موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۶۳۵ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۱۶۴ ۱۴۱۹ ۱۶۰۱ ۱۷۸۳ ۲۰۷۴ ۲۵۴۸ ۳۱۶۶ ۴۰۰۴ D-F ۱۱۶۴ ۱۴۱۹ ۱۶۰۱ ۱۷۴۷ ۲۱۱۱ ۲۵۸۴ ۳۵۶۷ ۴۴۷۷ D-F
۱۰۹۲ ۱۳۴۶ ۱۵۲۸ ۱۶۰۱ ۱۹۶۵ ۲۲۵۶ ۲۸۰۲ ۳۱۶۶ G-H ۱۰۵۵ ۱۳۴۶ ۱۵۲۸ ۱۶۰۱ ۱۹۶۵ ۲۲۹۳ ۳۰۲۱ ۳۵۶۷ G-H
۱۰۱۹ ۱۲۳۷ ۱۴۵۶ ۱۵۶۵ ۱۷۸۳ ۲۰۷۴ ۲۴۰۲ ۲۶۲۰ I-J ۹۴۶ ۱۲۳۷ ۱۴۵۶ ۱۵۶۵ ۱۷۸۳ ۲۰۷۴ ۲۴۰۲ ۲۶۵۷ I-J
۶۵۵ ۸۳۷ ۹۴۶ ۱۱۲۸ ۱۲۳۷ ۱۴۵۶ ۱۵۶۵ ۱۷۸۳ K-L ۵۸۲ ۸۰۰ ۹۱۰ ۱۰۹۲ ۱۲۳۷ ۱۳۸۳ ۱۴۹۲ ۱۷۱۰ K-L
۴۰۰ ۵۰۹ ۶۱۸ ۷۲۸ ۸۰۰ ۹۱۰ ۱۱۲۸ ۱۳۴۶ M-N ۳۶۴ ۴۷۳ ۵۴۶ ۶۵۵ ۷۲۸ ۸۳۷ ۱۰۵۵ ۱۲۷۴ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۴۱۹ ۱۶۳۸ ۱۹۲۹ ۲۳۶۶ ۲۶۲۰ ۳۰۵۷ ۴۲۹۵ ۴۷۳۲ D-F ۱۳۴۶ ۱۵۶۵ ۱۸۲۰ ۲۰۷۴ ۲۳۲۹ ۲۷۶۶ ۳۵۶۷ ۴۱۸۶ D-F
۱۳۱۰ ۱۴۹۲ ۱۷۴۷ ۲۰۳۸ ۲۳۶۶ ۲۸۳۹ ۳۶۴۰ ۴۲۲۲ G-H ۱۲۳۷ ۱۴۱۹ ۱۵۶۵ ۲۰۰۲ ۲۱۴۷ ۲۴۷۵ ۳۱۳۰ ۳۵۳۰ G-H
۱۲۰۱ ۱۴۱۹ ۱۶۳۸ ۱۸۲۰ ۲۱۴۷ ۲۴۳۸ ۳۱۳۰ ۳۵۶۷ I-J ۱۱۲۸ ۱۳۴۶ ۱۶۰۱ ۱۷۸۳ ۱۹۶۵ ۲۲۹۳ ۲۶۵۷ ۳۰۲۱ I-J
۸۷۳ ۱۰۵۵ ۱۲۳۷ ۱۴۱۹ ۱۷۴۷ ۱۹۲۹ ۲۴۳۸ ۲۶۵۷ K-L ۸۳۷ ۱۰۱۹ ۱۱۶۴ ۱۳۴۶ ۱۵۶۵ ۱۸۵۶ ۲۱۱۱ ۲۳۶۶ K-L
۶۱۸ ۶۹۱ ۸۷۳ ۱۰۹۲ ۱۲۰۱ ۱۳۸۳ ۱۶۳۸ ۱۹۲۹ M-N ۵۰۹ ۶۵۵ ۸۳۷ ۱۰۱۹ ۱۰۹۲ ۱۲۳۷ ۱۴۱۹ ۱۶۰۱ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۷۱۰ ۲۱۱۱ ۲۶۲۰ ۳۱۶۶ ۳۶۷۶ ۴۳۶۸ ۶۰۰۶ ۶۶۶۱ D-F ۱۴۹۲ ۱۷۴۷ ۲۱۱۱ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۵۲۷۸ D-F
۱۵۶۵ ۱۸۵۶ ۲۴۳۸ ۲۹۴۸ ۳۳۸۵ ۳۷۱۲ ۵۰۹۶ ۶۰۰۶ G-H ۱۳۴۶ ۱۶۷۴ ۱۹۲۹ ۲۳۲۹ ۲۶۲۰ ۳۰۹۴ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ G-H
۱۴۱۹ ۱۶۳۸ ۲۰۳۸ ۲۴۷۵ ۲۷۳۰ ۳۲۰۳ ۴۱۱۳ ۴۹۱۴ I-J ۱۲۷۴ ۱۴۹۲ ۱۷۱۰ ۱۹۶۵ ۲۲۹۳ ۲۶۹۳ ۳۴۵۸ ۳۸۲۲ I-J
۱۰۵۵ ۱۳۴۶ ۱۶۷۴ ۲۱۸۴ ۲۴۰۲ ۲۶۹۳ ۳۴۵۸ ۴۱۱۳ K-L ۹۴۶ ۱۱۲۸ ۱۴۵۶ ۱۶۰۱ ۱۸۹۲ ۲۲۵۶ ۲۷۳۰ ۳۱۳۰ K-L
۷۶۴ ۱۰۱۹ ۱۲۷۴ ۱۷۸۳ ۲۰۳۸ ۲۲۹۳ ۲۸۷۵ ۳۳۸۵ M-N ۶۵۵ ۸۰۰ ۱۰۵۵ ۱۳۴۶ ۱۴۹۲ ۱۸۹۲ ۲۳۲۹ ۲۶۵۷ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ ۱۴۱۹۶ ۱۶۷۴۴ D ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۰۹۲۰ ۱۴۱۹۶ D
۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۱۰۱۹۲ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ ۱۲۳۷۶ ۱۳۸۳۲ E ۲۱۸۴ ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ E
۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ ۱۲۰۱۲ F ۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ F
۲۱۸۴ ۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ G ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ G
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ H ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ H
۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ I ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ I
۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ J ۱۴۵۶ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ J
۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ K ۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ K
۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ L ۱۰۹۲ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ L
۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ M ۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۷۳۲ ۷۲۸۰ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۵۲۸۸ ۱۷۸۳۶ ۲۰۷۴۸ ۲۲۲۰۴ ۲۴۰۲۴ ۲۸۳۹۲ ۳۶۴۰۰ D ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۰۹۲۰ ۱۳۴۶۸ ۱۶۳۸۰ ۱۷۴۷۲ ۱۹۲۹۲ ۲۳۲۹۶ ۳۰۹۴۰ D
۴۳۶۸ ۶۹۱۶ ۱۰۵۵۶ ۱۲۳۷۶ ۱۴۵۶۰ ۱۷۱۰۸ ۱۹۶۵۶ ۲۱۱۱۲ ۲۲۹۳۲ ۲۴۷۵۲ ۲۹۱۲۰ E ۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۳۷۶ ۱۴۵۶۰ ۱۶۰۱۶ ۱۷۴۷۲ ۲۰۰۲۰ ۲۴۰۲۴ E
۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۱۰۱۹۲ ۱۱۶۴۸ ۱۳۸۳۲ ۱۶۳۸۰ ۱۸۲۰۰ ۱۹۲۹۲ ۲۰۳۸۴ ۲۲۹۳۲ ۲۵۴۸۰ F ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۸۲۸ ۱۱۶۴۸ ۱۳۸۳۲ ۱۵۲۸۸ ۱۶۷۴۴ ۱۸۲۰۰ ۲۰۳۸۴ F
۴۰۰۴ ۶۱۸۸ ۹۴۶۴ ۱۰۹۲۰ ۱۲۷۴۰ ۱۵۲۸۸ ۱۶۷۴۴ ۱۷۸۳۶ ۱۸۹۲۸ ۲۱۱۱۲ ۲۳۶۶۰ G ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۳۱۰۴ ۱۴۵۶۰ ۱۵۲۸۸ ۱۶۳۸۰ ۱۸۹۲۸ G
۳۶۴۰ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۴۱۹۶ ۱۵۲۸۸ ۱۶۳۸۰ ۱۷۴۷۲ ۱۸۹۲۸ ۲۱۸۴۰ H ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۹۱۰۰ ۱۰۵۵۶ ۱۲۳۷۶ ۱۳۱۰۴ ۱۳۸۳۲ ۱۴۵۶۰ ۱۷۱۰۸ H
۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۲۳۷۶ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۶۰۱۶ ۱۷۸۳۶ I ۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۲۰۱۲ ۱۴۵۶۰ I
۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ ۱۲۳۷۶ ۱۳۸۳۲ J ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۹۱۶ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۲۰۱۲ J
۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۰۹۲۰ ۱۲۰۱۲ K ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ K
۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ L ۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ L
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ M ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۱۸۸ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۱۱۱۲ ۲۵۱۱۶ ۲۹۸۴۸ ۳۸۹۴۸ ۴۴۰۴۴ ۵۳۸۷۲ ۶۱۸۸۰ ۸۲۹۹۲ D ۵۴۶۰ ۸۰۰۸ ۱۳۸۳۲ ۱۷۱۰۸ ۲۱۱۱۲ ۲۴۳۸۸ ۲۷۳۰۰ ۳۰۹۴۰ ۳۶۰۳۶ ۴۱۴۹۶ ۵۲۷۸۰ D
۵۸۲۴ ۹۴۶۴ ۱۶۳۸۰ ۲۰۳۸۴ ۲۴۰۲۴ ۲۸۷۵۶ ۳۴۵۸۰ ۳۸۹۴۸ ۴۳۳۱۶ ۵۳۵۰۸ ۵۸۹۶۸ E ۵۰۹۶ ۷۶۴۴ ۱۳۴۶۸ ۱۶۰۱۶ ۲۰۰۲۰ ۲۲۹۳۲ ۲۵۸۴۴ ۲۸۰۲۸ ۳۲۷۶۰ ۳۶۰۳۶ ۴۱۴۹۶ E
۵۴۶۰ ۹۱۰۰ ۱۶۰۱۶ ۱۹۶۵۶ ۲۲۹۳۲ ۲۷۶۶۴ ۳۱۳۰۴ ۳۵۶۷۲ ۳۸۹۴۸ ۴۳۶۸۰ ۴۹۸۶۸ F ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۱۳۱۰۴ ۱۵۲۸۸ ۱۸۵۶۴ ۲۱۴۷۶ ۲۴۳۸۸ ۲۶۲۰۸ ۲۹۱۲۰ ۳۲۷۶۰ ۳۶۰۳۶ F
۵۰۹۶ ۸۷۳۶ ۱۵۲۸۸ ۱۸۹۲۸ ۲۱۴۷۶ ۲۵۸۴۴ ۲۸۷۵۶ ۳۱۳۰۴ ۳۴۵۸۰ ۳۸۲۲۰ ۴۱۱۳۲ G ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۱۲۳۷۶ ۱۴۵۶۰ ۱۷۴۷۲ ۲۰۳۸۴ ۲۲۵۶۸ ۲۴۳۸۸ ۲۶۲۰۸ ۲۹۱۲۰ ۳۲۷۶۰ G
۵۰۹۶ ۸۳۷۲ ۱۴۵۶۰ ۱۷۸۳۶ ۲۰۳۸۴ ۲۳۶۶۰ ۲۶۲۰۸ ۲۷۶۶۴ ۲۹۴۸۴ ۳۱۶۶۸ ۳۳۴۸۸ H ۴۷۳۲ ۶۵۵۲ ۱۱۶۴۸ ۱۳۴۶۸ ۱۶۳۸۰ ۱۸۹۲۸ ۲۱۱۱۲ ۲۲۵۶۸ ۲۴۰۲۴ ۲۵۴۸۰ ۲۹۱۲۰ H
۴۷۳۲ ۸۰۰۸ ۱۳۱۰۴ ۱۶۷۴۴ ۱۸۹۲۸ ۲۱۸۴۰ ۲۳۲۹۶ ۲۴۳۸۸ ۲۵۱۱۶ ۲۶۹۳۶ ۲۸۳۹۲ I ۴۳۶۸ ۶۱۸۸ ۱۰۹۲۰ ۱۲۰۱۲ ۱۵۲۸۸ ۱۷۴۷۲ ۱۸۵۶۴ ۱۹۶۵۶ ۲۰۷۴۸ ۲۱۸۴۰ ۲۴۳۸۸ I
