موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۴۰۰۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۱۶۰ ۱۴۸۰ ۱۶۳۹ ۱۷۲۰ ۲۱۶۰ ۲۵۶۰ ۳۱۶۰ ۳۳۶۰ D-F ۱۰۸۰ ۱۲۸۰ ۱۴۸۰ ۱۵۶۰ ۱۹۶۰ ۲۳۲۰ ۲۸۴۰ ۳۰۸۰ D-F
۱۰۸۰ ۱۳۶۰ ۱۵۶۰ ۱۶۳۹ ۱۹۶۰ ۲۲۸۰ ۲۷۲۰ ۳۰۰۰ G-H ۱۰۰۰ ۱۲۴۰ ۱۳۶۰ ۱۴۸۰ ۱۸۰۰ ۲۰۳۹ ۲۵۲۰ ۲۷۲۰ G-H
۱۰۰۰ ۱۲۴۰ ۱۵۲۰ ۱۶۰۰ ۱۸۳۹ ۲۱۲۰ ۲۳۶۰ ۲۵۲۰ I-J ۹۱۹ ۱۱۶۰ ۱۲۸۰ ۱۳۶۰ ۱۶۸۰ ۱۸۸۰ ۲۱۶۰ ۲۳۲۰ I-J
۶۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۸۰ ۱۴۸۰ ۱۶۰۰ ۱۷۶۰ K-L ۵۶۰ ۷۲۰ ۹۱۹ ۱۰۸۰ ۱۲۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۸۰ ۱۶۳۹ K-L
۴۰۰ ۵۲۰ ۶۰۰ ۶۸۰ ۸۰۰ ۸۸۰ ۱۰۸۰ ۱۲۸۰ M-N ۳۶۰ ۴۸۰ ۵۶۰ ۶۴۰ ۷۲۰ ۸۴۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۵۲۰ ۱۷۶۰ ۲۲۴۰ ۲۷۲۰ ۳۰۰۰ ۳۴۴۰ ۴۴۰۰ ۴۶۸۰ D-F ۱۴۰۰ ۱۶۳۹ ۲۰۳۹ ۲۳۶۰ ۲۵۲۰ ۳۰۴۰ ۳۵۲۰ ۳۷۲۰ D-F
۱۳۶۰ ۱۵۶۰ ۱۹۶۰ ۲۳۶۰ ۲۶۸۰ ۳۰۴۰ ۳۸۰۰ ۴۰۷۹ G-H ۱۲۸۰ ۱۵۲۰ ۱۸۰۰ ۲۲۰۰ ۲۳۲۰ ۲۷۲۰ ۳۱۶۰ ۳۳۶۰ G-H
۱۲۸۰ ۱۵۲۰ ۱۸۳۹ ۲۱۲۰ ۲۴۰۰ ۲۶۸۰ ۳۳۲۰ ۳۵۲۰ I-J ۱۲۰۰ ۱۴۰۰ ۱۷۲۰ ۲۰۳۹ ۲۱۶۰ ۲۴۴۰ ۲۷۲۰ ۲۸۸۰ I-J
۹۱۹ ۱۰۸۰ ۱۳۲۰ ۱۵۶۰ ۱۸۸۰ ۲۰۳۹ ۲۶۸۰ ۲۸۴۰ K-L ۸۰۰ ۱۰۴۰ ۱۲۰۰ ۱۳۶۰ ۱۶۳۹ ۱۸۸۰ ۲۲۰۰ ۲۳۲۰ K-L
۶۰۰ ۷۲۰ ۹۱۹ ۱۱۲۰ ۱۲۸۰ ۱۴۴۰ ۱۶۰۰ ۱۸۳۹ M-N ۵۲۰ ۶۸۰ ۸۰۰ ۱۰۴۰ ۱۱۲۰ ۱۲۸۰ ۱۴۸۰ ۱۶۰۰ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۲۰ ۳۰۰۰ ۳۷۲۰ ۴۱۲۰ ۶۰۰۰ ۶۸۰۰ D-F ۱۴۸۰ ۱۷۶۰ ۲۲۰۰ ۲۶۴۰ ۳۱۶۰ ۳۶۴۰ ۴۹۶۰ ۵۷۲۰ D-F
۱۴۸۰ ۱۷۲۰ ۲۲۴۰ ۲۷۲۰ ۳۳۲۰ ۳۷۲۰ ۵۲۰۰ ۶۰۰۰ G-H ۱۳۶۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۳۶۰ ۲۹۲۰ ۳۲۴۰ ۴۴۰۰ ۵۱۲۰ G-H
۱۳۲۰ ۱۵۲۰ ۱۸۳۹ ۲۳۲۰ ۲۷۲۰ ۳۱۲۰ ۴۲۰۰ ۴۸۰۰ I-J ۱۲۴۰ ۱۴۴۰ ۱۸۰۰ ۲۰۳۹ ۲۵۲۰ ۲۸۸۰ ۳۶۴۰ ۴۰۰۰ I-J
۹۶۰ ۱۲۰۰ ۱۵۶۰ ۲۰۸۰ ۲۳۲۰ ۲۶۰۰ ۳۴۰۰ ۳۸۰۰ K-L ۹۱۹ ۱۱۲۰ ۱۴۴۰ ۱۶۳۹ ۱۹۲۰ ۲۲۴۰ ۲۶۸۰ ۳۱۶۰ K-L
۷۲۰ ۸۸۰ ۱۲۰۰ ۱۷۲۰ ۱۹۲۰ ۲۲۴۰ ۲۸۸۰ ۳۲۴۰ M-N ۶۴۰ ۷۶۰ ۱۰۰۰ ۱۳۶۰ ۱۵۲۰ ۱۹۲۰ ۲۲۰۰ ۲۶۸۰ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۲۰۰ ۴۸۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۸۴۰۰ D ۲۸۰۰ ۴۴۰۰ ۶۰۰۰ ۶۸۰۰ ۸۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۶۰۰۰ D
۲۸۰۰ ۴۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۶۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۵۲۰۰ E ۲۴۰۰ ۴۰۰۰ ۵۶۰۰ ۶۴۰۰ ۷۶۰۰ ۸۸۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰ E
۲۸۰۰ ۴۴۰۰ ۶۴۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۳۶۰۰ F ۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۵۲۰۰ ۶۰۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ F
۲۴۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۸۰۰ ۷۶۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۲۸۰۰ G ۲۰۰۰ ۳۲۰۰ ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۸۰۰ ۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ G
۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۵۶۰۰ ۶۴۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰ H ۲۰۰۰ ۳۲۰۰ ۴۴۰۰ ۵۲۰۰ ۶۴۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ H
۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۵۲۰۰ ۶۰۰۰ ۶۸۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ I ۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۶۰۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ I
۲۰۰۰ ۳۲۰۰ ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ J ۱۶۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ J
۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ K ۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ K
۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ L ۱۲۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ L
۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ M ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۲۰۰ ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۲۰۰ ۲۸۸۰۰ ۳۴۸۰۰ D ۴۴۰۰ ۶۴۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ D
۴۸۰۰ ۷۶۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۷۶۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۵۶۰۰ ۲۸۰۰۰ E ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰ E
۴۸۰۰ ۷۲۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۶۸۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۲۰۰ F ۴۰۰۰ ۵۶۰۰ ۸۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۸۸۰۰ F
