موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۵۶۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۱۳۹ ۱۳۸۸ ۱۵۶۶ ۱۷۴۴ ۲۰۲۹ ۲۴۹۲ ۳۰۹۷ ۳۹۱۶ D-F ۱۱۳۹ ۱۳۸۸ ۱۵۶۶ ۱۷۰۸ ۲۰۶۴ ۲۵۲۷ ۳۴۸۸ ۴۳۷۸ D-F
۱۰۶۸ ۱۳۱۷ ۱۴۹۵ ۱۵۶۶ ۱۹۲۲ ۲۲۰۷ ۲۷۴۱ ۳۰۹۷ G-H ۱۰۳۲ ۱۳۱۷ ۱۴۹۵ ۱۵۶۶ ۱۹۲۲ ۲۲۴۲ ۲۹۵۴ ۳۴۸۸ G-H
۹۹۶ ۱۲۱۰ ۱۴۲۴ ۱۵۳۰ ۱۷۴۴ ۲۰۲۹ ۲۳۴۹ ۲۵۶۳ I-J ۹۲۵ ۱۲۱۰ ۱۴۲۴ ۱۵۳۰ ۱۷۴۴ ۲۰۲۹ ۲۳۴۹ ۲۵۹۸ I-J
۶۴۰ ۸۱۸ ۹۲۵ ۱۱۰۳ ۱۲۱۰ ۱۴۲۴ ۱۵۳۰ ۱۷۴۴ K-L ۵۶۹ ۷۸۳ ۸۹۰ ۱۰۶۸ ۱۲۱۰ ۱۳۵۲ ۱۴۵۹ ۱۶۷۳ K-L
۳۹۱ ۴۹۸ ۶۰۵ ۷۱۲ ۷۸۳ ۸۹۰ ۱۱۰۳ ۱۳۱۷ M-N ۳۵۶ ۴۶۲ ۵۳۴ ۶۴۰ ۷۱۲ ۸۱۸ ۱۰۳۲ ۱۲۴۶ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۸۸ ۱۶۰۲ ۱۸۸۶ ۲۳۱۴ ۲۵۶۳ ۲۹۹۰ ۴۲۰۰ ۴۶۲۸ D-F ۱۳۱۷ ۱۵۳۰ ۱۷۸۰ ۲۰۲۹ ۲۲۷۸ ۲۷۰۵ ۳۴۸۸ ۴۰۹۴ D-F
۱۲۸۱ ۱۴۵۹ ۱۷۰۸ ۱۹۹۳ ۲۳۱۴ ۲۷۷۶ ۳۵۶۰ ۴۱۲۹ G-H ۱۲۱۰ ۱۳۸۸ ۱۵۳۰ ۱۹۵۸ ۲۱۰۰ ۲۴۲۰ ۳۰۶۱ ۳۴۵۳ G-H
۱۱۷۴ ۱۳۸۸ ۱۶۰۲ ۱۷۸۰ ۲۱۰۰ ۲۳۸۵ ۳۰۶۱ ۳۴۸۸ I-J ۱۱۰۳ ۱۳۱۷ ۱۵۶۶ ۱۷۴۴ ۱۹۲۲ ۲۲۴۲ ۲۵۹۸ ۲۹۵۴ I-J
۸۵۴ ۱۰۳۲ ۱۲۱۰ ۱۳۸۸ ۱۷۰۸ ۱۸۸۶ ۲۳۸۵ ۲۵۹۸ K-L ۸۱۸ ۹۹۶ ۱۱۳۹ ۱۳۱۷ ۱۵۳۰ ۱۸۱۵ ۲۰۶۴ ۲۳۱۴ K-L
۶۰۵ ۶۷۶ ۸۵۴ ۱۰۶۸ ۱۱۷۴ ۱۳۵۲ ۱۶۰۲ ۱۸۸۶ M-N ۴۹۸ ۶۴۰ ۸۱۸ ۹۹۶ ۱۰۶۸ ۱۲۱۰ ۱۳۸۸ ۱۵۶۶ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۶۷۳ ۲۰۶۴ ۲۵۶۳ ۳۰۹۷ ۳۵۹۵ ۴۲۷۲ ۵۸۷۴ ۶۵۱۴ D-F ۱۴۵۹ ۱۷۰۸ ۲۰۶۴ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۴۶۲۸ ۵۱۶۲ D-F
۱۵۳۰ ۱۸۱۵ ۲۳۸۵ ۲۸۸۳ ۳۳۱۰ ۳۶۳۱ ۴۹۸۴ ۵۸۷۴ G-H ۱۳۱۷ ۱۶۳۷ ۱۸۸۶ ۲۲۷۸ ۲۵۶۳ ۳۰۲۶ ۳۹۱۶ ۴۶۲۸ G-H
۱۳۸۸ ۱۶۰۲ ۱۹۹۳ ۲۴۲۰ ۲۶۷۰ ۳۱۳۲ ۴۰۲۲ ۴۸۰۶ I-J ۱۲۴۶ ۱۴۵۹ ۱۶۷۳ ۱۹۲۲ ۲۲۴۲ ۲۶۳۴ ۳۳۸۲ ۳۷۳۸ I-J
۱۰۳۲ ۱۳۱۷ ۱۶۳۷ ۲۱۳۶ ۲۳۴۹ ۲۶۳۴ ۳۳۸۲ ۴۰۲۲ K-L ۹۲۵ ۱۱۰۳ ۱۴۲۴ ۱۵۶۶ ۱۸۵۱ ۲۲۰۷ ۲۶۷۰ ۳۰۶۱ K-L
۷۴۷ ۹۹۶ ۱۲۴۶ ۱۷۴۴ ۱۹۹۳ ۲۲۴۲ ۲۸۱۲ ۳۳۱۰ M-N ۶۴۰ ۷۸۳ ۱۰۳۲ ۱۳۱۷ ۱۴۵۹ ۱۸۵۱ ۲۲۷۸ ۲۵۹۸ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۸۴۸ ۴۲۷۲ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ ۱۰۶۸۰ ۱۱۳۹۲ ۱۲۱۰۴ ۱۳۸۸۴ ۱۶۳۷۶ D ۲۴۹۲ ۳۹۱۶ ۵۳۴۰ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۹۶۸ ۱۰۶۸۰ ۱۳۸۸۴ D
۲۴۹۲ ۳۹۱۶ ۶۰۵۲ ۷۱۲۰ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ ۹۹۶۸ ۱۰۶۸۰ ۱۱۰۳۶ ۱۲۱۰۴ ۱۳۵۲۸ E ۲۱۳۶ ۳۵۶۰ ۴۹۸۴ ۶۰۵۲ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ E
۲۴۹۲ ۳۹۱۶ ۵۶۹۶ ۶۷۶۴ ۷۸۳۲ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ ۱۰۶۸۰ ۱۱۳۹۲ ۱۱۷۴۸ F ۲۱۳۶ ۳۲۰۴ ۴۶۲۸ ۵۶۹۶ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ F
۲۱۳۶ ۳۵۶۰ ۵۳۴۰ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۸۱۸۸ ۹۲۵۶ ۹۹۶۸ ۱۰۳۲۴ ۱۰۶۸۰ ۱۱۰۳۶ G ۱۷۸۰ ۲۸۴۸ ۴۲۷۲ ۵۳۴۰ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ G
۲۱۳۶ ۳۲۰۴ ۴۹۸۴ ۶۰۵۲ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۶۱۲ ۹۹۶۸ H ۱۷۸۰ ۲۸۴۸ ۳۹۱۶ ۴۹۸۴ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ H
۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۴۶۲۸ ۵۶۹۶ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ I ۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۵۶۰ ۴۶۲۸ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ I
