موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۱۱۶۰۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۳۳۶۴ ۴۲۹۲ ۴۷۵۶ ۴۹۸۸ ۶۲۶۴ ۷۴۲۴ ۹۱۶۴ ۹۷۴۴ D-F ۳۱۳۲ ۳۷۱۲ ۴۲۹۲ ۴۵۲۴ ۵۶۸۴ ۶۷۲۸ ۸۲۳۶ ۸۹۳۲ D-F
۳۱۳۲ ۳۹۴۴ ۴۵۲۴ ۴۷۵۶ ۵۶۸۴ ۶۶۱۲ ۷۸۸۸ ۸۷۰۰ G-H ۲۹۰۰ ۳۵۹۶ ۳۹۴۴ ۴۲۹۲ ۵۲۲۰ ۵۹۱۶ ۷۳۰۸ ۷۸۸۸ G-H
۲۹۰۰ ۳۵۹۶ ۴۴۰۸ ۴۶۴۰ ۵۳۳۶ ۶۱۴۸ ۶۸۴۴ ۷۳۰۸ I-J ۲۶۶۸ ۳۳۶۴ ۳۷۱۲ ۳۹۴۴ ۴۸۷۲ ۵۴۵۲ ۶۲۶۴ ۶۷۲۸ I-J
۱۷۴۰ ۲۳۲۰ ۲۹۰۰ ۳۴۸۰ ۳۷۱۲ ۴۲۹۲ ۴۶۴۰ ۵۱۰۴ K-L ۱۶۲۴ ۲۰۸۸ ۲۶۶۸ ۳۱۳۲ ۳۴۸۰ ۴۰۶۰ ۴۲۹۲ ۴۷۵۶ K-L
۱۱۶۰ ۱۵۰۸ ۱۷۴۰ ۱۹۷۲ ۲۳۲۰ ۲۵۵۲ ۳۱۳۲ ۳۷۱۲ M-N ۱۰۴۴ ۱۳۹۲ ۱۶۲۴ ۱۸۵۶ ۲۰۸۸ ۲۴۳۶ ۲۹۰۰ ۳۴۸۰ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۴۴۰۸ ۵۱۰۴ ۶۴۹۶ ۷۸۸۸ ۸۷۰۰ ۹۹۷۶ ۱۲۷۶۰ ۱۳۵۷۲ D-F ۴۰۶۰ ۴۷۵۶ ۵۹۱۶ ۶۸۴۴ ۷۳۰۸ ۸۸۱۶ ۱۰۲۰۸ ۱۰۷۸۸ D-F
۳۹۴۴ ۴۵۲۴ ۵۶۸۴ ۶۸۴۴ ۷۷۷۲ ۸۸۱۶ ۱۱۰۲۰ ۱۱۸۳۲ G-H ۳۷۱۲ ۴۴۰۸ ۵۲۲۰ ۶۳۸۰ ۶۷۲۸ ۷۸۸۸ ۹۱۶۴ ۹۷۴۴ G-H
۳۷۱۲ ۴۴۰۸ ۵۳۳۶ ۶۱۴۸ ۶۹۶۰ ۷۷۷۲ ۹۶۲۸ ۱۰۲۰۸ I-J ۳۴۸۰ ۴۰۶۰ ۴۹۸۸ ۵۹۱۶ ۶۲۶۴ ۷۰۷۶ ۷۸۸۸ ۸۳۵۲ I-J
۲۶۶۸ ۳۱۳۲ ۳۸۲۸ ۴۵۲۴ ۵۴۵۲ ۵۹۱۶ ۷۷۷۲ ۸۲۳۶ K-L ۲۳۲۰ ۳۰۱۶ ۳۴۸۰ ۳۹۴۴ ۴۷۵۶ ۵۴۵۲ ۶۳۸۰ ۶۷۲۸ K-L
۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۶۶۸ ۳۲۴۸ ۳۷۱۲ ۴۱۷۶ ۴۶۴۰ ۵۳۳۶ M-N ۱۵۰۸ ۱۹۷۲ ۲۳۲۰ ۳۰۱۶ ۳۲۴۸ ۳۷۱۲ ۴۲۹۲ ۴۶۴۰ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۷۳۰۸ ۸۷۰۰ ۱۰۷۸۸ ۱۱۹۴۸ ۱۷۴۰۰ ۱۹۷۲۰ D-F ۴۲۹۲ ۵۱۰۴ ۶۳۸۰ ۷۶۵۶ ۹۱۶۴ ۱۰۵۵۶ ۱۴۳۸۴ ۱۶۵۸۸ D-F
۴۲۹۲ ۴۹۸۸ ۶۴۹۶ ۷۸۸۸ ۹۶۲۸ ۱۰۷۸۸ ۱۵۰۸۰ ۱۷۴۰۰ G-H ۳۹۴۴ ۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۶۸۴۴ ۸۴۶۸ ۹۳۹۶ ۱۲۷۶۰ ۱۴۸۴۸ G-H
۳۸۲۸ ۴۴۰۸ ۵۳۳۶ ۶۷۲۸ ۷۸۸۸ ۹۰۴۸ ۱۲۱۸۰ ۱۳۹۲۰ I-J ۳۵۹۶ ۴۱۷۶ ۵۲۲۰ ۵۹۱۶ ۷۳۰۸ ۸۳۵۲ ۱۰۵۵۶ ۱۱۶۰۰ I-J
۲۷۸۴ ۳۴۸۰ ۴۵۲۴ ۶۰۳۲ ۶۷۲۸ ۷۵۴۰ ۹۸۶۰ ۱۱۰۲۰ K-L ۲۶۶۸ ۳۲۴۸ ۴۱۷۶ ۴۷۵۶ ۵۵۶۸ ۶۴۹۶ ۷۷۷۲ ۹۱۶۴ K-L
۲۰۸۸ ۲۵۵۲ ۳۴۸۰ ۴۹۸۸ ۵۵۶۸ ۶۴۹۶ ۸۳۵۲ ۹۳۹۶ M-N ۱۸۵۶ ۲۲۰۴ ۲۹۰۰ ۳۹۴۴ ۴۴۰۸ ۵۵۶۸ ۶۳۸۰ ۷۷۷۲ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۹۲۸۰ ۱۳۹۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۵۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۴۸۰۰ ۳۷۱۲۰ ۳۹۴۴۰ ۴۴۰۸۰ ۵۳۳۶۰ D ۸۱۲۰ ۱۲۷۶۰ ۱۷۴۰۰ ۱۹۷۲۰ ۲۳۲۰۰ ۲۶۶۸۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۵۹۶۰ ۴۶۴۰۰ D
