موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۴۵۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۱۰۴ ۱۳۴۵ ۱۵۱۸ ۱۶۹۰ ۱۹۶۶ ۲۴۱۵ ۳۰۰۱ ۳۷۹۵ D-F ۱۱۰۴ ۱۳۴۵ ۱۵۱۸ ۱۶۵۶ ۲۰۰۱ ۲۴۴۹ ۳۳۸۱ ۴۲۴۳ D-F
۱۰۳۵ ۱۲۷۶ ۱۴۴۹ ۱۵۱۸ ۱۸۶۳ ۲۱۳۹ ۲۶۵۶ ۳۰۰۱ G-H ۱۰۰۰ ۱۲۷۶ ۱۴۴۹ ۱۵۱۸ ۱۸۶۳ ۲۱۷۳ ۲۸۶۳ ۳۳۸۱ G-H
۹۶۵ ۱۱۷۳ ۱۳۸۰ ۱۴۸۳ ۱۶۹۰ ۱۹۶۶ ۲۲۷۷ ۲۴۸۴ I-J ۸۹۷ ۱۱۷۳ ۱۳۸۰ ۱۴۸۳ ۱۶۹۰ ۱۹۶۶ ۲۲۷۷ ۲۵۱۸ I-J
۶۲۱ ۷۹۳ ۸۹۷ ۱۰۶۹ ۱۱۷۳ ۱۳۸۰ ۱۴۸۳ ۱۶۹۰ K-L ۵۵۲ ۷۵۹ ۸۶۲ ۱۰۳۵ ۱۱۷۳ ۱۳۱۱ ۱۴۱۴ ۱۶۲۱ K-L
۳۷۹ ۴۸۲ ۵۸۶ ۶۹۰ ۷۵۹ ۸۶۲ ۱۰۶۹ ۱۲۷۶ M-N ۳۴۵ ۴۴۸ ۵۱۷ ۶۲۱ ۶۹۰ ۷۹۳ ۱۰۰۰ ۱۲۰۷ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۴۵ ۱۵۵۲ ۱۸۲۸ ۲۲۴۲ ۲۴۸۴ ۲۸۹۸ ۴۰۷۱ ۴۴۸۵ D-F ۱۲۷۶ ۱۴۸۳ ۱۷۲۵ ۱۹۶۶ ۲۲۰۸ ۲۶۲۲ ۳۳۸۱ ۳۹۶۷ D-F
۱۲۴۲ ۱۴۱۴ ۱۶۵۶ ۱۹۳۱ ۲۲۴۲ ۲۶۹۱ ۳۴۵۰ ۴۰۰۲ G-H ۱۱۷۳ ۱۳۴۵ ۱۴۸۳ ۱۸۹۷ ۲۰۳۵ ۲۳۴۶ ۲۹۶۷ ۳۳۴۶ G-H
۱۱۳۸ ۱۳۴۵ ۱۵۵۲ ۱۷۲۵ ۲۰۳۵ ۲۳۱۱ ۲۹۶۷ ۳۳۸۱ I-J ۱۰۶۹ ۱۲۷۶ ۱۵۱۸ ۱۶۹۰ ۱۸۶۳ ۲۱۷۳ ۲۵۱۸ ۲۸۶۳ I-J
۸۲۸ ۱۰۰۰ ۱۱۷۳ ۱۳۴۵ ۱۶۵۶ ۱۸۲۸ ۲۳۱۱ ۲۵۱۸ K-L ۷۹۳ ۹۶۵ ۱۱۰۴ ۱۲۷۶ ۱۴۸۳ ۱۷۵۹ ۲۰۰۱ ۲۲۴۲ K-L
۵۸۶ ۶۵۵ ۸۲۸ ۱۰۳۵ ۱۱۳۸ ۱۳۱۱ ۱۵۵۲ ۱۸۲۸ M-N ۴۸۲ ۶۲۱ ۷۹۳ ۹۶۵ ۱۰۳۵ ۱۱۷۳ ۱۳۴۵ ۱۵۱۸ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۶۲۱ ۲۰۰۱ ۲۴۸۴ ۳۰۰۱ ۳۴۸۴ ۴۱۴۰ ۵۶۹۲ ۶۳۱۳ D-F ۱۴۱۴ ۱۶۵۶ ۲۰۰۱ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۴۴۸۵ ۵۰۰۲ D-F
۱۴۸۳ ۱۷۵۹ ۲۳۱۱ ۲۷۹۴ ۳۲۰۸ ۳۵۱۸ ۴۸۳۰ ۵۶۹۲ G-H ۱۲۷۶ ۱۵۸۶ ۱۸۲۸ ۲۲۰۸ ۲۴۸۴ ۲۹۳۲ ۳۷۹۵ ۴۴۸۵ G-H
۱۳۴۵ ۱۵۵۲ ۱۹۳۱ ۲۳۴۶ ۲۵۸۷ ۳۰۳۶ ۳۸۹۸ ۴۶۵۷ I-J ۱۲۰۷ ۱۴۱۴ ۱۶۲۱ ۱۸۶۳ ۲۱۷۳ ۲۵۵۳ ۳۲۷۷ ۳۶۲۲ I-J
۱۰۰۰ ۱۲۷۶ ۱۵۸۶ ۲۰۷۰ ۲۲۷۷ ۲۵۵۳ ۳۲۷۷ ۳۸۹۸ K-L ۸۹۷ ۱۰۶۹ ۱۳۸۰ ۱۵۱۸ ۱۷۹۴ ۲۱۳۹ ۲۵۸۷ ۲۹۶۷ K-L
۷۲۴ ۹۶۵ ۱۲۰۷ ۱۶۹۰ ۱۹۳۱ ۲۱۷۳ ۲۷۲۵ ۳۲۰۸ M-N ۶۲۱ ۷۵۹ ۱۰۰۰ ۱۲۷۶ ۱۴۱۴ ۱۷۹۴ ۲۲۰۸ ۲۵۱۸ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۷۶۰ ۴۱۴۰ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ ۱۰۳۵۰ ۱۱۰۴۰ ۱۱۷۳۰ ۱۳۴۵۵ ۱۵۸۷۰ D ۲۴۱۵ ۳۷۹۵ ۵۱۷۵ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۶۶۰ ۱۰۳۵۰ ۱۳۴۵۵ D
۲۴۱۵ ۳۷۹۵ ۵۸۶۵ ۶۹۰۰ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ ۹۶۶۰ ۱۰۳۵۰ ۱۰۶۹۵ ۱۱۷۳۰ ۱۳۱۱۰ E ۲۰۷۰ ۳۴۵۰ ۴۸۳۰ ۵۸۶۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ E
۲۴۱۵ ۳۷۹۵ ۵۵۲۰ ۶۵۵۵ ۷۵۹۰ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ ۱۰۳۵۰ ۱۱۰۴۰ ۱۱۳۸۵ F ۲۰۷۰ ۳۱۰۵ ۴۴۸۵ ۵۵۲۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ F
۲۰۷۰ ۳۴۵۰ ۵۱۷۵ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۷۹۳۵ ۸۹۷۰ ۹۶۶۰ ۱۰۰۰۵ ۱۰۳۵۰ ۱۰۶۹۵ G ۱۷۲۵ ۲۷۶۰ ۴۱۴۰ ۵۱۷۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ G
۲۰۷۰ ۳۱۰۵ ۴۸۳۰ ۵۸۶۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۳۱۵ ۹۶۶۰ H ۱۷۲۵ ۲۷۶۰ ۳۷۹۵ ۴۸۳۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ H
۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۴۴۸۵ ۵۵۲۰ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ I ۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۴۵۰ ۴۴۸۵ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ I