۴۴۰۰ ۶۸۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۳۲۰۰ G ۳۶۰۰ ۵۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۸۰۰ ۹۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰ G
۴۰۰۰ ۶۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۱۲۰۰ H ۳۲۰۰ ۴۸۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۹۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۶۰۰۰ H
۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۸۰۰۰ I ۳۲۰۰ ۴۴۰۰ ۶۴۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۴۰۰۰ I
۳۶۰۰ ۵۶۰۰ ۸۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۴۰۰ J ۲۸۰۰ ۴۴۰۰ ۶۰۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ J
۳۲۰۰ ۵۲۰۰ ۶۸۰۰ ۷۶۰۰ ۸۴۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۸۰۰ K ۲۸۰۰ ۴۰۰۰ ۵۲۰۰ ۶۰۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۶۰۰ K
۲۸۰۰ ۴۴۰۰ ۵۶۰۰ ۶۴۰۰ ۷۶۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ L ۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۵۲۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ L
۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۸۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ M ۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۸۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۷۶۰۰ ۳۲۸۰۰ ۴۲۸۰۰ ۴۸۴۰۰ ۵۶۴۰۰ ۶۷۶۰۰ ۸۰۸۰۰ D ۶۰۰۰ ۸۸۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۹۲۰۰ ۴۵۶۰۰ ۵۴۸۰۰ D
۶۴۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۶۴۰۰ ۳۱۶۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۲۸۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۰۸۰۰ E ۵۶۰۰ ۸۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۷۶۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۰۸۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۹۶۰۰ ۴۵۶۰۰ E
۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۷۶۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۵۲۰۰ ۳۰۴۰۰ ۳۴۴۰۰ ۳۹۲۰۰ ۴۲۸۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۲۰۰۰ F ۵۶۰۰ ۸۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۶۸۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۶۸۰۰ ۲۸۸۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۹۶۰۰ F
۵۶۰۰ ۹۶۰۰ ۱۶۸۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۳۶۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۱۶۰۰ ۳۴۴۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۸۰۰ ۴۲۸۰۰ G ۵۲۰۰ ۷۶۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۴۸۰۰ ۲۶۸۰۰ ۲۸۸۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۵۲۰۰ G
۵۶۰۰ ۹۲۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۸۸۰۰ ۳۰۴۰۰ ۳۲۴۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۴۸۰۰ H ۵۲۰۰ ۷۲۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۷۶۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۸۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۱۲۰۰ H
۵۲۰۰ ۸۸۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۶۰۰ ۲۶۸۰۰ ۲۷۶۰۰ ۲۸۸۰۰ ۲۹۶۰۰ I ۴۸۰۰ ۶۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۶۴۰۰ I
۵۲۰۰ ۸۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۳۶۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۴۸۰۰ J ۴۴۰۰ ۶۴۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۸۰۰ J
۴۸۰۰ ۷۲۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۴۰۰ K ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰ K
۴۴۰۰ ۶۸۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۸۴۰۰ L ۳۶۰۰ ۵۶۰۰ ۸۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۲۰۰ L
۴۴۰۰ ۶۴۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ M ۳۲۰۰ ۴۸۰۰ ۶۸۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۰۰۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۶۰۰ ۱۳۲۰۰ ۲۵۶۰۰ ۳۲۴۰۰ ۴۷۶۰۰ ۶۰۸۰۰ ۷۹۲۰۰ ۱۰۵۶۰۰ ۱۲۲۰۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۸۴۴۰۰ D ۷۲۰۰ ۱۲۴۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۵۲۰۰ ۴۳۲۰۰ ۵۶۸۰۰ ۶۴۰۰۰ ۷۱۲۰۰ ۸۳۲۰۰ ۱۰۶۰۰۰ D
۷۲۰۰ ۱۲۸۰۰ ۲۴۸۰۰ ۳۱۲۰۰ ۴۴۴۰۰ ۵۸۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۹۱۲۰۰ ۱۰۳۶۰۰ ۱۱۷۲۰۰ ۱۳۳۲۰۰ E ۶۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۷۲۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۵۲۴۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۳۶۰۰ ۷۴۴۰۰ ۸۵۲۰۰ E