۱۷۸۰ ۲۸۴۸ ۴۲۷۲ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ J ۱۴۲۴ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۴۲۷۲ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ J
۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ K ۱۴۲۴ ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ K
۱۴۲۴ ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ L ۱۰۶۸ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ L
۱۴۲۴ ۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ M ۱۰۶۸ ۱۴۲۴ ۱۷۸۰ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۶۲۸ ۷۱۲۰ ۱۰۶۸۰ ۱۲۸۱۶ ۱۴۹۵۲ ۱۷۴۴۴ ۲۰۲۹۲ ۲۱۷۱۶ ۲۳۴۹۶ ۲۷۷۶۸ ۳۵۶۰۰ D ۳۹۱۶ ۵۶۹۶ ۷۸۳۲ ۹۲۵۶ ۱۰۶۸۰ ۱۳۱۷۲ ۱۶۰۲۰ ۱۷۰۸۸ ۱۸۸۶۸ ۲۲۷۸۴ ۳۰۲۶۰ D
۴۲۷۲ ۶۷۶۴ ۱۰۳۲۴ ۱۲۱۰۴ ۱۴۲۴۰ ۱۶۷۳۲ ۱۹۲۲۴ ۲۰۶۴۸ ۲۲۴۲۸ ۲۴۲۰۸ ۲۸۴۸۰ E ۳۵۶۰ ۵۳۴۰ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۹۶۸ ۱۲۱۰۴ ۱۴۲۴۰ ۱۵۶۶۴ ۱۷۰۸۸ ۱۹۵۸۰ ۲۳۴۹۶ E
۴۲۷۲ ۶۴۰۸ ۹۹۶۸ ۱۱۳۹۲ ۱۳۵۲۸ ۱۶۰۲۰ ۱۷۸۰۰ ۱۸۸۶۸ ۱۹۹۳۶ ۲۲۴۲۸ ۲۴۹۲۰ F ۳۵۶۰ ۴۹۸۴ ۷۱۲۰ ۸۱۸۸ ۹۶۱۲ ۱۱۳۹۲ ۱۳۵۲۸ ۱۴۹۵۲ ۱۶۳۷۶ ۱۷۸۰۰ ۱۹۹۳۶ F
۳۹۱۶ ۶۰۵۲ ۹۲۵۶ ۱۰۶۸۰ ۱۲۴۶۰ ۱۴۹۵۲ ۱۶۳۷۶ ۱۷۴۴۴ ۱۸۵۱۲ ۲۰۶۴۸ ۲۳۱۴۰ G ۳۲۰۴ ۴۶۲۸ ۶۷۶۴ ۷۸۳۲ ۹۲۵۶ ۱۱۰۳۶ ۱۲۸۱۶ ۱۴۲۴۰ ۱۴۹۵۲ ۱۶۰۲۰ ۱۸۵۱۲ G
۳۵۶۰ ۵۶۹۶ ۸۵۴۴ ۹۹۶۸ ۱۱۷۴۸ ۱۳۸۸۴ ۱۴۹۵۲ ۱۶۰۲۰ ۱۷۰۸۸ ۱۸۵۱۲ ۲۱۳۶۰ H ۲۸۴۸ ۴۲۷۲ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۸۹۰۰ ۱۰۳۲۴ ۱۲۱۰۴ ۱۲۸۱۶ ۱۳۵۲۸ ۱۴۲۴۰ ۱۶۷۳۲ H
۳۵۶۰ ۵۳۴۰ ۷۸۳۲ ۹۲۵۶ ۹۹۶۸ ۱۲۱۰۴ ۱۳۱۷۲ ۱۳۸۸۴ ۱۴۵۹۶ ۱۵۶۶۴ ۱۷۴۴۴ I ۲۸۴۸ ۳۹۱۶ ۵۶۹۶ ۷۱۲۰ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ ۹۹۶۸ ۱۰۳۲۴ ۱۱۰۳۶ ۱۱۷۴۸ ۱۴۲۴۰ I
۳۲۰۴ ۴۹۸۴ ۷۱۲۰ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ ۱۰۶۸۰ ۱۱۰۳۶ ۱۲۱۰۴ ۱۳۵۲۸ J ۲۴۹۲ ۳۹۱۶ ۵۳۴۰ ۶۷۶۴ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۶۱۲ ۱۱۷۴۸ J
۲۸۴۸ ۴۶۲۸ ۶۰۵۲ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۶۱۲ ۱۰۶۸۰ ۱۱۷۴۸ K ۲۴۹۲ ۳۵۶۰ ۴۶۲۸ ۵۶۹۶ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۹۹۶۸ K
۲۴۹۲ ۳۹۱۶ ۵۳۴۰ ۶۰۵۲ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۹۶۸ L ۲۱۳۶ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۴۶۲۸ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ L
۲۱۳۶ ۳۲۰۴ ۴۲۷۲ ۵۳۴۰ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ M ۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۰۵۲ ۹۶۱۲ ۱۶۷۳۲ ۲۰۶۴۸ ۲۴۵۶۴ ۲۹۱۹۲ ۳۸۰۹۲ ۴۳۰۷۶ ۵۲۶۸۸ ۶۰۵۲۰ ۷۸۳۲۰ D ۵۳۴۰ ۷۸۳۲ ۱۳۵۲۸ ۱۶۷۳۲ ۲۰۶۴۸ ۲۳۸۵۲ ۲۶۷۰۰ ۳۰۲۶۰ ۳۵۲۴۴ ۴۰۵۸۴ ۵۱۶۲۰ D
۵۶۹۶ ۹۲۵۶ ۱۶۰۲۰ ۱۹۹۳۶ ۲۳۴۹۶ ۲۸۱۲۴ ۳۳۸۲۰ ۳۸۰۹۲ ۴۲۳۶۴ ۵۲۳۳۲ ۵۷۶۷۲ E ۴۹۸۴ ۷۴۷۶ ۱۳۱۷۲ ۱۵۶۶۴ ۱۹۵۸۰ ۲۲۴۲۸ ۲۵۲۷۶ ۲۷۴۱۲ ۳۲۰۴۰ ۳۵۲۴۴ ۴۰۵۸۴ E
۵۳۴۰ ۸۹۰۰ ۱۵۶۶۴ ۱۹۲۲۴ ۲۲۴۲۸ ۲۷۰۵۶ ۳۰۶۱۶ ۳۴۸۸۸ ۳۸۰۹۲ ۴۲۷۲۰ ۴۸۷۷۲ F ۴۹۸۴ ۷۱۲۰ ۱۲۸۱۶ ۱۴۹۵۲ ۱۸۱۵۶ ۲۱۰۰۴ ۲۳۸۵۲ ۲۵۶۳۲ ۲۸۴۸۰ ۳۲۰۴۰ ۳۵۲۴۴ F