۱۷۲۵ ۲۷۶۰ ۴۱۴۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ J ۱۳۸۰ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۴۱۴۰ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ J
۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ K ۱۳۸۰ ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ K
۱۳۸۰ ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ L ۱۰۳۵ ۱۷۲۵ ۲۰۷۰ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ L
۱۳۸۰ ۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ M ۱۰۳۵ ۱۳۸۰ ۱۷۲۵ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۴۸۵ ۶۹۰۰ ۱۰۳۵۰ ۱۲۴۲۰ ۱۴۴۹۰ ۱۶۹۰۵ ۱۹۶۶۵ ۲۱۰۴۵ ۲۲۷۷۰ ۲۶۹۱۰ ۳۴۵۰۰ D ۳۷۹۵ ۵۵۲۰ ۷۵۹۰ ۸۹۷۰ ۱۰۳۵۰ ۱۲۷۶۵ ۱۵۵۲۵ ۱۶۵۶۰ ۱۸۲۸۵ ۲۲۰۸۰ ۲۹۳۲۵ D
۴۱۴۰ ۶۵۵۵ ۱۰۰۰۵ ۱۱۷۳۰ ۱۳۸۰۰ ۱۶۲۱۵ ۱۸۶۳۰ ۲۰۰۱۰ ۲۱۷۳۵ ۲۳۴۶۰ ۲۷۶۰۰ E ۳۴۵۰ ۵۱۷۵ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۹۶۶۰ ۱۱۷۳۰ ۱۳۸۰۰ ۱۵۱۸۰ ۱۶۵۶۰ ۱۸۹۷۵ ۲۲۷۷۰ E
۴۱۴۰ ۶۲۱۰ ۹۶۶۰ ۱۱۰۴۰ ۱۳۱۱۰ ۱۵۵۲۵ ۱۷۲۵۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۳۲۰ ۲۱۷۳۵ ۲۴۱۵۰ F ۳۴۵۰ ۴۸۳۰ ۶۹۰۰ ۷۹۳۵ ۹۳۱۵ ۱۱۰۴۰ ۱۳۱۱۰ ۱۴۴۹۰ ۱۵۸۷۰ ۱۷۲۵۰ ۱۹۳۲۰ F
۳۷۹۵ ۵۸۶۵ ۸۹۷۰ ۱۰۳۵۰ ۱۲۰۷۵ ۱۴۴۹۰ ۱۵۸۷۰ ۱۶۹۰۵ ۱۷۹۴۰ ۲۰۰۱۰ ۲۲۴۲۵ G ۳۱۰۵ ۴۴۸۵ ۶۵۵۵ ۷۵۹۰ ۸۹۷۰ ۱۰۶۹۵ ۱۲۴۲۰ ۱۳۸۰۰ ۱۴۴۹۰ ۱۵۵۲۵ ۱۷۹۴۰ G
۳۴۵۰ ۵۵۲۰ ۸۲۸۰ ۹۶۶۰ ۱۱۳۸۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۴۹۰ ۱۵۵۲۵ ۱۶۵۶۰ ۱۷۹۴۰ ۲۰۷۰۰ H ۲۷۶۰ ۴۱۴۰ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۸۶۲۵ ۱۰۰۰۵ ۱۱۷۳۰ ۱۲۴۲۰ ۱۳۱۱۰ ۱۳۸۰۰ ۱۶۲۱۵ H
۳۴۵۰ ۵۱۷۵ ۷۵۹۰ ۸۹۷۰ ۹۶۶۰ ۱۱۷۳۰ ۱۲۷۶۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۱۴۵ ۱۵۱۸۰ ۱۶۹۰۵ I ۲۷۶۰ ۳۷۹۵ ۵۵۲۰ ۶۹۰۰ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ ۹۶۶۰ ۱۰۰۰۵ ۱۰۶۹۵ ۱۱۳۸۵ ۱۳۸۰۰ I
۳۱۰۵ ۴۸۳۰ ۶۹۰۰ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ ۱۰۳۵۰ ۱۰۶۹۵ ۱۱۷۳۰ ۱۳۱۱۰ J ۲۴۱۵ ۳۷۹۵ ۵۱۷۵ ۶۵۵۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۳۱۵ ۱۱۳۸۵ J
۲۷۶۰ ۴۴۸۵ ۵۸۶۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۳۱۵ ۱۰۳۵۰ ۱۱۳۸۵ K ۲۴۱۵ ۳۴۵۰ ۴۴۸۵ ۵۵۲۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۹۶۶۰ K
۲۴۱۵ ۳۷۹۵ ۵۱۷۵ ۵۸۶۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۶۶۰ L ۲۰۷۰ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۴۴۸۵ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ L
۲۰۷۰ ۳۱۰۵ ۴۱۴۰ ۵۱۷۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ M ۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۸۶۵ ۹۳۱۵ ۱۶۲۱۵ ۲۰۰۱۰ ۲۳۸۰۵ ۲۸۲۹۰ ۳۶۹۱۵ ۴۱۷۴۵ ۵۱۰۶۰ ۵۸۶۵۰ ۷۸۶۶۰ D ۵۱۷۵ ۷۵۹۰ ۱۳۱۱۰ ۱۶۲۱۵ ۲۰۰۱۰ ۲۳۱۱۵ ۲۵۸۷۵ ۲۹۳۲۵ ۳۴۱۵۵ ۳۹۳۳۰ ۵۰۰۲۵ D
۵۵۲۰ ۸۹۷۰ ۱۵۵۲۵ ۱۹۳۲۰ ۲۲۷۷۰ ۲۷۲۵۵ ۳۲۷۷۵ ۳۶۹۱۵ ۴۱۰۵۵ ۵۰۷۱۵ ۵۵۸۹۰ E ۴۸۳۰ ۷۲۴۵ ۱۲۷۶۵ ۱۵۱۸۰ ۱۸۹۷۵ ۲۱۷۳۵ ۲۴۴۹۵ ۲۶۵۶۵ ۳۱۰۵۰ ۳۴۱۵۵ ۳۹۳۳۰ E
۵۱۷۵ ۸۶۲۵ ۱۵۱۸۰ ۱۸۶۳۰ ۲۱۷۳۵ ۲۶۲۲۰ ۲۹۶۷۰ ۳۳۸۱۰ ۳۶۹۱۵ ۴۱۴۰۰ ۴۷۲۶۵ F ۴۸۳۰ ۶۹۰۰ ۱۲۴۲۰ ۱۴۴۹۰ ۱۷۵۹۵ ۲۰۳۵۵ ۲۳۱۱۵ ۲۴۸۴۰ ۲۷۶۰۰ ۳۱۰۵۰ ۳۴۱۵۵ F
۴۸۳۰ ۸۲۸۰ ۱۴۴۹۰ ۱۷۹۴۰ ۲۰۳۵۵ ۲۴۴۹۵ ۲۷۲۵۵ ۲۹۶۷۰ ۳۲۷۷۵ ۳۶۲۲۵ ۳۸۹۸۵ G ۴۴۸۵ ۶۵۵۵ ۱۱۷۳۰ ۱۳۸۰۰ ۱۶۵۶۰ ۱۹۳۲۰ ۲۱۳۹۰ ۲۳۱۱۵ ۲۴۸۴۰ ۲۷۶۰۰ ۳۱۰۵۰ G