۶۸۰۰ ۱۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۲۴۰۰ ۵۴۰۰۰ ۶۷۶۰۰ ۷۷۶۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۰۱۶۰۰ ۱۱۶۰۰۰ F ۶۴۰۰ ۱۱۶۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۷۲۰۰ ۵۲۴۰۰ ۵۵۲۰۰ ۶۳۶۰۰ ۷۴۴۰۰ F
۶۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۹۶۰۰ ۴۹۶۰۰ ۵۸۸۰۰ ۶۴۸۰۰ ۷۲۴۰۰ ۸۰۴۰۰ ۹۳۶۰۰ G ۶۴۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۵۶۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ ۴۵۶۰۰ ۴۸۸۰۰ ۵۴۴۰۰ ۵۹۶۰۰ G
۶۴۰۰ ۱۱۶۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۷۶۰۰ ۴۴۴۰۰ ۴۹۲۰۰ ۵۷۲۰۰ ۶۲۸۰۰ ۶۷۲۰۰ ۶۹۲۰۰ H ۶۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۴۸۰۰ ۳۷۶۰۰ ۳۹۲۰۰ ۴۱۲۰۰ ۴۴۸۰۰ ۴۸۰۰۰ H
۶۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۳۶۰۰ ۳۸۸۰۰ ۴۲۴۰۰ ۴۵۶۰۰ ۴۸۸۰۰ ۵۱۲۰۰ ۵۳۲۰۰ I ۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۷۲۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۶۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۱۶۰۰ ۳۲۸۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۷۶۰۰ I
۶۰۰۰ ۹۶۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۳۲۰۰ ۳۴۸۰۰ ۳۶۴۰۰ ۳۸۴۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۲۴۰۰ J ۶۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۴۸۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۸۸۰۰ ۲۹۶۰۰ ۳۱۶۰۰ J
۶۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۶۸۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۹۶۰۰ ۳۰۸۰۰ ۳۳۲۰۰ ۳۵۶۰۰ ۳۸۰۰۰ K ۵۶۰۰ ۸۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۴۸۰۰ ۲۵۶۰۰ K
۵۶۰۰ ۸۸۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۶۰۰ ۲۶۸۰۰ ۲۹۲۰۰ ۳۰۴۰۰ ۳۲۸۰۰ L ۵۲۰۰ ۷۶۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۲۸۰۰ L
۵۶۰۰ ۸۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۶۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۷۶۰۰ M ۵۲۰۰ ۷۲۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۸۰۰ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۹۲۰۰ ۱۷۶۰۰ ۳۳۶۰۰ ۴۲۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰ ۲۱۲۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰ D ۸۴۰۰ ۱۵۶۰۰ ۳۰۸۰۰ ۳۸۰۰۰ ۶۲۸۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰ ۱۷۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰ D
۸۸۰۰ ۱۶۸۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰ ۲۱۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰ E ۸۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۲۸۸۰۰ ۳۶۰۰۰ ۶۰۸۰۰ ۸۲۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۱۸۰۰۰ E
۸۴۰۰ ۱۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۹۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰ F ۷۶۰۰ ۱۴۴۰۰ ۲۶۸۰۰ ۳۴۰۰۰ ۵۸۸۰۰ ۷۴۰۰۰ ۱۰۹۲۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰ F
۸۰۰۰ ۱۵۲۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰ ۱۶۶۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰ G ۷۲۰۰ ۱۳۶۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۵۲۸۰۰ ۶۸۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰ G
۷۶۰۰ ۱۴۴۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ H ۶۸۰۰ ۱۲۸۰۰ ۲۵۲۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۹۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ H
۷۲۰۰ ۱۳۶۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۹۸۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ I ۶۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۳۶۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۸۲۰۰۰ I
۶۸۰۰ ۱۲۸۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰ J ۶۴۰۰ ۱۱۲۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ J
۶۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۶۶۴۰۰ ۷۰۰۰۰ K ۶۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ K
۶۴۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۲۰۰۰ L ۶۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۶۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰ L