۴۹۸۴ ۸۵۴۴ ۱۴۹۵۲ ۱۸۵۱۲ ۲۱۰۰۴ ۲۵۲۷۶ ۲۸۱۲۴ ۳۰۶۱۶ ۳۳۸۲۰ ۳۷۳۸۰ ۴۰۲۲۸ G ۴۶۲۸ ۶۷۶۴ ۱۲۱۰۴ ۱۴۲۴۰ ۱۷۰۸۸ ۱۹۹۳۶ ۲۲۰۷۲ ۲۳۸۵۲ ۲۵۶۳۲ ۲۸۴۸۰ ۳۲۰۴۰ G
۴۹۸۴ ۸۱۸۸ ۱۴۲۴۰ ۱۷۴۴۴ ۱۹۹۳۶ ۲۳۱۴۰ ۲۵۶۳۲ ۲۷۰۵۶ ۲۸۸۳۶ ۳۰۹۷۲ ۳۲۷۵۲ H ۴۶۲۸ ۶۴۰۸ ۱۱۳۹۲ ۱۳۱۷۲ ۱۶۰۲۰ ۱۸۵۱۲ ۲۰۶۴۸ ۲۲۰۷۲ ۲۳۴۹۶ ۲۴۹۲۰ ۲۸۴۸۰ H
۴۶۲۸ ۷۸۳۲ ۱۲۸۱۶ ۱۶۳۷۶ ۱۸۵۱۲ ۲۱۳۶۰ ۲۲۷۸۴ ۲۳۸۵۲ ۲۴۵۶۴ ۲۶۳۴۴ ۲۷۷۶۸ I ۴۲۷۲ ۶۰۵۲ ۱۰۶۸۰ ۱۱۷۴۸ ۱۴۹۵۲ ۱۷۰۸۸ ۱۸۱۵۶ ۱۹۲۲۴ ۲۰۲۹۲ ۲۱۳۶۰ ۲۳۸۵۲ I
۴۶۲۸ ۷۱۲۰ ۱۱۳۹۲ ۱۴۵۹۶ ۱۷۰۸۸ ۱۸۱۵۶ ۱۹۵۸۰ ۲۰۶۴۸ ۲۱۳۶۰ ۲۲۰۷۲ ۲۲۷۸۴ J ۳۹۱۶ ۵۶۹۶ ۹۲۵۶ ۱۰۶۸۰ ۱۳۱۷۲ ۱۴۵۹۶ ۱۵۳۰۸ ۱۶۰۲۰ ۱۶۷۳۲ ۱۷۴۴۴ ۱۸۵۱۲ J
۴۲۷۲ ۶۴۰۸ ۱۰۶۸۰ ۱۲۸۱۶ ۱۴۵۹۶ ۱۵۶۶۴ ۱۶۳۷۶ ۱۷۰۸۸ ۱۷۸۰۰ ۱۸۵۱۲ ۱۹۲۲۴ K ۳۵۶۰ ۵۳۴۰ ۸۱۸۸ ۹۲۵۶ ۱۱۰۳۶ ۱۱۷۴۸ ۱۲۴۶۰ ۱۳۱۷۲ ۱۳۸۸۴ ۱۴۵۹۶ ۱۵۳۰۸ K
۳۹۱۶ ۶۰۵۲ ۹۹۶۸ ۱۲۱۰۴ ۱۲۸۱۶ ۱۳۸۸۴ ۱۴۹۵۲ ۱۵۶۶۴ ۱۶۰۲۰ ۱۶۳۷۶ ۱۷۴۴۴ L ۳۲۰۴ ۴۹۸۴ ۷۱۲۰ ۸۱۸۸ ۹۶۱۲ ۱۰۶۸۰ ۱۱۳۹۲ ۱۲۱۰۴ ۱۲۴۶۰ ۱۳۱۷۲ ۱۳۵۲۸ L
۳۹۱۶ ۵۶۹۶ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ ۱۱۳۹۲ ۱۲۱۰۴ ۱۲۸۱۶ ۱۳۱۷۲ ۱۳۸۸۴ ۱۴۹۵۲ M ۲۸۴۸ ۴۲۷۲ ۶۰۵۲ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ ۱۰۶۸۰ ۱۱۳۹۲ ۱۱۷۴۸ ۱۲۴۶۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۷۶۴ ۱۱۷۴۸ ۲۲۷۸۴ ۲۸۸۳۶ ۴۲۳۶۴ ۵۴۱۱۲ ۷۰۴۸۸ ۹۳۹۸۴ ۱۰۸۵۸۰ ۱۲۳۸۸۸ ۱۶۴۱۱۶ D ۶۴۰۸ ۱۱۰۳۶ ۱۹۲۲۴ ۲۴۹۲۰ ۳۱۳۲۸ ۳۸۴۴۸ ۵۱۶۲۰ ۵۹۰۹۶ ۶۷۹۹۶ ۷۷۶۰۸ ۱۰۳۲۴۰ D
۶۴۰۸ ۱۱۳۹۲ ۲۲۰۷۲ ۲۷۷۶۸ ۳۹۵۱۶ ۵۱۶۲۰ ۶۴۰۸۰ ۸۱۱۶۸ ۹۲۲۰۴ ۱۰۴۳۰۸ ۱۱۸۵۴۸ E ۶۰۵۲ ۱۰۶۸۰ ۱۸۱۵۶ ۲۴۲۰۸ ۳۰۲۶۰ ۳۷۳۸۰ ۴۶۶۳۶ ۵۳۴۰۰ ۵۶۶۰۴ ۶۶۲۱۶ ۷۵۸۲۸ E
۶۰۵۲ ۱۱۰۳۶ ۲۱۳۶۰ ۲۶۷۰۰ ۳۷۷۳۶ ۴۸۰۶۰ ۶۰۱۶۴ ۶۹۰۶۴ ۸۰۱۰۰ ۹۰۴۲۴ ۱۰۳۲۴۰ F ۵۶۹۶ ۱۰۳۲۴ ۱۷۸۰۰ ۲۳۱۴۰ ۲۸۴۸۰ ۳۵۶۰۰ ۴۲۰۰۸ ۴۶۶۳۶ ۴۹۱۲۸ ۵۶۶۰۴ ۶۶۲۱۶ F
۵۶۹۶ ۱۰۶۸۰ ۲۰۶۴۸ ۲۴۹۲۰ ۳۵۲۴۴ ۴۴۱۴۴ ۵۲۳۳۲ ۵۷۶۷۲ ۶۴۴۳۶ ۷۱۵۵۶ ۸۳۳۰۴ G ۵۶۹۶ ۹۹۶۸ ۱۷۴۴۴ ۲۲۷۸۴ ۲۶۷۰۰ ۳۳۸۲۰ ۳۸۴۴۸ ۴۰۵۸۴ ۴۳۴۳۲ ۴۸۴۱۶ ۵۳۰۴۴ G
۵۶۹۶ ۱۰۳۲۴ ۱۹۵۸۰ ۲۳۱۴۰ ۳۳۴۶۴ ۳۹۵۱۶ ۴۳۷۸۸ ۵۰۹۰۸ ۵۵۸۹۲ ۵۹۸۰۸ ۶۱۵۸۸ H ۵۶۹۶ ۹۶۱۲ ۱۶۷۳۲ ۲۱۳۶۰ ۲۵۲۷۶ ۳۰۹۷۲ ۳۳۴۶۴ ۳۴۸۸۸ ۳۶۶۶۸ ۳۹۸۷۲ ۴۲۷۲۰ H
۵۶۹۶ ۹۶۱۲ ۱۸۱۵۶ ۲۱۳۶۰ ۲۹۹۰۴ ۳۴۵۳۲ ۳۷۷۳۶ ۴۰۵۸۴ ۴۳۴۳۲ ۴۵۵۶۸ ۴۷۳۴۸ I ۵۳۴۰ ۸۹۰۰ ۱۵۳۰۸ ۱۹۵۸۰ ۲۲۷۸۴ ۲۶۷۰۰ ۲۸۱۲۴ ۲۹۱۹۲ ۳۰۲۶۰ ۳۲۰۴۰ ۳۳۴۶۴ I
۵۳۴۰ ۸۵۴۴ ۱۶۷۳۲ ۱۹۵۸۰ ۲۵۲۷۶ ۲۹۵۴۸ ۳۰۹۷۲ ۳۲۳۹۶ ۳۴۱۷۶ ۳۵۶۰۰ ۳۷۷۳۶ J ۵۳۴۰ ۸۱۸۸ ۱۳۵۲۸ ۱۷۰۸۸ ۱۹۹۳۶ ۲۲۰۷۲ ۲۳۴۹۶ ۲۴۹۲۰ ۲۵۶۳۲ ۲۶۳۴۴ ۲۸۱۲۴ J
۵۳۴۰ ۸۱۸۸ ۱۴۹۵۲ ۱۸۱۵۶ ۲۱۷۱۶ ۲۴۹۲۰ ۲۶۳۴۴ ۲۷۴۱۲ ۲۹۵۴۸ ۳۱۶۸۴ ۳۳۸۲۰ K ۴۹۸۴ ۷۱۲۰ ۱۲۴۶۰ ۱۴۹۵۲ ۱۶۷۳۲ ۱۸۵۱۲ ۱۹۵۸۰ ۲۰۲۹۲ ۲۱۳۶۰ ۲۲۰۷۲ ۲۲۷۸۴ K
۴۹۸۴ ۷۸۳۲ ۱۳۱۷۲ ۱۶۳۷۶ ۱۸۸۶۸ ۲۰۶۴۸ ۲۲۷۸۴ ۲۳۸۵۲ ۲۵۹۸۸ ۲۷۰۵۶ ۲۹۱۹۲ L ۴۶۲۸ ۶۷۶۴ ۱۱۳۹۲ ۱۳۵۲۸ ۱۴۵۹۶ ۱۶۳۷۶ ۱۷۰۸۸ ۱۷۸۰۰ ۱۸۸۶۸ ۱۹۵۸۰ ۲۰۲۹۲ L
۴۹۸۴ ۷۴۷۶ ۱۰۶۸۰ ۱۳۸۸۴ ۱۶۳۷۶ ۱۷۰۸۸ ۱۸۸۶۸ ۲۱۳۶۰ ۲۲۷۸۴ ۲۳۴۹۶ ۲۴۵۶۴ M ۴۶۲۸ ۶۴۰۸ ۹۹۶۸ ۱۱۷۴۸ ۱۲۸۱۶ ۱۳۵۲۸ ۱۴۲۴۰ ۱۴۹۵۲ ۱۵۳۰۸ ۱۶۰۲۰ ۱۶۷۳۲ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۱۸۸ ۱۵۶۶۴ ۲۹۹۰۴ ۳۶۶۶۸ ۶۷۶۴۰ ۹۷۱۸۸ ۱۴۵۶۰۴ ۱۸۹۰۳۶ ۲۲۸۹۰۸ ۲۵۶۶۷۶ ۳۶۰۹۸۴ D ۷۴۷۶ ۱۳۸۸۴ ۲۷۴۱۲ ۳۳۴۶۴ ۵۵۸۹۲ ۷۹۳۸۸ ۱۱۶۷۶۸ ۱۵۳۷۹۲ ۱۸۸۳۲۴ ۲۲۰۷۲۰ ۳۱۱۵۰۰ D