۴۷۳۲ ۷۲۸۰ ۱۱۶۴۸ ۱۴۹۲۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۵۶۴ ۲۰۰۲۰ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۳۲۹۶ J ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۹۴۶۴ ۱۰۹۲۰ ۱۳۴۶۸ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ ۱۷۸۳۶ ۱۸۹۲۸ J
۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۴۹۲۴ ۱۶۰۱۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ ۱۸۹۲۸ ۱۹۶۵۶ K ۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ K
۴۰۰۴ ۶۱۸۸ ۱۰۱۹۲ ۱۲۳۷۶ ۱۳۱۰۴ ۱۴۱۹۶ ۱۵۲۸۸ ۱۶۰۱۶ ۱۶۳۸۰ ۱۶۷۴۴ ۱۷۸۳۶ L ۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۸۲۸ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ ۱۲۷۴۰ ۱۳۴۶۸ ۱۳۸۳۲ L
۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۵۲۸۸ M ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۶۱۸۸ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۹۱۶ ۱۲۰۱۲ ۲۳۲۹۶ ۲۹۴۸۴ ۴۳۳۱۶ ۵۵۳۲۸ ۷۲۰۷۲ ۹۶۰۹۶ ۱۱۱۰۲۰ ۱۲۶۶۷۲ ۱۶۷۸۰۴ D ۶۵۵۲ ۱۱۲۸۴ ۱۹۶۵۶ ۲۵۴۸۰ ۳۲۰۳۲ ۳۹۳۱۲ ۵۲۷۸۰ ۶۰۴۲۴ ۶۹۵۲۴ ۷۹۳۵۲ ۱۰۵۵۶۰ D
۶۵۵۲ ۱۱۶۴۸ ۲۲۵۶۸ ۲۸۳۹۲ ۴۰۴۰۴ ۵۲۷۸۰ ۶۵۵۲۰ ۸۲۹۹۲ ۹۴۲۷۶ ۱۰۶۶۵۲ ۱۲۱۲۱۲ E ۶۱۸۸ ۱۰۹۲۰ ۱۸۵۶۴ ۲۴۷۵۲ ۳۰۹۴۰ ۳۸۲۲۰ ۴۷۶۸۴ ۵۴۶۰۰ ۵۷۸۷۶ ۶۷۷۰۴ ۷۷۵۳۲ E
۶۱۸۸ ۱۱۲۸۴ ۲۱۸۴۰ ۲۷۳۰۰ ۳۸۵۸۴ ۴۹۱۴۰ ۶۱۵۱۶ ۷۰۶۱۶ ۸۱۹۰۰ ۹۲۴۵۶ ۱۰۵۵۶۰ F ۵۸۲۴ ۱۰۵۵۶ ۱۸۲۰۰ ۲۳۶۶۰ ۲۹۱۲۰ ۳۶۴۰۰ ۴۲۹۵۲ ۴۷۶۸۴ ۵۰۲۳۲ ۵۷۸۷۶ ۶۷۷۰۴ F
۵۸۲۴ ۱۰۹۲۰ ۲۱۱۱۲ ۲۵۴۸۰ ۳۶۰۳۶ ۴۵۱۳۶ ۵۳۵۰۸ ۵۸۹۶۸ ۶۵۸۸۴ ۷۳۱۶۴ ۸۵۱۷۶ G ۵۸۲۴ ۱۰۱۹۲ ۱۷۸۳۶ ۲۳۲۹۶ ۲۷۳۰۰ ۳۴۵۸۰ ۳۹۳۱۲ ۴۱۴۹۶ ۴۴۴۰۸ ۴۹۵۰۴ ۵۴۲۳۶ G
۵۸۲۴ ۱۰۵۵۶ ۲۰۰۲۰ ۲۳۶۶۰ ۳۴۲۱۶ ۴۰۴۰۴ ۴۴۷۷۲ ۵۲۰۵۲ ۵۷۱۴۸ ۶۱۱۵۲ ۶۲۹۷۲ H ۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۱۸۴۰ ۲۵۸۴۴ ۳۱۶۶۸ ۳۴۲۱۶ ۳۵۶۷۲ ۳۷۴۹۲ ۴۰۷۶۸ ۴۳۶۸۰ H
۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۸۵۶۴ ۲۱۸۴۰ ۳۰۵۷۶ ۳۵۳۰۸ ۳۸۵۸۴ ۴۱۴۹۶ ۴۴۴۰۸ ۴۶۵۹۲ ۴۸۴۱۲ I ۵۴۶۰ ۹۱۰۰ ۱۵۶۵۲ ۲۰۰۲۰ ۲۳۲۹۶ ۲۷۳۰۰ ۲۸۷۵۶ ۲۹۸۴۸ ۳۰۹۴۰ ۳۲۷۶۰ ۳۴۲۱۶ I
۵۴۶۰ ۸۷۳۶ ۱۷۱۰۸ ۲۰۰۲۰ ۲۵۸۴۴ ۳۰۲۱۲ ۳۱۶۶۸ ۳۳۱۲۴ ۳۴۹۴۴ ۳۶۴۰۰ ۳۸۵۸۴ J ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۳۸۳۲ ۱۷۴۷۲ ۲۰۳۸۴ ۲۲۵۶۸ ۲۴۰۲۴ ۲۵۴۸۰ ۲۶۲۰۸ ۲۶۹۳۶ ۲۸۷۵۶ J
۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۵۲۸۸ ۱۸۵۶۴ ۲۲۲۰۴ ۲۵۴۸۰ ۲۶۹۳۶ ۲۸۰۲۸ ۳۰۲۱۲ ۳۲۳۹۶ ۳۴۵۸۰ K ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۱۲۷۴۰ ۱۵۲۸۸ ۱۷۱۰۸ ۱۸۹۲۸ ۲۰۰۲۰ ۲۰۷۴۸ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۳۲۹۶ K
۵۰۹۶ ۸۰۰۸ ۱۳۴۶۸ ۱۶۷۴۴ ۱۹۲۹۲ ۲۱۱۱۲ ۲۳۲۹۶ ۲۴۳۸۸ ۲۶۵۷۲ ۲۷۶۶۴ ۲۹۸۴۸ L ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۱۱۶۴۸ ۱۳۸۳۲ ۱۴۹۲۴ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ ۱۹۲۹۲ ۲۰۰۲۰ ۲۰۷۴۸ L
۵۰۹۶ ۷۶۴۴ ۱۰۹۲۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۹۲۹۲ ۲۱۸۴۰ ۲۳۲۹۶ ۲۴۰۲۴ ۲۵۱۱۶ M ۴۷۳۲ ۶۵۵۲ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۳۱۰۴ ۱۳۸۳۲ ۱۴۵۶۰ ۱۵۲۸۸ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۳۷۲ ۱۶۰۱۶ ۳۰۵۷۶ ۳۷۴۹۲ ۶۹۱۶۰ ۹۹۳۷۲ ۱۵۴۷۰۰ ۱۹۸۳۸۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۶۹۳۶۰ ۳۸۸۳۸۸ D ۷۶۴۴ ۱۴۱۹۶ ۲۸۰۲۸ ۳۴۲۱۶ ۵۷۵۱۲ ۸۲۲۶۴ ۱۲۱۹۴۰ ۱۶۰۸۸۸ ۱۹۶۹۲۴ ۲۳۰۴۱۲ ۳۳۴۸۸۰ D