۴۸۳۰ ۷۹۳۵ ۱۳۸۰۰ ۱۶۹۰۵ ۱۹۳۲۰ ۲۲۴۲۵ ۲۴۸۴۰ ۲۶۲۲۰ ۲۷۹۴۵ ۳۰۰۱۵ ۳۱۷۴۰ H ۴۴۸۵ ۶۲۱۰ ۱۱۰۴۰ ۱۲۷۶۵ ۱۵۵۲۵ ۱۷۹۴۰ ۲۰۰۱۰ ۲۱۳۹۰ ۲۲۷۷۰ ۲۴۱۵۰ ۲۷۶۰۰ H
۴۴۸۵ ۷۵۹۰ ۱۲۴۲۰ ۱۵۸۷۰ ۱۷۹۴۰ ۲۰۷۰۰ ۲۲۰۸۰ ۲۳۱۱۵ ۲۳۸۰۵ ۲۵۵۳۰ ۲۶۹۱۰ I ۴۱۴۰ ۵۸۶۵ ۱۰۳۵۰ ۱۱۳۸۵ ۱۴۴۹۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۵۹۵ ۱۸۶۳۰ ۱۹۶۶۵ ۲۰۷۰۰ ۲۳۱۱۵ I
۴۴۸۵ ۶۹۰۰ ۱۱۰۴۰ ۱۴۱۴۵ ۱۶۵۶۰ ۱۷۵۹۵ ۱۸۹۷۵ ۲۰۰۱۰ ۲۰۷۰۰ ۲۱۳۹۰ ۲۲۰۸۰ J ۳۷۹۵ ۵۵۲۰ ۸۹۷۰ ۱۰۳۵۰ ۱۲۷۶۵ ۱۴۱۴۵ ۱۴۸۳۵ ۱۵۵۲۵ ۱۶۲۱۵ ۱۶۹۰۵ ۱۷۹۴۰ J
۴۱۴۰ ۶۲۱۰ ۱۰۳۵۰ ۱۲۴۲۰ ۱۴۱۴۵ ۱۵۱۸۰ ۱۵۸۷۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۲۵۰ ۱۷۹۴۰ ۱۸۶۳۰ K ۳۴۵۰ ۵۱۷۵ ۷۹۳۵ ۸۹۷۰ ۱۰۶۹۵ ۱۱۳۸۵ ۱۲۰۷۵ ۱۲۷۶۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۱۴۵ ۱۴۸۳۵ K
۳۷۹۵ ۵۸۶۵ ۹۶۶۰ ۱۱۷۳۰ ۱۲۴۲۰ ۱۳۴۵۵ ۱۴۴۹۰ ۱۵۱۸۰ ۱۵۵۲۵ ۱۵۸۷۰ ۱۶۹۰۵ L ۳۱۰۵ ۴۸۳۰ ۶۹۰۰ ۷۹۳۵ ۹۳۱۵ ۱۰۳۵۰ ۱۱۰۴۰ ۱۱۷۳۰ ۱۲۰۷۵ ۱۲۷۶۵ ۱۳۱۱۰ L
۳۷۹۵ ۵۵۲۰ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ ۱۱۰۴۰ ۱۱۷۳۰ ۱۲۴۲۰ ۱۲۷۶۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۴۹۰ M ۲۷۶۰ ۴۱۴۰ ۵۸۶۵ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ ۱۰۳۵۰ ۱۱۰۴۰ ۱۱۳۸۵ ۱۲۰۷۵ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۵۵۵ ۱۱۳۸۵ ۲۲۰۸۰ ۲۷۹۴۵ ۴۱۰۵۵ ۵۲۴۴۰ ۶۸۳۱۰ ۹۱۰۸۰ ۱۰۵۲۲۵ ۱۲۰۰۶۰ ۱۵۹۰۴۵ D ۶۲۱۰ ۱۰۶۹۵ ۱۸۶۳۰ ۲۴۱۵۰ ۳۰۳۶۰ ۳۷۲۶۰ ۵۰۰۲۵ ۵۷۲۷۰ ۶۵۸۹۵ ۷۵۲۱۰ ۱۰۰۰۵۰ D
۶۲۱۰ ۱۱۰۴۰ ۲۱۳۹۰ ۲۶۹۱۰ ۳۸۲۹۵ ۵۰۰۲۵ ۶۲۱۰۰ ۷۸۶۶۰ ۸۹۳۵۵ ۱۰۱۰۸۵ ۱۱۴۸۸۵ E ۵۸۶۵ ۱۰۳۵۰ ۱۷۵۹۵ ۲۳۴۶۰ ۲۹۳۲۵ ۳۶۲۲۵ ۴۵۱۹۵ ۵۱۷۵۰ ۵۴۸۵۵ ۶۴۱۷۰ ۷۳۴۸۵ E
۵۸۶۵ ۱۰۶۹۵ ۲۰۷۰۰ ۲۵۸۷۵ ۳۶۵۷۰ ۴۶۵۷۵ ۵۸۳۰۵ ۶۶۹۳۰ ۷۷۶۲۵ ۸۷۶۳۰ ۱۰۰۰۵۰ F ۵۵۲۰ ۱۰۰۰۵ ۱۷۲۵۰ ۲۲۴۲۵ ۲۷۶۰۰ ۳۴۵۰۰ ۴۰۷۱۰ ۴۵۱۹۵ ۴۷۶۱۰ ۵۴۸۵۵ ۶۴۱۷۰ F
۵۵۲۰ ۱۰۳۵۰ ۲۰۰۱۰ ۲۴۱۵۰ ۳۴۱۵۵ ۴۲۷۸۰ ۵۰۷۱۵ ۵۵۸۹۰ ۶۲۴۴۵ ۶۹۳۴۵ ۸۰۷۳۰ G ۵۵۲۰ ۹۶۶۰ ۱۶۹۰۵ ۲۲۰۸۰ ۲۵۸۷۵ ۳۲۷۷۵ ۳۷۲۶۰ ۳۹۳۳۰ ۴۲۰۹۰ ۴۶۹۲۰ ۵۱۴۰۵ G
۵۵۲۰ ۱۰۰۰۵ ۱۸۹۷۵ ۲۲۴۲۵ ۳۲۴۳۰ ۳۸۲۹۵ ۴۲۴۳۵ ۴۹۳۳۵ ۵۴۱۶۵ ۵۷۹۶۰ ۵۹۶۸۵ H ۵۵۲۰ ۹۳۱۵ ۱۶۲۱۵ ۲۰۷۰۰ ۲۴۴۹۵ ۳۰۰۱۵ ۳۲۴۳۰ ۳۳۸۱۰ ۳۵۵۳۵ ۳۸۶۴۰ ۴۱۴۰۰ H
۵۵۲۰ ۹۳۱۵ ۱۷۵۹۵ ۲۰۷۰۰ ۲۸۹۸۰ ۳۳۴۶۵ ۳۶۵۷۰ ۳۹۳۳۰ ۴۲۰۹۰ ۴۴۱۶۰ ۴۵۸۸۵ I ۵۱۷۵ ۸۶۲۵ ۱۴۸۳۵ ۱۸۹۷۵ ۲۲۰۸۰ ۲۵۸۷۵ ۲۷۲۵۵ ۲۸۲۹۰ ۲۹۳۲۵ ۳۱۰۵۰ ۳۲۴۳۰ I
۵۱۷۵ ۸۲۸۰ ۱۶۲۱۵ ۱۸۹۷۵ ۲۴۴۹۵ ۲۸۶۳۵ ۳۰۰۱۵ ۳۱۳۹۵ ۳۳۱۲۰ ۳۴۵۰۰ ۳۶۵۷۰ J ۵۱۷۵ ۷۹۳۵ ۱۳۱۱۰ ۱۶۵۶۰ ۱۹۳۲۰ ۲۱۳۹۰ ۲۲۷۷۰ ۲۴۱۵۰ ۲۴۸۴۰ ۲۵۵۳۰ ۲۷۲۵۵ J
۵۱۷۵ ۷۹۳۵ ۱۴۴۹۰ ۱۷۵۹۵ ۲۱۰۴۵ ۲۴۱۵۰ ۲۵۵۳۰ ۲۶۵۶۵ ۲۸۶۳۵ ۳۰۷۰۵ ۳۲۷۷۵ K ۴۸۳۰ ۶۹۰۰ ۱۲۰۷۵ ۱۴۴۹۰ ۱۶۲۱۵ ۱۷۹۴۰ ۱۸۹۷۵ ۱۹۶۶۵ ۲۰۷۰۰ ۲۱۳۹۰ ۲۲۰۸۰ K
۴۸۳۰ ۷۵۹۰ ۱۲۷۶۵ ۱۵۸۷۰ ۱۸۲۸۵ ۲۰۰۱۰ ۲۲۰۸۰ ۲۳۱۱۵ ۲۵۱۸۵ ۲۶۲۲۰ ۲۸۲۹۰ L ۴۴۸۵ ۶۵۵۵ ۱۱۰۴۰ ۱۳۱۱۰ ۱۴۱۴۵ ۱۵۸۷۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۲۵۰ ۱۸۲۸۵ ۱۸۹۷۵ ۱۹۶۶۵ L
۴۸۳۰ ۷۲۴۵ ۱۰۳۵۰ ۱۳۴۵۵ ۱۵۸۷۰ ۱۶۵۶۰ ۱۸۲۸۵ ۲۰۷۰۰ ۲۲۰۸۰ ۲۲۷۷۰ ۲۳۸۰۵ M ۴۴۸۵ ۶۲۱۰ ۹۶۶۰ ۱۱۳۸۵ ۱۲۴۲۰ ۱۳۱۱۰ ۱۳۸۰۰ ۱۴۴۹۰ ۱۴۸۳۵ ۱۵۵۲۵ ۱۶۲۱۵ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۹۳۵ ۱۵۱۸۰ ۲۸۹۸۰ ۳۵۵۳۵ ۶۵۵۵۰ ۹۴۱۸۵ ۱۴۶۶۲۵ ۱۸۸۰۲۵ ۲۲۷۷۰۰ ۲۵۵۳۰۰ ۳۶۸۱۱۵ D ۷۲۴۵ ۱۳۴۵۵ ۲۶۵۶۵ ۳۲۴۳۰ ۵۴۵۱۰ ۷۷۹۷۰ ۱۱۵۵۷۵ ۱۵۲۴۹۰ ۱۸۶۶۴۵ ۲۱۸۳۸۵ ۳۱۷۴۰۰ D