۶۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۴۰۰ ۴۴۰۰۰ M ۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۴۸۰۰ ۳۶۰۰۰ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۱۶۰۰ ۲۱۶۰۰ ۴۲۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۲۲۶۰۰۰ ۳۵۶۰۰۰ ۴۴۸۰۰۰ ۵۱۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰ ۸۰۸۰۰۰ D ۱۰۰۰۰ ۱۸۸۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۵۲۰۰ ۹۸۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۴۴۰۰۰ ۳۹۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰ D
۱۰۸۰۰ ۲۰۸۰۰ ۴۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰ ۴۶۴۰۰۰ ۴۶۴۰۰۰ ۵۰۸۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰ E ۹۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۳۲۰۰ ۹۴۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۲۶۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۲۸۰۰۰ ۳۷۲۰۰۰ E
۱۰۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۴۰۸۰۰۰ ۴۰۸۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ ۴۹۶۰۰۰ F ۹۲۰۰ ۱۷۲۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۱۲۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ F
۱۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰ ۳۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۵۲۰۰۰ ۳۷۲۰۰۰ G ۸۸۰۰ ۱۶۴۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰ ۸۶۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ G
۹۶۰۰ ۱۸۴۰۰ ۳۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ H ۸۴۰۰ ۱۵۶۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۵۲۰۰ ۷۴۰۰۰ ۹۴۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۷۲۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰ H
۹۲۰۰ ۱۷۶۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰ I ۸۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۳۲۰۰ ۶۴۴۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ I
۸۸۰۰ ۱۶۸۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰ J ۷۶۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۹۲۰۰ ۵۶۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ J
۸۴۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ K ۷۲۰۰ ۱۲۸۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۷۲۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۸۲۰۰۰ K
۸۰۰۰ ۱۵۲۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۹۰۰۰۰ L ۶۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۰۰۰۰ L
۷۶۰۰ ۱۴۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۷۶۰۰۰ M ۶۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۰۰۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۵۲۰ ۱۹۲۰ ۲۴۰۰ ۲۸۴۰ ۳۳۶۰ ۳۷۲۰ ۵۴۴۰ ۶۱۲۰ D-F ۱۴۰۰ ۱۶۸۰ ۲۰۸۰ ۲۵۲۰ ۲۸۴۰ ۳۲۷۹ ۴۴۸۰ ۵۱۶۰ D-F
۱۴۸۰ ۱۶۳۹ ۲۱۲۰ ۲۶۰۰ ۳۰۰۰ ۳۳۶۰ ۴۶۸۰ ۵۴۰۰ G-H ۱۳۲۰ ۱۵۲۰ ۱۹۲۰ ۲۲۴۰ ۲۶۴۰ ۲۹۲۰ ۳۹۶۰ ۴۶۰۰ G-H
۱۲۴۰ ۱۴۴۰ ۱۷۶۰ ۲۲۰۰ ۲۴۴۰ ۲۸۰۰ ۳۸۰۰ ۴۳۲۰ I-J ۱۱۶۰ ۱۳۶۰ ۱۷۲۰ ۱۹۲۰ ۲۲۸۰ ۲۶۰۰ ۳۲۷۹ ۳۶۰۰ I-J
۹۱۹ ۱۱۶۰ ۱۴۸۰ ۱۹۶۰ ۲۰۸۰ ۲۳۶۰ ۳۰۸۰ ۳۴۴۰ K-L ۸۸۰ ۱۰۸۰ ۱۳۶۰ ۱۵۶۰ ۱۷۲۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۴۰ K-L
۶۸۰ ۸۴۰ ۱۱۶۰ ۱۶۳۹ ۱۷۲۰ ۲۰۰۰ ۲۶۰۰ ۲۹۲۰ M-N ۶۰۰ ۷۲۰ ۹۶۰ ۱۲۸۰ ۱۳۶۰ ۱۷۲۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۸۰۰ ۶۴۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۳۲۰۰ D ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۴۴۰۰ ۵۶۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۲۰۰۰ D
۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۶۰۰۰ ۶۸۰۰ ۷۶۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۴۰۰ E ۲۰۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۵۲۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ E
۲۰۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۵۶۰۰ ۶۴۰۰ ۷۲۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۲۰۰ F ۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۹۲۰۰ F
۲۰۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۵۲۰۰ ۶۰۰۰ ۶۸۰۰ ۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ G ۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ G
۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۴۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ H ۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ H