۷۸۳۲ ۱۴۹۵۲ ۲۸۱۲۴ ۳۴۸۸۸ ۶۵۸۶۰ ۹۳۶۲۸ ۱۳۸۸۴۰ ۱۷۰۱۶۸ ۱۹۹۳۶۰ ۲۲۸۹۰۸ ۲۵۳۴۷۲ E ۷۱۲۰ ۱۳۱۷۲ ۲۵۶۳۲ ۳۱۳۲۸ ۵۳۷۵۶ ۷۲۲۶۸ ۱۰۶۰۸۸ ۱۳۲۷۸۸ ۱۵۴۸۶۰ ۱۸۶۵۴۴ ۲۰۸۶۱۶ E
۷۴۷۶ ۱۴۲۴۰ ۲۶۷۰۰ ۳۳۱۰۸ ۶۴۰۸۰ ۸۷۲۲۰ ۱۲۵۶۶۸ ۱۵۱۶۵۶ ۱۷۳۰۱۶ ۱۹۴۷۳۲ ۲۲۵۷۰۴ F ۶۷۶۴ ۱۲۴۶۰ ۲۳۸۵۲ ۲۹۵۴۸ ۵۱۹۷۶ ۶۵۸۶۰ ۹۷۱۸۸ ۱۱۱۴۲۸ ۱۳۲۴۳۲ ۱۵۶۶۴۰ ۱۷۸۳۵۶ F
۷۱۲۰ ۱۳۵۲۸ ۲۵۲۷۶ ۳۱۳۲۸ ۵۹۰۹۶ ۷۵۴۷۲ ۱۰۷۱۵۶ ۱۳۲۰۷۶ ۱۳۹۱۹۶ ۱۵۱۶۵۶ ۱۷۰۸۸۰ G ۶۴۰۸ ۱۲۱۰۴ ۲۳۱۴۰ ۲۷۷۶۸ ۴۶۶۳۶ ۶۰۸۷۶ ۷۹۷۴۴ ۹۳۹۸۴ ۱۰۵۷۳۲ ۱۲۱۳۹۶ ۱۳۷۷۷۲ G
۶۷۶۴ ۱۲۸۱۶ ۲۳۱۴۰ ۲۹۱۹۲ ۵۴۴۶۸ ۶۶۲۱۶ ۸۹۰۰۰ ۱۰۴۳۰۸ ۱۰۹۶۴۸ ۱۲۱۰۴۰ ۱۲۷۸۰۴ H ۶۰۵۲ ۱۱۷۴۸ ۲۲۴۲۸ ۲۶۳۴۴ ۴۲۳۶۴ ۵۱۹۷۶ ۶۵۸۶۰ ۷۷۹۶۴ ۸۶۵۰۸ ۹۴۶۹۶ ۱۰۱۸۱۶ H
۶۴۰۸ ۱۲۱۰۴ ۲۱۷۱۶ ۲۷۷۶۸ ۴۷۳۴۸ ۵۵۸۹۲ ۶۸۳۵۲ ۷۷۹۶۴ ۸۱۸۸۰ ۸۸۶۴۴ ۹۳۶۲۸ I ۶۰۵۲ ۱۱۰۳۶ ۲۱۰۰۴ ۲۴۵۶۴ ۳۷۷۳۶ ۴۳۷۸۸ ۵۳۷۵۶ ۶۲۳۰۰ ۶۶۹۲۸ ۷۰۸۴۴ ۷۵۱۱۶ I
۶۰۵۲ ۱۱۳۹۲ ۱۹۵۸۰ ۲۴۲۰۸ ۴۲۰۰۸ ۴۹۱۲۸ ۵۶۶۰۴ ۶۲۶۵۶ ۶۶۹۲۸ ۷۱۹۱۲ ۷۵۴۷۲ J ۵۶۹۶ ۹۹۶۸ ۱۸۸۶۸ ۲۲۴۲۸ ۳۳۸۲۰ ۳۸۸۰۴ ۴۴۵۰۰ ۵۰۹۰۸ ۵۴۱۱۲ ۵۵۱۸۰ ۵۸۷۴۰ J
۶۰۵۲ ۱۰۶۸۰ ۱۷۸۰۰ ۲۲۴۲۸ ۳۵۲۴۴ ۴۰۵۸۴ ۴۸۰۶۰ ۵۲۶۸۸ ۵۵۵۳۶ ۵۹۰۹۶ ۶۲۶۵۶ K ۵۶۹۶ ۹۶۱۲ ۱۶۷۳۲ ۲۰۲۹۲ ۲۸۴۸۰ ۳۳۴۶۴ ۳۷۳۸۰ ۴۰۹۴۰ ۴۴۵۰۰ ۴۶۲۸۰ ۴۹۴۸۴ K
۵۶۹۶ ۹۹۶۸ ۱۵۶۶۴ ۲۰۲۹۲ ۲۶۳۴۴ ۲۹۹۰۴ ۳۴۸۸۸ ۳۸۴۴۸ ۳۹۸۷۲ ۴۲۷۲۰ ۴۶۲۸۰ L ۵۳۴۰ ۹۲۵۶ ۱۴۵۹۶ ۱۷۸۰۰ ۲۳۱۴۰ ۲۵۹۸۸ ۳۰۲۶۰ ۳۳۱۰۸ ۳۶۳۱۲ ۳۷۰۲۴ ۳۷۷۳۶ L
۵۶۹۶ ۹۶۱۲ ۱۲۸۱۶ ۱۸۵۱۲ ۲۲۴۲۸ ۲۶۳۴۴ ۳۰۲۶۰ ۳۳۱۰۸ ۳۴۱۷۶ ۳۵۹۵۶ ۳۹۱۶۰ M ۵۳۴۰ ۸۹۰۰ ۱۱۷۴۸ ۱۵۶۶۴ ۱۹۵۸۰ ۲۳۱۴۰ ۲۶۳۴۴ ۲۹۱۹۲ ۳۰۹۷۲ ۳۲۰۴۰ ۳۳۱۰۸ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۳۲۴ ۲۰۶۴۸ ۳۷۳۸۰ ۶۰۸۷۶ ۱۲۹۲۲۸ ۲۰۰۴۲۸ ۳۱۲۲۱۲ ۳۹۸۷۲۰ ۴۵۴۲۵۶ ۵۲۱۵۴۰ ۸۰۸۱۲۰ D ۸۹۰۰ ۱۶۷۳۲ ۳۲۳۹۶ ۴۰۲۲۸ ۸۵۴۴۰ ۱۲۹۹۴۰ ۲۰۴۷۰۰ ۲۶۷۰۰۰ ۳۱۱۵۰۰ ۳۵۹۵۶۰ ۴۹۵۵۵۲ D
۹۶۱۲ ۱۹۹۳۶ ۳۵۶۰۰ ۵۷۳۱۶ ۱۲۵۶۶۸ ۱۸۴۷۶۴ ۲۸۵۵۱۲ ۳۵۷۴۲۴ ۴۰۶۵۵۲ ۴۵۵۶۸۰ ۵۱۴۴۲۰ E ۸۵۴۴ ۱۶۰۲۰ ۳۰۶۱۶ ۳۸۴۴۸ ۸۳۳۰۴ ۱۱۹۶۱۶ ۱۸۵۸۳۲ ۲۴۰۶۵۶ ۲۷۰۵۶۰ ۲۹۷۹۷۲ ۳۳۹۹۸۰ E
۹۲۵۶ ۱۹۲۲۴ ۳۳۸۲۰ ۵۵۵۳۶ ۱۲۲۱۰۸ ۱۷۳۰۱۶ ۲۴۹۹۱۲ ۳۱۶۴۸۴ ۳۵۹۲۰۴ ۴۰۱۲۱۲ ۴۳۸۵۹۲ F ۸۱۸۸ ۱۵۳۰۸ ۲۸۸۳۶ ۳۶۶۶۸ ۷۹۳۸۸ ۱۱۱۰۷۲ ۱۶۰۲۰۰ ۲۱۳۶۰۰ ۲۳۸۱۶۴ ۲۶۶۶۴۴ ۲۹۱۹۲۰ F
۸۹۰۰ ۱۸۱۵۶ ۳۲۰۴۰ ۵۳۷۵۶ ۱۱۶۷۶۸ ۱۵۵۹۲۸ ۲۱۷۸۷۲ ۲۶۲۳۷۲ ۲۸۸۳۶۰ ۳۲۰۷۵۶ ۳۴۸۸۸۰ G ۷۸۳۲ ۱۴۵۹۶ ۲۷۴۱۲ ۳۴۸۸۸ ۷۶۵۴۰ ۹۷۱۸۸ ۱۴۰۶۲۰ ۱۶۴۴۷۲ ۱۸۲۶۲۸ ۲۰۰۴۲۸ ۲۱۸۵۸۴ G
۸۵۴۴ ۱۷۴۴۴ ۳۰۲۶۰ ۴۷۳۴۸ ۱۰۵۰۲۰ ۱۳۰۶۵۲ ۱۷۸۰۰۰ ۲۱۰۰۴۰ ۲۳۲۱۱۲ ۲۵۷۰۳۲ ۲۷۹۸۱۶ H ۷۴۷۶ ۱۳۸۸۴ ۲۵۶۳۲ ۳۱۳۲۸ ۶۵۸۶۰ ۸۲۹۴۸ ۱۱۱۰۷۲ ۱۲۹۹۴۰ ۱۴۳۱۱۲ ۱۵۵۹۲۸ ۱۷۱۵۹۲ H
۸۱۸۸ ۱۶۷۳۲ ۲۸۴۸۰ ۴۲۳۶۴ ۹۰۰۶۸ ۱۱۲۱۴۰ ۱۴۴۸۹۲ ۱۶۱۲۶۸ ۱۷۹۰۶۸ ۱۹۳۳۰۸ ۲۰۲۵۶۴ I ۷۱۲۰ ۱۳۱۷۲ ۲۳۸۵۲ ۲۹۵۴۸ ۵۷۳۱۶ ۷۲۲۶۸ ۹۳۶۲۸ ۱۰۲۵۲۸ ۱۱۲۸۵۲ ۱۱۷۸۳۶ ۱۲۸۱۶۰ I
۷۸۳۲ ۱۶۰۲۰ ۲۷۷۶۸ ۳۸۸۰۴ ۷۸۳۲۰ ۹۵۰۵۲ ۱۲۲۱۰۸ ۱۳۲۷۸۸ ۱۳۸۱۲۸ ۱۴۴۸۹۲ ۱۵۲۰۱۲ J ۶۷۶۴ ۱۲۴۶۰ ۲۲۰۷۲ ۲۵۹۸۸ ۵۰۱۹۶ ۶۱۹۴۴ ۷۹۰۳۲ ۸۱۱۶۸ ۸۳۶۶۰ ۸۹۷۱۲ ۹۵۷۶۴ J
۷۴۷۶ ۱۴۹۵۲ ۲۵۹۸۸ ۳۵۲۴۴ ۶۲۳۰۰ ۷۵۸۲۸ ۹۰۷۸۰ ۱۰۰۰۳۶ ۱۰۳۵۹۶ ۱۰۷۱۵۶ ۱۱۲۱۴۰ K ۶۴۰۸ ۱۱۳۹۲ ۲۰۲۹۲ ۲۴۲۰۸ ۴۰۹۴۰ ۴۹۸۴۰ ۵۸۳۸۴ ۶۰۸۷۶ ۶۴۷۹۲ ۷۰۱۳۲ ۷۵۱۱۶ K
۷۱۲۰ ۱۳۸۸۴ ۲۲۷۸۴ ۳۱۳۲۸ ۴۳۴۳۲ ۵۷۶۷۲ ۶۵۸۶۰ ۷۱۵۵۶ ۷۵۸۲۸ ۷۹۰۳۲ ۸۲۵۹۲ L ۶۰۵۲ ۱۰۶۸۰ ۱۶۷۳۲ ۲۲۴۲۸ ۲۹۵۴۸ ۳۸۰۹۲ ۴۳۷۸۸ ۴۵۹۲۴ ۴۷۷۰۴ ۵۱۲۶۴ ۵۴۴۶۸ L
۶۷۶۴ ۱۲۸۱۶ ۱۹۵۸۰ ۲۷۷۶۸ ۳۹۱۶۰ ۴۷۳۴۸ ۵۷۶۷۲ ۶۱۵۸۸ ۶۴۰۸۰ ۶۷۶۴۰ ۷۰۸۴۴ M ۶۰۵۲ ۱۰۳۲۴ ۱۳۸۸۴ ۲۰۶۴۸ ۲۵۹۸۸ ۳۴۱۷۶ ۳۸۴۴۸ ۴۰۵۸۴ ۴۲۰۰۸ ۴۳۷۸۸ ۴۵۵۶۸ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۴۲۴ ۱۸۱۵ ۲۲۴۲ ۲۷۷۶ ۳۱۳۲ ۳۸۴۴ ۴۸۴۱ ۶۰۵۲ D-F ۱۲۸۱ ۱۶۰۲ ۱۹۲۲ ۲۴۵۶ ۲۸۴۸ ۳۲۳۹ ۴۰۲۲ ۴۶۹۹ D-F
۱۳۱۷ ۱۶۰۲ ۲۰۲۹ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۳۳۸۲ ۳۹۸۷ ۵۰۱۹ G-H ۱۱۷۴ ۱۴۹۵ ۱۷۴۴ ۲۲۰۷ ۲۵۶۳ ۲۹۵۴ ۳۶۶۶ ۴۲۷۲ G-H
۱۱۷۴ ۱۴۲۴ ۱۷۰۸ ۲۱۳۶ ۲۴۹۲ ۲۸۱۲ ۳۵۶۰ ۴۱۲۹ I-J ۱۰۶۸ ۱۳۱۷ ۱۴۹۵ ۱۸۵۱ ۲۲۰۷ ۲۵۶۳ ۳۱۶۸ ۳۶۳۱ I-J
۸۵۴ ۱۰۶۸ ۱۳۸۸ ۱۸۱۵ ۲۰۶۴ ۲۲۴۲ ۲۸۸۳ ۳۲۳۹ K-L ۷۴۷ ۹۶۱ ۱۲۸۱ ۱۴۵۹ ۱۷۰۸ ۱۹۹۳ ۲۳۴۹ ۲۸۱۲ K-L
۶۰۵ ۷۸۳ ۱۰۶۸ ۱۴۹۵ ۱۷۰۸ ۱۹۵۸ ۲۲۰۷ ۲۳۸۵ M-N ۵۳۴ ۶۴۰ ۸۹۰ ۱۱۷۴ ۱۳۵۲ ۱۶۷۳ ۱۹۲۲ ۲۳۴۹ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۴۲۷۲ ۵۶۹۶ ۶۴۰۸ ۷۱۲۰ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ ۱۱۳۹۲ ۱۲۱۰۴ D ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۹۱۶ ۴۹۸۴ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۷۱۲۰ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ ۱۱۰۳۶ D
۲۱۳۶ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۵۳۴۰ ۶۰۵۲ ۶۷۶۴ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۹۲۵۶ ۱۰۳۲۴ ۱۱۳۹۲ E ۱۷۸۰ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۶۲۸ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ E
۱۷۸۰ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۹۸۴ ۵۶۹۶ ۶۴۰۸ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۹۲۵۶ ۱۰۳۲۴ F ۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۴۲۷۲ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ F
۱۷۸۰ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۶۲۸ ۵۳۴۰ ۶۰۵۲ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ G ۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ G
۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۴۲۷۲ ۴۹۸۴ ۵۶۹۶ ۶۴۰۸ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ H ۱۴۲۴ ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ H
۱۴۲۴ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۴۶۲۸ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ I ۱۴۲۴ ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ I
۱۴۲۴ ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ J ۱۴۲۴ ۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ ۳۹۱۶ ۳۹۱۶ ۴۲۷۲ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ J
۱۴۲۴ ۲۱۳۶ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ ۳۹۱۶ ۳۹۱۶ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ K ۱۰۶۸ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶ ۲۴۹۲ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ ۳۵۶۰ ۳۹۱۶ K
۱۰۶۸ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ ۳۵۶۰ ۳۹۱۶ ۳۹۱۶ ۴۲۷۲ L ۱۰۶۸ ۱۴۲۴ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۲۸۴۸ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ L
۱۰۶۸ ۱۴۲۴ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ ۳۵۶۰ ۳۹۱۶ M ۱۰۶۸ ۱۰۶۸ ۱۴۲۴ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶ ۲۴۹۲ ۲۸۴۸ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۲۰۴ ۳۲۰۴ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۵۶۰ ۵۶۹۶ ۸۵۴۴ ۱۰۶۸۰ ۱۲۸۱۶ ۱۵۳۰۸ ۱۶۳۷۶ ۱۷۰۸۸ ۱۷۸۰۰ ۱۹۲۲۴ ۲۴۹۲۰ D ۳۲۰۴ ۴۶۲۸ ۶۰۵۲ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۹۶۸ ۱۱۷۴۸ ۱۲۴۶۰ ۱۳۸۸۴ ۱۶۳۷۶ ۲۰۲۹۲ D
۳۲۰۴ ۵۳۴۰ ۸۱۸۸ ۹۹۶۸ ۱۲۱۰۴ ۱۴۵۹۶ ۱۶۰۲۰ ۱۶۷۳۲ ۱۷۰۸۸ ۱۷۸۰۰ ۱۸۸۶۸ E ۲۸۴۸ ۴۶۲۸ ۵۶۹۶ ۶۷۶۴ ۷۸۳۲ ۸۹۰۰ ۱۰۳۲۴ ۱۱۰۳۶ ۱۲۴۶۰ ۱۳۸۸۴ ۱۶۳۷۶ E
۳۲۰۴ ۴۹۸۴ ۷۸۳۲ ۹۲۵۶ ۱۱۰۳۶ ۱۳۸۸۴ ۱۴۹۵۲ ۱۶۰۲۰ ۱۶۳۷۶ ۱۷۰۸۸ ۱۷۸۰۰ F ۲۴۹۲ ۴۲۷۲ ۵۶۹۶ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ ۱۰۶۸۰ ۱۲۴۶۰ ۱۳۸۸۴ F
۲۸۴۸ ۴۹۸۴ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۹۶۸ ۱۲۴۶۰ ۱۳۸۸۴ ۱۴۵۹۶ ۱۵۳۰۸ ۱۶۰۲۰ ۱۷۰۸۸ G ۲۴۹۲ ۴۲۷۲ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۷۱۲۰ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ ۹۹۶۸ ۱۱۰۳۶ ۱۲۴۶۰ G
۲۸۴۸ ۴۶۲۸ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۹۲۵۶ ۱۱۰۳۶ ۱۲۴۶۰ ۱۲۸۱۶ ۱۳۵۲۸ ۱۴۵۹۶ ۱۵۶۶۴ H ۲۴۹۲ ۳۹۱۶ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۶۷۶۴ ۷۴۷۶ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۹۶۸ ۱۱۰۳۶ H
۲۸۴۸ ۴۶۲۸ ۶۴۰۸ ۷۱۲۰ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ ۹۹۶۸ ۱۰۳۲۴ ۱۱۰۳۶ ۱۱۷۴۸ ۱۲۸۱۶ I ۲۱۳۶ ۳۹۱۶ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۶۰۵۲ ۶۷۶۴ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۹۶۱۲ I
۲۴۹۲ ۴۲۷۲ ۵۳۴۰ ۶۴۰۸ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۶۱۲ ۹۹۶۸ J ۲۱۳۶ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ J
۲۴۹۲ ۳۵۶۰ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ K ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ K
۲۱۳۶ ۳۲۰۴ ۴۲۷۲ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۱۲۰ L ۱۷۸۰ ۲۴۹۲ ۳۲۰۴ ۳۹۱۶ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۶۲۸ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ L
۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ ۴۹۸۴ ۵۳۴۰ ۵۶۹۶ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۰۵۲ M ۱۷۸۰ ۲۱۳۶ ۲۸۴۸ ۳۲۰۴ ۳۵۶۰ ۳۹۱۶ ۳۹۱۶ ۴۲۷۲ ۴۲۷۲ ۴۲۷۲ ۴۶۲۸ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۶۲۸ ۷۸۳۲ ۱۱۳۹۲ ۱۴۹۵۲ ۱۹۲۲۴ ۲۲۴۲۸ ۲۶۷۰۰ ۲۹۵۴۸ ۳۵۹۵۶ ۴۲۳۶۴ ۵۷۳۱۶ D ۳۹۱۶ ۶۷۶۴ ۹۹۶۸ ۱۳۵۲۸ ۱۶۳۷۶ ۱۹۵۸۰ ۲۰۶۴۸ ۲۲۴۲۸ ۲۵۲۷۶ ۲۸۱۲۴ ۳۴۸۸۸ D
۴۲۷۲ ۷۴۷۶ ۱۱۰۳۶ ۱۴۵۹۶ ۱۸۵۱۲ ۲۱۷۱۶ ۲۵۲۷۶ ۲۶۷۰۰ ۳۱۶۸۴ ۳۶۶۶۸ ۴۲۷۲۰ E ۳۵۶۰ ۶۴۰۸ ۹۶۱۲ ۱۲۸۱۶ ۱۵۶۶۴ ۱۸۸۶۸ ۱۹۵۸۰ ۲۰۲۹۲ ۲۱۷۱۶ ۲۵۲۷۶ ۲۸۱۲۴ E
۳۹۱۶ ۷۴۷۶ ۱۰۶۸۰ ۱۴۲۴۰ ۱۷۸۰۰ ۲۱۰۰۴ ۲۴۲۰۸ ۲۵۲۷۶ ۲۶۷۰۰ ۳۱۶۸۴ ۳۶۳۱۲ F ۳۵۶۰ ۶۰۵۲ ۹۲۵۶ ۱۲۱۰۴ ۱۵۳۰۸ ۱۸۱۵۶ ۱۸۸۶۸ ۱۹۲۲۴ ۱۹۹۳۶ ۲۱۷۱۶ ۲۵۲۷۶ F