۷۵۹۰ ۱۴۴۹۰ ۲۷۲۵۵ ۳۳۸۱۰ ۶۳۸۲۵ ۹۰۷۳۵ ۱۳۹۷۲۵ ۱۶۹۰۵۰ ۱۹۸۰۳۰ ۲۲۷۷۰۰ ۲۵۱۸۵۰ E ۶۹۰۰ ۱۲۷۶۵ ۲۴۸۴۰ ۳۰۷۰۵ ۵۲۷۸۵ ۷۱۰۷۰ ۱۰۶۶۰۵ ۱۳۳۱۷۰ ۱۵۵۵۹۵ ۱۸۷۳۳۵ ۲۱۱۱۴۰ E
۷۲۴۵ ۱۳۸۰۰ ۲۵۸۷۵ ۳۲۰۸۵ ۶۲۱۰۰ ۸۴۵۲۵ ۱۲۶۲۷۰ ۱۵۳۱۸۰ ۱۷۴۵۷۰ ۱۹۶۶۵۰ ۲۲۷۷۰۰ F ۶۵۵۵ ۱۲۰۷۵ ۲۳۱۱۵ ۲۸۹۸۰ ۵۱۴۰۵ ۶۴۸۶۰ ۹۶۶۰۰ ۱۱۱۴۳۵ ۱۳۲۸۲۵ ۱۵۷۳۲۰ ۱۸۱۱۲۵ F
۶۹۰۰ ۱۳۱۱۰ ۲۴۴۹۵ ۳۰۳۶۰ ۵۷۲۷۰ ۷۴۱۷۵ ۱۰۷۹۸۵ ۱۳۳۱۷۰ ۱۴۰۴۱۵ ۱۵۳۱۸۰ ۱۷۲۵۰۰ G ۶۲۱۰ ۱۱۷۳۰ ۲۲۴۲۵ ۲۷۲۵۵ ۴۵۵۴۰ ۵۹۶۸۵ ۷۹۳۵۰ ۹۴۵۳۰ ۱۰۶۲۶۰ ۱۲۵۲۳۵ ۱۳۹۰۳۵ G
۶۵۵۵ ۱۲۴۲۰ ۲۲۴۲۵ ۲۸۶۳۵ ۵۳۸۲۰ ۶۵۵۵۰ ۸۹۷۰۰ ۱۰۵۲۲۵ ۱۱۰۷۴۵ ۱۲۲۱۳۰ ۱۲۹۰۳۰ H ۵۸۶۵ ۱۱۳۸۵ ۲۱۷۳۵ ۲۵۸۷۵ ۴۲۰۹۰ ۵۱۴۰۵ ۶۵۵۵۰ ۷۸۶۶۰ ۸۶۹۴۰ ۹۴۸۷۵ ۱۰۲۸۱۰ H
۶۲۱۰ ۱۱۷۳۰ ۲۱۰۴۵ ۲۷۲۵۵ ۴۷۲۶۵ ۵۵۵۴۵ ۶۹۰۰۰ ۷۸۶۶۰ ۸۲۸۰۰ ۸۹۳۵۵ ۹۴۵۳۰ I ۵۸۶۵ ۱۰۶۹۵ ۲۰۳۵۵ ۲۴۱۵۰ ۳۷۶۰۵ ۴۳۸۱۵ ۵۳۸۲۰ ۶۳۱۳۵ ۶۷۲۷۵ ۷۱۰۷۰ ۷۵۹۰۰ I
۵۸۶۵ ۱۱۰۴۰ ۱۸۹۷۵ ۲۳۸۰۵ ۴۲۰۹۰ ۴۸۹۹۰ ۵۷۲۷۰ ۶۳۱۳۵ ۶۷۶۲۰ ۷۲۴۵۰ ۷۶۲۴۵ J ۵۵۲۰ ۹۶۶۰ ۱۸۲۸۵ ۲۲۰۸۰ ۳۳۸۱۰ ۳۸۶۴۰ ۴۴۵۰۵ ۵۱۷۵۰ ۵۴۵۱۰ ۵۵۵۴۵ ۵۸۹۹۵ J
۵۸۶۵ ۱۰۳۵۰ ۱۷۲۵۰ ۲۲۰۸۰ ۳۵۱۹۰ ۴۰۳۶۵ ۴۸۶۴۵ ۵۳۱۳۰ ۵۶۲۳۵ ۵۹۶۸۵ ۶۳۱۳۵ K ۵۵۲۰ ۹۳۱۵ ۱۶۲۱۵ ۲۰۰۱۰ ۲۸۲۹۰ ۳۳۴۶۵ ۳۷۲۶۰ ۴۱۷۴۵ ۴۴۸۵۰ ۴۶۵۷۵ ۴۹۶۸۰ K
۵۵۲۰ ۹۶۶۰ ۱۵۱۸۰ ۲۰۰۱۰ ۲۶۲۲۰ ۳۰۰۱۵ ۳۵۱۹۰ ۳۸۹۸۵ ۴۰۳۶۵ ۴۳۱۲۵ ۴۶۵۷۵ L ۵۱۷۵ ۸۹۷۰ ۱۴۱۴۵ ۱۷۵۹۵ ۲۳۱۱۵ ۲۵۸۷۵ ۳۰۳۶۰ ۳۳۴۶۵ ۳۶۵۷۰ ۳۷۲۶۰ ۳۷۹۵۰ L
۵۵۲۰ ۹۳۱۵ ۱۲۴۲۰ ۱۸۲۸۵ ۲۲۴۲۵ ۲۶۲۲۰ ۳۰۳۶۰ ۳۳۴۶۵ ۳۴۵۰۰ ۳۶۲۲۵ ۳۹۶۷۵ M ۵۱۷۵ ۸۶۲۵ ۱۱۳۸۵ ۱۵۵۲۵ ۱۹۳۲۰ ۲۳۱۱۵ ۲۶۲۲۰ ۲۹۳۲۵ ۳۱۰۵۰ ۳۲۰۸۵ ۳۳۱۲۰ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۰۰۵ ۲۰۰۱۰ ۳۶۲۲۵ ۵۹۶۸۵ ۱۲۷۶۵۰ ۱۹۸۰۳۰ ۳۰۸۷۷۵ ۳۹۸۴۷۵ ۴۵۳۶۷۵ ۵۲۰۹۵۰ ۸۰۷۳۰۰ D ۸۶۲۵ ۱۶۲۱۵ ۳۱۳۹۵ ۳۸۹۸۵ ۸۲۸۰۰ ۱۲۵۹۲۵ ۲۰۲۵۱۵ ۲۶۳۹۲۵ ۳۰۱۸۷۵ ۳۴۸۴۵۰ ۵۰۰۲۵۰ D
۹۳۱۵ ۱۹۳۲۰ ۳۴۵۰۰ ۵۶۲۳۵ ۱۲۴۲۰۰ ۱۸۲۸۵۰ ۲۸۲۲۱۰ ۳۵۷۰۷۵ ۴۰۶۰۶۵ ۴۵۵۴۰۰ ۵۱۴۰۵۰ E ۸۲۸۰ ۱۵۵۲۵ ۲۹۶۷۰ ۳۷۲۶۰ ۸۰۷۳۰ ۱۱۵۹۲۰ ۱۸۵۶۱۰ ۲۴۰۴۶۵ ۲۷۰۱۳۵ ۳۰۰۸۴۰ ۳۴۳۲۷۵ E
۸۹۷۰ ۱۸۶۳۰ ۳۲۷۷۵ ۵۴۵۱۰ ۱۲۰۷۵۰ ۱۷۱۱۲۰ ۲۴۷۰۲۰ ۳۱۶۰۲۰ ۳۵۸۸۰۰ ۴۰۰۸۹۰ ۴۳۸۱۵۰ F ۷۹۳۵ ۱۴۸۳۵ ۲۷۹۴۵ ۳۵۵۳۵ ۷۶۹۳۵ ۱۰۷۶۴۰ ۱۶۱۱۱۵ ۱۸۱۱۲۵ ۲۴۰۴۶۵ ۲۶۹۱۰۰ ۲۹۴۶۳۰ F
۸۶۲۵ ۱۷۵۹۵ ۳۱۰۵۰ ۵۲۷۸۵ ۱۱۵۵۷۵ ۱۵۴۲۱۵ ۲۱۵۶۲۵ ۲۶۲۲۰۰ ۲۸۸۰۷۵ ۳۲۰۵۰۵ ۳۴۸۴۵۰ G ۷۵۹۰ ۱۴۱۴۵ ۲۶۵۶۵ ۳۳۸۱۰ ۷۴۱۷۵ ۹۴۱۸۵ ۱۴۱۴۵۰ ۱۶۵۹۴۵ ۱۸۱۴۷۰ ۲۰۲۱۷۰ ۲۲۰۸۰۰ G
۸۲۸۰ ۱۶۹۰۵ ۲۹۳۲۵ ۴۶۲۳۰ ۱۰۳۸۴۵ ۱۲۹۰۳۰ ۱۷۵۹۵۰ ۲۰۹۷۶۰ ۲۳۱۸۴۰ ۲۵۶۶۸۰ ۲۷۹۴۵۰ H ۷۲۴۵ ۱۳۴۵۵ ۲۴۸۴۰ ۳۰۷۰۵ ۶۵۵۵۰ ۸۲۴۵۵ ۱۱۱۷۸۰ ۱۳۱۱۰۰ ۱۴۴۵۵۵ ۱۵۷۳۲۰ ۱۷۳۱۹۰ H
۷۹۳۵ ۱۶۲۱۵ ۲۷۶۰۰ ۴۱۴۰۰ ۸۹۰۱۰ ۱۱۰۷۴۵ ۱۴۳۱۷۵ ۱۶۱۱۱۵ ۱۷۹۰۵۵ ۱۹۳۲۰۰ ۲۰۲۵۱۵ I ۶۹۰۰ ۱۲۷۶۵ ۲۳۱۱۵ ۲۸۹۸۰ ۵۶۹۲۵ ۷۲۴۵۰ ۹۴۱۸۵ ۱۰۳۵۰۰ ۱۱۳۸۵۰ ۱۱۹۰۲۵ ۱۲۹۳۷۵ I
۷۵۹۰ ۱۵۵۲۵ ۲۶۹۱۰ ۳۷۹۵۰ ۷۷۶۲۵ ۹۳۸۴۰ ۱۲۰۷۵۰ ۱۳۲۸۲۵ ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۴۹۰۰ ۱۵۱۸۰۰ J ۶۵۵۵ ۱۲۰۷۵ ۲۱۳۹۰ ۲۵۵۳۰ ۵۰۰۲۵ ۶۲۱۰۰ ۷۹۳۵۰ ۸۲۱۱۰ ۸۴۵۲۵ ۹۰۳۹۰ ۹۶۶۰۰ J
۷۲۴۵ ۱۴۴۹۰ ۲۵۱۸۵ ۳۴۵۰۰ ۶۱۷۵۵ ۷۴۸۶۵ ۸۹۷۰۰ ۱۰۰۰۵۰ ۱۰۳۵۰۰ ۱۰۶۹۵۰ ۱۱۲۱۲۵ K ۶۲۱۰ ۱۱۰۴۰ ۱۹۶۶۵ ۲۳۸۰۵ ۴۰۷۱۰ ۵۰۰۲۵ ۵۸۶۵۰ ۶۱۴۱۰ ۶۵۵۵۰ ۷۰۷۲۵ ۷۵۹۰۰ K
۶۹۰۰ ۱۳۴۵۵ ۲۲۰۸۰ ۳۰۷۰۵ ۴۲۷۸۰ ۵۶۹۲۵ ۶۵۲۰۵ ۷۱۴۱۵ ۷۵۹۰۰ ۷۹۰۰۵ ۸۲۴۵۵ L ۵۸۶۵ ۱۰۳۵۰ ۱۶۲۱۵ ۲۲۰۸۰ ۲۹۳۲۵ ۳۷۹۵۰ ۴۳۸۱۵ ۴۶۲۳۰ ۴۸۳۰۰ ۵۱۷۵۰ ۵۴۸۵۵ L
