ ۲۴۰۶۴ ۲۸۲۰۰ ۲۹۷۰۴ ۳۰۸۳۲ ۳۱۹۶۰ ۳۳۸۴۰ ۳۵۳۴۴ I
۵۶۴۰ ۹۰۲۴ ۱۷۶۷۲ ۲۰۶۸۰ ۲۶۶۹۶ ۳۱۲۰۸ ۳۲۷۱۲ ۳۴۲۱۶ ۳۶۰۹۶ ۳۷۶۰۰ ۳۹۸۵۶ J ۵۶۴۰ ۸۶۴۸ ۱۴۲۸۸ ۱۸۰۴۸ ۲۱۰۵۶ ۲۳۳۱۲ ۲۴۸۱۶ ۲۶۳۲۰ ۲۷۰۷۲ ۲۷۸۲۴ ۲۹۷۰۴ J
۵۶۴۰ ۸۶۴۸ ۱۵۷۹۲ ۱۹۱۷۶ ۲۲۹۳۶ ۲۶۳۲۰ ۲۷۸۲۴ ۲۸۹۵۲ ۳۱۲۰۸ ۳۳۴۶۴ ۳۵۷۲۰ K ۵۲۶۴ ۷۵۲۰ ۱۳۱۶۰ ۱۵۷۹۲ ۱۷۶۷۲ ۱۹۵۵۲ ۲۰۶۸۰ ۲۱۴۳۲ ۲۲۵۶۰ ۲۳۳۱۲ ۲۴۰۶۴ K
۵۲۶۴ ۸۲۷۲ ۱۳۹۱۲ ۱۷۲۹۶ ۱۹۹۲۸ ۲۱۸۰۸ ۲۴۰۶۴ ۲۵۱۹۲ ۲۷۴۴۸ ۲۸۵۷۶ ۳۰۸۳۲ L ۴۸۸۸ ۷۱۴۴ ۱۲۰۳۲ ۱۴۲۸۸ ۱۵۴۱۶ ۱۷۲۹۶ ۱۸۰۴۸ ۱۸۸۰۰ ۱۹۹۲۸ ۲۰۶۸۰ ۲۱۴۳۲ L
۵۲۶۴ ۷۸۹۶ ۱۱۲۸۰ ۱۴۶۶۴ ۱۷۲۹۶ ۱۸۰۴۸ ۱۹۹۲۸ ۲۲۵۶۰ ۲۴۰۶۴ ۲۴۸۱۶ ۲۵۹۴۴ M ۴۸۸۸ ۶۷۶۸ ۱۰۵۲۸ ۱۲۴۰۸ ۱۳۵۳۶ ۱۴۲۸۸ ۱۵۰۴۰ ۱۵۷۹۲ ۱۶۱۶۸ ۱۶۹۲۰ ۱۷۶۷۲ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۶۴۸ ۱۶۵۴۴ ۳۱۵۸۴ ۳۸۷۲۸ ۷۱۴۴۰ ۱۰۲۶۴۸ ۱۵۳۷۸۴ ۱۹۹۶۵۶ ۲۴۱۷۶۸ ۲۷۱۰۹۶ ۳۸۱۲۶۴ D ۷۸۹۶ ۱۴۶۶۴ ۲۸۹۵۲ ۳۵۳۴۴ ۵۹۰۳۲ ۸۳۸۴۸ ۱۲۳۳۲۸ ۱۶۲۴۳۲ ۱۹۸۹۰۴ ۲۳۳۱۲۰ ۳۲۹۰۰۰ D
۸۲۷۲ ۱۵۷۹۲ ۲۹۷۰۴ ۳۶۸۴۸ ۶۹۵۶۰ ۹۸۸۸۸ ۱۴۶۶۴۰ ۱۷۹۷۲۸ ۲۱۰۵۶۰ ۲۴۱۷۶۸ ۲۶۷۷۱۲ E ۷۵۲۰ ۱۳۹۱۲ ۲۷۰۷۲ ۳۳۰۸۸ ۵۶۷۷۶ ۷۶۳۲۸ ۱۱۲۰۴۸ ۱۴۰۲۴۸ ۱۶۳۵۶۰ ۱۹۷۰۲۴ ۲۲۰۳۳۶ E
۷۸۹۶ ۱۵۰۴۰ ۲۸۲۰۰ ۳۴۹۶۸ ۶۷۶۸۰ ۹۲۱۲۰ ۱۳۲۷۲۸ ۱۶۰۱۷۶ ۱۸۲۷۳۶ ۲۰۵۶۷۲ ۲۳۸۳۸۴ F ۷۱۴۴ ۱۳۱۶۰ ۲۵۱۹۲ ۳۱۲۰۸ ۵۴۸۹۶ ۶۹۵۶۰ ۱۰۲۶۴۸ ۱۱۷۶۸۸ ۱۳۹۸۷۲ ۱۶۵۴۴۰ ۱۸۸۳۷۶ F
۷۵۲۰ ۱۴۲۸۸ ۲۶۶۹۶ ۳۳۰۸۸ ۶۲۴۱۶ ۷۹۷۱۲ ۱۱۳۱۷۶ ۱۳۹۴۹۶ ۱۴۷۰۱۶ ۱۶۰۱۷۶ ۱۸۰۴۸۰ G ۶۷۶۸ ۱۲۷۸۴ ۲۴۴۴۰ ۲۹۳۲۸ ۴۹۲۵۶ ۶۴۲۹۶ ۸۴۲۲۴ ۹۹۲۶۴ ۱۱۱۶۷۲ ۱۲۸۲۱۶ ۱۴۵۵۱۲ G
۷۱۴۴ ۱۳۵۳۶ ۲۴۴۴۰ ۳۰۸۳۲ ۵۷۵۲۸ ۶۹۹۳۶ ۹۴۰۰۰ ۱۱۰۱۶۸ ۱۱۵۸۰۸ ۱۲۷۸۴۰ ۱۳۴۹۸۴ H ۶۳۹۲ ۱۲۴۰۸ ۲۳۶۸۸ ۲۷۸۲۴ ۴۴۷۴۴ ۵۴۸۹۶ ۶۹۵۶۰ ۸۲۳۴۴ ۹۱۳۶۸ ۱۰۰۰۱۶ ۱۰۷۵۳۶ H
۶۷۶۸ ۱۲۷۸۴ ۲۲۹۳۶ ۲۹۳۲۸ ۵۰۰۰۸ ۵۹۰۳۲ ۷۲۱۹۲ ۸۲۳۴۴ ۸۶۴۸۰ ۹۳۶۲۴ ۹۸۸۸۸ I ۶۳۹۲ ۱۱۶۵۶ ۲۲۱۸۴ ۲۵۹۴۴ ۳۹۸۵۶ ۴۶۲۴۸ ۵۶۷۷۶ ۶۵۸۰۰ ۷۰۶۸۸ ۷۴۸۲۴ ۷۹۳۳۶ I
۶۳۹۲ ۱۲۰۳۲ ۲۰۶۸۰ ۲۵۵۶۸ ۴۴۳۶۸ ۵۱۸۸۸ ۵۹۷۸۴ ۶۶۱۷۶ ۷۰۶۸۸ ۷۵۹۵۲ ۷۹۷۱۲ J ۶۰۱۶ ۱۰۵۲۸ ۱۹۹۲۸ ۲۳۶۸۸ ۳۵۷۲۰ ۴۰۹۸۴ ۴۷۰۰۰ ۵۳۷۶۸ ۵۷۱۵۲ ۵۸۲۸۰ ۶۲۰۴۰ J
۶۳۹۲ ۱۱۲۸۰ ۱۸۸۰۰ ۲۳۶۸۸ ۳۷۲۲۴ ۴۲۸۶۴ ۵۰۷۶۰ ۵۵۶۴۸ ۵۸۶۵۶ ۶۲۴۱۶ ۶۶۱۷۶ K ۶۰۱۶ ۱۰۱۵۲ ۱۷۶۷۲ ۲۱۴۳۲ ۳۰۰۸۰ ۳۵۳۴۴ ۳۹۴۸۰ ۴۳۲۴۰ ۴۷۰۰۰ ۴۸۸۸۰ ۵۲۲۶۴ K