۳۵۶۰ ۷۱۲۰ ۹۹۶۸ ۱۳۸۸۴ ۱۷۰۸۸ ۱۹۹۳۶ ۲۲۷۸۴ ۲۳۸۵۲ ۲۴۹۲۰ ۲۶۷۰۰ ۲۸۱۲۴ G ۳۲۰۴ ۵۶۹۶ ۸۹۰۰ ۱۱۳۹۲ ۱۴۵۹۶ ۱۷۴۴۴ ۱۸۱۵۶ ۱۸۸۶۸ ۱۹۲۲۴ ۱۹۹۳۶ ۲۱۷۱۶ G
۳۵۶۰ ۶۷۶۴ ۹۶۱۲ ۱۳۱۷۲ ۱۵۶۶۴ ۱۷۸۰۰ ۱۹۲۲۴ ۱۹۹۳۶ ۲۰۶۴۸ ۲۱۳۶۰ ۲۵۲۷۶ H ۳۲۰۴ ۵۶۹۶ ۸۵۴۴ ۱۰۶۸۰ ۱۳۸۸۴ ۱۵۶۶۴ ۱۶۳۷۶ ۱۶۷۳۲ ۱۷۰۸۸ ۱۷۴۴۴ ۱۷۸۰۰ H
۳۵۶۰ ۶۴۰۸ ۹۲۵۶ ۱۱۷۴۸ ۱۳۸۸۴ ۱۵۶۶۴ ۱۶۳۷۶ ۱۷۰۸۸ ۱۸۱۵۶ ۱۸۸۶۸ ۱۹۹۳۶ I ۳۲۰۴ ۵۳۴۰ ۸۱۸۸ ۹۹۶۸ ۱۲۴۶۰ ۱۳۸۸۴ ۱۴۵۹۶ ۱۴۹۵۲ ۱۵۶۶۴ ۱۶۰۲۰ ۱۶۷۳۲ I
۳۲۰۴ ۵۶۹۶ ۸۱۸۸ ۹۶۱۲ ۱۲۱۰۴ ۱۳۱۷۲ ۱۳۸۸۴ ۱۴۵۹۶ ۱۵۳۰۸ ۱۶۰۲۰ ۱۶۷۳۲ J ۲۸۴۸ ۴۹۸۴ ۷۱۲۰ ۸۹۰۰ ۱۰۳۲۴ ۱۱۷۴۸ ۱۲۴۶۰ ۱۲۸۱۶ ۱۳۱۷۲ ۱۳۵۲۸ ۱۳۸۸۴ J
۳۲۰۴ ۵۳۴۰ ۶۷۶۴ ۸۱۸۸ ۹۶۱۲ ۱۱۰۳۶ ۱۱۷۴۸ ۱۲۱۰۴ ۱۲۸۱۶ ۱۳۱۷۲ ۱۳۸۸۴ K ۲۸۴۸ ۴۶۲۸ ۶۰۵۲ ۷۴۷۶ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ ۹۹۶۸ ۱۰۳۲۴ ۱۰۶۸۰ ۱۱۰۳۶ ۱۱۳۹۲ K
۳۲۰۴ ۴۶۲۸ ۶۰۵۲ ۷۱۲۰ ۸۵۴۴ ۹۲۵۶ ۹۹۶۸ ۱۰۳۲۴ ۱۱۰۳۶ ۱۱۳۹۲ ۱۱۷۴۸ L ۲۴۹۲ ۳۹۱۶ ۴۹۸۴ ۶۴۰۸ ۷۴۷۶ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۵۴۴ ۸۹۰۰ ۹۲۵۶ ۹۶۱۲ L
۲۸۴۸ ۳۹۱۶ ۵۳۴۰ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۸۳۲ ۸۱۸۸ ۸۹۰۰ ۹۶۱۲ ۱۰۳۲۴ M ۲۴۹۲ ۳۵۶۰ ۴۲۷۲ ۵۶۹۶ ۶۰۵۲ ۶۴۰۸ ۶۷۶۴ ۶۷۶۴ ۷۱۲۰ ۷۱۲۰ ۷۴۷۶ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۳۴۰ ۹۹۶۸ ۱۷۸۰۰ ۲۳۴۹۶ ۳۱۶۸۴ ۴۲۷۲۰ ۵۴۴۶۸ ۶۴۰۸۰ ۷۲۹۸۰ ۸۰۴۵۶ ۱۰۰۰۳۶ D ۴۹۸۴ ۸۹۰۰ ۱۴۲۴۰ ۱۹۲۲۴ ۲۵۲۷۶ ۳۰۹۷۲ ۳۶۳۱۲ ۳۹۵۱۶ ۴۷۳۴۸ ۵۳۴۰۰ ۶۹۴۲۰ D
۴۹۸۴ ۹۶۱۲ ۱۷۴۴۴ ۲۲۷۸۴ ۳۰۹۷۲ ۴۱۲۹۶ ۴۹۱۲۸ ۵۶۹۶۰ ۶۴۰۸۰ ۷۰۸۴۴ ۸۱۱۶۸ E ۴۶۲۸ ۸۵۴۴ ۱۳۸۸۴ ۱۸۵۱۲ ۲۴۵۶۴ ۳۰۲۶۰ ۳۴۱۷۶ ۳۷۷۳۶ ۴۰۹۴۰ ۴۷۳۴۸ ۵۴۱۱۲ E
۴۶۲۸ ۹۲۵۶ ۱۶۳۷۶ ۲۲۰۷۲ ۳۰۲۶۰ ۳۹۵۱۶ ۴۵۹۲۴ ۴۹۸۴۰ ۵۶۹۶۰ ۶۰۵۲۰ ۷۰۸۴۴ F ۴۲۷۲ ۸۱۸۸ ۱۳۵۲۸ ۱۷۸۰۰ ۲۳۸۵۲ ۲۹۱۹۲ ۳۲۳۹۶ ۳۳۴۶۴ ۳۷۷۳۶ ۴۰۵۸۴ ۴۵۹۲۴ F
۴۲۷۲ ۸۹۰۰ ۱۵۳۰۸ ۲۰۶۴۸ ۲۹۱۹۲ ۳۵۹۵۶ ۴۲۳۶۴ ۴۵۵۶۸ ۴۹۱۲۸ ۵۰۹۰۸ ۵۷۳۱۶ G ۳۹۱۶ ۷۸۳۲ ۱۲۸۱۶ ۱۷۰۸۸ ۲۲۴۲۸ ۲۷۰۵۶ ۲۸۸۳۶ ۳۰۹۷۲ ۳۳۴۶۴ ۳۵۹۵۶ ۳۸۸۰۴ G
۳۹۱۶ ۸۵۴۴ ۱۴۵۹۶ ۱۸۸۶۸ ۲۵۲۷۶ ۳۰۲۶۰ ۳۴۵۳۲ ۳۶۶۶۸ ۳۷۷۳۶ ۳۸۸۰۴ ۴۴۱۴۴ H ۳۵۶۰ ۷۴۷۶ ۱۱۷۴۸ ۱۵۶۶۴ ۱۹۹۳۶ ۲۳۴۹۶ ۲۵۲۷۶ ۲۵۹۸۸ ۲۷۴۱۲ ۲۸۴۸۰ ۳۰۶۱۶ H
۳۹۱۶ ۷۸۳۲ ۱۳۵۲۸ ۱۷۴۴۴ ۲۲۷۸۴ ۲۶۷۰۰ ۲۷۴۱۲ ۲۸۸۳۶ ۳۰۶۱۶ ۳۱۶۸۴ ۳۳۸۲۰ I ۳۵۶۰ ۶۷۶۴ ۱۱۰۳۶ ۱۴۲۴۰ ۱۷۴۴۴ ۲۰۶۴۸ ۲۱۳۶۰ ۲۲۰۷۲ ۲۲۷۸۴ ۲۳۴۹۶ ۲۵۹۸۸ I
۳۹۱۶ ۶۷۶۴ ۱۱۰۳۶ ۱۴۲۴۰ ۱۹۲۲۴ ۲۱۳۶۰ ۲۲۰۷۲ ۲۳۱۴۰ ۲۴۲۰۸ ۲۵۲۷۶ ۲۷۴۱۲ J ۳۵۶۰ ۶۰۵۲ ۹۶۱۲ ۱۱۷۴۸ ۱۴۹۵۲ ۱۶۷۳۲ ۱۷۴۴۴ ۱۷۸۰۰ ۱۸۵۱۲ ۱۹۲۲۴ ۲۱۳۶۰ J
۳۵۶۰ ۶۴۰۸ ۹۶۱۲ ۱۲۱۰۴ ۱۷۰۸۸ ۱۸۵۱۲ ۱۹۲۲۴ ۱۹۹۳۶ ۱۹۹۳۶ ۲۱۷۱۶ ۲۳۸۵۲ K ۳۲۰۴ ۵۶۹۶ ۸۵۴۴ ۹۹۶۸ ۱۲۴۶۰ ۱۳۵۲۸ ۱۴۲۴۰ ۱۴۹۵۲ ۱۵۶۶۴ ۱۶۰۲۰ ۱۶۷۳۲ K
۳۵۶۰ ۶۰۵۲ ۸۱۸۸ ۱۱۰۳۶ ۱۲۸۱۶ ۱۴۲۴۰ ۱۴۹۵۲ ۱۵۶۶۴ ۱۶۳۷۶ ۱۷۰۸۸ ۱۸۵۱۲ L ۳۲۰۴ ۴۹۸۴ ۷۸۳۲ ۸۵۴۴ ۱۰۳۲۴ ۱۱۷۴۸ ۱۲۴۶۰ ۱۲۸۱۶ ۱۳۱۷۲ ۱۳۸۸۴ ۱۴۵۹۶ L
۳۲۰۴ ۵۶۹۶ ۷۴۷۶ ۹۲۵۶ ۱۰۶۸۰ ۱۲۸۱۶ ۱۳۵۲۸ ۱۳۸۸۴ ۱۴۲۴۰ ۱۴۵۹۶ ۱۵۳۰۸ M ۳۲۰۴ ۴۶۲۸ ۶۷۶۴ ۷۴۷۶ ۸۵۴۴ ۹۲۵۶ ۹۹۶۸ ۱۰۳۲۴ ۱۱۰۳۶ ۱۱۳۹۲ ۱۱۷۴۸ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۷۶۴ ۱۲۴۶۰ ۲۲۴۲۸ ۲۹۵۴۸ ۴۸۷۷۲ ۷۴۷۶۰ ۱۲۶۰۲۴ ۱۴۴۸۹۲ ۱۶۴۱۱۶ ۱۷۸۰۰۰ ۲۳۶۳۸۴ D ۵۶۹۶ ۱۱۳۹۲ ۲۰۶۴۸ ۲۷۴۱۲ ۳۹۵۱۶ ۵۹۴۵۲ ۸۶۵۰۸ ۱۰۵۳۷۶ ۱۲۴۲۴۴ ۱۴۳۴۶۸ ۲۰۸۹۷۲ D
۶۰۵۲ ۱۱۷۴۸ ۲۰۶۴۸ ۲۸۴۸۰ ۴۶۶۳۶ ۷۱۲۰۰ ۱۱۷۴۸۰ ۱۳۲۷۸۸ ۱۵۳۷۹۲ ۱۶۴۱۱۶ ۱۷۸۰۰۰ E ۵۳۴۰ ۱۰۶۸۰ ۱۸۸۶۸ ۲۵۹۸۸ ۳۷۷۳۶ ۵۵۸۹۲ ۷۹۳۸۸ ۹۵۰۵۲ ۱۱۲۱۴۰ ۱۲۴۲۴۴ ۱۴۳۴۶۸ E