۸۰۰۸ ۱۵۲۸۸ ۲۸۷۵۶ ۳۵۶۷۲ ۶۷۳۴۰ ۹۵۷۳۲ ۱۴۷۴۲۰ ۱۷۸۳۶۰ ۲۰۸۹۳۶ ۲۴۰۲۴۰ ۲۶۵۷۲۰ E ۷۲۸۰ ۱۳۴۶۸ ۲۶۲۰۸ ۳۲۳۹۶ ۵۵۶۹۲ ۷۴۹۸۴ ۱۱۲۴۷۶ ۱۴۰۵۰۴ ۱۶۴۱۶۴ ۱۹۷۶۵۲ ۲۲۲۷۶۸ E
۷۶۴۴ ۱۴۵۶۰ ۲۷۳۰۰ ۳۳۸۵۲ ۶۵۵۲۰ ۸۹۱۸۰ ۱۳۳۲۲۴ ۱۶۱۶۱۶ ۱۸۴۱۸۴ ۲۰۷۴۸۰ ۲۴۰۲۴۰ F ۶۹۱۶ ۱۲۷۴۰ ۲۴۳۸۸ ۳۰۵۷۶ ۵۴۲۳۶ ۶۸۴۳۲ ۱۰۱۹۲۰ ۱۱۷۵۷۲ ۱۴۰۱۴۰ ۱۶۵۹۸۴ ۱۹۱۱۰۰ F
۷۲۸۰ ۱۳۸۳۲ ۲۵۸۴۴ ۳۲۰۳۲ ۶۰۴۲۴ ۷۸۲۶۰ ۱۱۳۹۳۲ ۱۴۰۵۰۴ ۱۴۸۱۴۸ ۱۶۱۶۱۶ ۱۸۲۰۰۰ G ۶۵۵۲ ۱۲۳۷۶ ۲۳۶۶۰ ۲۸۷۵۶ ۴۸۰۴۸ ۶۲۹۷۲ ۸۳۷۲۰ ۹۹۷۳۶ ۱۱۲۱۱۲ ۱۳۲۱۳۲ ۱۴۶۶۹۲ G
۶۹۱۶ ۱۳۱۰۴ ۲۳۶۶۰ ۳۰۲۱۲ ۵۶۷۸۴ ۶۹۱۶۰ ۹۴۶۴۰ ۱۱۱۰۲۰ ۱۱۶۸۴۴ ۱۲۸۸۵۶ ۱۳۶۱۳۶ H ۶۱۸۸ ۱۲۰۱۲ ۲۲۹۳۲ ۲۷۳۰۰ ۴۴۴۰۸ ۵۴۲۳۶ ۶۹۱۶۰ ۸۲۹۹۲ ۹۱۷۲۸ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۸۴۷۲ H
۶۵۵۲ ۱۲۳۷۶ ۲۲۲۰۴ ۲۸۷۵۶ ۴۹۸۶۸ ۵۸۶۰۴ ۷۲۸۰۰ ۸۲۹۹۲ ۸۷۳۶۰ ۹۴۲۷۶ ۹۹۷۳۶ I ۶۱۸۸ ۱۱۲۸۴ ۲۱۴۷۶ ۲۵۴۸۰ ۳۹۶۷۶ ۴۶۲۲۸ ۵۶۷۸۴ ۶۶۶۱۲ ۷۰۹۸۰ ۷۴۹۸۴ ۸۰۰۸۰ I
۶۱۸۸ ۱۱۶۴۸ ۲۰۰۲۰ ۲۵۱۱۶ ۴۴۴۰۸ ۵۱۶۸۸ ۶۰۴۲۴ ۶۶۶۱۲ ۷۱۳۴۴ ۷۶۴۴۰ ۸۰۴۴۴ J ۵۸۲۴ ۱۰۱۹۲ ۱۹۲۹۲ ۲۳۲۹۶ ۳۵۶۷۲ ۴۰۷۶۸ ۴۶۹۵۶ ۵۴۶۰۰ ۵۷۵۱۲ ۵۸۶۰۴ ۶۲۲۴۴ J
۶۱۸۸ ۱۰۹۲۰ ۱۸۲۰۰ ۲۳۲۹۶ ۳۷۱۲۸ ۴۲۵۸۸ ۵۱۳۲۴ ۵۶۰۵۶ ۵۹۳۳۲ ۶۲۹۷۲ ۶۶۶۱۲ K ۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۱۱۱۲ ۲۹۸۴۸ ۳۵۳۰۸ ۳۹۳۱۲ ۴۴۰۴۴ ۴۷۳۲۰ ۴۹۱۴۰ ۵۲۴۱۶ K
۵۸۲۴ ۱۰۱۹۲ ۱۶۰۱۶ ۲۱۱۱۲ ۲۷۶۶۴ ۳۱۶۶۸ ۳۷۱۲۸ ۴۱۱۳۲ ۴۲۵۸۸ ۴۵۵۰۰ ۴۹۱۴۰ L ۵۴۶۰ ۹۴۶۴ ۱۴۹۲۴ ۱۸۵۶۴ ۲۴۳۸۸ ۲۷۳۰۰ ۳۲۰۳۲ ۳۵۳۰۸ ۳۸۵۸۴ ۳۹۳۱۲ ۴۰۰۴۰ L
۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۳۱۰۴ ۱۹۲۹۲ ۲۳۶۶۰ ۲۷۶۶۴ ۳۲۰۳۲ ۳۵۳۰۸ ۳۶۴۰۰ ۳۸۲۲۰ ۴۱۸۶۰ M ۵۴۶۰ ۹۱۰۰ ۱۲۰۱۲ ۱۶۳۸۰ ۲۰۳۸۴ ۲۴۳۸۸ ۲۷۶۶۴ ۳۰۹۴۰ ۳۲۷۶۰ ۳۳۸۵۲ ۳۴۹۴۴ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۵۵۶ ۲۱۱۱۲ ۳۸۲۲۰ ۶۲۹۷۲ ۱۳۴۶۸۰ ۲۰۸۹۳۶ ۳۲۵۷۸۰ ۴۲۰۴۲۰ ۴۷۸۶۶۰ ۵۴۹۶۴۰ ۸۵۱۷۶۰ D ۹۱۰۰ ۱۷۱۰۸ ۳۳۱۲۴ ۴۱۱۳۲ ۸۷۳۶۰ ۱۳۲۸۶۰ ۲۱۳۶۶۸ ۲۷۸۴۶۰ ۳۱۸۵۰۰ ۳۶۷۶۴۰ ۵۲۷۸۰۰ D
۹۸۲۸ ۲۰۳۸۴ ۳۶۴۰۰ ۵۹۳۳۲ ۱۳۱۰۴۰ ۱۹۲۹۲۰ ۲۹۷۷۵۲ ۳۷۶۷۴۰ ۴۲۸۴۲۸ ۴۸۰۴۸۰ ۵۴۲۳۶۰ E ۸۷۳۶ ۱۶۳۸۰ ۳۱۳۰۴ ۳۹۳۱۲ ۸۵۱۷۶ ۱۲۲۳۰۴ ۱۹۵۸۳۲ ۲۵۳۷۰۸ ۲۸۵۰۱۲ ۳۱۷۴۰۸ ۳۶۲۱۸۰ E
۹۴۶۴ ۱۹۶۵۶ ۳۴۵۸۰ ۵۷۵۱۲ ۱۲۷۴۰۰ ۱۸۰۵۴۴ ۲۶۰۶۲۴ ۳۳۳۴۲۴ ۳۷۸۵۶۰ ۴۲۲۹۶۸ ۴۶۲۲۸۰ F ۸۳۷۲ ۱۵۶۵۲ ۲۹۴۸۴ ۳۷۴۹۲ ۸۱۱۷۲ ۱۱۳۵۶۸ ۱۶۹۹۸۸ ۱۹۱۱۰۰ ۲۵۳۷۰۸ ۲۸۳۹۲۰ ۳۱۰۸۵۶ F
۹۱۰۰ ۱۸۵۶۴ ۳۲۷۶۰ ۵۵۶۹۲ ۱۲۱۹۴۰ ۱۶۲۷۰۸ ۲۲۷۵۰۰ ۲۷۶۶۴۰ ۳۰۳۹۴۰ ۳۳۸۱۵۶ ۳۶۷۶۴۰ G ۸۰۰۸ ۱۴۹۲۴ ۲۸۰۲۸ ۳۵۶۷۲ ۷۸۲۶۰ ۹۹۳۷۲ ۱۴۹۲۴۰ ۱۷۵۰۸۴ ۱۹۱۴۶۴ ۲۱۳۳۰۴ ۲۳۲۹۶۰ G
۸۷۳۶ ۱۷۸۳۶ ۳۰۹۴۰ ۴۸۷۷۶ ۱۰۹۵۶۴ ۱۳۶۱۳۶ ۱۸۵۶۴۰ ۲۲۱۳۱۲ ۲۴۴۶۰۸ ۲۷۰۸۱۶ ۲۹۴۸۴۰ H ۷۶۴۴ ۱۴۱۹۶ ۲۶۲۰۸ ۳۲۳۹۶ ۶۹۱۶۰ ۸۶۹۹۶ ۱۱۷۹۳۶ ۱۳۸۳۲۰ ۱۵۲۵۱۶ ۱۶۵۹۸۴ ۱۸۲۷۲۸ H
۸۳۷۲ ۱۷۱۰۸ ۲۹۱۲۰ ۴۳۶۸۰ ۹۳۹۱۲ ۱۱۶۸۴۴ ۱۵۱۰۶۰ ۱۶۹۹۸۸ ۱۸۸۹۱۶ ۲۰۳۸۴۰ ۲۱۳۶۶۸ I ۷۲۸۰ ۱۳۴۶۸ ۲۴۳۸۸ ۳۰۵۷۶ ۶۰۰۶۰ ۷۶۴۴۰ ۹۹۳۷۲ ۱۰۹۲۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۵۸۰ ۱۳۶۵۰۰ I
۸۰۰۸ ۱۶۳۸۰ ۲۸۳۹۲ ۴۰۰۴۰ ۸۱۹۰۰ ۹۹۰۰۸ ۱۲۷۴۰۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۵۶۰۰ ۱۵۲۸۸۰ ۱۶۰۱۶۰ J ۶۹۱۶ ۱۲۷۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۶۹۳۶ ۵۲۷۸۰ ۶۵۵۲۰ ۸۳۷۲۰ ۸۶۶۳۲ ۸۹۱۸۰ ۹۵۳۶۸ ۱۰۱۹۲۰ J