۶۵۵۵ ۱۲۴۲۰ ۱۸۹۷۵ ۲۷۲۵۵ ۳۸۶۴۰ ۴۶۹۲۰ ۵۶۹۲۵ ۶۱۴۱۰ ۶۴۱۷۰ ۶۷۶۲۰ ۷۰۷۲۵ M ۵۸۶۵ ۱۰۰۰۵ ۱۳۴۵۵ ۲۰۳۵۵ ۲۵۸۷۵ ۳۴۱۵۵ ۳۸۶۴۰ ۴۱۰۵۵ ۴۲۴۳۵ ۴۴۱۶۰ ۴۵۸۸۵ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۸۰ ۱۷۵۹ ۲۱۷۳ ۲۶۹۱ ۳۰۳۶ ۳۷۲۶ ۴۶۹۲ ۵۸۶۵ D-F ۱۲۴۲ ۱۵۵۲ ۱۸۶۳ ۲۳۸۰ ۲۷۶۰ ۳۱۳۹ ۳۸۹۸ ۴۵۵۴ D-F
۱۲۷۶ ۱۵۵۲ ۱۹۶۶ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۳۲۷۷ ۳۸۶۳ ۴۸۶۴ G-H ۱۱۳۸ ۱۴۴۹ ۱۶۹۰ ۲۱۳۹ ۲۴۸۴ ۲۸۶۳ ۳۵۵۳ ۴۱۴۰ G-H
۱۱۳۸ ۱۳۸۰ ۱۶۵۶ ۲۰۷۰ ۲۴۱۵ ۲۷۲۵ ۳۴۵۰ ۴۰۰۲ I-J ۱۰۳۵ ۱۲۷۶ ۱۴۴۹ ۱۷۹۴ ۲۱۳۹ ۲۴۸۴ ۳۰۷۰ ۳۵۱۸ I-J
۸۲۸ ۱۰۳۵ ۱۳۴۵ ۱۷۵۹ ۲۰۰۱ ۲۱۷۳ ۲۷۹۴ ۳۱۳۹ K-L ۷۲۴ ۹۳۱ ۱۲۴۲ ۱۴۱۴ ۱۶۵۶ ۱۹۳۱ ۲۲۷۷ ۲۷۲۵ K-L
۵۸۶ ۷۵۹ ۱۰۳۵ ۱۴۴۹ ۱۶۵۶ ۱۸۹۷ ۲۱۳۹ ۲۳۱۱ M-N ۵۱۷ ۶۲۱ ۸۶۲ ۱۱۳۸ ۱۳۱۱ ۱۶۲۱ ۱۸۶۳ ۲۲۷۷ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۴۱۴۰ ۵۵۲۰ ۶۲۱۰ ۶۹۰۰ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ ۱۱۰۴۰ ۱۱۷۳۰ D ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۷۹۵ ۴۸۳۰ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۹۰۰ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ ۱۰۶۹۵ D
۲۰۷۰ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۵۱۷۵ ۵۸۶۵ ۶۵۵۵ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۹۷۰ ۱۰۰۰۵ ۱۱۰۴۰ E ۱۷۲۵ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۴۸۵ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ E
۱۷۲۵ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۸۳۰ ۵۵۲۰ ۶۲۱۰ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۹۷۰ ۱۰۰۰۵ F ۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۴۱۴۰ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ F
۱۷۲۵ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۴۸۵ ۵۱۷۵ ۵۸۶۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ G ۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ G
۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۴۱۴۰ ۴۸۳۰ ۵۵۲۰ ۶۲۱۰ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ H ۱۳۸۰ ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ H
۱۳۸۰ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۴۴۸۵ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ I ۱۳۸۰ ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ I
۱۳۸۰ ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ J ۱۳۸۰ ۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ ۳۷۹۵ ۳۷۹۵ ۴۱۴۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ J
۱۳۸۰ ۲۰۷۰ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ ۳۷۹۵ ۳۷۹۵ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ K ۱۰۳۵ ۱۷۲۵ ۲۰۷۰ ۲۴۱۵ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ ۳۴۵۰ ۳۷۹۵ K
۱۰۳۵ ۱۷۲۵ ۲۰۷۰ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ ۳۴۵۰ ۳۷۹۵ ۳۷۹۵ ۴۱۴۰ L ۱۰۳۵ ۱۳۸۰ ۱۷۲۵ ۲۰۷۰ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۲۷۶۰ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ L