۸۱۲۰ ۱۲۷۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۲۴۸۰ ۳۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰ ۳۹۴۴۰ ۴۴۰۸۰ E ۶۹۶۰ ۱۱۶۰۰ ۱۶۲۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۲۰۴۰ ۲۵۵۲۰ ۲۷۸۴۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۲۴۸۰ ۳۴۸۰۰ E
۸۱۲۰ ۱۲۷۶۰ ۱۸۵۶۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۶۶۸۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۷۱۲۰ ۳۹۴۴۰ F ۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۵۰۸۰ ۱۷۴۰۰ ۲۰۸۸۰ ۲۴۳۶۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ F
۶۹۶۰ ۱۱۶۰۰ ۱۷۴۰۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۵۵۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۲۴۸۰ ۳۳۶۴۰ ۳۵۹۶۰ ۳۷۱۲۰ G ۵۸۰۰ ۹۲۸۰ ۱۳۹۲۰ ۱۶۲۴۰ ۱۹۷۲۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ G
۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۶۲۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۰۸۸۰ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ ۳۲۴۸۰ ۳۳۶۴۰ H ۵۸۰۰ ۹۲۸۰ ۱۲۷۶۰ ۱۵۰۸۰ ۱۸۵۶۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ H
۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۵۰۸۰ ۱۷۴۰۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ I ۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۷۴۰۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ I
۵۸۰۰ ۹۲۸۰ ۱۳۹۲۰ ۱۶۲۴۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ J ۴۶۴۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ J
۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ K ۴۶۴۰ ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ K
۴۶۴۰ ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ L ۳۴۸۰ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ L
۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ M ۳۴۸۰ ۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۵۰۸۰ ۲۳۲۰۰ ۳۴۸۰۰ ۳۹۴۴۰ ۴۴۰۸۰ ۵۳۳۶۰ ۶۳۸۰۰ ۶۹۶۰۰ ۷۴۲۴۰ ۸۱۲۰۰ ۱۰۰۹۲۰ D ۱۲۷۶۰ ۱۸۵۶۰ ۲۵۵۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۳۶۴۰ ۴۱۷۶۰ ۴۹۸۸۰ ۵۳۳۶۰ ۵۹۱۶۰ ۶۳۸۰۰ ۸۱۲۰۰ D
۱۳۹۲۰ ۲۲۰۴۰ ۳۳۶۴۰ ۳۷۱۲۰ ۴۱۷۶۰ ۵۱۰۴۰ ۶۰۳۲۰ ۶۶۱۲۰ ۷۰۷۶۰ ۷۵۴۰۰ ۸۱۲۰۰ E ۱۱۶۰۰ ۱۷۴۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۹۰۰۰ ۳۱۳۲۰ ۳۹۴۴۰ ۴۶۴۰۰ ۴۹۸۸۰ ۵۳۳۶۰ ۵۸۰۰۰ ۶۳۸۰۰ E
۱۳۹۲۰ ۲۰۸۸۰ ۳۱۳۲۰ ۳۴۸۰۰ ۳۹۴۴۰ ۴۸۷۲۰ ۵۸۰۰۰ ۶۱۴۸۰ ۶۴۹۶۰ ۶۹۶۰۰ ۷۳۰۸۰ F ۱۱۶۰۰ ۱۶۲۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ ۳۷۱۲۰ ۴۴۰۸۰ ۴۷۵۶۰ ۵۱۰۴۰ ۵۳۳۶۰ ۵۵۶۸۰ F
۱۲۷۶۰ ۱۹۷۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۳۶۴۰ ۳۷۱۲۰ ۴۶۴۰۰ ۵۳۳۶۰ ۵۶۸۴۰ ۵۹۱۶۰ ۶۱۴۸۰ ۶۷۲۸۰ G ۱۰۴۴۰ ۱۵۰۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۶۶۸۰ ۲۹۰۰۰ ۳۵۹۶۰ ۴۱۷۶۰ ۴۴۰۸۰ ۴۵۲۴۰ ۴۷۵۶۰ ۴۹۸۸۰ G
۱۱۶۰۰ ۱۸۵۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۱۳۲۰ ۳۴۸۰۰ ۴۲۹۲۰ ۴۸۷۲۰ ۵۱۰۴۰ ۵۳۳۶۰ ۵۵۶۸۰ ۶۱۴۸۰ H ۹۲۸۰ ۱۳۹۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۵۵۲۰ ۲۷۸۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۲۹۲۰ ۴۵۲۴۰ H
۱۱۶۰۰ ۱۷۴۰۰ ۲۵۵۲۰ ۲۹۰۰۰ ۳۲۴۸۰ ۳۸۲۸۰ ۴۲۹۲۰ ۴۴۰۸۰ ۴۵۲۴۰ ۴۷۵۶۰ ۵۲۲۰۰ I ۹۲۸۰ ۱۲۷۶۰ ۱۸۵۶۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۲۴۸۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰ ۳۹۴۴۰ I
۱۰۴۴۰ ۱۶۲۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۶۶۸۰ ۲۹۰۰۰ ۳۲۴۸۰ ۳۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰ ۳۷۱۲۰ ۳۹۴۴۰ ۴۲۹۲۰ J ۸۱۲۰ ۱۲۷۶۰ ۱۷۴۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ J
۹۲۸۰ ۱۵۰۸۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۴۳۶۰ ۲۶۶۸۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۷۱۲۰ K ۸۱۲۰ ۱۱۶۰۰ ۱۵۰۸۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ K
۸۱۲۰ ۱۲۷۶۰ ۱۶۲۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۲۰۴۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ L ۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۵۰۸۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ L
۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۳۹۲۰ ۱۶۲۴۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ M ۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۹۷۲۰ ۳۱۳۲۰ ۵۴۵۲۰ ۶۷۲۸۰ ۸۰۰۴۰ ۹۸۶۰۰ ۱۲۵۲۸۰ ۱۴۱۵۲۰ ۱۶۳۵۶۰ ۱۸۴۴۴۰ ۲۳۴۳۲۰ D ۱۷۴۰۰ ۲۵۵۲۰ ۴۴۰۸۰ ۵۴۵۲۰ ۶۶۱۲۰ ۷۵۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۱۳۶۸۰ ۱۳۲۲۴۰ ۱۵۸۹۲۰ D
۱۸۵۶۰ ۳۰۱۶۰ ۵۲۲۰۰ ۶۴۹۶۰ ۷۶۵۶۰ ۹۳۹۶۰ ۱۱۱۳۶۰ ۱۲۵۲۸۰ ۱۳۵۷۲۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۷۶۳۲۰ E ۱۶۲۴۰ ۲۴۳۶۰ ۴۲۹۲۰ ۵۱۰۴۰ ۶۲۶۴۰ ۷۰۷۶۰ ۸۲۳۶۰ ۸۹۳۲۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۳۲۲۴۰ E
۱۷۴۰۰ ۲۹۰۰۰ ۵۱۰۴۰ ۶۲۶۴۰ ۷۳۰۸۰ ۹۰۴۸۰ ۱۰۲۰۸۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۴۱۲۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۵۰۸۰۰ F ۱۶۲۴۰ ۲۳۲۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۸۷۲۰ ۵۸۰۰۰ ۶۷۲۸۰ ۷۷۷۲۰ ۸۳۵۲۰ ۹۲۸۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۴۸۴۰ F
۱۶۲۴۰ ۲۷۸۴۰ ۴۸۷۲۰ ۶۰۳۲۰ ۶۸۴۴۰ ۸۴۶۸۰ ۹۳۹۶۰ ۱۰۲۰۸۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۸۳۲۰ ۱۲۴۱۲۰ G ۱۵۰۸۰ ۲۲۰۴۰ ۳۹۴۴۰ ۴۶۴۰۰ ۵۴۵۲۰ ۶۳۸۰۰ ۷۱۹۲۰ ۷۷۷۲۰ ۸۳۵۲۰ ۹۲۸۰۰ ۱۰۲۰۸۰ G
۱۶۲۴۰ ۲۶۶۸۰ ۴۶۴۰۰ ۵۶۸۴۰ ۶۴۹۶۰ ۷۷۷۲۰ ۸۵۸۴۰ ۹۰۴۸۰ ۹۳۹۶۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ H ۱۵۰۸۰ ۲۰۸۸۰ ۳۷۱۲۰ ۴۲۹۲۰ ۵۱۰۴۰ ۶۰۳۲۰ ۶۷۲۸۰ ۷۱۹۲۰ ۷۶۵۶۰ ۸۱۲۰۰ ۹۰۴۸۰ H
۱۵۰۸۰ ۲۵۵۲۰ ۴۱۷۶۰ ۵۳۳۶۰ ۶۰۳۲۰ ۷۰۷۶۰ ۷۵۴۰۰ ۷۷۷۲۰ ۸۰۰۴۰ ۸۳۵۲۰ ۸۸۱۶۰ I ۱۳۹۲۰ ۱۹۷۲۰ ۳۴۸۰۰ ۳۹۴۴۰ ۴۸۷۲۰ ۵۵۶۸۰ ۵۹۱۶۰ ۶۲۶۴۰ ۶۶۱۲۰ ۶۹۶۰۰ ۷۶۵۶۰ I
۱۵۰۸۰ ۲۳۲۰۰ ۳۷۱۲۰ ۴۷۵۶۰ ۵۴۵۲۰ ۶۰۳۲۰ ۶۴۹۶۰ ۶۷۲۸۰ ۶۸۴۴۰ ۶۹۶۰۰ ۷۱۹۲۰ J ۱۲۷۶۰ ۱۸۵۶۰ ۳۰۱۶۰ ۳۴۸۰۰ ۴۲۹۲۰ ۴۷۵۶۰ ۴۹۸۸۰ ۵۲۲۰۰ ۵۴۵۲۰ ۵۶۸۴۰ ۶۰۳۲۰ J
۱۳۹۲۰ ۲۰۸۸۰ ۳۴۸۰۰ ۴۰۶۰۰ ۴۴۰۸۰ ۴۸۷۲۰ ۵۱۰۴۰ ۵۳۳۶۰ ۵۵۶۸۰ ۵۸۰۰۰ ۶۰۳۲۰ K ۱۱۶۰۰ ۱۷۴۰۰ ۲۶۶۸۰ ۳۰۱۶۰ ۳۵۹۶۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۲۹۲۰ ۴۵۲۴۰ ۴۷۵۶۰ ۴۹۸۸۰ K
۱۲۷۶۰ ۱۹۷۲۰ ۳۲۴۸۰ ۳۷۱۲۰ ۳۹۴۴۰ ۴۲۹۲۰ ۴۶۴۰۰ ۴۸۷۲۰ ۵۱۰۴۰ ۵۲۲۰۰ ۵۴۵۲۰ L ۱۰۴۴۰ ۱۶۲۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۶۶۸۰ ۳۱۳۲۰ ۳۴۸۰۰ ۳۷۱۲۰ ۳۹۴۴۰ ۴۰۶۰۰ ۴۲۹۲۰ ۴۴۰۸۰ L
۱۲۷۶۰ ۱۸۵۶۰ ۲۹۰۰۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۲۹۲۰ ۴۴۰۸۰ ۴۶۴۰۰ ۴۸۷۲۰ M ۹۲۸۰ ۱۳۹۲۰ ۱۹۷۲۰ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۷۱۲۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۲۰۴۰ ۳۸۲۸۰ ۷۴۲۴۰ ۹۳۹۶۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۲۲۶۲۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۴۰۰۲۰۰ ۵۱۰۴۰۰ D ۲۰۸۸۰ ۳۵۹۶۰ ۶۲۶۴۰ ۸۱۲۰۰ ۱۰۲۰۸۰ ۱۲۵۲۸۰ ۱۶۴۷۲۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۰۶۴۸۰ ۲۴۱۲۸۰ ۳۰۷۴۰۰ D
۲۰۸۸۰ ۳۷۱۲۰ ۷۱۹۲۰ ۹۰۴۸۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۲۹۵۸۰۰ ۳۳۶۴۰۰ ۳۷۱۲۰۰ E ۱۹۷۲۰ ۳۴۸۰۰ ۵۹۱۶۰ ۷۸۸۸۰ ۹۸۶۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۵۱۹۶۰ ۱۷۲۸۴۰ ۱۸۴۴۴۰ ۲۱۵۷۶۰ ۲۴۱۲۸۰ E
۱۹۷۲۰ ۳۵۹۶۰ ۶۹۶۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۲۲۰۴۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۲۴۸۰۰ F ۱۸۵۶۰ ۳۳۶۴۰ ۵۸۰۰۰ ۷۵۴۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۳۶۸۸۰ ۱۵۱۹۶۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۸۷۹۲۰ ۲۱۱۱۲۰ F
۱۸۵۶۰ ۳۴۸۰۰ ۶۷۲۸۰ ۸۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۶۱۰۰۰ G ۱۸۵۶۰ ۳۲۴۸۰ ۵۶۸۴۰ ۷۴۲۴۰ ۸۷۰۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۵۲۸۰ ۱۳۲۲۴۰ ۱۴۱۵۲۰ ۱۵۷۷۶۰ ۱۶۸۲۰۰ G
۱۸۵۶۰ ۳۳۶۴۰ ۶۳۸۰۰ ۷۵۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۱۹۷۲۰۰ H ۱۸۵۶۰ ۳۱۳۲۰ ۵۴۵۲۰ ۶۹۶۰۰ ۸۲۳۶۰ ۱۰۰۹۲۰ ۱۰۹۰۴۰ ۱۱۳۶۸۰ ۱۱۹۴۸۰ ۱۲۹۹۲۰ ۱۳۴۵۶۰ H
۱۸۵۶۰ ۳۱۳۲۰ ۵۹۱۶۰ ۶۹۶۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۲۹۹۲۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۵۰۸۰۰ I ۱۷۴۰۰ ۲۹۰۰۰ ۴۹۸۸۰ ۶۳۸۰۰ ۷۴۲۴۰ ۸۷۰۰۰ ۹۱۶۴۰ ۹۵۱۲۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۰۹۰۴۰ I
۱۷۴۰۰ ۲۷۸۴۰ ۵۴۵۲۰ ۶۳۸۰۰ ۸۱۲۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۱۸۰۰ J ۱۷۴۰۰ ۲۶۶۸۰ ۴۴۰۸۰ ۵۵۶۸۰ ۶۴۹۶۰ ۷۱۹۲۰ ۷۶۵۶۰ ۸۱۲۰۰ ۸۳۵۲۰ ۸۵۸۴۰ ۹۱۶۴۰ J
۱۷۴۰۰ ۲۶۶۸۰ ۴۸۷۲۰ ۵۸۰۰۰ ۶۹۶۰۰ ۷۵۴۰۰ ۸۱۲۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۰۲۰۸۰ ۱۱۰۲۰۰ K ۱۶۲۴۰ ۲۳۲۰۰ ۴۰۶۰۰ ۴۸۷۲۰ ۵۵۶۸۰ ۶۰۳۲۰ ۶۳۸۰۰ ۶۷۲۸۰ ۷۱۹۲۰ ۷۴۲۴۰ ۷۷۷۲۰ K
۱۶۲۴۰ ۲۵۵۲۰ ۴۲۹۲۰ ۵۲۲۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۳۸۰۰ ۶۹۶۰۰ ۷۵۴۰۰ ۸۱۲۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۲۸۰۰ L ۱۵۰۸۰ ۲۲۰۴۰ ۳۷۱۲۰ ۴۴۰۸۰ ۴۷۵۶۰ ۵۱۰۴۰ ۵۳۳۶۰ ۵۶۸۴۰ ۶۱۴۸۰ ۶۳۸۰۰ ۶۶۱۲۰ L
۱۶۲۴۰ ۲۴۳۶۰ ۳۴۸۰۰ ۴۵۲۴۰ ۵۳۳۶۰ ۵۸۰۰۰ ۶۳۸۰۰ ۶۹۶۰۰ ۷۳۰۸۰ ۷۶۵۶۰ ۸۰۰۴۰ M ۱۵۰۸۰ ۲۰۸۸۰ ۳۲۴۸۰ ۳۸۲۸۰ ۴۱۷۶۰ ۴۴۰۸۰ ۴۶۴۰۰ ۴۸۷۲۰ ۵۱۰۴۰ ۵۳۳۶۰ ۵۵۶۸۰ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۶۶۸۰ ۵۱۰۴۰ ۹۸۶۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۲۲۰۴۰۰ ۳۱۹۰۰۰ ۴۷۵۶۰۰ ۶۱۴۸۰۰ ۷۳۰۸۰۰ ۸۱۲۰۰۰ ۱۱۳۶۸۰۰ D ۲۴۳۶۰ ۴۵۲۴۰ ۸۹۳۲۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۸۲۱۲۰ ۲۶۱۰۰۰ ۳۸۲۸۰۰ ۴۹۸۸۰۰ ۵۸۰۰۰۰ ۶۸۴۴۰۰ ۹۳۹۶۰۰ D
۲۵۵۲۰ ۴۸۷۲۰ ۹۲۸۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۴۵۲۴۰۰ ۵۵۶۸۰۰ ۶۳۲۲۰۰ ۷۲۵۰۰۰ ۸۰۰۴۰۰ E ۲۳۲۰۰ ۴۲۹۲۰ ۸۳۵۲۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۷۶۳۲۰ ۲۳۷۸۰۰ ۳۴۲۲۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۴۸۷۲۰۰ ۵۸۰۰۰۰ ۶۳۲۲۰۰ E
۲۴۳۶۰ ۴۶۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۸۴۲۰۰ ۴۱۱۸۰۰ ۴۹۳۰۰۰ ۵۵۱۰۰۰ ۶۲۰۶۰۰ ۷۱۳۴۰۰ F ۲۲۰۴۰ ۴۱۷۶۰ ۷۷۷۲۰ ۹۸۶۰۰ ۱۷۰۵۲۰ ۲۱۴۶۰۰ ۳۱۳۲۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۴۹۳۰۰۰ ۵۴۵۲۰۰ F
۲۳۲۰۰ ۴۴۰۸۰ ۸۱۲۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۴۴۰۸۰۰ ۴۸۱۴۰۰ ۵۳۹۴۰۰ G ۲۰۸۸۰ ۳۹۴۴۰ ۷۵۴۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۵۳۱۲۰ ۱۹۷۲۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۳۰۷۴۰۰ ۳۴۲۲۰۰ ۳۷۷۰۰۰ ۴۲۳۴۰۰ G
۲۲۰۴۰ ۴۱۷۶۰ ۷۵۴۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۴۲۲۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۳۸۲۸۰۰ ۴۰۶۰۰۰ H ۱۹۷۲۰ ۳۷۱۲۰ ۷۳۰۸۰ ۸۷۰۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۲۵۵۲۰۰ ۲۷۲۶۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۱۳۲۰۰ H
۲۰۸۸۰ ۳۹۴۴۰ ۶۹۶۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۲۰۴۰۰ ۲۵۵۲۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۲۸۴۲۰۰ ۳۰۱۶۰۰ I ۱۹۷۲۰ ۳۴۸۰۰ ۶۸۴۴۰ ۸۱۲۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۲۲۶۲۰۰ ۲۳۷۸۰۰ I
۱۹۷۲۰ ۳۷۱۲۰ ۶۳۸۰۰ ۸۱۲۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۴۳۶۰۰ J ۱۸۵۶۰ ۳۲۴۸۰ ۶۱۴۸۰ ۷۵۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۱۷۴۰۰۰ ۱۸۵۶۰۰ J
۱۹۷۲۰ ۳۴۸۰۰ ۵۸۰۰۰ ۷۵۴۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۱۹۲۵۶۰ ۲۰۳۰۰۰ K ۱۸۵۶۰ ۳۱۳۲۰ ۵۴۵۲۰ ۶۹۶۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۵۶۶۰۰ K
۱۸۵۶۰ ۳۲۴۸۰ ۵۲۲۰۰ ۶۹۶۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۵۰۸۰۰ L ۱۷۴۰۰ ۳۰۱۶۰ ۴۷۵۶۰ ۵۸۰۰۰ ۷۵۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۱۸۰۰ L
۱۸۵۶۰ ۳۱۳۲۰ ۴۰۶۰۰ ۵۸۰۰۰ ۷۵۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ M ۱۷۴۰۰ ۲۹۰۰۰ ۳۸۲۸۰ ۵۲۲۰۰ ۶۳۸۰۰ ۷۵۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۰۹۲۰ ۱۰۴۴۰۰ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۳۶۴۰ ۶۲۶۴۰ ۱۲۱۸۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۶۵۵۴۰۰ ۱۰۳۲۴۰۰ ۱۲۹۹۲۰۰ ۱۴۹۶۴۰۰ ۱۶۸۲۰۰۰ ۲۳۴۳۲۰۰ D ۲۹۰۰۰ ۵۴۵۲۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۳۳۴۰۰ ۲۸۴۲۰۰ ۴۲۳۴۰۰ ۶۶۷۰۰۰ ۸۷۰۰۰۰ ۹۹۷۶۰۰ ۱۱۴۲۶۰۰ ۱۵۰۸۰۰۰ D
۳۱۳۲۰ ۶۰۳۲۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۴۱۱۸۰۰ ۶۰۳۲۰۰ ۹۳۹۶۰۰ ۱۱۸۳۲۰۰ ۱۳۴۵۶۰۰ ۱۴۷۳۲۰۰ ۱۶۸۲۰۰۰ E ۲۷۸۴۰ ۵۲۲۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۲۷۲۶۰۰ ۳۹۴۴۰۰ ۶۰۳۲۰۰ ۷۷۷۲۰۰ ۸۷۰۰۰۰ ۹۵۱۲۰۰ ۱۰۷۸۸۰۰ E
۳۰۱۶۰ ۵۸۰۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۳۸۸۶۰۰ ۵۵۶۸۰۰ ۸۱۲۰۰۰ ۱۰۴۴۰۰۰ ۱۱۸۳۲۰۰ ۱۳۲۲۴۰۰ ۱۴۳۸۴۰۰ F ۲۶۶۸۰ ۴۹۸۸۰ ۹۲۸۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۳۶۵۴۰۰ ۵۲۲۰۰۰ ۶۹۶۰۰۰ ۷۶۵۶۰۰ ۸۵۲۶۰۰ ۹۲۸۰۰۰ F
۲۹۰۰۰ ۵۵۶۸۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۳۷۱۲۰۰ ۴۸۷۲۰۰ ۷۰۷۶۰۰ ۸۱۲۰۰۰ ۹۲۸۰۰۰ ۱۰۲۰۸۰۰ ۱۰۷۸۸۰۰ G ۲۵۵۲۰ ۴۷۵۶۰ ۸۷۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۲۴۹۴۰۰ ۳۱۹۰۰۰ ۴۵۸۲۰۰ ۵۳۳۶۰۰ ۵۸۰۰۰۰ ۶۳۸۰۰۰ ۶۹۶۰۰۰ G
۲۷۸۴۰ ۵۳۳۶۰ ۹۸۶۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۳۲۴۸۰۰ ۴۱۷۶۰۰ ۵۵۶۸۰۰ ۶۷۲۸۰۰ ۷۳۰۸۰۰ ۸۰۰۴۰۰ ۸۷۰۰۰۰ H ۲۴۳۶۰ ۴۵۲۴۰ ۸۱۲۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۲۷۲۶۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۴۲۳۴۰۰ ۴۶۴۰۰۰ ۴۹۸۸۰۰ ۵۴۵۲۰۰ H
۲۶۶۸۰ ۵۱۰۴۰ ۹۲۸۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۶۵۴۰۰ ۴۷۵۶۰۰ ۵۳۳۶۰۰ ۵۶۸۴۰۰ ۵۹۱۶۰۰ ۶۲۶۴۰۰ I ۲۳۲۰۰ ۴۲۹۲۰ ۷۵۴۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۳۳۶۴۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۳۷۷۰۰۰ ۴۰۶۰۰۰ I
۲۵۵۲۰ ۴۸۷۲۰ ۸۷۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۲۵۵۲۰۰ ۳۱۳۲۰۰ ۳۹۴۴۰۰ ۴۱۱۸۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۴۵۲۴۰۰ ۴۷۵۶۰۰ J ۲۲۰۴۰ ۴۰۶۰۰ ۶۹۶۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۴۹۴۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۲۷۲۶۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۰۱۶۰۰ J
۲۴۳۶۰ ۴۶۴۰۰ ۸۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۲۹۵۸۰۰ ۳۱۳۲۰۰ ۳۲۴۸۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۳۵۹۶۰۰ K ۲۰۸۸۰ ۳۷۱۲۰ ۶۳۸۰۰ ۸۱۲۰۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۱۹۷۲۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۲۰۴۰۰ ۲۳۷۸۰۰ K
۲۳۲۰۰ ۴۴۰۸۰ ۶۹۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۲۵۵۲۰۰ ۲۶۱۰۰۰ L ۱۹۷۲۰ ۳۴۸۰۰ ۵۸۰۰۰ ۷۵۴۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۷۴۰۰۰ L
۲۲۰۴۰ ۴۱۷۶۰ ۵۸۰۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۱۹۷۲۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۱۴۶۰۰ ۲۲۰۴۰۰ M ۱۹۷۲۰ ۳۳۶۴۰ ۵۲۲۰۰ ۶۹۶۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۴۵۰۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۴۴۰۸ ۵۵۶۸ ۶۹۶۰ ۸۲۳۶ ۹۷۴۴ ۱۰۷۸۸ ۱۵۷۷۶ ۱۷۷۴۸ D-F ۴۰۶۰ ۴۸۷۲ ۶۰۳۲ ۷۳۰۸ ۸۲۳۶ ۹۵۱۲ ۱۲۹۹۲ ۱۴۹۶۴ D-F
۴۲۹۲ ۴۷۵۶ ۶۱۴۸ ۷۵۴۰ ۸۷۰۰ ۹۷۴۴ ۱۳۵۷۲ ۱۵۶۶۰ G-H ۳۸۲۸ ۴۴۰۸ ۵۵۶۸ ۶۴۹۶ ۷۶۵۶ ۸۴۶۸ ۱۱۴۸۴ ۱۳۳۴۰ G-H
۳۵۹۶ ۴۱۷۶ ۵۱۰۴ ۶۳۸۰ ۷۰۷۶ ۸۱۲۰ ۱۱۰۲۰ ۱۲۵۲۸ I-J ۳۳۶۴ ۳۹۴۴ ۴۹۸۸ ۵۵۶۸ ۶۶۱۲ ۷۵۴۰ ۹۵۱۲ ۱۰۴۴۰ I-J
۲۶۶۸ ۳۳۶۴ ۴۲۹۲ ۵۶۸۴ ۶۰۳۲ ۶۸۴۴ ۸۹۳۲ ۹۹۷۶ K-L ۲۵۵۲ ۳۱۳۲ ۳۹۴۴ ