موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۶۳۵ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۱۶۴ ۱۴۱۹ ۱۶۰۱ ۱۷۸۳ ۲۰۷۴ ۲۵۴۸ ۳۱۶۶ ۴۰۰۴ D-F ۱۱۶۴ ۱۴۱۹ ۱۶۰۱ ۱۷۴۷ ۲۱۱۱ ۲۵۸۴ ۳۵۶۷ ۴۴۷۷ D-F
۱۰۹۲ ۱۳۴۶ ۱۵۲۸ ۱۶۰۱ ۱۹۶۵ ۲۲۵۶ ۲۸۰۲ ۳۱۶۶ G-H ۱۰۵۵ ۱۳۴۶ ۱۵۲۸ ۱۶۰۱ ۱۹۶۵ ۲۲۹۳ ۳۰۲۱ ۳۵۶۷ G-H
۱۰۱۹ ۱۲۳۷ ۱۴۵۶ ۱۵۶۵ ۱۷۸۳ ۲۰۷۴ ۲۴۰۲ ۲۶۲۰ I-J ۹۴۶ ۱۲۳۷ ۱۴۵۶ ۱۵۶۵ ۱۷۸۳ ۲۰۷۴ ۲۴۰۲ ۲۶۵۷ I-J
۶۵۵ ۸۳۷ ۹۴۶ ۱۱۲۸ ۱۲۳۷ ۱۴۵۶ ۱۵۶۵ ۱۷۸۳ K-L ۵۸۲ ۸۰۰ ۹۱۰ ۱۰۹۲ ۱۲۳۷ ۱۳۸۳ ۱۴۹۲ ۱۷۱۰ K-L
۴۰۰ ۵۰۹ ۶۱۸ ۷۲۸ ۸۰۰ ۹۱۰ ۱۱۲۸ ۱۳۴۶ M-N ۳۶۴ ۴۷۳ ۵۴۶ ۶۵۵ ۷۲۸ ۸۳۷ ۱۰۵۵ ۱۲۷۴ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۴۱۹ ۱۶۳۸ ۱۹۲۹ ۲۳۶۶ ۲۶۲۰ ۳۰۵۷ ۴۲۹۵ ۴۷۳۲ D-F ۱۳۴۶ ۱۵۶۵ ۱۸۲۰ ۲۰۷۴ ۲۳۲۹ ۲۷۶۶ ۳۵۶۷ ۴۱۸۶ D-F
۱۳۱۰ ۱۴۹۲ ۱۷۴۷ ۲۰۳۸ ۲۳۶۶ ۲۸۳۹ ۳۶۴۰ ۴۲۲۲ G-H ۱۲۳۷ ۱۴۱۹ ۱۵۶۵ ۲۰۰۲ ۲۱۴۷ ۲۴۷۵ ۳۱۳۰ ۳۵۳۰ G-H
۱۲۰۱ ۱۴۱۹ ۱۶۳۸ ۱۸۲۰ ۲۱۴۷ ۲۴۳۸ ۳۱۳۰ ۳۵۶۷ I-J ۱۱۲۸ ۱۳۴۶ ۱۶۰۱ ۱۷۸۳ ۱۹۶۵ ۲۲۹۳ ۲۶۵۷ ۳۰۲۱ I-J
۸۷۳ ۱۰۵۵ ۱۲۳۷ ۱۴۱۹ ۱۷۴۷ ۱۹۲۹ ۲۴۳۸ ۲۶۵۷ K-L ۸۳۷ ۱۰۱۹ ۱۱۶۴ ۱۳۴۶ ۱۵۶۵ ۱۸۵۶ ۲۱۱۱ ۲۳۶۶ K-L
۶۱۸ ۶۹۱ ۸۷۳ ۱۰۹۲ ۱۲۰۱ ۱۳۸۳ ۱۶۳۸ ۱۹۲۹ M-N ۵۰۹ ۶۵۵ ۸۳۷ ۱۰۱۹ ۱۰۹۲ ۱۲۳۷ ۱۴۱۹ ۱۶۰۱ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۷۱۰ ۲۱۱۱ ۲۶۲۰ ۳۱۶۶ ۳۶۷۶ ۴۳۶۸ ۶۰۰۶ ۶۶۶۱ D-F ۱۴۹۲ ۱۷۴۷ ۲۱۱۱ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۵۲۷۸ D-F
۱۵۶۵ ۱۸۵۶ ۲۴۳۸ ۲۹۴۸ ۳۳۸۵ ۳۷۱۲ ۵۰۹۶ ۶۰۰۶ G-H ۱۳۴۶ ۱۶۷۴ ۱۹۲۹ ۲۳۲۹ ۲۶۲۰ ۳۰۹۴ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ G-H
۱۴۱۹ ۱۶۳۸ ۲۰۳۸ ۲۴۷۵ ۲۷۳۰ ۳۲۰۳ ۴۱۱۳ ۴۹۱۴ I-J ۱۲۷۴ ۱۴۹۲ ۱۷۱۰ ۱۹۶۵ ۲۲۹۳ ۲۶۹۳ ۳۴۵۸ ۳۸۲۲ I-J
۱۰۵۵ ۱۳۴۶ ۱۶۷۴ ۲۱۸۴ ۲۴۰۲ ۲۶۹۳ ۳۴۵۸ ۴۱۱۳ K-L ۹۴۶ ۱۱۲۸ ۱۴۵۶ ۱۶۰۱ ۱۸۹۲ ۲۲۵۶ ۲۷۳۰ ۳۱۳۰ K-L
۷۶۴ ۱۰۱۹ ۱۲۷۴ ۱۷۸۳ ۲۰۳۸ ۲۲۹۳ ۲۸۷۵ ۳۳۸۵ M-N ۶۵۵ ۸۰۰ ۱۰۵۵ ۱۳۴۶ ۱۴۹۲ ۱۸۹۲ ۲۳۲۹ ۲۶۵۷ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ ۱۲۳۷۶ ۱۴۱۹۶ ۱۷۱۰۸ D ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۰۹۲۰ ۱۴۵۶۰ D
۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۹۱۰۰ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۲۳۷۶ ۱۴۱۹۶ E ۲۱۸۴ ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۹۲۰ E
۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ F ۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ F
۲۱۸۴ ۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ G ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ G
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ H ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ H
۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ I ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ I
۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ J ۱۴۵۶ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ J
۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ K ۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ K
۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ L ۱۰۹۲ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ L
۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ M ۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۷۳۲ ۷۲۸۰ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۵۲۸۸ ۱۷۸۳۶ ۲۰۷۴۸ ۲۲۲۰۴ ۲۴۰۲۴ ۲۸۳۹۲ ۳۶۴۰۰ D ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۳۴۶۸ ۱۶۳۸۰ ۱۷۴۷۲ ۱۹۶۵۶ ۲۳۲۹۶ ۳۰۹۴۰ D
۴۳۶۸ ۶۹۱۶ ۱۰۵۵۶ ۱۲۳۷۶ ۱۴۵۶۰ ۱۷۱۰۸ ۱۹۶۵۶ ۲۱۱۱۲ ۲۲۹۳۲ ۲۴۷۵۲ ۲۹۱۲۰ E ۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۱۰۵۵۶ ۱۲۷۴۰ ۱۴۹۲۴ ۱۶۳۸۰ ۱۷۴۷۲ ۱۹۶۵۶ ۲۴۰۲۴ E
۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۱۰۱۹۲ ۱۱۶۴۸ ۱۳۸۳۲ ۱۶۳۸۰ ۱۸۲۰۰ ۱۹۲۹۲ ۲۰۳۸۴ ۲۲۹۳۲ ۲۵۴۸۰ F ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۹۸۲۸ ۱۱۶۴۸ ۱۴۱۹۶ ۱۵۶۵۲ ۱۶۷۴۴ ۱۷۸۳۶ ۲۰۳۸۴ F
۴۰۰۴ ۶۱۸۸ ۹۴۶۴ ۱۰۹۲۰ ۱۲۷۴۰ ۱۵۲۸۸ ۱۶۷۴۴ ۱۷۸۳۶ ۱۸۹۲۸ ۲۱۱۱۲ ۲۳۶۶۰ G ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۹۱۰۰ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۶۳۸۰ ۱۸۹۲۸ G
۳۶۴۰ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۴۱۹۶ ۱۵۲۸۸ ۱۶۳۸۰ ۱۷۴۷۲ ۱۸۹۲۸ ۲۱۸۴۰ H ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۸۷۳۶ ۱۰۵۵۶ ۱۲۳۷۶ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۴۵۶۰ ۱۷۱۰۸ H
۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۲۳۷۶ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۶۰۱۶ ۱۷۸۳۶ I ۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۱۰۱۹۲ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ ۱۲۳۷۶ ۱۴۵۶۰ I
۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ ۱۲۳۷۶ ۱۳۸۳۲ J ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ J
۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۰۹۲۰ ۱۲۰۱۲ K ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۱۰۱۹۲ K
۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ L ۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ L
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ M ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۱۸۸ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۱۱۱۲ ۲۵۱۱۶ ۲۹۸۴۸ ۳۸۹۴۸ ۴۴۰۴۴ ۵۳۸۷۲ ۶۱۸۸۰ ۸۵۵۴۰ D ۵۴۶۰ ۸۰۰۸ ۱۳۸۳۲ ۱۷۱۰۸ ۲۱۱۱۲ ۲۴۳۸۸ ۲۷۳۰۰ ۳۰۹۴۰ ۳۶۰۳۶ ۴۱۴۹۶ ۵۲۷۸۰ D
۵۸۲۴ ۹۴۶۴ ۱۶۳۸۰ ۲۰۳۸۴ ۲۴۰۲۴ ۲۸۷۵۶ ۳۴۵۸۰ ۳۸۹۴۸ ۴۳۳۱۶ ۵۳۵۰۸ ۶۰۰۶۰ E ۵۰۹۶ ۷۶۴۴ ۱۳۴۶۸ ۱۶۰۱۶ ۲۰۰۲۰ ۲۲۹۳۲ ۲۵۸۴۴ ۲۸۰۲۸ ۳۲۷۶۰ ۳۶۰۳۶ ۴۱۴۹۶ E
۵۴۶۰ ۹۱۰۰ ۱۶۰۱۶ ۱۹۶۵۶ ۲۲۹۳۲ ۲۷۶۶۴ ۳۱۳۰۴ ۳۵۶۷۲ ۳۸۹۴۸ ۴۳۶۸۰ ۵۰۹۶۰ F ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۱۳۱۰۴ ۱۵۲۸۸ ۱۸۵۶۴ ۲۱۴۷۶ ۲۴۳۸۸ ۲۶۲۰۸ ۲۹۱۲۰ ۳۲۷۶۰ ۳۶۰۳۶ F
۵۰۹۶ ۸۷۳۶ ۱۵۲۸۸ ۱۸۹۲۸ ۲۱۸۴۰ ۲۵۸۴۴ ۲۸۷۵۶ ۳۱۳۰۴ ۳۴۵۸۰ ۳۸۲۲۰ ۴۱۸۶۰ G ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۱۲۳۷۶ ۱۴۵۶۰ ۱۷۴۷۲ ۲۰۳۸۴ ۲۲۵۶۸ ۲۴۳۸۸ ۲۶۲۰۸ ۲۹۱۲۰ ۳۲۷۶۰ G
۵۰۹۶ ۸۳۷۲ ۱۴۵۶۰ ۱۷۸۳۶ ۲۰۷۴۸ ۲۳۶۶۰ ۲۶۲۰۸ ۲۷۶۶۴ ۲۹۴۸۴ ۳۱۶۶۸ ۳۴۲۱۶ H ۴۷۳۲ ۶۵۵۲ ۱۱۶۴۸ ۱۳۴۶۸ ۱۶۳۸۰ ۱۸۹۲۸ ۲۱۱۱۲ ۲۲۵۶۸ ۲۴۰۲۴ ۲۵۴۸۰ ۲۹۱۲۰ H
۴۷۳۲ ۸۰۰۸ ۱۳۱۰۴ ۱۶۷۴۴ ۱۹۲۹۲ ۲۱۸۴۰ ۲۳۲۹۶ ۲۴۳۸۸ ۲۵۱۱۶ ۲۶۹۳۶ ۲۹۱۲۰ I ۴۳۶۸ ۶۱۸۸ ۱۰۹۲۰ ۱۲۰۱۲ ۱۵۲۸۸ ۱۷۴۷۲ ۱۸۵۶۴ ۱۹۶۵۶ ۲۰۷۴۸ ۲۱۸۴۰ ۲۴۳۸۸ I
۴۷۳۲ ۷۲۸۰ ۱۱۶۴۸ ۱۴۹۲۴ ۱۷۸۳۶ ۱۸۹۲۸ ۲۰۳۸۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۴۰۲۴ J ۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۹۴۶۴ ۱۰۹۲۰ ۱۳۴۶۸ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ ۱۷۸۳۶ ۱۸۹۲۸ J
۴۳۶۸ ۶۵۵۲ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۵۲۸۸ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ ۱۷۸۳۶ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۲۰۰۲۰ K ۳۶۴۰ ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ K
۴۰۰۴ ۶۱۸۸ ۱۰۱۹۲ ۱۲۳۷۶ ۱۳۴۶۸ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۶۷۴۴ ۱۷۱۰۸ ۱۸۲۰۰ L ۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۸۲۸ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ ۱۲۷۴۰ ۱۳۴۶۸ ۱۳۸۳۲ L
۴۰۰۴ ۵۸۲۴ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۵۲۸۸ M ۲۹۱۲ ۴۳۶۸ ۶۱۸۸ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۶۴۸ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۹۱۶ ۱۲۰۱۲ ۲۳۲۹۶ ۲۹۴۸۴ ۴۳۳۱۶ ۵۵۳۲۸ ۷۳۵۲۸ ۹۸۲۸۰ ۱۱۴۲۹۶ ۱۲۹۲۲۰ ۱۷۱۰۸۰ D ۶۵۵۲ ۱۱۲۸۴ ۱۹۶۵۶ ۲۵۴۸۰ ۳۲۰۳۲ ۳۹۳۱۲ ۵۲۷۸۰ ۶۰۴۲۴ ۶۹۵۲۴ ۷۹۳۵۲ ۱۰۹۲۰۰ D
۶۵۵۲ ۱۱۶۴۸ ۲۲۵۶۸ ۲۸۳۹۲ ۴۱۱۳۲ ۵۳۸۷۲ ۶۶۹۷۶ ۸۴۸۱۲ ۹۶۰۹۶ ۱۰۸۸۳۶ ۱۲۳۷۶۰ E ۶۱۸۸ ۱۰۹۲۰ ۱۸۵۶۴ ۲۴۷۵۲ ۳۰۹۴۰ ۳۸۲۲۰ ۴۷۶۸۴ ۵۴۶۰۰ ۵۷۸۷۶ ۶۷۷۰۴ ۷۷۵۳۲ E
۶۱۸۸ ۱۱۲۸۴ ۲۱۸۴۰ ۲۷۳۰۰ ۳۹۶۷۶ ۵۰۲۳۲ ۶۲۶۰۸ ۷۲۰۷۲ ۸۴۴۴۸ ۹۴۲۷۶ ۱۰۸۸۳۶ F ۵۸۲۴ ۱۰۵۵۶ ۱۸۲۰۰ ۲۳۶۶۰ ۲۹۱۲۰ ۳۶۴۰۰ ۴۲۹۵۲ ۴۷۶۸۴ ۵۰۲۳۲ ۵۷۸۷۶ ۶۷۷۰۴ F
۵۸۲۴ ۱۰۹۲۰ ۲۱۱۱۲ ۲۵۴۸۰ ۳۷۱۲۸ ۴۶۵۹۲ ۵۴۶۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۷۳۴۰ ۷۴۶۲۰ ۸۷۷۲۴ G ۵۸۲۴ ۱۰۱۹۲ ۱۷۸۳۶ ۲۳۲۹۶ ۲۷۳۰۰ ۳۴۵۸۰ ۳۹۳۱۲ ۴۱۴۹۶ ۴۴۴۰۸ ۴۹۵۰۴ ۵۴۲۳۶ G
۵۸۲۴ ۱۰۵۵۶ ۲۰۰۲۰ ۲۳۶۶۰ ۳۵۳۰۸ ۴۱۴۹۶ ۴۵۸۶۴ ۵۳۱۴۴ ۵۸۹۶۸ ۶۲۲۴۴ ۶۴۴۲۸ H ۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۱۸۴۰ ۲۵۸۴۴ ۳۱۶۶۸ ۳۴۲۱۶ ۳۵۶۷۲ ۳۷۴۹۲ ۴۰۷۶۸ ۴۳۶۸۰ H
۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۸۵۶۴ ۲۱۸۴۰ ۳۱۶۶۸ ۳۶۴۰۰ ۳۹۳۱۲ ۴۲۲۲۴ ۴۵۱۳۶ ۴۷۶۸۴ ۴۹۵۰۴ I ۵۴۶۰ ۹۱۰۰ ۱۵۶۵۲ ۲۰۰۲۰ ۲۳۶۶۰ ۲۷۳۰۰ ۲۸۷۵۶ ۲۹۸۴۸ ۳۰۹۴۰ ۳۲۷۶۰ ۳۴۲۱۶ I
۵۴۶۰ ۸۷۳۶ ۱۷۱۰۸ ۲۰۰۲۰ ۲۶۵۷۲ ۳۱۳۰۴ ۳۲۳۹۶ ۳۴۲۱۶ ۳۵۶۷۲ ۳۷۱۲۸ ۳۹۳۱۲ J ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۳۸۳۲ ۱۷۴۷۲ ۲۰۳۸۴ ۲۲۵۶۸ ۲۴۰۲۴ ۲۵۴۸۰ ۲۶۲۰۸ ۲۶۹۳۶ ۲۸۷۵۶ J
۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۵۲۸۸ ۱۸۵۶۴ ۲۲۹۳۲ ۲۶۵۷۲ ۲۷۶۶۴ ۲۹۱۲۰ ۳۱۳۰۴ ۳۳۱۲۴ ۳۴۵۸۰ K ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۱۲۷۴۰ ۱۵۲۸۸ ۱۷۴۷۲ ۱۹۲۹۲ ۲۰۳۸۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۳۲۹۶ K
۵۰۹۶ ۸۰۰۸ ۱۳۴۶۸ ۱۶۷۴۴ ۲۰۰۲۰ ۲۱۸۴۰ ۲۴۰۲۴ ۲۵۴۸۰ ۲۷۳۰۰ ۲۸۳۹۲ ۲۹۸۴۸ L ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۱۱۶۴۸ ۱۳۸۳۲ ۱۵۲۸۸ ۱۷۱۰۸ ۱۷۸۳۶ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۲۰۰۲۰ ۲۰۷۴۸ L
۵۰۹۶ ۷۶۴۴ ۱۰۹۲۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۷۴۴ ۱۸۲۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۱۸۴۰ ۲۳۲۹۶ ۲۴۰۲۴ ۲۵۱۱۶ M ۴۷۳۲ ۶۵۵۲ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۳۱۰۴ ۱۳۸۳۲ ۱۴۵۶۰ ۱۵۲۸۸ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۳۷۲ ۱۶۳۸۰ ۳۱۳۰۴ ۳۸۲۲۰ ۷۰۹۸۰ ۱۰۱۹۲۰ ۱۵۸۷۰۴ ۲۰۳۴۷۶ ۲۴۶۰۶۴ ۲۷۴۸۲۰ ۳۹۹۶۷۲ D ۷۶۴۴ ۱۴۱۹۶ ۲۸۰۲۸ ۳۴۲۱۶ ۵۷۵۱۲ ۸۲۲۶۴ ۱۲۴۴۸۸ ۱۶۰۸۸۸ ۱۹۶۹۲۴ ۲۳۰۴۱۲ ۳۴۸۷۱۲ D