۱۰۳۵ ۱۳۸۰ ۱۷۲۵ ۲۰۷۰ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ ۳۴۵۰ ۳۷۹۵ M ۱۰۳۵ ۱۰۳۵ ۱۳۸۰ ۱۷۲۵ ۲۰۷۰ ۲۴۱۵ ۲۷۶۰ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۱۰۵ ۳۱۰۵ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۴۵۰ ۵۵۲۰ ۸۲۸۰ ۱۰۳۵۰ ۱۲۴۲۰ ۱۴۸۳۵ ۱۵۸۷۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۲۵۰ ۱۸۶۳۰ ۲۴۱۵۰ D ۳۱۰۵ ۴۴۸۵ ۵۸۶۵ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۹۶۶۰ ۱۱۳۸۵ ۱۲۰۷۵ ۱۳۴۵۵ ۱۵۸۷۰ ۱۹۶۶۵ D
۳۱۰۵ ۵۱۷۵ ۷۹۳۵ ۹۶۶۰ ۱۱۷۳۰ ۱۴۱۴۵ ۱۵۵۲۵ ۱۶۲۱۵ ۱۶۵۶۰ ۱۷۲۵۰ ۱۸۲۸۵ E ۲۷۶۰ ۴۴۸۵ ۵۵۲۰ ۶۵۵۵ ۷۵۹۰ ۸۶۲۵ ۱۰۰۰۵ ۱۰۶۹۵ ۱۲۰۷۵ ۱۳۴۵۵ ۱۵۸۷۰ E
۳۱۰۵ ۴۸۳۰ ۷۵۹۰ ۸۹۷۰ ۱۰۶۹۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۴۹۰ ۱۵۵۲۵ ۱۵۸۷۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۲۵۰ F ۲۴۱۵ ۴۱۴۰ ۵۵۲۰ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ ۱۰۳۵۰ ۱۲۰۷۵ ۱۳۴۵۵ F
۲۷۶۰ ۴۸۳۰ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۹۶۶۰ ۱۲۰۷۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۱۴۵ ۱۴۸۳۵ ۱۵۵۲۵ ۱۶۵۶۰ G ۲۴۱۵ ۴۱۴۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۶۹۰۰ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ ۹۶۶۰ ۱۰۶۹۵ ۱۲۰۷۵ G
۲۷۶۰ ۴۴۸۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۸۹۷۰ ۱۰۶۹۵ ۱۲۰۷۵ ۱۲۴۲۰ ۱۳۱۱۰ ۱۴۱۴۵ ۱۵۱۸۰ H ۲۴۱۵ ۳۷۹۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۶۵۵۵ ۷۲۴۵ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۶۶۰ ۱۰۶۹۵ H
۲۷۶۰ ۴۴۸۵ ۶۲۱۰ ۶۹۰۰ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ ۹۶۶۰ ۱۰۰۰۵ ۱۰۶۹۵ ۱۱۳۸۵ ۱۲۴۲۰ I ۲۰۷۰ ۳۷۹۵ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۸۶۵ ۶۵۵۵ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۹۳۱۵ I
۲۴۱۵ ۴۱۴۰ ۵۱۷۵ ۶۲۱۰ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۳۱۵ ۹۶۶۰ J ۲۰۷۰ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ J
۲۴۱۵ ۳۴۵۰ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ K ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ K
۲۰۷۰ ۳۱۰۵ ۴۱۴۰ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۶۹۰۰ L ۱۷۲۵ ۲۴۱۵ ۳۱۰۵ ۳۷۹۵ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۴۸۵ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ L
۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ ۴۸۳۰ ۵۱۷۵ ۵۵۲۰ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۵۸۶۵ M ۱۷۲۵ ۲۰۷۰ ۲۷۶۰ ۳۱۰۵ ۳۴۵۰ ۳۷۹۵ ۳۷۹۵ ۴۱۴۰ ۴۱۴۰ ۴۱۴۰ ۴۴۸۵ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۴۸۵ ۷۵۹۰ ۱۱۰۴۰ ۱۴۴۹۰ ۱۸۶۳۰ ۲۱۷۳۵ ۲۵۸۷۵ ۲۸۶۳۵ ۳۴۸۴۵ ۴۱۰۵۵ ۵۵۵۴۵ D ۳۷۹۵ ۶۵۵۵ ۹۶۶۰ ۱۳۱۱۰ ۱۵۸۷۰ ۱۸۹۷۵ ۲۰۰۱۰ ۲۱۷۳۵ ۲۴۴۹۵ ۲۷۲۵۵ ۳۳۸۱۰ D
۴۱۴۰ ۷۲۴۵ ۱۰۶۹۵ ۱۴۱۴۵ ۱۷۹۴۰ ۲۱۰۴۵ ۲۴۴۹۵ ۲۵۸۷۵ ۳۰۷۰۵ ۳۵۵۳۵ ۴۱۴۰۰ E ۳۴۵۰ ۶۲۱۰ ۹۳۱۵ ۱۲۴۲۰ ۱۵۱۸۰ ۱۸۲۸۵ ۱۸۹۷۵ ۱۹۶۶۵ ۲۱۰۴۵ ۲۴۴۹۵ ۲۷۲۵۵ E
۳۷۹۵ ۷۲۴۵ ۱۰۳۵۰ ۱۳۸۰۰ ۱۷۲۵۰ ۲۰۳۵۵ ۲۳۴۶۰ ۲۴۴۹۵ ۲۵۸۷۵ ۳۰۷۰۵ ۳۵۱۹۰ F ۳۴۵۰ ۵۸۶۵ ۸۹۷۰ ۱۱۷۳۰ ۱۴۸۳۵ ۱۷۵۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۸۶۳۰ ۱۹۳۲۰ ۲۱۰۴۵ ۲۴۴۹۵ F
۳۴۵۰ ۶۹۰۰ ۹۶۶۰ ۱۳۴۵۵ ۱۶۵۶۰ ۱۹۳۲۰ ۲۲۰۸۰ ۲۳۱۱۵ ۲۴۱۵۰ ۲۵۸۷۵ ۲۷۲۵۵ G ۳۱۰۵ ۵۵۲۰ ۸۶۲۵ ۱۱۰۴۰ ۱۴۱۴۵ ۱۶۹۰۵ ۱۷۵۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۸۶۳۰ ۱۹۳۲۰ ۲۱۰۴۵ G