۱۶۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۵۲۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ I ۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ I
۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ J ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ ۴۴۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ J
۱۶۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ ۴۴۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ K ۱۲۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۴۰۰ K
۱۲۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۴۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ L ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ L
۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۴۰۰ M ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۳۶۰۰ ۳۶۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۰۰۰ ۶۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۹۲۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۷۲۰۰ D ۳۶۰۰ ۵۲۰۰ ۶۸۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰ D
۳۶۰۰ ۶۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۲۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۴۰۰ E ۳۲۰۰ ۵۲۰۰ ۶۴۰۰ ۷۶۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۸۰۰۰ E
۳۶۰۰ ۵۶۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۶۰۰ F ۲۸۰۰ ۴۸۰۰ ۶۴۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۵۲۰۰ F
۳۲۰۰ ۵۶۰۰ ۸۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۸۸۰۰ G ۲۸۰۰ ۴۸۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۸۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۳۶۰۰ G
۳۲۰۰ ۵۲۰۰ ۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۷۲۰۰ H ۲۸۰۰ ۴۴۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۷۶۰۰ ۸۴۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۲۰۰۰ H
۳۲۰۰ ۵۲۰۰ ۷۲۰۰ ۸۰۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۴۰۰۰ I ۲۴۰۰ ۴۴۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۸۰۰ ۷۶۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ I
۲۸۰۰ ۴۸۰۰ ۶۰۰۰ ۷۲۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۲۰۰ J ۲۴۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ J
۲۸۰۰ ۴۰۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ K ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ K
۲۴۰۰ ۳۶۰۰ ۴۸۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۰۰۰ L ۲۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۲۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ L
۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۶۴۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۶۸۰۰ M ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰ ۴۴۰۰ ۴۴۰۰ ۴۸۰۰ ۴۸۰۰ ۴۸۰۰ ۵۲۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۲۰۰ ۸۸۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۶۲۰۰۰ D ۴۴۰۰ ۷۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۲۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۱۶۰۰ ۳۸۰۰۰ D
۴۸۰۰ ۸۴۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۷۲۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۵۲۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰ E ۴۰۰۰ ۷۲۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۷۶۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۰۸۰۰ E
۴۴۰۰ ۸۴۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۶۴۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۷۲۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۰۰۰۰ F ۴۰۰۰ ۶۸۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۷۲۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۷۶۰۰ F
۴۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۶۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۷۶۰۰ ۲۸۸۰۰ ۳۱۶۰۰ G ۳۶۰۰ ۶۴۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۳۶۰۰ G
۴۰۰۰ ۷۶۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۶۸۰۰ H ۳۶۰۰ ۶۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۲۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۰۰۰ H
۴۰۰۰ ۷۲۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۲۰۰۰ I ۳۶۰۰ ۶۰۰۰ ۹۲۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۴۰۰ I
۳۶۰۰ ۶۴۰۰ ۹۶۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۹۲۰۰ J ۳۲۰۰ ۵۶۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۵۶۰۰ J
۳۶۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۹۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۵۶۰۰ K ۳۲۰۰ ۵۲۰۰ ۶۸۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۲۸۰۰ K
۳۶۰۰ ۵۲۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۳۲۰۰ L ۲۸۰۰ ۴۴۰۰ ۵۶۰۰ ۷۲۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۸۰۰ L
۳۲۰۰ ۴۴۰۰ ۶۰۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ ۸۸۰۰ ۹۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۲۰۰ M ۲۸۰۰ ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۶۴۰۰ ۶۸۰۰ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰ ۷۶۰۰ ۸۰۰۰ ۸۰۰۰ ۸۴۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۰۰۰ ۱۱۲۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۶۸۰۰ ۳۶۸۰۰ ۵۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ D ۵۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۶۴۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۵۶۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۷۴۰۰۰ D
۵۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۸۶۰۰۰ E ۵۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۷۶۰۰ ۳۴۸۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۸۰۰۰ E
۵۲۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۵۲۰۰ ۳۵۲۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۷۶۰۰۰ F ۴۸۰۰ ۹۲۰۰ ۱۵۲۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۶۸۰۰ ۳۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۰۰۰۰ F
۴۸۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۷۶۰۰ ۲۳۲۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۲۰۰۰ G ۴۴۰۰ ۸۸۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۱۲۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ G
۴۴۰۰ ۹۲۰۰ ۱۶۴۰۰ ۲۱۲۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۸۰۰۰ H ۴۰۰۰ ۸۴۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۷۲۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۱۲۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ H
۴۴۰۰ ۸۴۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۱۲۰۰ ۳۲۴۰۰ ۳۳۶۰۰ ۳۴۸۰۰ ۳۶۰۰۰ I ۴۰۰۰ ۷۶۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۶۸۰۰ ۲۰۸۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۴۸۰۰ ۲۵۶۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۷۲۰۰ I
۴۴۰۰ ۷۶۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۴۸۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۶۸۰۰ ۲۷۶۰۰ ۲۸۴۰۰ ۳۰۰۰۰ J ۴۰۰۰ ۶۸۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۲۰۰۰ J
۴۰۰۰ ۷۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۶۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۳۶۰۰ ۲۴۴۰۰ ۲۶۰۰۰ K ۳۶۰۰ ۶۴۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۸۰۰۰ K
۴۰۰۰ ۶۸۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۸۰۰ ۲۰۰۰۰ L ۳۶۰۰ ۵۶۰۰ ۹۲۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۶۰۰۰ L
۳۶۰۰ ۶۴۰۰ ۸۸۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۴۰۰ ۱۶۸۰۰ M ۳۶۰۰ ۵۲۰۰ ۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۹۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۲۸۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۶۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۵۲۰۰ ۵۶۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰ ۲۵۶۰۰۰ D ۶۴۰۰ ۱۲۸۰۰ ۲۴۸۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۸۸۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰ ۲۲۸۰۰۰ D
۶۸۰۰ ۱۳۲۰۰ ۲۴۸۰۰ ۳۴۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰ E ۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۳۱۲۰۰ ۴۶۸۰۰ ۶۶۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰ E