۸۰۰۸ ۱۵۶۵۲ ۲۹۴۸۴ ۳۶۴۰۰ ۶۹۱۶۰ ۹۸۲۸۰ ۱۵۱۴۲۴ ۱۸۲۰۰۰ ۲۱۴۰۳۲ ۲۴۶۰۶۴ ۲۷۱۱۸۰ E ۷۲۸۰ ۱۳۴۶۸ ۲۶۲۰۸ ۳۲۳۹۶ ۵۵۶۹۲ ۷۴۹۸۴ ۱۱۴۶۶۰ ۱۴۰۵۰۴ ۱۶۵۹۸۴ ۱۹۷۶۵۲ ۲۲۷۱۳۶ E
۷۶۴۴ ۱۴۹۲۴ ۲۸۰۲۸ ۳۴۵۸۰ ۶۷۳۴۰ ۹۱۰۰۰ ۱۳۶۸۶۴ ۱۶۵۶۲۰ ۱۸۹۲۸۰ ۲۱۲۲۱۲ ۲۴۶۰۶۴ F ۶۹۱۶ ۱۲۷۴۰ ۲۴۳۸۸ ۳۰۵۷۶ ۵۴۲۳۶ ۶۸۴۳۲ ۱۰۴۱۰۴ ۱۱۷۵۷۲ ۱۴۰۱۴۰ ۱۶۵۹۸۴ ۱۹۶۹۲۴ F
۷۲۸۰ ۱۴۱۹۶ ۲۶۲۰۸ ۳۲۷۶۰ ۶۱۸۸۰ ۸۰۰۸۰ ۱۱۷۲۰۸ ۱۴۴۱۴۴ ۱۵۱۷۸۸ ۱۶۵۹۸۴ ۱۸۵۶۴۰ G ۶۵۵۲ ۱۲۳۷۶ ۲۳۶۶۰ ۲۸۷۵۶ ۴۹۱۴۰ ۶۲۹۷۲ ۸۵۵۴۰ ۱۰۲۶۴۸ ۱۱۵۷۵۲ ۱۳۲۴۹۶ ۱۵۱۰۶۰ G
۷۲۸۰ ۱۳۴۶۸ ۲۴۰۲۴ ۳۰۹۴۰ ۵۸۲۴۰ ۷۰۹۸۰ ۹۷۱۸۸ ۱۱۳۵۶۸ ۱۱۹۷۵۶ ۱۳۲۱۳۲ ۱۳۹۴۱۲ H ۶۱۸۸ ۱۲۰۱۲ ۲۲۹۳۲ ۲۷۳۰۰ ۴۵۵۰۰ ۵۴۲۳۶ ۷۰۶۱۶ ۸۵۵۴۰ ۹۳۵۴۸ ۱۰۳۳۷۶ ۱۱۰۶۵۶ H
۶۹۱۶ ۱۲۷۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۹۱۲۰ ۵۰۹۶۰ ۶۰۰۶۰ ۷۴۶۲۰ ۸۴۸۱۲ ۸۹۱۸۰ ۹۶۴۶۰ ۱۰۱۹۲۰ I ۶۱۸۸ ۱۱۲۸۴ ۲۱۴۷۶ ۲۵۴۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۷۳۲۰ ۵۸۶۰۴ ۶۸۷۹۶ ۷۳۱۶۴ ۷۷۱۶۸ ۸۱۹۰۰ I
۶۵۵۲ ۱۲۰۱۲ ۲۰۳۸۴ ۲۵۴۸۰ ۴۵۵۰۰ ۵۲۷۸۰ ۶۱۸۸۰ ۶۸۴۳۲ ۷۳۱۶۴ ۷۸۶۲۴ ۸۲۲۶۴ J ۵۸۲۴ ۱۰۱۹۲ ۱۹۲۹۲ ۲۳۲۹۶ ۳۶۷۶۴ ۴۱۸۶۰ ۴۸۴۱۲ ۵۶۴۲۰ ۵۹۳۳۲ ۶۰۴۲۴ ۶۲۹۷۲ J
۶۱۸۸ ۱۱۲۸۴ ۱۸۵۶۴ ۲۳۶۶۰ ۳۷۸۵۶ ۴۳۶۸۰ ۵۲۷۸۰ ۵۷۵۱۲ ۶۰۷۸۸ ۶۴۴۲۸ ۶۸۰۶۸ K ۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۱۱۱۲ ۳۰۹۴۰ ۳۶۴۰۰ ۴۰۴۰۴ ۴۵۵۰۰ ۴۸۷۷۶ ۵۰۲۳۲ ۵۳۸۷۲ K
۵۸۲۴ ۱۰۵۵۶ ۱۶۳۸۰ ۲۱۴۷۶ ۲۸۳۹۲ ۳۲۳۹۶ ۳۸۲۲۰ ۴۲۲۲۴ ۴۳۶۸۰ ۴۶۵۹۲ ۵۰۲۳۲ L ۵۴۶۰ ۹۴۶۴ ۱۴۹۲۴ ۱۸۵۶۴ ۲۴۳۸۸ ۲۸۰۲۸ ۳۲۷۶۰ ۳۶۴۰۰ ۳۸۵۸۴ ۳۹۳۱۲ ۴۰۰۴۰ L
۵۸۲۴ ۹۸۲۸ ۱۳۴۶۸ ۱۹۶۵۶ ۲۴۳۸۸ ۲۸۳۹۲ ۳۲۷۶۰ ۳۶۰۳۶ ۳۷۴۹۲ ۳۹۳۱۲ ۴۲۹۵۲ M ۵۴۶۰ ۹۱۰۰ ۱۲۰۱۲ ۱۶۳۸۰ ۲۰۳۸۴ ۲۴۳۸۸ ۲۷۶۶۴ ۳۰۹۴۰ ۳۲۷۶۰ ۳۳۸۵۲ ۳۴۹۴۴ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۵۵۶ ۲۱۴۷۶ ۳۸۹۴۸ ۶۳۷۰۰ ۱۳۸۳۲۰ ۲۱۴۷۶۰ ۳۳۵۶۰۸ ۴۳۲۴۳۲ ۴۹۲۱۲۸ ۵۶۶۰۲۰ ۸۷۳۹۶۴ D ۹۱۰۰ ۱۷۴۷۲ ۳۳۴۸۸ ۴۱۸۶۰ ۸۹۹۰۸ ۱۳۶۵۰۰ ۲۱۹۸۵۶ ۲۸۶۴۶۸ ۳۲۶۵۰۸ ۳۷۷۸۳۲ ۵۴۲۳۶۰ D
۹۸۲۸ ۲۰۷۴۸ ۳۷۱۲۸ ۶۰۰۶۰ ۱۳۴۶۸۰ ۱۹۸۳۸۰ ۳۰۶۱۲۴ ۳۸۷۲۹۶ ۴۴۰۴۴۰ ۴۹۲۱۲۸ ۵۵۶۹۲۰ E ۸۷۳۶ ۱۶۷۴۴ ۳۱۶۶۸ ۴۰۰۴۰ ۸۷۳۶۰ ۱۲۵۵۸۰ ۲۰۱۶۵۶ ۲۶۱۳۵۲ ۲۹۲۲۹۲ ۳۲۶۵۰۸ ۳۷۲۰۰۸ E
۹۴۶۴ ۲۰۰۲۰ ۳۵۳۰۸ ۵۸۲۴۰ ۱۳۱۰۴۰ ۱۸۵۶۴۰ ۲۶۷۵۴۰ ۳۴۲۱۶۰ ۳۸۸۷۵۲ ۴۳۵۳۴۴ ۴۷۴۲۹۲ F ۸۳۷۲ ۱۶۰۱۶ ۲۹۸۴۸ ۳۸۲۲۰ ۸۳۳۵۶ ۱۱۶۴۸۰ ۱۷۴۷۲۰ ۲۳۴۰۵۲ ۲۶۰۲۶۰ ۲۹۲۲۹۲ ۳۱۹۲۲۸ F
۹۱۰۰ ۱۸۹۲۸ ۳۳۴۸۸ ۵۶۴۲۰ ۱۲۵۵۸۰ ۱۶۷۴۴۰ ۲۳۴۰۵۲ ۲۸۴۶۴۸ ۳۱۱۹۴۸ ۳۴۷۶۲۰ ۳۷۶۳۷۶ G ۸۰۰۸ ۱۵۲۸۸ ۲۸۳۹۲ ۳۶۴۰۰ ۸۰۰۸۰ ۱۰۱۹۲۰ ۱۵۳۲۴۴ ۱۸۰۱۸۰ ۱۹۶۱۹۶ ۲۱۹۴۹۲ ۲۳۹۱۴۸ G
۸۷۳۶ ۱۸۵۶۴ ۳۱۶۶۸ ۴۹۵۰۴ ۱۱۲۸۴۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۹۰۷۳۶ ۲۲۷۱۳۶ ۲۵۱۵۲۴ ۲۷۸۰۹۶ ۳۰۳۲۱۲ H ۷۶۴۴ ۱۴۵۶۰ ۲۶۵۷۲ ۳۲۷۶۰ ۷۰۶۱۶ ۸۹۱۸۰ ۱۲۰۸۴۸ ۱۴۲۳۲۴ ۱۵۶۵۲۰ ۱۷۰۳۵۲ ۱۸۷۴۶۰ H
۸۳۷۲ ۱۷۴۷۲ ۳۰۲۱۲ ۴۴۰۴۴ ۹۶۴۶۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۵۵۴۲۸ ۱۷۴۷۲۰ ۱۹۴۳۷۶ ۲۰۸۵۷۲ ۲۱۹۴۹۲ I ۷۲۸۰ ۱۳۸۳۲ ۲۴۷۵۲ ۳۰۹۴۰ ۶۱۵۱۶ ۷۸۲۶۰ ۱۰۱۹۲۰ ۱۱۱۷۴۸ ۱۲۳۰۳۲ ۱۲۸۴۹۲ ۱۳۹۴۱۲ I
۸۰۰۸ ۱۶۷۴۴ ۲۹۱۲۰ ۴۰۷۶۸ ۸۳۷۲۰ ۱۰۱۹۲۰ ۱۳۰۶۷۶ ۱۴۴۱۴۴ ۱۴۹۹۶۸ ۱۵۶۸۸۴ ۱۶۴۱۶۴ J ۶۹۱۶ ۱۳۱۰۴ ۲۲۹۳۲ ۲۷۳۰۰ ۵۴۲۳۶ ۶۷۳۴۰ ۸۵۵۴۰ ۸۸۴۵۲ ۹۲۰۹۲ ۹۷۹۱۶ ۱۰۴۴۶۸ J
۷۶۴۴ ۱۵۶۵۲ ۲۷۳۰۰ ۳۷۱۲۸ ۶۷۳۴۰ ۸۱۱۷۲ ۹۷۱۸۸ ۱۰۸۱۰۸ ۱۱۲۴۷۶ ۱۱۵۷۵۲ ۱۲۱۲۱۲ K ۶۵۵۲ ۱۲۰۱۲ ۲۱۱۱۲ ۲۵۴۸۰ ۴۴۰۴۴ ۵۴۲۳۶ ۶۳۷۰۰ ۶۶۶۱۲ ۷۱۳۴۴ ۷۶۸۰۴ ۸۲۲۶۴ K