۳۴۵۰ ۶۵۵۵ ۹۳۱۵ ۱۲۷۶۵ ۱۵۱۸۰ ۱۷۲۵۰ ۱۸۶۳۰ ۱۹۳۲۰ ۲۰۰۱۰ ۲۰۷۰۰ ۲۴۴۹۵ H ۳۱۰۵ ۵۵۲۰ ۸۲۸۰ ۱۰۳۵۰ ۱۳۴۵۵ ۱۵۱۸۰ ۱۵۸۷۰ ۱۶۲۱۵ ۱۶۵۶۰ ۱۶۹۰۵ ۱۷۲۵۰ H
۳۴۵۰ ۶۲۱۰ ۸۹۷۰ ۱۱۳۸۵ ۱۳۴۵۵ ۱۵۱۸۰ ۱۵۸۷۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۵۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۳۲۰ I ۳۱۰۵ ۵۱۷۵ ۷۹۳۵ ۹۶۶۰ ۱۲۰۷۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۱۴۵ ۱۴۴۹۰ ۱۵۱۸۰ ۱۵۵۲۵ ۱۶۲۱۵ I
۳۱۰۵ ۵۵۲۰ ۷۹۳۵ ۹۳۱۵ ۱۱۷۳۰ ۱۲۷۶۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۱۴۵ ۱۴۸۳۵ ۱۵۵۲۵ ۱۶۲۱۵ J ۲۷۶۰ ۴۸۳۰ ۶۹۰۰ ۸۶۲۵ ۱۰۰۰۵ ۱۱۳۸۵ ۱۲۰۷۵ ۱۲۴۲۰ ۱۲۷۶۵ ۱۳۱۱۰ ۱۳۴۵۵ J
۳۱۰۵ ۵۱۷۵ ۶۵۵۵ ۷۹۳۵ ۹۳۱۵ ۱۰۶۹۵ ۱۱۳۸۵ ۱۱۷۳۰ ۱۲۴۲۰ ۱۲۷۶۵ ۱۳۴۵۵ K ۲۷۶۰ ۴۴۸۵ ۵۸۶۵ ۷۲۴۵ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ ۹۶۶۰ ۱۰۰۰۵ ۱۰۳۵۰ ۱۰۶۹۵ ۱۱۰۴۰ K
۳۱۰۵ ۴۴۸۵ ۵۸۶۵ ۶۹۰۰ ۸۲۸۰ ۸۹۷۰ ۹۶۶۰ ۱۰۰۰۵ ۱۰۶۹۵ ۱۱۰۴۰ ۱۱۳۸۵ L ۲۴۱۵ ۳۷۹۵ ۴۸۳۰ ۶۲۱۰ ۷۲۴۵ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۲۸۰ ۸۶۲۵ ۸۹۷۰ ۹۳۱۵ L
۲۷۶۰ ۳۷۹۵ ۵۱۷۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۷۵۹۰ ۷۹۳۵ ۸۶۲۵ ۹۳۱۵ ۱۰۰۰۵ M ۲۴۱۵ ۳۴۵۰ ۴۱۴۰ ۵۵۲۰ ۵۸۶۵ ۶۲۱۰ ۶۵۵۵ ۶۵۵۵ ۶۹۰۰ ۶۹۰۰ ۷۲۴۵ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۱۷۵ ۹۶۶۰ ۱۷۲۵۰ ۲۲۷۷۰ ۳۰۷۰۵ ۴۱۴۰۰ ۵۲۷۸۵ ۶۲۱۰۰ ۷۰۷۲۵ ۷۷۹۷۰ ۹۶۹۴۵ D ۴۸۳۰ ۸۶۲۵ ۱۳۸۰۰ ۱۸۶۳۰ ۲۴۴۹۵ ۳۰۰۱۵ ۳۵۱۹۰ ۳۸۲۹۵ ۴۵۸۸۵ ۵۱۷۵۰ ۶۷۲۷۵ D
۴۸۳۰ ۹۳۱۵ ۱۶۹۰۵ ۲۲۰۸۰ ۳۰۰۱۵ ۴۰۰۲۰ ۴۷۶۱۰ ۵۵۲۰۰ ۶۲۱۰۰ ۶۸۶۵۵ ۷۸۶۶۰ E ۴۴۸۵ ۸۲۸۰ ۱۳۴۵۵ ۱۷۹۴۰ ۲۳۸۰۵ ۲۹۳۲۵ ۳۳۱۲۰ ۳۶۵۷۰ ۳۹۶۷۵ ۴۵۸۸۵ ۵۲۴۴۰ E
۴۴۸۵ ۸۹۷۰ ۱۵۸۷۰ ۲۱۳۹۰ ۲۹۳۲۵ ۳۸۲۹۵ ۴۴۵۰۵ ۴۸۳۰۰ ۵۵۲۰۰ ۵۸۶۵۰ ۶۸۶۵۵ F ۴۱۴۰ ۷۹۳۵ ۱۳۱۱۰ ۱۷۲۵۰ ۲۳۱۱۵ ۲۸۲۹۰ ۳۱۳۹۵ ۳۲۴۳۰ ۳۶۵۷۰ ۳۹۳۳۰ ۴۴۵۰۵ F
۴۱۴۰ ۸۶۲۵ ۱۴۸۳۵ ۲۰۰۱۰ ۲۸۲۹۰ ۳۴۸۴۵ ۴۱۰۵۵ ۴۴۱۶۰ ۴۷۶۱۰ ۴۹۳۳۵ ۵۵۵۴۵ G ۳۷۹۵ ۷۵۹۰ ۱۲۴۲۰ ۱۶۵۶۰ ۲۱۷۳۵ ۲۶۲۲۰ ۲۷۹۴۵ ۳۰۰۱۵ ۳۲۴۳۰ ۳۴۸۴۵ ۳۷۶۰۵ G
۳۷۹۵ ۸۲۸۰ ۱۴۱۴۵ ۱۸۲۸۵ ۲۴۴۹۵ ۲۹۳۲۵ ۳۳۴۶۵ ۳۵۵۳۵ ۳۶۵۷۰ ۳۷۶۰۵ ۴۲۷۸۰ H ۳۴۵۰ ۷۲۴۵ ۱۱۳۸۵ ۱۵۱۸۰ ۱۹۳۲۰ ۲۲۷۷۰ ۲۴۴۹۵ ۲۵۱۸۵ ۲۶۵۶۵ ۲۷۶۰۰ ۲۹۶۷۰ H
۳۷۹۵ ۷۵۹۰ ۱۳۱۱۰ ۱۶۹۰۵ ۲۲۰۸۰ ۲۵۸۷۵ ۲۶۵۶۵ ۲۷۹۴۵ ۲۹۶۷۰ ۳۰۷۰۵ ۳۲۷۷۵ I ۳۴۵۰ ۶۵۵۵ ۱۰۶۹۵ ۱۳۸۰۰ ۱۶۹۰۵ ۲۰۰۱۰ ۲۰۷۰۰ ۲۱۳۹۰ ۲۲۰۸۰ ۲۲۷۷۰ ۲۵۱۸۵ I
۳۷۹۵ ۶۵۵۵ ۱۰۶۹۵ ۱۳۸۰۰ ۱۸۶۳۰ ۲۰۷۰۰ ۲۱۳۹۰ ۲۲۴۲۵ ۲۳۴۶۰ ۲۴۴۹۵ ۲۶۵۶۵ J ۳۴۵۰ ۵۸۶۵ ۹۳۱۵ ۱۱۳۸۵ ۱۴۴۹۰ ۱۶۲۱۵ ۱۶۹۰۵ ۱۷۲۵۰ ۱۷۹۴۰ ۱۸۶۳۰ ۲۰۷۰۰ J
۳۴۵۰ ۶۲۱۰ ۹۳۱۵ ۱۱۷۳۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۹۴۰ ۱۸۶۳۰ ۱۹۳۲۰ ۱۹۳۲۰ ۲۱۰۴۵ ۲۳۱۱۵ K ۳۱۰۵ ۵۵۲۰ ۸۲۸۰ ۹۶۶۰ ۱۲۰۷۵ ۱۳۱۱۰ ۱۳۸۰۰ ۱۴۴۹۰ ۱۵۱۸۰ ۱۵۵۲۵ ۱۶۲۱۵ K
۳۴۵۰ ۵۸۶۵ ۷۹۳۵ ۱۰۶۹۵ ۱۲۴۲۰ ۱۳۸۰۰ ۱۴۴۹۰ ۱۵۱۸۰ ۱۵۸۷۰ ۱۶۵۶۰ ۱۷۹۴۰ L ۳۱۰۵ ۴۸۳۰ ۷۵۹۰ ۸۲۸۰ ۱۰۰۰۵ ۱۱۳۸۵ ۱۲۰۷۵ ۱۲۴۲۰ ۱۲۷۶۵ ۱۳۴۵۵ ۱۴۱۴۵ L
۳۱۰۵ ۵۵۲۰ ۷۲۴۵ ۸۹۷۰ ۱۰۳۵۰ ۱۲۴۲۰ ۱۳۱۱۰ ۱۳۴۵۵ ۱۳۸۰۰ ۱۴۱۴۵ ۱۴۸۳۵ M ۳۱۰۵ ۴۴۸۵ ۶۵۵۵ ۷۲۴۵ ۸۲۸۰ ۸۹۷۰ ۹۶۶۰ ۱۰۰۰۵ ۱۰۶۹۵ ۱۱۰۴۰ ۱۱۳۸۵ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۵۵۵ ۱۲۰۷۵ ۲۱۷۳۵ ۲۸۶۳۵ ۴۷۲۶۵ ۷۲۴۵۰ ۱۲۲۱۳۰ ۱۴۰۴۱۵ ۱۵۹۰۴۵ ۱۷۲۵۰۰ ۲۲۹۰۸۰ D ۵۵۲۰ ۱۱۰۴۰ ۲۰۰۱۰ ۲۶۵۶۵ ۳۸۲۹۵ ۵۷۶۱۵ ۸۳۸۳۵ ۱۰۲۱۲۰ ۱۲۰۴۰۵ ۱۳۹۰۳۵ ۲۰۲۵۱۵ D