۶۰۱۶ ۱۰۵۲۸ ۱۶۵۴۴ ۲۱۴۳۲ ۲۷۸۲۴ ۳۱۵۸۴ ۳۶۸۴۸ ۴۰۶۰۸ ۴۲۱۱۲ ۴۵۱۲۰ ۴۸۸۸۰ L ۵۶۴۰ ۹۷۷۶ ۱۵۴۱۶ ۱۸۸۰۰ ۲۴۴۴۰ ۲۷۴۴۸ ۳۱۹۶۰ ۳۴۹۶۸ ۳۸۳۵۲ ۳۹۱۰۴ ۳۹۸۵۶ L
۶۰۱۶ ۱۰۱۵۲ ۱۳۵۳۶ ۱۹۵۵۲ ۲۳۶۸۸ ۲۷۸۲۴ ۳۱۹۶۰ ۳۴۹۶۸ ۳۶۰۹۶ ۳۷۹۷۶ ۴۱۳۶۰ M ۵۶۴۰ ۹۴۰۰ ۱۲۴۰۸ ۱۶۵۴۴ ۲۰۶۸۰ ۲۴۴۴۰ ۲۷۸۲۴ ۳۰۸۳۲ ۳۲۷۱۲ ۳۳۸۴۰ ۳۴۹۶۸ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۹۰۴ ۲۱۸۰۸ ۳۹۴۸۰ ۶۴۲۹۶ ۱۳۶۴۸۸ ۲۱۱۶۸۸ ۳۲۹۷۵۲ ۴۲۱۱۲۰ ۴۷۹۷۷۶ ۵۵۰۸۴۰ ۸۵۳۵۲۰ D ۹۴۰۰ ۱۷۶۷۲ ۳۴۲۱۶ ۴۲۴۸۸ ۹۰۲۴۰ ۱۳۷۲۴۰ ۲۱۶۲۰۰ ۲۸۲۰۰۰ ۳۲۹۰۰۰ ۳۷۹۷۶۰ ۵۲۳۳۹۲ D
۱۰۱۵۲ ۲۱۰۵۶ ۳۷۶۰۰ ۶۰۵۳۶ ۱۳۲۷۲۸ ۱۹۵۱۴۴ ۳۰۱۵۵۲ ۳۷۷۵۰۴ ۴۲۹۳۹۲ ۴۸۱۲۸۰ ۵۴۳۳۲۰ E ۹۰۲۴ ۱۶۹۲۰ ۳۲۳۳۶ ۴۰۶۰۸ ۸۷۹۸۴ ۱۲۶۳۳۶ ۱۹۶۲۷۲ ۲۵۴۱۷۶ ۲۸۵۷۶۰ ۳۱۴۷۱۲ ۳۵۹۰۸۰ E
۹۷۷۶ ۲۰۳۰۴ ۳۵۷۲۰ ۵۸۶۵۶ ۱۲۸۹۶۸ ۱۸۲۷۳۶ ۲۶۳۹۵۲ ۳۳۴۲۶۴ ۳۷۹۳۸۴ ۴۲۳۷۵۲ ۴۶۳۲۳۲ F ۸۶۴۸ ۱۶۱۶۸ ۳۰۴۵۶ ۳۸۷۲۸ ۸۳۸۴۸ ۱۱۷۳۱۲ ۱۶۹۲۰۰ ۲۲۵۶۰۰ ۲۵۱۵۴۴ ۲۸۱۶۲۴ ۳۰۸۳۲۰ F
۹۴۰۰ ۱۹۱۷۶ ۳۳۸۴۰ ۵۶۷۷۶ ۱۲۳۳۲۸ ۱۶۴۶۸۸ ۲۳۰۱۱۲ ۲۷۷۱۱۲ ۳۰۴۵۶۰ ۳۳۸۷۷۶ ۳۶۸۴۸۰ G ۸۲۷۲ ۱۵۴۱۶ ۲۸۹۵۲ ۳۶۸۴۸ ۸۰۸۴۰ ۱۰۲۶۴۸ ۱۴۸۵۲۰ ۱۷۳۷۱۲ ۱۹۲۸۸۸ ۲۱۱۶۸۸ ۲۳۰۸۶۴ G
۹۰۲۴ ۱۸۴۲۴ ۳۱۹۶۰ ۵۰۰۰۸ ۱۱۰۹۲۰ ۱۳۷۹۹۲ ۱۸۸۰۰۰ ۲۲۱۸۴۰ ۲۴۵۱۵۲ ۲۷۱۴۷۲ ۲۹۵۵۳۶ H ۷۸۹۶ ۱۴۶۶۴ ۲۷۰۷۲ ۳۳۰۸۸ ۶۹۵۶۰ ۸۷۶۰۸ ۱۱۷۳۱۲ ۱۳۷۲۴۰ ۱۵۱۱۵۲ ۱۶۴۶۸۸ ۱۸۱۲۳۲ H
۸۶۴۸ ۱۷۶۷۲ ۳۰۰۸۰ ۴۴۷۴۴ ۹۵۱۲۸ ۱۱۸۴۴۰ ۱۵۳۰۳۲ ۱۷۰۳۲۸ ۱۸۹۱۲۸ ۲۰۴۱۶۸ ۲۱۳۹۴۴ I ۷۵۲۰ ۱۳۹۱۲ ۲۵۱۹۲ ۳۱۲۰۸ ۶۰۵۳۶ ۷۶۳۲۸ ۹۸۸۸۸ ۱۰۸۲۸۸ ۱۱۹۱۹۲ ۱۲۴۴۵۶ ۱۳۵۳۶۰ I
۸۲۷۲ ۱۶۹۲۰ ۲۹۳۲۸ ۴۰۹۸۴ ۸۲۷۲۰ ۱۰۰۳۹۲ ۱۲۸۹۶۸ ۱۴۰۲۴۸ ۱۴۵۸۸۸ ۱۵۳۰۳۲ ۱۶۰۵۵۲ J ۷۱۴۴ ۱۳۱۶۰ ۲۳۳۱۲ ۲۷۴۴۸ ۵۳۰۱۶ ۶۵۴۲۴ ۸۳۴۷۲ ۸۵۷۲۸ ۸۸۳۶۰ ۹۴۷۵۲ ۱۰۱۱۴۴ J
۷۸۹۶ ۱۵۷۹۲ ۲۷۴۴۸ ۳۷۲۲۴ ۶۵۸۰۰ ۸۰۰۸۸ ۹۵۸۸۰ ۱۰۵۶۵۶ ۱۰۹۴۱۶ ۱۱۳۱۷۶ ۱۱۸۴۴۰ K ۶۷۶۸ ۱۲۰۳۲ ۲۱۴۳۲ ۲۵۵۶۸ ۴۳۲۴۰ ۵۲۶۴۰ ۶۱۶۶۴ ۶۴۲۹۶ ۶۸۴۳۲ ۷۴۰۷۲ ۷۹۳۳۶ K
۷۵۲۰ ۱۴۶۶۴ ۲۴۰۶۴ ۳۳۰۸۸ ۴۵۸۷۲ ۶۰۹۱۲ ۶۹۵۶۰ ۷۵۵۷۶ ۸۰۰۸۸ ۸۳۴۷۲ ۸۷۲۳۲ L ۶۳۹۲ ۱۱۲۸۰ ۱۷۶۷۲ ۲۳۶۸۸ ۳۱۲۰۸ ۴۰۲۳۲ ۴۶۲۴۸ ۴۸۵۰۴ ۵۰۳۸۴ ۵۴۱۴۴ ۵۷۵۲۸ L