۷۲۸۰ ۱۴۵۶۰ ۲۳۶۶۰ ۳۲۷۶۰ ۴۵۵۰۰ ۶۱۸۸۰ ۷۰۶۱۶ ۷۷۵۳۲ ۸۱۹۰۰ ۸۵۵۴۰ ۸۹۱۸۰ L ۶۱۸۸ ۱۱۲۸۴ ۱۷۴۷۲ ۲۳۶۶۰ ۳۱۶۶۸ ۴۱۱۳۲ ۴۷۳۲۰ ۴۹۸۶۸ ۵۲۴۱۶ ۵۵۶۹۲ ۵۹۳۳۲ L
۶۹۱۶ ۱۳۱۰۴ ۲۰۰۲۰ ۲۹۱۲۰ ۴۱۸۶۰ ۵۰۹۶۰ ۶۱۸۸۰ ۶۶۶۱۲ ۶۹۵۲۴ ۷۳۱۶۴ ۷۶۸۰۴ M ۶۱۸۸ ۱۰۵۵۶ ۱۴۵۶۰ ۲۱۸۴۰ ۲۷۶۶۴ ۳۷۱۲۸ ۴۱۸۶۰ ۴۴۴۰۸ ۴۵۸۶۴ ۴۷۶۸۴ ۴۹۵۰۴ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۴۵۶ ۱۸۵۶ ۲۲۹۳ ۲۸۳۹ ۳۲۰۳ ۳۹۳۱ ۴۹۵۰ ۶۱۸۸ D-F ۱۳۱۰ ۱۶۳۸ ۱۹۶۵ ۲۵۱۱ ۲۹۱۲ ۳۳۱۲ ۴۱۱۳ ۴۸۰۴ D-F
۱۳۴۶ ۱۶۳۸ ۲۰۷۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۴۵۸ ۴۰۷۶ ۵۱۳۲ G-H ۱۲۰۱ ۱۵۲۸ ۱۷۸۳ ۲۲۵۶ ۲۶۲۰ ۳۰۲۱ ۳۷۴۹ ۴۳۶۸ G-H
۱۲۰۱ ۱۴۵۶ ۱۷۴۷ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۸۷۵ ۳۶۴۰ ۴۲۲۲ I-J ۱۰۹۲ ۱۳۴۶ ۱۵۲۸ ۱۸۹۲ ۲۲۵۶ ۲۶۲۰ ۳۲۳۹ ۳۷۱۲ I-J
۸۷۳ ۱۰۹۲ ۱۴۱۹ ۱۸۵۶ ۲۱۱۱ ۲۲۹۳ ۲۹۴۸ ۳۳۱۲ K-L ۷۶۴ ۹۸۲ ۱۳۱۰ ۱۴۹۲ ۱۷۴۷ ۲۰۳۸ ۲۴۰۲ ۲۸۷۵ K-L
۶۱۸ ۸۰۰ ۱۰۹۲ ۱۵۲۸ ۱۷۴۷ ۲۰۰۲ ۲۲۵۶ ۲۴۳۸ M-N ۵۴۶ ۶۵۵ ۹۱۰ ۱۲۰۱ ۱۳۸۳ ۱۷۱۰ ۱۹۶۵ ۲۴۰۲ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۱۶۴۸ ۱۲۳۷۶ D ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۱۲۸۴ D
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۱۸۸ ۶۹۱۶ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۵۵۶ ۱۱۶۴۸ E ۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ E
۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۵۵۶ F ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ F
۱۸۲۰ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۷۳۲ ۵۴۶۰ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ G ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ G
۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ H ۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ H
۱۴۵۶ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ I ۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ I
۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ J ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ J
۱۴۵۶ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ K ۱۰۹۲ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ K
۱۰۹۲ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ L ۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۲۹۱۲ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ L
۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ M ۱۰۹۲ ۱۰۹۲ ۱۴۵۶ ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۵۴۸ ۲۹۱۲ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ ۳۲۷۶ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۶۴۰ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ ۱۹۶۵۶ ۲۵۴۸۰ D ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۷۴۴ ۲۰۷۴۸ D
۳۲۷۶ ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۰۱۹۲ ۱۲۳۷۶ ۱۴۹۲۴ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ ۱۹۲۹۲ E ۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۹۱۶ ۸۰۰۸ ۹۱۰۰ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۷۴۴ E
۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۴۱۹۶ ۱۵۲۸۸ ۱۶۳۸۰ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۲۰۰ F ۲۵۴۸ ۴۳۶۸ ۵۸۲۴ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ F
۲۹۱۲ ۵۰۹۶ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۴۷۲ G ۲۵۴۸ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۷۲۸۰ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۱۲۸۴ ۱۲۷۴۰ G
۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۹۴۶۴ ۱۱۲۸۴ ۱۲۷۴۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۸۳۲ ۱۴۹۲۴ ۱۶۰۱۶ H ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۱۲۸۴ H
۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۶۵۵۲ ۷۲۸۰ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۲۰۱۲ ۱۳۱۰۴ I ۲۱۸۴ ۴۰۰۴ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۶۱۸۸ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۸۲۸ I
۲۵۴۸ ۴۳۶۸ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ J ۲۱۸۴ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ J
۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ K ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ K
۲۱۸۴ ۳۲۷۶ ۴۳۶۸ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۲۸۰ L ۱۸۲۰ ۲۵۴۸ ۳۲۷۶ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۴۷۳۲ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ L
۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ ۵۰۹۶ ۵۴۶۰ ۵۸۲۴ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۱۸۸ M ۱۸۲۰ ۲۱۸۴ ۲۹۱۲ ۳۲۷۶ ۳۶۴۰ ۴۰۰۴ ۴۰۰۴ ۴۳۶۸ ۴۳۶۸ ۴۳۶۸ ۴۷۳۲ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۷۳۲ ۸۰۰۸ ۱۱۶۴۸ ۱۵۲۸۸ ۱۹۶۵۶ ۲۲۹۳۲ ۲۷۳۰۰ ۳۰۲۱۲ ۳۶۷۶۴ ۴۳۳۱۶ ۵۸۶۰۴ D ۴۰۰۴ ۶۹۱۶ ۱۰۱۹۲ ۱۳۸۳۲ ۱۶۷۴۴ ۲۰۰۲۰ ۲۱۱۱۲ ۲۲۹۳۲ ۲۵۸۴۴ ۲۸۷۵۶ ۳۵۶۷۲ D
۴۳۶۸ ۷۶۴۴ ۱۱۲۸۴ ۱۴۹۲۴ ۱۸۹۲۸ ۲۲۲۰۴ ۲۵۸۴۴ ۲۷۳۰۰ ۳۲۳۹۶ ۳۷۴۹۲ ۴۳۶۸۰ E ۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۹۸۲۸ ۱۳۱۰۴ ۱۶۰۱۶ ۱۹۲۹۲ ۲۰۰۲۰ ۲۰۷۴۸ ۲۲۲۰۴ ۲۵۸۴۴ ۲۸۷۵۶ E
۴۰۰۴ ۷۶۴۴ ۱۰۹۲۰ ۱۴۵۶۰ ۱۸۲۰۰ ۲۱۴۷۶ ۲۴۷۵۲ ۲۵۸۴۴ ۲۷۳۰۰ ۳۲۳۹۶ ۳۷۱۲۸ F ۳۶۴۰ ۶۱۸۸ ۹۴۶۴ ۱۲۳۷۶ ۱۵۶۵۲ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ ۲۵۸۴۴ F
۳۶۴۰ ۷۲۸۰ ۱۰۱۹۲ ۱۴۱۹۶ ۱۷۴۷۲ ۲۰۳۸۴ ۲۳۲۹۶ ۲۴۳۸۸ ۲۵۴۸۰ ۲۷۳۰۰ ۲۸۷۵۶ G ۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۹۱۰۰ ۱۱۶۴۸ ۱۴۹۲۴ ۱۷۸۳۶ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ G
۳۶۴۰ ۶۹۱۶ ۹۸۲۸ ۱۳۴۶۸ ۱۶۰۱۶ ۱۸۲۰۰ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۵۸۴۴ H ۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۹۲۰ ۱۴۱۹۶ ۱۶۰۱۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۱۰۸ ۱۷۴۷۲ ۱۷۸۳۶ ۱۸۲۰۰ H
۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۹۴۶۴ ۱۲۰۱۲ ۱۴۱۹۶ ۱۶۰۱۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۵۶۴ ۱۹۲۹۲ ۲۰۳۸۴ I ۳۲۷۶ ۵۴۶۰ ۸۳۷۲ ۱۰۱۹۲ ۱۲۷۴۰ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۲۸۸ ۱۶۰۱۶ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ I
۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۸۳۷۲ ۹۸۲۸ ۱۲۳۷۶ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ J ۲۹۱۲ ۵۰۹۶ ۷۲۸۰ ۹۱۰۰ ۱۰۵۵۶ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۳۸۳۲ ۱۴۱۹۶ J
۳۲۷۶ ۵۴۶۰ ۶۹۱۶ ۸۳۷۲ ۹۸۲۸ ۱۱۲۸۴ ۱۲۰۱۲ ۱۲۳۷۶ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ K ۲۹۱۲ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۶۴۴ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۰۹۲۰ ۱۱۲۸۴ ۱۱۶۴۸ K
۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۱۸۸ ۷۲۸۰ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۱۶۴۸ ۱۲۰۱۲ L ۲۵۴۸ ۴۰۰۴ ۵۰۹۶ ۶۵۵۲ ۷۶۴۴ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۸۷۳۶ ۹۱۰۰ ۹۴۶۴ ۹۸۲۸ L
۲۹۱۲ ۴۰۰۴ ۵۴۶۰ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۸۰۰۸ ۸۳۷۲ ۹۱۰۰ ۹۸۲۸ ۱۰۵۵۶ M ۲۵۴۸ ۳۶۴۰ ۴۳۶۸ ۵۸۲۴ ۶۱۸۸ ۶۵۵۲ ۶۹۱۶ ۶۹۱۶ ۷۲۸۰ ۷۲۸۰ ۷۶۴۴ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۴۶۰ ۱۰۱۹۲ ۱۸۲۰۰ ۲۴۰۲۴ ۳۲۳۹۶ ۴۳۶۸۰ ۵۵۶۹۲ ۶۵۵۲۰ ۷۴۶۲۰ ۸۲۲۶۴ ۱۰۲۲۸۴ D ۵۰۹۶ ۹۱۰۰ ۱۴۵۶۰ ۱۹۶۵۶ ۲۵۸۴۴ ۳۱۶۶۸ ۳۷۱۲۸ ۴۰۴۰۴ ۴۸۴۱۲ ۵۴۶۰۰ ۷۰۹۸۰ D
۵۰۹۶ ۹۸۲۸ ۱۷۸۳۶ ۲۳۲۹۶ ۳۱۶۶۸ ۴۲۲۲۴ ۵۰۲۳۲ ۵۸۲۴۰ ۶۵۵۲۰ ۷۲۴۳۶ ۸۲۹۹۲ E ۴۷۳۲ ۸۷۳۶ ۱۴۱۹۶ ۱۸۹۲۸ ۲۵۱۱۶ ۳۰۹۴۰ ۳۴۹۴۴ ۳۸۵۸۴ ۴۱۸۶۰ ۴۸۴۱۲ ۵۵۳۲۸ E
۴۷۳۲ ۹۴۶۴ ۱۶۷۴۴ ۲۲۵۶۸ ۳۰۹۴۰ ۴۰۴۰۴ ۴۶۹۵۶ ۵۰۹۶۰ ۵۸۲۴۰ ۶۱۸۸۰ ۷۲۴۳۶ F ۴۳۶۸ ۸۳۷۲ ۱۳۸۳۲ ۱۸۲۰۰ ۲۴۳۸۸ ۲۹۸۴۸ ۳۳۱۲۴ ۳۴۲۱۶ ۳۸۵۸۴ ۴۱۴۹۶ ۴۶۹۵۶ F
۴۳۶۸ ۹۱۰۰ ۱۵۶۵۲ ۲۱۱۱۲ ۲۹۸۴۸ ۳۶۷۶۴ ۴۳۳۱۶ ۴۶۵۹۲ ۵۰۲۳۲ ۵۲۰۵۲ ۵۸۶۰۴ G ۴۰۰۴ ۸۰۰۸ ۱۳۱۰۴ ۱۷۴۷۲ ۲۲۹۳۲ ۲۷۶۶۴ ۲۹۴۸۴ ۳۱۶۶۸ ۳۴۲۱۶ ۳۶۷۶۴ ۳۹۶۷۶ G
۴۰۰۴ ۸۷۳۶ ۱۴۹۲۴ ۱۹۲۹۲ ۲۵۸۴۴ ۳۰۹۴۰ ۳۵۳۰۸ ۳۷۴۹۲ ۳۸۵۸۴ ۳۹۶۷۶ ۴۵۱۳۶ H ۳۶۴۰ ۷۶۴۴ ۱۲۰۱۲ ۱۶۰۱۶ ۲۰۳۸۴ ۲۴۰۲۴ ۲۵۸۴۴ ۲۶۵۷۲ ۲۸۰۲۸ ۲۹۱۲۰ ۳۱۳۰۴ H
۴۰۰۴ ۸۰۰۸ ۱۳۸۳۲ ۱۷۸۳۶ ۲۳۲۹۶ ۲۷۳۰۰ ۲۸۰۲۸ ۲۹۴۸۴ ۳۱۳۰۴ ۳۲۳۹۶ ۳۴۵۸۰ I ۳۶۴۰ ۶۹۱۶ ۱۱۲۸۴ ۱۴۵۶۰ ۱۷۸۳۶ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۳۲۹۶ ۲۴۰۲۴ ۲۶۵۷۲ I
۴۰۰۴ ۶۹۱۶ ۱۱۲۸۴ ۱۴۵۶۰ ۱۹۶۵۶ ۲۱۸۴۰ ۲۲۵۶۸ ۲۳۶۶۰ ۲۴۷۵۲ ۲۵۸۴۴ ۲۸۰۲۸ J ۳۶۴۰ ۶۱۸۸ ۹۸۲۸ ۱۲۰۱۲ ۱۵۲۸۸ ۱۷۱۰۸ ۱۷۸۳۶ ۱۸۲۰۰ ۱۸۹۲۸ ۱۹۶۵۶ ۲۱۸۴۰ J
۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۹۸۲۸ ۱۲۳۷۶ ۱۷۴۷۲ ۱۸۹۲۸ ۱۹۶۵۶ ۲۰۳۸۴ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ ۲۴۳۸۸ K ۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۸۷۳۶ ۱۰۱۹۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۸۳۲ ۱۴۵۶۰ ۱۵۲۸۸ ۱۶۰۱۶ ۱۶۳۸۰ ۱۷۱۰۸ K
۳۶۴۰ ۶۱۸۸ ۸۳۷۲ ۱۱۲۸۴ ۱۳۱۰۴ ۱۴۵۶۰ ۱۵۲۸۸ ۱۶۰۱۶ ۱۶۷۴۴ ۱۷۴۷۲ ۱۸۹۲۸ L ۳۲۷۶ ۵۰۹۶ ۸۰۰۸ ۸۷۳۶ ۱۰۵۵۶ ۱۲۰۱۲ ۱۲۷۴۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۴۶۸ ۱۴۱۹۶ ۱۴۹۲۴ L
۳۲۷۶ ۵۸۲۴ ۷۶۴۴ ۹۴۶۴ ۱۰۹۲۰ ۱۳۱۰۴ ۱۳۸۳۲ ۱۴۱۹۶ ۱۴۵۶۰ ۱۴۹۲۴ ۱۵۶۵۲ M ۳۲۷۶ ۴۷۳۲ ۶۹۱۶ ۷۶۴۴ ۸۷۳۶ ۹۴۶۴ ۱۰۱۹۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۲۸۴ ۱۱۶۴۸ ۱۲۰۱۲ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۹۱۶ ۱۲۷۴۰ ۲۲۹۳۲ ۳۰۲۱۲ ۴۹۸۶۸ ۷۶۴۴۰ ۱۲۸۸۵۶ ۱۴۸۱۴۸ ۱۶۷۸۰۴ ۱۸۲۰۰۰ ۲۴۱۶۹۶ D ۵۸۲۴ ۱۱۶۴۸ ۲۱۱۱۲ ۲۸۰۲۸ ۴۰۴۰۴ ۶۰۷۸۸ ۸۸۴۵۲ ۱۰۷۷۴۴ ۱۲۷۰۳۶ ۱۴۶۶۹۲ ۲۱۳۶۶۸ D