۵۸۶۵ ۱۱۳۸۵ ۲۰۰۱۰ ۲۷۶۰۰ ۴۵۱۹۵ ۶۹۰۰۰ ۱۱۳۸۵۰ ۱۲۸۶۸۵ ۱۴۹۰۴۰ ۱۵۹۰۴۵ ۱۷۲۵۰۰ E ۵۱۷۵ ۱۰۳۵۰ ۱۸۲۸۵ ۲۵۱۸۵ ۳۶۵۷۰ ۵۴۱۶۵ ۷۶۹۳۵ ۹۲۱۱۵ ۱۰۸۶۷۵ ۱۲۰۴۰۵ ۱۳۹۰۳۵ E
۵۱۷۵ ۱۰۶۹۵ ۱۸۲۸۵ ۲۶۵۶۵ ۴۳۸۱۵ ۶۳۸۲۵ ۱۰۰۳۹۵ ۱۱۷۳۰۰ ۱۳۵۵۸۵ ۱۴۹۰۴۰ ۱۵۵۵۹۵ F ۴۸۳۰ ۹۶۶۰ ۱۶۹۰۵ ۲۳۸۰۵ ۳۴۸۴۵ ۵۱۰۶۰ ۷۰۳۸۰ ۸۵۲۱۵ ۹۵۲۲۰ ۱۰۸۶۷۵ ۱۲۰۴۰۵ F
۴۸۳۰ ۱۰۰۰۵ ۱۶۹۰۵ ۲۴۸۴۰ ۴۲۷۸۰ ۵۸۹۹۵ ۸۵۲۱۵ ۱۰۲۱۲۰ ۱۰۶۹۵۰ ۱۲۰۴۰۵ ۱۳۲۱۳۵ G ۴۴۸۵ ۸۹۷۰ ۱۵۸۷۰ ۲۲۰۸۰ ۳۳۴۶۵ ۴۳۱۲۵ ۶۲۷۹۰ ۷۲۱۰۵ ۸۵۲۱۵ ۹۳۸۴۰ ۱۰۲۱۲۰ G
۴۸۳۰ ۹۳۱۵ ۱۶۲۱۵ ۲۳۱۱۵ ۳۷۹۵۰ ۵۲۰۹۵ ۷۲۱۰۵ ۸۵۲۱۵ ۹۲۱۱۵ ۱۰۰۳۹۵ ۱۰۸۶۷۵ H ۴۴۸۵ ۸۶۲۵ ۱۴۸۳۵ ۲۰۰۱۰ ۳۰۷۰۵ ۳۶۵۷۰ ۴۸۳۰۰ ۶۰۳۷۵ ۷۰۳۸۰ ۷۶۹۳۵ ۸۰۳۸۵ H
۴۸۳۰ ۸۹۷۰ ۱۵۱۸۰ ۲۱۰۴۵ ۳۳۴۶۵ ۴۴۸۵۰ ۵۷۹۶۰ ۶۱۷۵۵ ۶۶۲۴۰ ۷۲۱۰۵ ۷۵۵۵۵ I ۴۴۸۵ ۸۲۸۰ ۱۳۸۰۰ ۱۷۹۴۰ ۲۶۹۱۰ ۳۳۱۲۰ ۳۹۶۷۵ ۴۸۳۰۰ ۵۳۴۷۵ ۵۶۹۲۵ ۶۰۳۷۵ I
۴۴۸۵ ۸۲۸۰ ۱۴۱۴۵ ۱۹۳۲۰ ۲۸۹۸۰ ۳۶۵۷۰ ۴۴۵۰۵ ۴۷۹۵۵ ۵۱۰۶۰ ۵۴۵۱۰ ۵۷۹۶۰ J ۴۱۴۰ ۷۹۳۵ ۱۲۷۶۵ ۱۶۵۶۰ ۲۲۷۷۰ ۲۶۵۶۵ ۳۲۴۳۰ ۳۵۸۸۰ ۳۹۳۳۰ ۴۲۷۸۰ ۴۴۱۶۰ J
۴۴۸۵ ۷۹۳۵ ۱۲۰۷۵ ۱۶۹۰۵ ۲۴۸۴۰ ۲۸۲۹۰ ۳۳۸۱۰ ۳۶۹۱۵ ۴۰۰۲۰ ۴۲۴۳۵ ۴۵۱۹۵ K ۴۱۴۰ ۷۵۹۰ ۱۱۰۴۰ ۱۴۱۴۵ ۱۸۶۳۰ ۲۲۴۲۵ ۲۶۲۲۰ ۲۸۹۸۰ ۳۱۷۴۰ ۳۳۱۲۰ ۳۴۵۰۰ K
۴۱۴۰ ۷۵۹۰ ۱۰۶۹۵ ۱۳۸۰۰ ۱۸۶۳۰ ۲۱۷۳۵ ۲۵۸۷۵ ۲۶۹۱۰ ۲۷۹۴۵ ۲۸۹۸۰ ۳۰۳۶۰ L ۳۷۹۵ ۶۹۰۰ ۹۶۶۰ ۱۱۳۸۵ ۱۴۱۴۵ ۱۵۸۷۰ ۱۷۹۴۰ ۱۹۳۲۰ ۲۱۰۴۵ ۲۲۰۸۰ ۲۵۱۸۵ L
۳۷۹۵ ۶۵۵۵ ۸۶۲۵ ۱۱۷۳۰ ۱۵۵۲۵ ۱۷۵۹۵ ۲۰۰۱۰ ۲۰۷۰۰ ۲۲۰۸۰ ۲۳۴۶۰ ۲۵۱۸۵ M ۳۴۵۰ ۶۲۱۰ ۷۹۳۵ ۱۰۰۰۵ ۱۲۰۷۵ ۱۳۸۰۰ ۱۵۵۲۵ ۱۶۹۰۵ ۱۷۹۴۰ ۱۸۹۷۵ ۲۰۰۱۰ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۹۳۵ ۱۶۹۰۵ ۳۰۰۱۵ ۴۸۹۹۰ ۱۰۸۶۷۵ ۱۶۳۸۷۵ ۲۶۴۲۷۰ ۳۲۴۶۴۵ ۳۸۱۵۷۰ ۴۲۱۵۹۰ ۵۸۸۹۱۵ D ۶۹۰۰ ۱۳۱۱۰ ۲۳۴۶۰ ۳۱۰۵۰ ۶۱۴۱۰ ۹۷۶۳۵ ۱۶۰۰۸۰ ۲۰۴۹۳۰ ۲۲۳۲۱۵ ۲۴۳۲۲۵ ۳۳۷۰۶۵ D
۷۲۴۵ ۱۵۸۷۰ ۲۸۲۹۰ ۴۵۵۴۰ ۱۰۵۵۷۰ ۱۵۲۴۹۰ ۲۴۷۷۱۰ ۲۹۴۶۳۰ ۳۲۴۶۴۵ ۳۸۱۵۷۰ ۴۲۱۵۹۰ E ۶۲۱۰ ۱۲۴۲۰ ۲۱۷۳۵ ۲۹۶۷۰ ۵۹۶۸۵ ۹۴۵۳۰ ۱۵۰۰۷۵ ۱۸۶۶۴۵ ۲۰۹۷۶۰ ۲۲۳۲۱۵ ۲۴۳۲۲۵ E
۶۹۰۰ ۱۵۱۸۰ ۲۶۹۱۰ ۴۳۸۱۵ ۱۰۰۳۹۵ ۱۴۰۷۶۰ ۲۱۴۲۴۵ ۲۵۱۱۶۰ ۲۹۴۶۳۰ ۳۱۶۳۶۵ ۳۴۸۱۰۵ F ۵۵۲۰ ۱۱۷۳۰ ۲۰۰۱۰ ۲۸۲۹۰ ۵۶۲۳۵ ۸۵۹۰۵ ۱۲۸۳۴۰ ۱۶۱۸۰۵ ۱۸۳۱۹۵ ۱۹۶۳۰۵ ۲۱۳۲۱۰ F
۶۵۵۵ ۱۴۱۴۵ ۲۵۵۳۰ ۴۲۴۳۵ ۹۵۵۶۵ ۱۲۷۳۰۵ ۱۸۷۳۳۵ ۲۱۵۹۷۰ ۲۳۴۲۵۵ ۲۵۴۲۶۵ ۲۷۱۱۷۰ G ۵۵۲۰ ۱۱۰۴۰ ۱۸۶۳۰ ۲۶۹۱۰ ۵۲۷۸۵ ۷۵۹۰۰ ۱۰۴۸۸۰ ۱۲۸۳۴۰ ۱۴۶۲۸۰ ۱۵۶۲۸۵ ۱۷۲۸۴۵ G
۶۲۱۰ ۱۳۴۵۵ ۲۴۴۹۵ ۳۸۶۴۰ ۸۳۸۳۵ ۱۰۷۲۹۵ ۱۴۶۲۸۰ ۱۷۴۵۷۰ ۱۹۰۴۴۰ ۲۰۴۵۸۵ ۲۱۹۷۶۵ H ۵۱۷۵ ۱۰۳۵۰ ۱۷۵۹۵ ۲۵۱۸۵ ۴۶۲۳۰ ۶۵۸۹۵ ۸۹۷۰۰ ۱۰۴۸۸۰ ۱۱۶۲۶۵ ۱۲۹۳۷۵ ۱۳۹۳۸۰ H
۵۸۶۵ ۱۲۷۶۵ ۲۳۴۶۰ ۳۳۴۶۵ ۷۳۸۳۰ ۹۳۸۴۰ ۱۲۰۴۰۵ ۱۳۰۴۱۰ ۱۴۷۶۶۰ ۱۵۶۲۸۵ ۱۶۵۶۰۰ I ۵۱۷۵ ۹۶۶۰ ۱۶۹۰۵ ۲۳۱۱۵ ۳۹۶۷۵ ۵۲۰۹۵ ۷۱۴۱۵ ۷۸۶۶۰ ۸۸۶۶۵ ۹۵۲۲۰ ۱۰۲۱۲۰ I
۵۸۶۵ ۱۲۰۷۵ ۲۱۷۳۵ ۳۰۰۱۵ ۶۲۱۰۰ ۷۸۶۶۰ ۹۶۹۴۵ ۱۰۵۵۷۰ ۱۱۵۵۷۵ ۱۲۲۱۳۰ ۱۲۸۶۸۵ J ۴۸۳۰ ۹۳۱۵ ۱۵۵۲۵ ۲۱۰۴۵ ۳۶۲۲۵ ۴۷۲۶۵ ۵۶۲۳۵ ۵۹۶۸۵ ۶۶۲۴۰ ۶۹۶۹۰ ۷۲۷۹۵ J
۵۵۲۰ ۱۱۳۸۵ ۲۰۰۱۰ ۲۸۲۹۰ ۵۳۴۷۵ ۶۳۴۸۰ ۷۳۴۸۵ ۸۲۱۱۰ ۸۵۲۱۵ ۹۲۱۱۵ ۹۶۹۴۵ K ۴۸۳۰ ۸۹۷۰ ۱۴۱۴۵ ۱۸۲۸۵ ۲۹۳۲۵ ۳۴۵۰۰ ۴۳۴۷۰ ۴۶۹۲۰ ۵۱۷۵۰ ۵۵۲۰۰ ۵۶۹۲۵ K
۵۵۲۰ ۱۰۶۹۵ ۱۶۹۰۵ ۲۵۱۸۵ ۳۶۲۲۵ ۴۶۵۷۵ ۵۳۴۷۵ ۶۰۳۷۵ ۶۳۴۸۰ ۶۵۲۰۵ ۶۸۶۵۵ L ۴۴۸۵ ۸۶۲۵ ۱۲۴۲۰ ۱۵۱۸۰ ۲۱۷۳۵ ۲۶۵۶۵ ۳۱۳۹۵ ۳۲۴۳۰ ۳۳۸۱۰ ۳۵۸۸۰ ۳۸۶۴۰ L
۵۱۷۵ ۱۰۰۰۵ ۱۴۴۹۰ ۲۱۷۳۵ ۳۱۳۹۵ ۳۷۹۵۰ ۴۴۸۵۰ ۴۷۲۶۵ ۵۰۳۷۰ ۵۳۴۷۵ ۵۵۲۰۰ M ۴۱۴۰ ۷۲۴۵ ۱۰۰۰۵ ۱۳۴۵۵ ۱۸۹۷۵ ۲۱۷۳۵ ۲۵۵۳۰ ۲۶۹۱۰ ۲۸۲۹۰ ۳۰۳۶۰ ۳۲۰۸۵ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.