۷۶۴۴ ۱۵۲۸۸ ۲۶۵۷۲ ۳۶۴۰۰ ۶۵۱۵۶ ۷۸۹۸۸ ۹۴۶۴۰ ۱۰۵۵۶۰ ۱۰۹۲۰۰ ۱۱۲۸۴۰ ۱۱۸۳۰۰ K ۶۵۵۲ ۱۱۶۴۸ ۲۰۷۴۸ ۲۵۱۱۶ ۴۲۹۵۲ ۵۲۷۸۰ ۶۱۸۸۰ ۶۴۷۹۲ ۶۹۱۶۰ ۷۴۶۲۰ ۸۰۰۸۰ K
۷۲۸۰ ۱۴۱۹۶ ۲۳۲۹۶ ۳۲۳۹۶ ۴۵۱۳۶ ۶۰۰۶۰ ۶۸۷۹۶ ۷۵۳۴۸ ۸۰۰۸۰ ۸۳۳۵۶ ۸۶۹۹۶ L ۶۱۸۸ ۱۰۹۲۰ ۱۷۱۰۸ ۲۳۲۹۶ ۳۰۹۴۰ ۴۰۰۴۰ ۴۶۲۲۸ ۴۸۷۷۶ ۵۰۹۶۰ ۵۴۶۰۰ ۵۷۸۷۶ L
۶۹۱۶ ۱۳۱۰۴ ۲۰۰۲۰ ۲۸۷۵۶ ۴۰۷۶۸ ۴۹۵۰۴ ۶۰۰۶۰ ۶۴۷۹۲ ۶۷۷۰۴ ۷۱۳۴۴ ۷۴۶۲۰ M ۶۱۸۸ ۱۰۵۵۶ ۱۴۱۹۶ ۲۱۴۷۶ ۲۷۳۰۰ ۳۶۰۳۶ ۴۰۷۶۸ ۴۳۳۱۶ ۴۴۷۷۲ ۴۶۵۹۲ ۴۸۴۱۲ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۴۵۶ ۱۸۵۶ ۲۲۹۳ ۲۸۳۹ ۳۲۰۳ ۳۹۳۱ ۴۹۵۰ ۶۱۸۸ D-F ۱۳۱۰ ۱۶۳۸ ۱۹۶۵ ۲۵۱۱ ۲۹۱۲ ۳۳۱۲ ۴۱۱۳ ۴۸۰۴ D-F
۱۳۴۶ ۱۶۳۸ ۲۰۷۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۴۵۸ ۴۰۷۶ ۵۱۳۲ G-H ۱۲۰۱ ۱۵۲۸ ۱۷۸۳ ۲۲۵۶ ۲۶۲۰ ۳۰۲۱ ۳۷۴۹ ۴۳۶۸ G-H
۱۲۰۱ ۱۴۵۶ ۱۷۴۷ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۸۷۵ ۳۶۴۰ ۴۲۲۲ I-J ۱۰۹۲ ۱۳۴۶ ۱۵۲۸ ۱۸۹۲ ۲۲۵۶ ۲۶۲۰ ۳۲۳۹ ۳۷۱۲ I-J
۸۷۳ ۱۰۹۲ ۱۴۱۹ ۱۸۵۶ ۲۱۱۱ ۲۲۹۳ ۲۹۴۸ ۳۳۱۲ K-L ۷۶۴ ۹۸۲ ۱۳۱۰ ۱۴۹۲ ۱۷۴۷ ۲۰۳۸ ۲۴۰۲ ۲۸۷۵ K-L
۶۱۸ ۸۰۰ ۱۰۹۲ ۱۵۲۸ ۱۷۴۷ ۲۰۰۲ ۲۲۵۶ ۲۴۳۸ M-N ۵۴۶ ۶۵۵ ۹۱۰ ۱۲۰۱ ۱۳۸۳ ۱۷۱۰ ۱۹۶۵ ۲۴۰۲ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ D ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۱۲۸۴ D
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۱۸۸ ۶۹۱۶ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۵۵۶ ۱۱۶۴۸ E ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ E
۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۵۵۶ F ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ F
۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۴۶۰ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ G ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ G
۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ H ۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ H
۱۴۵۶ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ I ۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ I
۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ J ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ J
۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ K ۱۰۹۲ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ K
۱۰۹۲ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ L ۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۲۹۱۲ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ L
۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ M ۱۰۹۲ ۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۶۴۰ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ ۱۹۶۵۶ ۲۵۴۸۰ D ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۷۴۴ ۲۰۷۴۸ D
۳۲۷۶ ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۰۱۹۲ ۱۲۳۷۶ ۱۴۹۲۴ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ ۱۹۲۹۲ E ۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۸۰۰۸ ۹۱۰۰ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۷۴۴ E
۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۴۱۹۶ ۱۵۲۸۸ ۱۶۳۸۰ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ F ۲۵۴۸ ۴۳۶۸ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ F
۲۹۱۲ ۵۰۹۶ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۴۷۲ G ۲۵۴۸ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۱۲۸۴ ۱۲۷۴۰ G
۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۲۷۴۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۸۳۲ ۱۴۹۲۴ ۱۶۰۱۶ H ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۱۲۸۴ H
۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۲۰۱۲ ۱۳۱۰۴ I ۲۱۸۴ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ I
۲۵۴۸ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ J ۲۱۸۴ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ J
۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ K ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ K
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۲۸۰ L ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۴۷۳۲ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ L
۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۱۸۸ M ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۳۶۸ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۷۳۲ ۸۰۰۸ ۱۱۶۴۸ ۱۵۲۸۸ ۱۹۶۵۶ ۲۲۹۳۲ ۲۷۳۰۰ ۳۰۲۱۲ ۳۶۷۶۴ ۴۳۳۱۶ ۵۸۶۰۴ D ۴۰۰۴ ۶۹۱۶ ۱۰۱۹۲ ۱۳۸۳۲ ۱۶۷۴۴ ۲۰۰۲۰ ۲۱۱۱۲ ۲۲۹۳۲ ۲۵۸۴۴ ۲۸۷۵۶ ۳۵۶۷۲ D
۴۳۶۸ ۷۶۴۴ ۱۱۲۸۴ ۱۴۹۲۴ ۱۸۹۲۸ ۲۲۲۰۴ ۲۵۸۴۴ ۲۷۳۰۰ ۳۲۳۹۶ ۳۷۴۹۲ ۴۳۶۸۰ E ۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۹۸۲۸ ۱۳۱۰۴ ۱۶۰۱۶ ۱۹۲۹۲ ۲۰۰۲۰ ۲۰۷۴۸ ۲۲۲۰۴ ۲۵۸۴۴ ۲۸۷۵۶ E
۴۰۰۴ ۷۶۴۴ ۱۰۹۲۰ ۱۴۵۶۰ ۱۸۲۰۰ ۲۱۴۷۶ ۲۴۷۵۲ ۲۵۸۴۴ ۲۷۳۰۰ ۳۲۳۹۶ ۳۷۱۲۸ F ۳۶۴۰ ۶۱۸۸ ۹۴۶۴ ۱۲۳۷۶ ۱۵۶۵۲ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ ۲۵۸۴۴ F
۳۶۴۰ ۷۲۸۰ ۱۰۱۹۲ ۱۴۱۹۶ ۱۷۴۷۲ ۲۰۳۸۴ ۲۳۲۹۶ ۲۴۳۸۸ ۲۵۴۸۰ ۲۷۳۰۰ ۲۸۷۵۶ G ۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۹۱۰۰ ۱۱۶۴۸ ۱۴۹۲۴ ۱۷۸۳۶ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ G
۳۶۴۰ ۶۹۱۶ ۹۸۲۸ ۱۳۴۶۸ ۱۶۰۱۶ ۱۸۲۰۰ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۵۸۴۴ H ۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۹۲۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۰۱۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۱۰۸ ۱۷۴۷۲ ۱۷۸۳۶ ۱۸۲۰۰ H
۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۹۴۶۴ ۱۲۰۱۲ ۱۴۱۹۶ ۱۶۰۱۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۲۰۳۸۴ I ۳۲۷۶ ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۰۱۹۲ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۲۸۸ ۱۶۰۱۶ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ I
۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۸۳۷۲ ۹۸۲۸ ۱۲۳۷۶ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ J ۲۹۱۲ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۹۱۰۰ ۱۰۵۵۶ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۳۸۳۲ ۱۴۱۹۶ J