۶۱۸۸ ۱۲۰۱۲ ۲۱۱۱۲ ۲۹۱۲۰ ۴۷۶۸۴ ۷۲۸۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۳۵۷۷۲ ۱۵۷۲۴۸ ۱۶۷۸۰۴ ۱۸۲۰۰۰ E ۵۴۶۰ ۱۰۹۲۰ ۱۹۲۹۲ ۲۶۵۷۲ ۳۸۵۸۴ ۵۷۱۴۸ ۸۱۱۷۲ ۹۷۱۸۸ ۱۱۴۶۶۰ ۱۲۷۰۳۶ ۱۴۶۶۹۲ E
۵۴۶۰ ۱۱۲۸۴ ۱۹۲۹۲ ۲۸۰۲۸ ۴۶۲۲۸ ۶۷۳۴۰ ۱۰۵۹۲۴ ۱۲۳۷۶۰ ۱۴۳۰۵۲ ۱۵۷۲۴۸ ۱۶۴۱۶۴ F ۵۰۹۶ ۱۰۱۹۲ ۱۷۸۳۶ ۲۵۱۱۶ ۳۶۷۶۴ ۵۳۸۷۲ ۷۴۲۵۶ ۸۹۹۰۸ ۱۰۰۴۶۴ ۱۱۴۶۶۰ ۱۲۷۰۳۶ F
۵۰۹۶ ۱۰۵۵۶ ۱۷۸۳۶ ۲۶۲۰۸ ۴۵۱۳۶ ۶۲۲۴۴ ۸۹۹۰۸ ۱۰۷۷۴۴ ۱۱۲۸۴۰ ۱۲۷۰۳۶ ۱۳۹۴۱۲ G ۴۷۳۲ ۹۴۶۴ ۱۶۷۴۴ ۲۳۲۹۶ ۳۵۳۰۸ ۴۵۵۰۰ ۶۶۲۴۸ ۷۶۰۷۶ ۸۹۹۰۸ ۹۹۰۰۸ ۱۰۷۷۴۴ G
۵۰۹۶ ۹۸۲۸ ۱۷۱۰۸ ۲۴۳۸۸ ۴۰۰۴۰ ۵۴۹۶۴ ۷۶۰۷۶ ۸۹۹۰۸ ۹۷۱۸۸ ۱۰۵۹۲۴ ۱۱۴۶۶۰ H ۴۷۳۲ ۹۱۰۰ ۱۵۶۵۲ ۲۱۱۱۲ ۳۲۳۹۶ ۳۸۵۸۴ ۵۰۹۶۰ ۶۳۷۰۰ ۷۴۲۵۶ ۸۱۱۷۲ ۸۴۸۱۲ H
۵۰۹۶ ۹۴۶۴ ۱۶۰۱۶ ۲۲۲۰۴ ۳۵۳۰۸ ۴۷۳۲۰ ۶۱۱۵۲ ۶۵۱۵۶ ۶۹۸۸۸ ۷۶۰۷۶ ۷۹۷۱۶ I ۴۷۳۲ ۸۷۳۶ ۱۴۵۶۰ ۱۸۹۲۸ ۲۸۳۹۲ ۳۴۹۴۴ ۴۱۸۶۰ ۵۰۹۶۰ ۵۶۴۲۰ ۶۰۰۶۰ ۶۳۷۰۰ I
۴۷۳۲ ۸۷۳۶ ۱۴۹۲۴ ۲۰۳۸۴ ۳۰۵۷۶ ۳۸۵۸۴ ۴۶۹۵۶ ۵۰۵۹۶ ۵۳۸۷۲ ۵۷۵۱۲ ۶۱۱۵۲ J ۴۳۶۸ ۸۳۷۲ ۱۳۴۶۸ ۱۷۴۷۲ ۲۴۰۲۴ ۲۸۰۲۸ ۳۴۲۱۶ ۳۷۸۵۶ ۴۱۴۹۶ ۴۵۱۳۶ ۴۶۵۹۲ J
۴۷۳۲ ۸۳۷۲ ۱۲۷۴۰ ۱۷۸۳۶ ۲۶۲۰۸ ۲۹۸۴۸ ۳۵۶۷۲ ۳۸۹۴۸ ۴۲۲۲۴ ۴۴۷۷۲ ۴۷۶۸۴ K ۴۳۶۸ ۸۰۰۸ ۱۱۶۴۸ ۱۴۹۲۴ ۱۹۶۵۶ ۲۳۶۶۰ ۲۷۶۶۴ ۳۰۵۷۶ ۳۳۴۸۸ ۳۴۹۴۴ ۳۶۴۰۰ K
۴۳۶۸ ۸۰۰۸ ۱۱۲۸۴ ۱۴۵۶۰ ۱۹۶۵۶ ۲۲۹۳۲ ۲۷۳۰۰ ۲۸۳۹۲ ۲۹۴۸۴ ۳۰۵۷۶ ۳۲۰۳۲ L ۴۰۰۴ ۷۲۸۰ ۱۰۱۹۲ ۱۲۰۱۲ ۱۴۹۲۴ ۱۶۷۴۴ ۱۸۹۲۸ ۲۰۳۸۴ ۲۲۲۰۴ ۲۳۲۹۶ ۲۶۵۷۲ L
۴۰۰۴ ۶۹۱۶ ۹۱۰۰ ۱۲۳۷۶ ۱۶۳۸۰ ۱۸۵۶۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۸۴۰ ۲۳۲۹۶ ۲۴۷۵۲ ۲۶۵۷۲ M ۳۶۴۰ ۶۵۵۲ ۸۳۷۲ ۱۰۵۵۶ ۱۲۷۴۰ ۱۴۵۶۰ ۱۶۳۸۰ ۱۷۸۳۶ ۱۸۹۲۸ ۲۰۰۲۰ ۲۱۱۱۲ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۳۷۲ ۱۷۸۳۶ ۳۱۶۶۸ ۵۱۶۸۸ ۱۱۴۶۶۰ ۱۷۲۹۰۰ ۲۷۸۸۲۴ ۳۴۲۵۲۴ ۴۰۲۵۸۴ ۴۴۴۸۰۸ ۶۲۱۳۴۸ D ۷۲۸۰ ۱۳۸۳۲ ۲۴۷۵۲ ۳۲۷۶۰ ۶۴۷۹۲ ۱۰۳۰۱۲ ۱۶۸۸۹۶ ۲۱۶۲۱۶ ۲۳۵۵۰۸ ۲۵۶۶۲۰ ۳۵۵۶۲۸ D
۷۶۴۴ ۱۶۷۴۴ ۲۹۸۴۸ ۴۸۰۴۸ ۱۱۱۳۸۴ ۱۶۰۸۸۸ ۲۶۱۳۵۲ ۳۱۰۸۵۶ ۳۴۲۵۲۴ ۴۰۲۵۸۴ ۴۴۴۸۰۸ E ۶۵۵۲ ۱۳۱۰۴ ۲۲۹۳۲ ۳۱۳۰۴ ۶۲۹۷۲ ۹۹۷۳۶ ۱۵۸۳۴۰ ۱۹۶۹۲۴ ۲۲۱۳۱۲ ۲۳۵۵۰۸ ۲۵۶۶۲۰ E
۷۲۸۰ ۱۶۰۱۶ ۲۸۳۹۲ ۴۶۲۲۸ ۱۰۵۹۲۴ ۱۴۸۵۱۲ ۲۲۶۰۴۴ ۲۶۴۹۹۲ ۳۱۰۸۵۶ ۳۳۳۷۸۸ ۳۶۷۲۷۶ F ۵۸۲۴ ۱۲۳۷۶ ۲۱۱۱۲ ۲۹۸۴۸ ۵۹۳۳۲ ۹۰۶۳۶ ۱۳۵۴۰۸ ۱۷۰۷۱۶ ۱۹۳۲۸۴ ۲۰۷۱۱۶ ۲۲۴۹۵۲ F
۶۹۱۶ ۱۴۹۲۴ ۲۶۹۳۶ ۴۴۷۷۲ ۱۰۰۸۲۸ ۱۳۴۳۱۶ ۱۹۷۶۵۲ ۲۲۷۸۶۴ ۲۴۷۱۵۶ ۲۶۸۲۶۸ ۲۸۶۱۰۴ G ۵۸۲۴ ۱۱۶۴۸ ۱۹۶۵۶ ۲۸۳۹۲ ۵۵۶۹۲ ۸۰۰۸۰ ۱۱۰۶۵۶ ۱۳۵۴۰۸ ۱۵۴۳۳۶ ۱۶۴۸۹۲ ۱۸۲۳۶۴ G
۶۵۵۲ ۱۴۱۹۶ ۲۵۸۴۴ ۴۰۷۶۸ ۸۸۴۵۲ ۱۱۳۲۰۴ ۱۵۴۳۳۶ ۱۸۴۱۸۴ ۲۰۰۹۲۸ ۲۱۵۸۵۲ ۲۳۱۸۶۸ H ۵۴۶۰ ۱۰۹۲۰ ۱۸۵۶۴ ۲۶۵۷۲ ۴۸۷۷۶ ۶۹۵۲۴ ۹۴۶۴۰ ۱۱۰۶۵۶ ۱۲۲۶۶۸ ۱۳۶۵۰۰ ۱۴۷۰۵۶ H
۶۱۸۸ ۱۳۴۶۸ ۲۴۷۵۲ ۳۵۳۰۸ ۷۷۸۹۶ ۹۹۰۰۸ ۱۲۷۰۳۶ ۱۳۷۵۹۲ ۱۵۵۷۹۲ ۱۶۴۸۹۲ ۱۷۴۷۲۰ I ۵۴۶۰ ۱۰۱۹۲ ۱۷۸۳۶ ۲۴۳۸۸ ۴۱۸۶۰ ۵۴۹۶۴ ۷۵۳۴۸ ۸۲۹۹۲ ۹۳۵۴۸ ۱۰۰۴۶۴ ۱۰۷۷۴۴ I
۶۱۸۸ ۱۲۷۴۰ ۲۲۹۳۲ ۳۱۶۶۸ ۶۵۵۲۰ ۸۲۹۹۲ ۱۰۲۲۸۴ ۱۱۱۳۸۴ ۱۲۱۹۴۰ ۱۲۸۸۵۶ ۱۳۵۷۷۲ J ۵۰۹۶ ۹۸۲۸ ۱۶۳۸۰ ۲۲۲۰۴ ۳۸۲۲۰ ۴۹۸۶۸ ۵۹۳۳۲ ۶۲۹۷۲ ۶۹۸۸۸ ۷۳۵۲۸ ۷۶۸۰۴ J
۵۸۲۴ ۱۲۰۱۲ ۲۱۱۱۲ ۲۹۸۴۸ ۵۶۴۲۰ ۶۶۹۷۶ ۷۷۵۳۲ ۸۶۶۳۲ ۸۹۹۰۸ ۹۷۱۸۸ ۱۰۲۲۸۴ K ۵۰۹۶ ۹۴۶۴ ۱۴۹۲۴ ۱۹۲۹۲ ۳۰۹۴۰ ۳۶۴۰۰ ۴۵۸۶۴ ۴۹۵۰۴ ۵۴۶۰۰ ۵۸۲۴۰ ۶۰۰۶۰ K
۵۸۲۴ ۱۱۲۸۴ ۱۷۸۳۶ ۲۶۵۷۲ ۳۸۲۲۰ ۴۹۱۴۰ ۵۶۴۲۰ ۶۳۷۰۰ ۶۶۹۷۶ ۶۸۷۹۶ ۷۲۴۳۶ L ۴۷۳۲ ۹۱۰۰ ۱۳۱۰۴ ۱۶۰۱۶ ۲۲۹۳۲ ۲۸۰۲۸ ۳۳۱۲۴ ۳۴۲۱۶ ۳۵۶۷۲ ۳۷۸۵۶ ۴۰۷۶۸ L
۵۴۶۰ ۱۰۵۵۶ ۱۵۲۸۸ ۲۲۹۳۲ ۳۳۱۲۴ ۴۰۰۴۰ ۴۷۳۲۰ ۴۹۸۶۸ ۵۳۱۴۴ ۵۶۴۲۰ ۵۸۲۴۰ M ۴۳۶۸ ۷۶۴۴ ۱۰۵۵۶ ۱۴۱۹۶ ۲۰۰۲۰ ۲۲۹۳۲ ۲۶۹۳۶ ۲۸۳۹۲ ۲۹۸۴۸ ۳۲۰۳۲ ۳۳۸۵۲ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.