۶۴۰۰ ۱۲۴۰۰ ۲۳۲۰۰ ۳۲۸۰۰ ۵۲۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۱۵۴۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰ F ۵۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۹۶۰۰ ۴۴۸۰۰ ۶۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۸۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ F
۶۰۰۰ ۱۱۶۰۰ ۲۱۶۰۰ ۳۰۸۰۰ ۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ G ۵۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۷۶۰۰ ۴۲۸۰۰ ۵۴۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰ G
۵۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۹۲۰۰ ۴۶۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰ ۱۲۲۰۰۰ H ۵۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۸۴۰۰ ۲۵۲۰۰ ۳۸۸۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۹۰۰۰۰ H
۵۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۹۲۰۰ ۲۶۸۰۰ ۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۸۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ I ۵۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۷۲۰۰ ۲۲۴۰۰ ۳۴۸۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۶۸۰۰۰ I
۵۲۰۰ ۹۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۴۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۶۶۰۰۰ J ۴۸۰۰ ۹۲۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۱۲۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۰۰۰۰ J
۵۲۰۰ ۹۲۰۰ ۱۵۲۰۰ ۲۱۶۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۲۰۰۰ K ۴۸۰۰ ۸۸۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ K
۴۸۰۰ ۸۴۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۷۶۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۲۸۰۰ ۳۴۰۰۰ L ۴۴۰۰ ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۲۲۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۲۰۰ ۲۷۲۰۰ L
۴۴۰۰ ۷۶۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۴۸۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۲۰۰ ۲۶۸۰۰ ۲۸۰۰۰ M ۴۰۰۰ ۷۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۸۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۲۰۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۹۲۰۰ ۲۱۲۰۰ ۳۸۴۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰ ۳۰۸۰۰۰ ۳۷۶۰۰۰ ۴۱۲۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ D ۷۲۰۰ ۱۵۲۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰ ۷۴۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰ ۳۸۴۰۰۰ D
۸۸۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۶۸۰۰ ۵۶۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰ ۳۶۸۰۰۰ ۴۱۶۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ E ۶۸۰۰ ۱۴۴۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ ۱۷۶۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰ E
۸۴۰۰ ۱۹۲۰۰ ۳۵۲۰۰ ۵۴۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ۳۳۲۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۳۸۸۰۰۰ F ۶۴۰۰ ۱۳۶۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۳۵۲۰۰ ۱۸۸۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ F
۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰ ۵۲۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ۳۰۴۰۰۰ G ۶۴۰۰ ۱۲۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰ G
۷۶۰۰ ۱۶۸۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۴۷۲۰۰ H ۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۳۲۰۰ ۳۲۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰ H
۷۲۰۰ ۱۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰ ۱۷۶۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰ I ۶۰۰۰ ۱۱۲۰۰ ۲۲۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰ I
۶۸۰۰ ۱۴۸۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ J ۵۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۲۰۰۰ J
۶۴۰۰ ۱۳۶۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ K ۵۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۲۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۶۴۰۰۰ K
۶۴۰۰ ۱۲۸۰۰ ۲۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۷۲۰۰۰ L ۵۲۰۰ ۹۲۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ L
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ M ۴۸۰۰ ۸۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.