۳۲۷۶ ۵۴۶۰ ۶۹۱۶ ۸۳۷۲ ۹۸۲۸ ۱۱۲۸۴ ۱۲۰۱۲ ۱۲۳۷۶ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ K ۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۶۴۴ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ ۱۱۶۴۸ K
۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۱۶۴۸ ۱۲۰۱۲ L ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ L
۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ M ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۴۶۰ ۱۰۱۹۲ ۱۸۲۰۰ ۲۴۰۲۴ ۳۲۳۹۶ ۴۳۶۸۰ ۵۵۶۹۲ ۶۵۵۲۰ ۷۴۶۲۰ ۸۲۲۶۴ ۱۰۲۲۸۴ D ۵۰۹۶ ۹۱۰۰ ۱۴۵۶۰ ۱۹۶۵۶ ۲۵۸۴۴ ۳۱۶۶۸ ۳۷۱۲۸ ۴۰۴۰۴ ۴۸۴۱۲ ۵۴۶۰۰ ۷۰۹۸۰ D
۵۰۹۶ ۹۸۲۸ ۱۷۸۳۶ ۲۳۲۹۶ ۳۱۶۶۸ ۴۲۲۲۴ ۵۰۲۳۲ ۵۸۲۴۰ ۶۵۵۲۰ ۷۲۴۳۶ ۸۲۹۹۲ E ۴۷۳۲ ۸۷۳۶ ۱۴۱۹۶ ۱۸۹۲۸ ۲۵۱۱۶ ۳۰۹۴۰ ۳۴۹۴۴ ۳۸۵۸۴ ۴۱۸۶۰ ۴۸۴۱۲ ۵۵۳۲۸ E
۴۷۳۲ ۹۴۶۴ ۱۶۷۴۴ ۲۲۵۶۸ ۳۰۹۴۰ ۴۰۴۰۴ ۴۶۹۵۶ ۵۰۹۶۰ ۵۸۲۴۰ ۶۱۸۸۰ ۷۲۴۳۶ F ۴۳۶۸ ۸۳۷۲ ۱۳۸۳۲ ۱۸۲۰۰ ۲۴۳۸۸ ۲۹۸۴۸ ۳۳۱۲۴ ۳۴۲۱۶ ۳۸۵۸۴ ۴۱۴۹۶ ۴۶۹۵۶ F
۴۳۶۸ ۹۱۰۰ ۱۵۶۵۲ ۲۱۱۱۲ ۲۹۸۴۸ ۳۶۷۶۴ ۴۳۳۱۶ ۴۶۵۹۲ ۵۰۲۳۲ ۵۲۰۵۲ ۵۸۶۰۴ G ۴۰۰۴ ۸۰۰۸ ۱۳۱۰۴ ۱۷۴۷۲ ۲۲۹۳۲ ۲۷۶۶۴ ۲۹۴۸۴ ۳۱۶۶۸ ۳۴۲۱۶ ۳۶۷۶۴ ۳۹۶۷۶ G
۴۰۰۴ ۸۷۳۶ ۱۴۹۲۴ ۱۹۲۹۲ ۲۵۸۴۴ ۳۰۹۴۰ ۳۵۳۰۸ ۳۷۴۹۲ ۳۸۵۸۴ ۳۹۶۷۶ ۴۵۱۳۶ H ۳۶۴۰ ۷۶۴۴ ۱۲۰۱۲ ۱۶۰۱۶ ۲۰۳۸۴ ۲۴۰۲۴ ۲۵۸۴۴ ۲۶۵۷۲ ۲۸۰۲۸ ۲۹۱۲۰ ۳۱۳۰۴ H
۴۰۰۴ ۸۰۰۸ ۱۳۸۳۲ ۱۷۸۳۶ ۲۳۲۹۶ ۲۷۳۰۰ ۲۸۰۲۸ ۲۹۴۸۴ ۳۱۳۰۴ ۳۲۳۹۶ ۳۴۵۸۰ I ۳۶۴۰ ۶۹۱۶ ۱۱۲۸۴ ۱۴۵۶۰ ۱۷۸۳۶ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۳۲۹۶ ۲۴۰۲۴ ۲۶۵۷۲ I
۴۰۰۴ ۶۹۱۶ ۱۱۲۸۴ ۱۴۵۶۰ ۱۹۶۵۶ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۳۶۶۰ ۲۴۷۵۲ ۲۵۸۴۴ ۲۸۰۲۸ J ۳۶۴۰ ۶۱۸۸ ۹۸۲۸ ۱۲۰۱۲ ۱۵۲۸۸ ۱۷۱۰۸ ۱۷۸۳۶ ۱۸۲۰۰ ۱۸۹۲۸ ۱۹۶۵۶ ۲۱۸۴۰ J
۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۹۸۲۸ ۱۲۳۷۶ ۱۷۴۷۲ ۱۸۹۲۸ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ ۲۴۳۸۸ K ۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۸۳۲ ۱۴۵۶۰ ۱۵۲۸۸ ۱۶۰۱۶ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ K
۳۶۴۰ ۶۱۸۸ ۸۳۷۲ ۱۱۲۸۴ ۱۳۱۰۴ ۱۴۵۶۰ ۱۵۲۸۸ ۱۶۰۱۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۹۲۸ L ۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۱۰۵۵۶ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ L
۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۷۶۴۴ ۹۴۶۴ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۸۳۲ ۱۴۱۹۶ ۱۴۵۶۰ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ M ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۱۶۴۸ ۱۲۰۱۲ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۹۱۶ ۱۲۷۴۰ ۲۲۹۳۲ ۳۰۲۱۲ ۴۹۸۶۸ ۷۶۴۴۰ ۱۲۸۸۵۶ ۱۴۸۱۴۸ ۱۶۷۸۰۴ ۱۸۲۰۰۰ ۲۴۱۶۹۶ D ۵۸۲۴ ۱۱۶۴۸ ۲۱۱۱۲ ۲۸۰۲۸ ۴۰۴۰۴ ۶۰۷۸۸ ۸۸۴۵۲ ۱۰۷۷۴۴ ۱۲۷۰۳۶ ۱۴۶۶۹۲ ۲۱۳۶۶۸ D
۶۱۸۸ ۱۲۰۱۲ ۲۱۱۱۲ ۲۹۱۲۰ ۴۷۶۸۴ ۷۲۸۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۳۵۷۷۲ ۱۵۷۲۴۸ ۱۶۷۸۰۴ ۱۸۲۰۰۰ E ۵۴۶۰ ۱۰۹۲۰ ۱۹۲۹۲ ۲۶۵۷۲ ۳۸۵۸۴ ۵۷۱۴۸ ۸۱۱۷۲ ۹۷۱۸۸ ۱۱۴۶۶۰ ۱۲۷۰۳۶ ۱۴۶۶۹۲ E
۵۴۶۰ ۱۱۲۸۴ ۱۹۲۹۲ ۲۸۰۲۸ ۴۶۲۲۸ ۶۷۳۴۰ ۱۰۵۹۲۴ ۱۲۳۷۶۰ ۱۴۳۰۵۲ ۱۵۷۲۴۸ ۱۶۴۱۶۴ F ۵۰۹۶ ۱۰۱۹۲ ۱۷۸۳۶ ۲۵۱۱۶ ۳۶۷۶۴ ۵۳۸۷۲ ۷۴۲۵۶ ۸۹۹۰۸ ۱۰۰۴۶۴ ۱۱۴۶۶۰ ۱۲۷۰۳۶ F