۵۳۴۰ ۱۱۰۳۶ ۱۸۸۶۸ ۲۷۴۱۲ ۴۵۲۱۲ ۶۵۸۶۰ ۱۰۳۵۹۶ ۱۲۱۰۴۰ ۱۳۹۹۰۸ ۱۵۳۷۹۲ ۱۶۰۵۵۶ F ۴۹۸۴ ۹۹۶۸ ۱۷۴۴۴ ۲۴۵۶۴ ۳۵۹۵۶ ۵۲۶۸۸ ۷۲۶۲۴ ۸۷۹۳۲ ۹۸۲۵۶ ۱۱۲۱۴۰ ۱۲۴۲۴۴ F
۴۹۸۴ ۱۰۳۲۴ ۱۷۴۴۴ ۲۵۶۳۲ ۴۴۱۴۴ ۶۰۸۷۶ ۸۷۹۳۲ ۱۰۵۳۷۶ ۱۱۰۳۶۰ ۱۲۴۲۴۴ ۱۳۶۳۴۸ G ۴۶۲۸ ۹۲۵۶ ۱۶۳۷۶ ۲۲۷۸۴ ۳۴۵۳۲ ۴۴۵۰۰ ۶۴۷۹۲ ۷۴۴۰۴ ۸۷۹۳۲ ۹۶۸۳۲ ۱۰۵۳۷۶ G
۴۹۸۴ ۹۶۱۲ ۱۶۷۳۲ ۲۳۸۵۲ ۳۹۱۶۰ ۵۳۷۵۶ ۷۴۴۰۴ ۸۷۹۳۲ ۹۵۰۵۲ ۱۰۳۵۹۶ ۱۱۲۱۴۰ H ۴۶۲۸ ۸۹۰۰ ۱۵۳۰۸ ۲۰۶۴۸ ۳۱۶۸۴ ۳۷۷۳۶ ۴۹۸۴۰ ۶۲۳۰۰ ۷۲۶۲۴ ۷۹۳۸۸ ۸۲۹۴۸ H
۴۹۸۴ ۹۲۵۶ ۱۵۶۶۴ ۲۱۷۱۶ ۳۴۵۳۲ ۴۶۲۸۰ ۵۹۸۰۸ ۶۳۷۲۴ ۶۸۳۵۲ ۷۴۴۰۴ ۷۷۹۶۴ I ۴۶۲۸ ۸۵۴۴ ۱۴۲۴۰ ۱۸۵۱۲ ۲۷۷۶۸ ۳۴۱۷۶ ۴۰۹۴۰ ۴۹۸۴۰ ۵۵۱۸۰ ۵۸۷۴۰ ۶۲۳۰۰ I
۴۶۲۸ ۸۵۴۴ ۱۴۵۹۶ ۱۹۹۳۶ ۲۹۹۰۴ ۳۷۷۳۶ ۴۵۹۲۴ ۴۹۴۸۴ ۵۲۶۸۸ ۵۶۲۴۸ ۵۹۸۰۸ J ۴۲۷۲ ۸۱۸۸ ۱۳۱۷۲ ۱۷۰۸۸ ۲۳۴۹۶ ۲۷۴۱۲ ۳۳۴۶۴ ۳۷۰۲۴ ۴۰۵۸۴ ۴۴۱۴۴ ۴۵۵۶۸ J
۴۶۲۸ ۸۱۸۸ ۱۲۴۶۰ ۱۷۴۴۴ ۲۵۶۳۲ ۲۹۱۹۲ ۳۴۸۸۸ ۳۸۰۹۲ ۴۱۲۹۶ ۴۳۷۸۸ ۴۶۶۳۶ K ۴۲۷۲ ۷۸۳۲ ۱۱۳۹۲ ۱۴۵۹۶ ۱۹۲۲۴ ۲۳۱۴۰ ۲۷۰۵۶ ۲۹۹۰۴ ۳۲۷۵۲ ۳۴۱۷۶ ۳۵۶۰۰ K
۴۲۷۲ ۷۸۳۲ ۱۱۰۳۶ ۱۴۲۴۰ ۱۹۲۲۴ ۲۲۴۲۸ ۲۶۷۰۰ ۲۷۷۶۸ ۲۸۸۳۶ ۲۹۹۰۴ ۳۱۳۲۸ L ۳۹۱۶ ۷۱۲۰ ۹۹۶۸ ۱۱۷۴۸ ۱۴۵۹۶ ۱۶۳۷۶ ۱۸۵۱۲ ۱۹۹۳۶ ۲۱۷۱۶ ۲۲۷۸۴ ۲۵۹۸۸ L
۳۹۱۶ ۶۷۶۴ ۸۹۰۰ ۱۲۱۰۴ ۱۶۰۲۰ ۱۸۱۵۶ ۲۰۶۴۸ ۲۱۳۶۰ ۲۲۷۸۴ ۲۴۲۰۸ ۲۵۹۸۸ M ۳۵۶۰ ۶۴۰۸ ۸۱۸۸ ۱۰۳۲۴ ۱۲۴۶۰ ۱۴۲۴۰ ۱۶۰۲۰ ۱۷۴۴۴ ۱۸۵۱۲ ۱۹۵۸۰ ۲۰۶۴۸ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۱۸۸ ۱۷۴۴۴ ۳۰۹۷۲ ۵۰۵۵۲ ۱۱۲۱۴۰ ۱۶۹۱۰۰ ۲۷۲۶۹۶ ۳۳۴۹۹۶ ۳۹۳۷۳۶ ۴۳۵۰۳۲ ۶۰۷۶۹۲ D ۷۱۲۰ ۱۳۵۲۸ ۲۴۲۰۸ ۳۲۰۴۰ ۶۳۳۶۸ ۱۰۰۷۴۸ ۱۶۵۱۸۴ ۲۱۱۴۶۴ ۲۳۰۳۳۲ ۲۵۰۹۸۰ ۳۴۷۸۱۲ D
۷۴۷۶ ۱۶۳۷۶ ۲۹۱۹۲ ۴۶۹۹۲ ۱۰۸۹۳۶ ۱۵۷۳۵۲ ۲۵۵۶۰۸ ۳۰۴۰۲۴ ۳۳۴۹۹۶ ۳۹۳۷۳۶ ۴۳۵۰۳۲ E ۶۴۰۸ ۱۲۸۱۶ ۲۲۴۲۸ ۳۰۶۱۶ ۶۱۵۸۸ ۹۷۵۴۴ ۱۵۴۸۶۰ ۱۹۲۵۹۶ ۲۱۶۴۴۸ ۲۳۰۳۳۲ ۲۵۰۹۸۰ E
۷۱۲۰ ۱۵۶۶۴ ۲۷۷۶۸ ۴۵۲۱۲ ۱۰۳۵۹۶ ۱۴۵۲۴۸ ۲۲۱۰۷۶ ۲۵۹۱۶۸ ۳۰۴۰۲۴ ۳۲۶۴۵۲ ۳۵۹۲۰۴ F ۵۶۹۶ ۱۲۱۰۴ ۲۰۶۴۸ ۲۹۱۹۲ ۵۸۰۲۸ ۸۸۶۴۴ ۱۳۲۴۳۲ ۱۶۶۹۶۴ ۱۸۹۰۳۶ ۲۰۲۵۶۴ ۲۲۰۰۰۸ F
۶۷۶۴ ۱۴۵۹۶ ۲۶۳۴۴ ۴۳۷۸۸ ۹۸۶۱۲ ۱۳۱۳۶۴ ۱۹۳۳۰۸ ۲۲۲۸۵۶ ۲۴۱۷۲۴ ۲۶۲۳۷۲ ۲۷۹۸۱۶ G ۵۶۹۶ ۱۱۳۹۲ ۱۹۲۲۴ ۲۷۷۶۸ ۵۴۴۶۸ ۷۸۳۲۰ ۱۰۸۲۲۴ ۱۳۲۴۳۲ ۱۵۰۹۴۴ ۱۶۱۲۶۸ ۱۷۸۳۵۶ G
۶۴۰۸ ۱۳۸۸۴ ۲۵۲۷۶ ۳۹۸۷۲ ۸۶۵۰۸ ۱۱۰۷۱۶ ۱۵۰۹۴۴ ۱۸۰۱۳۶ ۱۹۶۵۱۲ ۲۱۱۱۰۸ ۲۲۶۷۷۲ H ۵۳۴۰ ۱۰۶۸۰ ۱۸۱۵۶ ۲۵۹۸۸ ۴۷۷۰۴ ۶۷۹۹۶ ۹۲۵۶۰ ۱۰۸۲۲۴ ۱۱۹۹۷۲ ۱۳۳۵۰۰ ۱۴۳۸۲۴ H
۶۰۵۲ ۱۳۱۷۲ ۲۴۲۰۸ ۳۴۵۳۲ ۷۶۱۸۴ ۹۶۸۳۲ ۱۲۴۲۴۴ ۱۳۴۵۶۸ ۱۵۲۳۶۸ ۱۶۱۲۶۸ ۱۷۰۸۸۰ I ۵۳۴۰ ۹۹۶۸ ۱۷۴۴۴ ۲۳۸۵۲ ۴۰۹۴۰ ۵۳۷۵۶ ۷۳۶۹۲ ۸۱۱۶۸ ۹۱۴۹۲ ۹۸۲۵۶ ۱۰۵۳۷۶ I
۶۰۵۲ ۱۲۴۶۰ ۲۲۴۲۸ ۳۰۹۷۲ ۶۴۰۸۰ ۸۱۱۶۸ ۱۰۰۰۳۶ ۱۰۸۹۳۶ ۱۱۹۲۶۰ ۱۲۶۰۲۴ ۱۳۲۷۸۸ J ۴۹۸۴ ۹۶۱۲ ۱۶۰۲۰ ۲۱۷۱۶ ۳۷۳۸۰ ۴۸۷۷۲ ۵۸۰۲۸ ۶۱۵۸۸ ۶۸۳۵۲ ۷۱۹۱۲ ۷۵۱۱۶ J
۵۶۹۶ ۱۱۷۴۸ ۲۰۶۴۸ ۲۹۱۹۲ ۵۵۱۸۰ ۶۵۵۰۴ ۷۵۸۲۸ ۸۴۷۲۸ ۸۷۹۳۲ ۹۵۰۵۲ ۱۰۰۰۳۶ K ۴۹۸۴ ۹۲۵۶ ۱۴۵۹۶ ۱۸۸۶۸ ۳۰۲۶۰ ۳۵۶۰۰ ۴۴۸۵۶ ۴۸۴۱۶ ۵۳۴۰۰ ۵۶۹۶۰ ۵۸۷۴۰ K
۵۶۹۶ ۱۱۰۳۶ ۱۷۴۴۴ ۲۵۹۸۸ ۳۷۳۸۰ ۴۸۰۶۰ ۵۵۱۸۰ ۶۲۳۰۰ ۶۵۵۰۴ ۶۷۲۸۴ ۷۰۸۴۴ L ۴۶۲۸ ۸۹۰۰ ۱۲۸۱۶ ۱۵۶۶۴ ۲۲۴۲۸ ۲۷۴۱۲ ۳۲۳۹۶ ۳۳۴۶۴ ۳۴۸۸۸ ۳۷۰۲۴ ۳۹۸۷۲ L
۵۳۴۰ ۱۰۳۲۴ ۱۴۹۵۲ ۲۲۴۲۸ ۳۲۳۹۶ ۳۹۱۶۰ ۴۶۲۸۰ ۴۸۷۷۲ ۵۱۹۷۶ ۵۵۱۸۰ ۵۶۹۶۰ M ۴۲۷۲ ۷۴۷۶ ۱۰۳۲۴ ۱۳۸۸۴ ۱۹۵۸۰ ۲۲۴۲۸ ۲۶۳۴۴ ۲۷۷۶۸ ۲۹۱۹۲ ۳۱۳۲۸ ۳۳۱۰۸ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.