۷۱۴۴ ۱۳۵۳۶ ۲۰۶۸۰ ۲۹۳۲۸ ۴۱۳۶۰ ۵۰۰۰۸ ۶۰۹۱۲ ۶۵۰۴۸ ۶۷۶۸۰ ۷۱۴۴۰ ۷۴۸۲۴ M ۶۳۹۲ ۱۰۹۰۴ ۱۴۶۶۴ ۲۱۸۰۸ ۲۷۴۴۸ ۳۶۰۹۶ ۴۰۶۰۸ ۴۲۸۶۴ ۴۴۳۶۸ ۴۶۲۴۸ ۴۸۱۲۸ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۵۰۴ ۱۹۱۷ ۲۳۶۸ ۲۹۳۲ ۳۳۰۸ ۴۰۶۰ ۵۱۱۳ ۶۳۹۲ D-F ۱۳۵۳ ۱۶۹۲ ۲۰۳۰ ۲۵۹۴ ۳۰۰۸ ۳۴۲۱ ۴۲۴۸ ۴۹۶۳ D-F
۱۳۹۱ ۱۶۹۲ ۲۱۴۳ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۵۷۲ ۴۲۱۱ ۵۳۰۱ G-H ۱۲۴۰ ۱۵۷۹ ۱۸۴۲ ۲۳۳۱ ۲۷۰۷ ۳۱۲۰ ۳۸۷۲ ۴۵۱۲ G-H
۱۲۴۰ ۱۵۰۴ ۱۸۰۴ ۲۲۵۶ ۲۶۳۲ ۲۹۷۰ ۳۷۶۰ ۴۳۶۱ I-J ۱۱۲۸ ۱۳۹۱ ۱۵۷۹ ۱۹۵۵ ۲۳۳۱ ۲۷۰۷ ۳۳۴۶ ۳۸۳۵ I-J
۹۰۲ ۱۱۲۸ ۱۴۶۶ ۱۹۱۷ ۲۱۸۰ ۲۳۶۸ ۳۰۴۵ ۳۴۲۱ K-L ۷۸۹ ۱۰۱۵ ۱۳۵۳ ۱۵۴۱ ۱۸۰۴ ۲۱۰۵ ۲۴۸۱ ۲۹۷۰ K-L
۶۳۹ ۸۲۷ ۱۱۲۸ ۱۵۷۹ ۱۸۰۴ ۲۰۶۸ ۲۳۳۱ ۲۵۱۹ M-N ۵۶۴ ۶۷۶ ۹۴۰ ۱۲۴۰ ۱۴۲۸ ۱۷۶۷ ۲۰۳۰ ۲۴۸۱ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۵۱۲ ۶۰۱۶ ۶۷۶۸ ۷۵۲۰ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ ۱۲۰۳۲ ۱۲۷۸۴ D ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۴۱۳۶ ۵۲۶۴ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۵۲۰ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ ۱۱۶۵۶ D
۲۲۵۶ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۵۶۴۰ ۶۳۹۲ ۷۱۴۴ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۷۷۶ ۱۰۹۰۴ ۱۲۰۳۲ E ۱۸۸۰ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۸۸۸ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ E
۱۸۸۰ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۵۲۶۴ ۶۰۱۶ ۶۷۶۸ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۷۷۶ ۱۰۹۰۴ F ۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۵۱۲ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ F
۱۸۸۰ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۸۸۸ ۵۶۴۰ ۶۳۹۲ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ G ۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ G
۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۵۱۲ ۵۲۶۴ ۶۰۱۶ ۶۷۶۸ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ H ۱۵۰۴ ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ H
۱۵۰۴ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۴۸۸۸ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ I ۱۵۰۴ ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ I
۱۵۰۴ ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ J ۱۵۰۴ ۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ ۴۱۳۶ ۴۱۳۶ ۴۵۱۲ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ J
۱۵۰۴ ۲۲۵۶ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ ۴۱۳۶ ۴۱۳۶ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ K ۱۱۲۸ ۱۸۸۰ ۲۲۵۶ ۲۶۳۲ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ ۳۷۶۰ ۴۱۳۶ K
۱۱۲۸ ۱۸۸۰ ۲۲۵۶ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ ۳۷۶۰ ۴۱۳۶ ۴۱۳۶ ۴۵۱۲ L ۱۱۲۸ ۱۵۰۴ ۱۸۸۰ ۲۲۵۶ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۰۰۸ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ L
۱۱۲۸ ۱۵۰۴ ۱۸۸۰ ۲۲۵۶ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ ۳۷۶۰ ۴۱۳۶ M ۱۱۲۸ ۱۱۲۸ ۱۵۰۴ ۱۸۸۰ ۲۲۵۶ ۲۶۳۲ ۳۰۰۸ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۳۸۴ ۳۳۸۴ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۷۶۰ ۶۰۱۶ ۹۰۲۴ ۱۱۲۸۰ ۱۳۵۳۶ ۱۶۱۶۸ ۱۷۲۹۶ ۱۸۰۴۸ ۱۸۸۰۰ ۲۰۳۰۴ ۲۶۳۲۰ D ۳۳۸۴ ۴۸۸۸ ۶۳۹۲ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۱۰۵۲۸ ۱۲۴۰۸ ۱۳۱۶۰ ۱۴۶۶۴ ۱۷۲۹۶ ۲۱۴۳۲ D
۳۳۸۴ ۵۶۴۰ ۸۶۴۸ ۱۰۵۲۸ ۱۲۷۸۴ ۱۵۴۱۶ ۱۶۹۲۰ ۱۷۶۷۲ ۱۸۰۴۸ ۱۸۸۰۰ ۱۹۹۲۸ E ۳۰۰۸ ۴۸۸۸ ۶۰۱۶ ۷۱۴۴ ۸۲۷۲ ۹۴۰۰ ۱۰۹۰۴ ۱۱۶۵۶ ۱۳۱۶۰ ۱۴۶۶۴ ۱۷۲۹۶ E
۳۳۸۴ ۵۲۶۴ ۸۲۷۲ ۹۷۷۶ ۱۱۶۵۶ ۱۴۶۶۴ ۱۵۷۹۲ ۱۶۹۲۰ ۱۷۲۹۶ ۱۸۰۴۸ ۱۸۸۰۰ F ۲۶۳۲ ۴۵۱۲ ۶۰۱۶ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ ۱۱۲۸۰ ۱۳۱۶۰ ۱۴۶۶۴ F
۳۰۰۸ ۵۲۶۴ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۱۰۵۲۸ ۱۳۱۶۰ ۱۴۶۶۴ ۱۵۴۱۶ ۱۶۱۶۸ ۱۶۹۲۰ ۱۸۰۴۸ G ۲۶۳۲ ۴۵۱۲ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۷۵۲۰ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ ۱۰۵۲۸ ۱۱۶۵۶ ۱۳۱۶۰ G
۳۰۰۸ ۴۸۸۸ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۹۷۷۶ ۱۱۶۵۶ ۱۳۱۶۰ ۱۳۵۳۶ ۱۴۲۸۸ ۱۵۴۱۶ ۱۶۵۴۴ H ۲۶۳۲ ۴۱۳۶ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۷۱۴۴ ۷۸۹۶ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۵۲۸ ۱۱۶۵۶ H
۳۰۰۸ ۴۸۸۸ ۶۷۶۸ ۷۵۲۰ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ ۱۰۵۲۸ ۱۰۹۰۴ ۱۱۶۵۶ ۱۲۴۰۸ ۱۳۵۳۶ I ۲۲۵۶ ۴۱۳۶ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۶۳۹۲ ۷۱۴۴ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۱۰۱۵۲ I
۲۶۳۲ ۴۵۱۲ ۵۶۴۰ ۶۷۶۸ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۱۵۲ ۱۰۵۲۸ J ۲۲۵۶ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ J
۲۶۳۲ ۳۷۶۰ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ K ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ K
۲۲۵۶ ۳۳۸۴ ۴۵۱۲ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۵۲۰ L ۱۸۸۰ ۲۶۳۲ ۳۳۸۴ ۴۱۳۶ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۴۸۸۸ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ L
۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ ۵۲۶۴ ۵۶۴۰ ۶۰۱۶ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۳۹۲ M ۱۸۸۰ ۲۲۵۶ ۳۰۰۸ ۳۳۸۴ ۳۷۶۰ ۴۱۳۶ ۴۱۳۶ ۴۵۱۲ ۴۵۱۲ ۴۵۱۲ ۴۸۸۸ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۸۸۸ ۸۲۷۲ ۱۲۰۳۲ ۱۵۷۹۲ ۲۰۳۰۴ ۲۳۶۸۸ ۲۸۲۰۰ ۳۱۲۰۸ ۳۷۹۷۶ ۴۴۷۴۴ ۶۰۵۳۶ D ۴۱۳۶ ۷۱۴۴ ۱۰۵۲۸ ۱۴۲۸۸ ۱۷۲۹۶ ۲۰۶۸۰ ۲۱۸۰۸ ۲۳۶۸۸ ۲۶۶۹۶ ۲۹۷۰۴ ۳۶۸۴۸ D
۴۵۱۲ ۷۸۹۶ ۱۱۶۵۶ ۱۵۴۱۶ ۱۹۵۵۲ ۲۲۹۳۶ ۲۶۶۹۶ ۲۸۲۰۰ ۳۳۴۶۴ ۳۸۷۲۸ ۴۵۱۲۰ E ۳۷۶۰ ۶۷۶۸ ۱۰۱۵۲ ۱۳۵۳۶ ۱۶۵۴۴ ۱۹۹۲۸ ۲۰۶۸۰ ۲۱۴۳۲ ۲۲۹۳۶ ۲۶۶۹۶ ۲۹۷۰۴ E
۴۱۳۶ ۷۸۹۶ ۱۱۲۸۰ ۱۵۰۴۰ ۱۸۸۰۰ ۲۲۱۸۴ ۲۵۵۶۸ ۲۶۶۹۶ ۲۸۲۰۰ ۳۳۴۶۴ ۳۸۳۵۲ F ۳۷۶۰ ۶۳۹۲ ۹۷۷۶ ۱۲۷۸۴ ۱۶۱۶۸ ۱۹۱۷۶ ۱۹۹۲۸ ۲۰۳۰۴ ۲۱۰۵۶ ۲۲۹۳۶ ۲۶۶۹۶ F
۳۷۶۰ ۷۵۲۰ ۱۰۵۲۸ ۱۴۶۶۴ ۱۸۰۴۸ ۲۱۰۵۶ ۲۴۰۶۴ ۲۵۱۹۲ ۲۶۳۲۰ ۲۸۲۰۰ ۲۹۷۰۴ G ۳۳۸۴ ۶۰۱۶ ۹۴۰۰ ۱۲۰۳۲ ۱۵۴۱۶ ۱۸۴۲۴ ۱۹۱۷۶ ۱۹۹۲۸ ۲۰۳۰۴ ۲۱۰۵۶ ۲۲۹۳۶ G
۳۷۶۰ ۷۱۴۴ ۱۰۱۵۲ ۱۳۹۱۲ ۱۶۵۴۴ ۱۸۸۰۰ ۲۰۳۰۴ ۲۱۰۵۶ ۲۱۸۰۸ ۲۲۵۶۰ ۲۶۶۹۶ H ۳۳۸۴ ۶۰۱۶ ۹۰۲۴ ۱۱۲۸۰ ۱۴۶۶۴ ۱۶۵۴۴ ۱۷۲۹۶ ۱۷۶۷۲ ۱۸۰۴۸ ۱۸۴۲۴ ۱۸۸۰۰ H
۳۷۶۰ ۶۷۶۸ ۹۷۷۶ ۱۲۴۰۸ ۱۴۶۶۴ ۱۶۵۴۴ ۱۷۲۹۶ ۱۸۰۴۸ ۱۹۱۷۶ ۱۹۹۲۸ ۲۱۰۵۶ I ۳۳۸۴ ۵۶۴۰ ۸۶۴۸ ۱۰۵۲۸ ۱۳۱۶۰ ۱۴۶۶۴ ۱۵۴۱۶ ۱۵۷۹۲ ۱۶۵۴۴ ۱۶۹۲۰ ۱۷۶۷۲ I
۳۳۸۴ ۶۰۱۶ ۸۶۴۸ ۱۰۱۵۲ ۱۲۷۸۴ ۱۳۹۱۲ ۱۴۶۶۴ ۱۵۴۱۶ ۱۶۱۶۸ ۱۶۹۲۰ ۱۷۶۷۲ J ۳۰۰۸ ۵۲۶۴ ۷۵۲۰ ۹۴۰۰ ۱۰۹۰۴ ۱۲۴۰۸ ۱۳۱۶۰ ۱۳۵۳۶ ۱۳۹۱۲ ۱۴۲۸۸ ۱۴۶۶۴ J
۳۳۸۴ ۵۶۴۰ ۷۱۴۴ ۸۶۴۸ ۱۰۱۵۲ ۱۱۶۵۶ ۱۲۴۰۸ ۱۲۷۸۴ ۱۳۵۳۶ ۱۳۹۱۲ ۱۴۶۶۴ K ۳۰۰۸ ۴۸۸۸ ۶۳۹۲ ۷۸۹۶ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ ۱۰۵۲۸ ۱۰۹۰۴ ۱۱۲۸۰ ۱۱۶۵۶ ۱۲۰۳۲ K
۳۳۸۴ ۴۸۸۸ ۶۳۹۲ ۷۵۲۰ ۹۰۲۴ ۹۷۷۶ ۱۰۵۲۸ ۱۰۹۰۴ ۱۱۶۵۶ ۱۲۰۳۲ ۱۲۴۰۸ L ۲۶۳۲ ۴۱۳۶ ۵۲۶۴ ۶۷۶۸ ۷۸۹۶ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۰۲۴ ۹۴۰۰ ۹۷۷۶ ۱۰۱۵۲ L
۳۰۰۸ ۴۱۳۶ ۵۶۴۰ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۸۲۷۲ ۸۶۴۸ ۹۴۰۰ ۱۰۱۵۲ ۱۰۹۰۴ M ۲۶۳۲ ۳۷۶۰ ۴۵۱۲ ۶۰۱۶ ۶۳۹۲ ۶۷۶۸ ۷۱۴۴ ۷۱۴۴ ۷۵۲۰ ۷۵۲۰ ۷۸۹۶ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۶۴۰ ۱۰۵۲۸ ۱۸۸۰۰ ۲۴۸۱۶ ۳۳۴۶۴ ۴۵۱۲۰ ۵۷۵۲۸ ۶۷۶۸۰ ۷۷۰۸۰ ۸۴۹۷۶ ۱۰۵۶۵۶ D ۵۲۶۴ ۹۴۰۰ ۱۵۰۴۰ ۲۰۳۰۴ ۲۶۶۹۶ ۳۲۷۱۲ ۳۸۳۵۲ ۴۱۷۳۶ ۵۰۰۰۸ ۵۶۴۰۰ ۷۳۳۲۰ D
۵۲۶۴ ۱۰۱۵۲ ۱۸۴۲۴ ۲۴۰۶۴ ۳۲۷۱۲ ۴۳۶۱۶ ۵۱۸۸۸ ۶۰۱۶۰ ۶۷۶۸۰ ۷۴۸۲۴ ۸۵۷۲۸ E ۴۸۸۸ ۹۰۲۴ ۱۴۶۶۴ ۱۹۵۵۲ ۲۵۹۴۴ ۳۱۹۶۰ ۳۶۰۹۶ ۳۹۸۵۶ ۴۳۲۴۰ ۵۰۰۰۸ ۵۷۱۵۲ E
۴۸۸۸ ۹۷۷۶ ۱۷۲۹۶ ۲۳۳۱۲ ۳۱۹۶۰ ۴۱۷۳۶ ۴۸۵۰۴ ۵۲۶۴۰ ۶۰۱۶۰ ۶۳۹۲۰ ۷۴۸۲۴ F ۴۵۱۲ ۸۶۴۸ ۱۴۲۸۸ ۱۸۸۰۰ ۲۵۱۹۲ ۳۰۸۳۲ ۳۴۲۱۶ ۳۵۳۴۴ ۳۹۸۵۶ ۴۲۸۶۴ ۴۸۵۰۴ F
۴۵۱۲ ۹۴۰۰ ۱۶۱۶۸ ۲۱۸۰۸ ۳۰۸۳۲ ۳۷۹۷۶ ۴۴۷۴۴ ۴۸۱۲۸ ۵۱۸۸۸ ۵۳۷۶۸ ۶۰۵۳۶ G ۴۱۳۶ ۸۲۷۲ ۱۳۵۳۶ ۱۸۰۴۸ ۲۳۶۸۸ ۲۸۵۷۶ ۳۰۴۵۶ ۳۲۷۱۲ ۳۵۳۴۴ ۳۷۹۷۶ ۴۰۹۸۴ G
۴۱۳۶ ۹۰۲۴ ۱۵۴۱۶ ۱۹۹۲۸ ۲۶۶۹۶ ۳۱۹۶۰ ۳۶۴۷۲ ۳۸۷۲۸ ۳۹۸۵۶ ۴۰۹۸۴ ۴۶۶۲۴ H ۳۷۶۰ ۷۸۹۶ ۱۲۴۰۸ ۱۶۵۴۴ ۲۱۰۵۶ ۲۴۸۱۶ ۲۶۶۹۶ ۲۷۴۴۸ ۲۸۹۵۲ ۳۰۰۸۰ ۳۲۳۳۶ H
۴۱۳۶ ۸۲۷۲ ۱۴۲۸۸ ۱۸۴۲۴ ۲۴۰۶۴ ۲۸۲۰۰ ۲۸۹۵۲ ۳۰۴۵۶ ۳۲۳۳۶ ۳۳۴۶۴ ۳۵۷۲۰ I ۳۷۶۰ ۷۱۴۴ ۱۱۶۵۶ ۱۵۰۴۰ ۱۸۴۲۴ ۲۱۸۰۸ ۲۲۵۶۰ ۲۳۳۱۲ ۲۴۰۶۴ ۲۴۸۱۶ ۲۷۴۴۸ I
۴۱۳۶ ۷۱۴۴ ۱۱۶۵۶ ۱۵۰۴۰ ۲۰۳۰۴ ۲۲۵۶۰ ۲۳۳۱۲ ۲۴۴۴۰ ۲۵۵۶۸ ۲۶۶۹۶ ۲۸۹۵۲ J ۳۷۶۰ ۶۳۹۲ ۱۰۱۵۲ ۱۲۴۰۸ ۱۵۷۹۲ ۱۷۶۷۲ ۱۸۴۲۴ ۱۸۸۰۰ ۱۹۵۵۲ ۲۰۳۰۴ ۲۲۵۶۰ J
۳۷۶۰ ۶۷۶۸ ۱۰۱۵۲ ۱۲۷۸۴ ۱۸۰۴۸ ۱۹۵۵۲ ۲۰۳۰۴ ۲۱۰۵۶ ۲۱۰۵۶ ۲۲۹۳۶ ۲۵۱۹۲ K ۳۳۸۴ ۶۰۱۶ ۹۰۲۴ ۱۰۵۲۸ ۱۳۱۶۰ ۱۴۲۸۸ ۱۵۰۴۰ ۱۵۷۹۲ ۱۶۵۴۴ ۱۶۹۲۰ ۱۷۶۷۲ K
۳۷۶۰ ۶۳۹۲ ۸۶۴۸ ۱۱۶۵۶ ۱۳۵۳۶ ۱۵۰۴۰ ۱۵۷۹۲ ۱۶۵۴۴ ۱۷۲۹۶ ۱۸۰۴۸ ۱۹۵۵۲ L ۳۳۸۴ ۵۲۶۴ ۸۲۷۲ ۹۰۲۴ ۱۰۹۰۴ ۱۲۴۰۸ ۱۳۱۶۰ ۱۳۵۳۶ ۱۳۹۱۲ ۱۴۶۶۴ ۱۵۴۱۶ L
۳۳۸۴ ۶۰۱۶ ۷۸۹۶ ۹۷۷۶ ۱۱۲۸۰ ۱۳۵۳۶ ۱۴۲۸۸ ۱۴۶۶۴ ۱۵۰۴۰ ۱۵۴۱۶ ۱۶۱۶۸ M ۳۳۸۴ ۴۸۸۸ ۷۱۴۴ ۷۸۹۶ ۹۰۲۴ ۹۷۷۶ ۱۰۵۲۸ ۱۰۹۰۴ ۱۱۶۵۶ ۱۲۰۳۲ ۱۲۴۰۸ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۱۴۴ ۱۳۱۶۰ ۲۳۶۸۸ ۳۱۲۰۸ ۵۱۵۱۲ ۷۸۹۶۰ ۱۳۳۱۰۴ ۱۵۳۰۳۲ ۱۷۳۳۳۶ ۱۸۸۰۰۰ ۲۴۹۶۶۴ D ۶۰۱۶ ۱۲۰۳۲ ۲۱۸۰۸ ۲۸۹۵۲ ۴۱۷۳۶ ۶۲۷۹۲ ۹۱۳۶۸ ۱۱۱۲۹۶ ۱۳۱۲۲۴ ۱۵۱۵۲۸ ۲۲۰۷۱۲ D
۶۳۹۲ ۱۲۴۰۸ ۲۱۸۰۸ ۳۰۰۸۰ ۴۹۲۵۶ ۷۵۲۰۰ ۱۲۴۰۸۰ ۱۴۰۲۴۸ ۱۶۲۴۳۲ ۱۷۳۳۳۶ ۱۸۸۰۰۰ E ۵۶۴۰ ۱۱۲۸۰ ۱۹۹۲۸ ۲۷۴۴۸ ۳۹۸۵۶ ۵۹۰۳۲ ۸۳۸۴۸ ۱۰۰۳۹۲ ۱۱۸۴۴۰ ۱۳۱۲۲۴ ۱۵۱۵۲۸ E
۵۶۴۰ ۱۱۶۵۶ ۱۹۹۲۸ ۲۸۹۵۲ ۴۷۷۵۲ ۶۹۵۶۰ ۱۰۹۴۱۶ ۱۲۷۸۴۰ ۱۴۷۷۶۸ ۱۶۲۴۳۲ ۱۶۹۵۷۶ F ۵۲۶۴ ۱۰۵۲۸ ۱۸۴۲۴ ۲۵۹۴۴ ۳۷۹۷۶ ۵۵۶۴۸ ۷۶۷۰۴ ۹۲۸۷۲ ۱۰۳۷۷۶ ۱۱۸۴۴۰ ۱۳۱۲۲۴ F
۵۲۶۴ ۱۰۹۰۴ ۱۸۴۲۴ ۲۷۰۷۲ ۴۶۶۲۴ ۶۴۲۹۶ ۹۲۸۷۲ ۱۱۱۲۹۶ ۱۱۶۵۶۰ ۱۳۱۲۲۴ ۱۴۴۰۰۸ G ۴۸۸۸ ۹۷۷۶ ۱۷۲۹۶ ۲۴۰۶۴ ۳۶۴۷۲ ۴۷۰۰۰ ۶۸۴۳۲ ۷۸۵۸۴ ۹۲۸۷۲ ۱۰۲۲۷۲ ۱۱۱۲۹۶ G
۵۲۶۴ ۱۰۱۵۲ ۱۷۶۷۲ ۲۵۱۹۲ ۴۱۳۶۰ ۵۶۷۷۶ ۷۸۵۸۴ ۹۲۸۷۲ ۱۰۰۳۹۲ ۱۰۹۴۱۶ ۱۱۸۴۴۰ H ۴۸۸۸ ۹۴۰۰ ۱۶۱۶۸ ۲۱۸۰۸ ۳۳۴۶۴ ۳۹۸۵۶ ۵۲۶۴۰ ۶۵۸۰۰ ۷۶۷۰۴ ۸۳۸۴۸ ۸۷۶۰۸ H
۵۲۶۴ ۹۷۷۶ ۱۶۵۴۴ ۲۲۹۳۶ ۳۶۴۷۲ ۴۸۸۸۰ ۶۳۱۶۸ ۶۷۳۰۴ ۷۲۱۹۲ ۷۸۵۸۴ ۸۲۳۴۴ I ۴۸۸۸ ۹۰۲۴ ۱۵۰۴۰ ۱۹۵۵۲ ۲۹۳۲۸ ۳۶۰۹۶ ۴۳۲۴۰ ۵۲۶۴۰ ۵۸۲۸۰ ۶۲۰۴۰ ۶۵۸۰۰ I
۴۸۸۸ ۹۰۲۴ ۱۵۴۱۶ ۲۱۰۵۶ ۳۱۵۸۴ ۳۹۸۵۶ ۴۸۵۰۴ ۵۲۲۶۴ ۵۵۶۴۸ ۵۹۴۰۸ ۶۳۱۶۸ J ۴۵۱۲ ۸۶۴۸ ۱۳۹۱۲ ۱۸۰۴۸ ۲۴۸۱۶ ۲۸۹۵۲ ۳۵۳۴۴ ۳۹۱۰۴ ۴۲۸۶۴ ۴۶۶۲۴ ۴۸۱۲۸ J
۴۸۸۸ ۸۶۴۸ ۱۳۱۶۰ ۱۸۴۲۴ ۲۷۰۷۲ ۳۰۸۳۲ ۳۶۸۴۸ ۴۰۲۳۲ ۴۳۶۱۶ ۴۶۲۴۸ ۴۹۲۵۶ K ۴۵۱۲ ۸۲۷۲ ۱۲۰۳۲ ۱۵۴۱۶ ۲۰۳۰۴ ۲۴۴۴۰ ۲۸۵۷۶ ۳۱۵۸۴ ۳۴۵۹۲ ۳۶۰۹۶ ۳۷۶۰۰ K