۵۰۹۶ ۱۰۵۵۶ ۱۷۸۳۶ ۲۶۲۰۸ ۴۵۱۳۶ ۶۲۲۴۴ ۸۹۹۰۸ ۱۰۷۷۴۴ ۱۱۲۸۴۰ ۱۲۷۰۳۶ ۱۳۹۴۱۲ G ۴۷۳۲ ۹۴۶۴ ۱۶۷۴۴ ۲۳۲۹۶ ۳۵۳۰۸ ۴۵۵۰۰ ۶۶۲۴۸ ۷۶۰۷۶ ۸۹۹۰۸ ۹۹۰۰۸ ۱۰۷۷۴۴ G
۵۰۹۶ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۴۳۸۸ ۴۰۰۴۰ ۵۴۹۶۴ ۷۶۰۷۶ ۸۹۹۰۸ ۹۷۱۸۸ ۱۰۵۹۲۴ ۱۱۴۶۶۰ H ۴۷۳۲ ۹۱۰۰ ۱۵۶۵۲ ۲۱۱۱۲ ۳۲۳۹۶ ۳۸۵۸۴ ۵۰۹۶۰ ۶۳۷۰۰ ۷۴۲۵۶ ۸۱۱۷۲ ۸۴۸۱۲ H
۵۰۹۶ ۹۴۶۴ ۱۶۰۱۶ ۲۲۲۰۴ ۳۵۳۰۸ ۴۷۳۲۰ ۶۱۱۵۲ ۶۵۱۵۶ ۶۹۸۸۸ ۷۶۰۷۶ ۷۹۷۱۶ I ۴۷۳۲ ۸۷۳۶ ۱۴۵۶۰ ۱۸۹۲۸ ۲۸۳۹۲ ۳۴۹۴۴ ۴۱۸۶۰ ۵۰۹۶۰ ۵۶۴۲۰ ۶۰۰۶۰ ۶۳۷۰۰ I
۴۷۳۲ ۸۷۳۶ ۱۴۹۲۴ ۲۰۳۸۴ ۳۰۵۷۶ ۳۸۵۸۴ ۴۶۹۵۶ ۵۰۵۹۶ ۵۳۸۷۲ ۵۷۵۱۲ ۶۱۱۵۲ J ۴۳۶۸ ۸۳۷۲ ۱۳۴۶۸ ۱۷۴۷۲ ۲۴۰۲۴ ۲۸۰۲۸ ۳۴۲۱۶ ۳۷۸۵۶ ۴۱۴۹۶ ۴۵۱۳۶ ۴۶۵۹۲ J
۴۷۳۲ ۸۳۷۲ ۱۲۷۴۰ ۱۷۸۳۶ ۲۶۲۰۸ ۲۹۸۴۸ ۳۵۶۷۲ ۳۸۹۴۸ ۴۲۲۲۴ ۴۴۷۷۲ ۴۷۶۸۴ K ۴۳۶۸ ۸۰۰۸ ۱۱۶۴۸ ۱۴۹۲۴ ۱۹۶۵۶ ۲۳۶۶۰ ۲۷۶۶۴ ۳۰۵۷۶ ۳۳۴۸۸ ۳۴۹۴۴ ۳۶۴۰۰ K
۴۳۶۸ ۸۰۰۸ ۱۱۲۸۴ ۱۴۵۶۰ ۱۹۶۵۶ ۲۲۹۳۲ ۲۷۳۰۰ ۲۸۳۹۲ ۲۹۴۸۴ ۳۰۵۷۶ ۳۲۰۳۲ L ۴۰۰۴ ۷۲۸۰ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۴۹۲۴ ۱۶۷۴۴ ۱۸۹۲۸ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ ۲۳۲۹۶ ۲۶۵۷۲ L
۴۰۰۴ ۶۹۱۶ ۹۱۰۰ ۱۲۳۷۶ ۱۶۳۸۰ ۱۸۵۶۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۳۲۹۶ ۲۴۷۵۲ ۲۶۵۷۲ M ۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۸۳۷۲ ۱۰۵۵۶ ۱۲۷۴۰ ۱۴۵۶۰ ۱۶۳۸۰ ۱۷۸۳۶ ۱۸۹۲۸ ۲۰۰۲۰ ۲۱۱۱۲ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۳۷۲ ۱۷۸۳۶ ۳۱۶۶۸ ۵۱۶۸۸ ۱۱۴۶۶۰ ۱۷۲۹۰۰ ۲۷۸۸۲۴ ۳۴۲۵۲۴ ۴۰۲۵۸۴ ۴۴۴۸۰۸ ۶۲۱۳۴۸ D ۷۲۸۰ ۱۳۸۳۲ ۲۴۷۵۲ ۳۲۷۶۰ ۶۴۷۹۲ ۱۰۳۰۱۲ ۱۶۸۸۹۶ ۲۱۶۲۱۶ ۲۳۵۵۰۸ ۲۵۶۶۲۰ ۳۵۵۶۲۸ D
۷۶۴۴ ۱۶۷۴۴ ۲۹۸۴۸ ۴۸۰۴۸ ۱۱۱۳۸۴ ۱۶۰۸۸۸ ۲۶۱۳۵۲ ۳۱۰۸۵۶ ۳۴۲۵۲۴ ۴۰۲۵۸۴ ۴۴۴۸۰۸ E ۶۵۵۲ ۱۳۱۰۴ ۲۲۹۳۲ ۳۱۳۰۴ ۶۲۹۷۲ ۹۹۷۳۶ ۱۵۸۳۴۰ ۱۹۶۹۲۴ ۲۲۱۳۱۲ ۲۳۵۵۰۸ ۲۵۶۶۲۰ E
۷۲۸۰ ۱۶۰۱۶ ۲۸۳۹۲ ۴۶۲۲۸ ۱۰۵۹۲۴ ۱۴۸۵۱۲ ۲۲۶۰۴۴ ۲۶۴۹۹۲ ۳۱۰۸۵۶ ۳۳۳۷۸۸ ۳۶۷۲۷۶ F ۵۸۲۴ ۱۲۳۷۶ ۲۱۱۱۲ ۲۹۸۴۸ ۵۹۳۳۲ ۹۰۶۳۶ ۱۳۵۴۰۸ ۱۷۰۷۱۶ ۱۹۳۲۸۴ ۲۰۷۱۱۶ ۲۲۴۹۵۲ F
۶۹۱۶ ۱۴۹۲۴ ۲۶۹۳۶ ۴۴۷۷۲ ۱۰۰۸۲۸ ۱۳۴۳۱۶ ۱۹۷۶۵۲ ۲۲۷۸۶۴ ۲۴۷۱۵۶ ۲۶۸۲۶۸ ۲۸۶۱۰۴ G ۵۸۲۴ ۱۱۶۴۸ ۱۹۶۵۶ ۲۸۳۹۲ ۵۵۶۹۲ ۸۰۰۸۰ ۱۱۰۶۵۶ ۱۳۵۴۰۸ ۱۵۴۳۳۶ ۱۶۴۸۹۲ ۱۸۲۳۶۴ G
۶۵۵۲ ۱۴۱۹۶ ۲۵۸۴۴ ۴۰۷۶۸ ۸۸۴۵۲ ۱۱۳۲۰۴ ۱۵۴۳۳۶ ۱۸۴۱۸۴ ۲۰۰۹۲۸ ۲۱۵۸۵۲ ۲۳۱۸۶۸ H ۵۴۶۰ ۱۰۹۲۰ ۱۸۵۶۴ ۲۶۵۷۲ ۴۸۷۷۶ ۶۹۵۲۴ ۹۴۶۴۰ ۱۱۰۶۵۶ ۱۲۲۶۶۸ ۱۳۶۵۰۰ ۱۴۷۰۵۶ H
۶۱۸۸ ۱۳۴۶۸ ۲۴۷۵۲ ۳۵۳۰۸ ۷۷۸۹۶ ۹۹۰۰۸ ۱۲۷۰۳۶ ۱۳۷۵۹۲ ۱۵۵۷۹۲ ۱۶۴۸۹۲ ۱۷۴۷۲۰ I ۵۴۶۰ ۱۰۱۹۲ ۱۷۸۳۶ ۲۴۳۸۸ ۴۱۸۶۰ ۵۴۹۶۴ ۷۵۳۴۸ ۸۲۹۹۲ ۹۳۵۴۸ ۱۰۰۴۶۴ ۱۰۷۷۴۴ I
۶۱۸۸ ۱۲۷۴۰ ۲۲۹۳۲ ۳۱۶۶۸ ۶۵۵۲۰ ۸۲۹۹۲ ۱۰۲۲۸۴ ۱۱۱۳۸۴ ۱۲۱۹۴۰ ۱۲۸۸۵۶ ۱۳۵۷۷۲ J ۵۰۹۶ ۹۸۲۸ ۱۶۳۸۰ ۲۲۲۰۴ ۳۸۲۲۰ ۴۹۸۶۸ ۵۹۳۳۲ ۶۲۹۷۲ ۶۹۸۸۸ ۷۳۵۲۸ ۷۶۸۰۴ J
۵۸۲۴ ۱۲۰۱۲ ۲۱۱۱۲ ۲۹۸۴۸ ۵۶۴۲۰ ۶۶۹۷۶ ۷۷۵۳۲ ۸۶۶۳۲ ۸۹۹۰۸ ۹۷۱۸۸ ۱۰۲۲۸۴ K ۵۰۹۶ ۹۴۶۴ ۱۴۹۲۴ ۱۹۲۹۲ ۳۰۹۴۰ ۳۶۴۰۰ ۴۵۸۶۴ ۴۹۵۰۴ ۵۴۶۰۰ ۵۸۲۴۰ ۶۰۰۶۰ K
۵۸۲۴ ۱۱۲۸۴ ۱۷۸۳۶ ۲۶۵۷۲ ۳۸۲۲۰ ۴۹۱۴۰ ۵۶۴۲۰ ۶۳۷۰۰ ۶۶۹۷۶ ۶۸۷۹۶ ۷۲۴۳۶ L ۴۷۳۲ ۹۱۰۰ ۱۳۱۰۴ ۱۶۰۱۶ ۲۲۹۳۲ ۲۸۰۲۸ ۳۳۱۲۴ ۳۴۲۱۶ ۳۵۶۷۲ ۳۷۸۵۶ ۴۰۷۶۸ L
۵۴۶۰ ۱۰۵۵۶ ۱۵۲۸۸ ۲۲۹۳۲ ۳۳۱۲۴ ۴۰۰۴۰ ۴۷۳۲۰ ۴۹۸۶۸ ۵۳۱۴۴ ۵۶۴۲۰ ۵۸۲۴۰ M ۴۳۶۸ ۷۶۴۴ ۱۰۵۵۶ ۱۴۱۹۶ ۲۰۰۲۰ ۲۲۹۳۲ ۲۶۹۳۶ ۲۸۳۹۲ ۲۹۸۴۸ ۳۲۰۳۲ ۳۳۸۵۲ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.