۴۵۱۲ ۸۲۷۲ ۱۱۶۵۶ ۱۵۰۴۰ ۲۰۳۰۴ ۲۳۶۸۸ ۲۸۲۰۰ ۲۹۳۲۸ ۳۰۴۵۶ ۳۱۵۸۴ ۳۳۰۸۸ L ۴۱۳۶ ۷۵۲۰ ۱۰۵۲۸ ۱۲۴۰۸ ۱۵۴۱۶ ۱۷۲۹۶ ۱۹۵۵۲ ۲۱۰۵۶ ۲۲۹۳۶ ۲۴۰۶۴ ۲۷۴۴۸ L
۴۱۳۶ ۷۱۴۴ ۹۴۰۰ ۱۲۷۸۴ ۱۶۹۲۰ ۱۹۱۷۶ ۲۱۸۰۸ ۲۲۵۶۰ ۲۴۰۶۴ ۲۵۵۶۸ ۲۷۴۴۸ M ۳۷۶۰ ۶۷۶۸ ۸۶۴۸ ۱۰۹۰۴ ۱۳۱۶۰ ۱۵۰۴۰ ۱۶۹۲۰ ۱۸۴۲۴ ۱۹۵۵۲ ۲۰۶۸۰ ۲۱۸۰۸ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۶۴۸ ۱۸۴۲۴ ۳۲۷۱۲ ۵۳۳۹۲ ۱۱۸۴۴۰ ۱۷۸۶۰۰ ۲۸۸۰۱۶ ۳۵۳۸۱۶ ۴۱۵۸۵۶ ۴۵۹۴۷۲ ۶۴۱۸۳۲ D ۷۵۲۰ ۱۴۲۸۸ ۲۵۵۶۸ ۳۳۸۴۰ ۶۶۹۲۸ ۱۰۶۴۰۸ ۱۷۴۴۶۴ ۲۲۳۳۴۴ ۲۴۳۲۷۲ ۲۶۵۰۸۰ ۳۶۷۳۵۲ D
۷۸۹۶ ۱۷۲۹۶ ۳۰۸۳۲ ۴۹۶۳۲ ۱۱۵۰۵۶ ۱۶۶۱۹۲ ۲۶۹۹۶۸ ۳۲۱۱۰۴ ۳۵۳۸۱۶ ۴۱۵۸۵۶ ۴۵۹۴۷۲ E ۶۷۶۸ ۱۳۵۳۶ ۲۳۶۸۸ ۳۲۳۳۶ ۶۵۰۴۸ ۱۰۳۰۲۴ ۱۶۳۵۶۰ ۲۰۳۴۱۶ ۲۲۸۶۰۸ ۲۴۳۲۷۲ ۲۶۵۰۸۰ E
۷۵۲۰ ۱۶۵۴۴ ۲۹۳۲۸ ۴۷۷۵۲ ۱۰۹۴۱۶ ۱۵۳۴۰۸ ۲۳۳۴۹۶ ۲۷۳۷۲۸ ۳۲۱۱۰۴ ۳۴۴۷۹۲ ۳۷۹۳۸۴ F ۶۰۱۶ ۱۲۷۸۴ ۲۱۸۰۸ ۳۰۸۳۲ ۶۱۲۸۸ ۹۳۶۲۴ ۱۳۹۸۷۲ ۱۷۶۳۴۴ ۱۹۹۶۵۶ ۲۱۳۹۴۴ ۲۳۲۳۶۸ F
۷۱۴۴ ۱۵۴۱۶ ۲۷۸۲۴ ۴۶۲۴۸ ۱۰۴۱۵۲ ۱۳۸۷۴۴ ۲۰۴۱۶۸ ۲۳۵۳۷۶ ۲۵۵۳۰۴ ۲۷۷۱۱۲ ۲۹۵۵۳۶ G ۶۰۱۶ ۱۲۰۳۲ ۲۰۳۰۴ ۲۹۳۲۸ ۵۷۵۲۸ ۸۲۷۲۰ ۱۱۴۳۰۴ ۱۳۹۸۷۲ ۱۵۹۴۲۴ ۱۷۰۳۲۸ ۱۸۸۳۷۶ G
۶۷۶۸ ۱۴۶۶۴ ۲۶۶۹۶ ۴۲۱۱۲ ۹۱۳۶۸ ۱۱۶۹۳۶ ۱۵۹۴۲۴ ۱۹۰۲۵۶ ۲۰۷۵۵۲ ۲۲۲۹۶۸ ۲۳۹۵۱۲ H ۵۶۴۰ ۱۱۲۸۰ ۱۹۱۷۶ ۲۷۴۴۸ ۵۰۳۸۴ ۷۱۸۱۶ ۹۷۷۶۰ ۱۱۴۳۰۴ ۱۲۶۷۱۲ ۱۴۱۰۰۰ ۱۵۱۹۰۴ H
۶۳۹۲ ۱۳۹۱۲ ۲۵۵۶۸ ۳۶۴۷۲ ۸۰۴۶۴ ۱۰۲۲۷۲ ۱۳۱۲۲۴ ۱۴۲۱۲۸ ۱۶۰۹۲۸ ۱۷۰۳۲۸ ۱۸۰۴۸۰ I ۵۶۴۰ ۱۰۵۲۸ ۱۸۴۲۴ ۲۵۱۹۲ ۴۳۲۴۰ ۵۶۷۷۶ ۷۷۸۳۲ ۸۵۷۲۸ ۹۶۶۳۲ ۱۰۳۷۷۶ ۱۱۱۲۹۶ I
۶۳۹۲ ۱۳۱۶۰ ۲۳۶۸۸ ۳۲۷۱۲ ۶۷۶۸۰ ۸۵۷۲۸ ۱۰۵۶۵۶ ۱۱۵۰۵۶ ۱۲۵۹۶۰ ۱۳۳۱۰۴ ۱۴۰۲۴۸ J ۵۲۶۴ ۱۰۱۵۲ ۱۶۹۲۰ ۲۲۹۳۶ ۳۹۴۸۰ ۵۱۵۱۲ ۶۱۲۸۸ ۶۵۰۴۸ ۷۲۱۹۲ ۷۵۹۵۲ ۷۹۳۳۶ J
۶۰۱۶ ۱۲۴۰۸ ۲۱۸۰۸ ۳۰۸۳۲ ۵۸۲۸۰ ۶۹۱۸۴ ۸۰۰۸۸ ۸۹۴۸۸ ۹۲۸۷۲ ۱۰۰۳۹۲ ۱۰۵۶۵۶ K ۵۲۶۴ ۹۷۷۶ ۱۵۴۱۶ ۱۹۹۲۸ ۳۱۹۶۰ ۳۷۶۰۰ ۴۷۳۷۶ ۵۱۱۳۶ ۵۶۴۰۰ ۶۰۱۶۰ ۶۲۰۴۰ K
۶۰۱۶ ۱۱۶۵۶ ۱۸۴۲۴ ۲۷۴۴۸ ۳۹۴۸۰ ۵۰۷۶۰ ۵۸۲۸۰ ۶۵۸۰۰ ۶۹۱۸۴ ۷۱۰۶۴ ۷۴۸۲۴ L ۴۸۸۸ ۹۴۰۰ ۱۳۵۳۶ ۱۶۵۴۴ ۲۳۶۸۸ ۲۸۹۵۲ ۳۴۲۱۶ ۳۵۳۴۴ ۳۶۸۴۸ ۳۹۱۰۴ ۴۲۱۱۲ L
۵۶۴۰ ۱۰۹۰۴ ۱۵۷۹۲ ۲۳۶۸۸ ۳۴۲۱۶ ۴۱۳۶۰ ۴۸۸۸۰ ۵۱۵۱۲ ۵۴۸۹۶ ۵۸۲۸۰ ۶۰۱۶۰ M ۴۵۱۲ ۷۸۹۶ ۱۰۹۰۴ ۱۴۶۶۴ ۲۰۶۸۰ ۲۳۶۸۸ ۲۷۸۲۴ ۲۹۳۲۸ ۳۰۸۳۲ ۳۳۰۸۸ ۳۴۹۶۸ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.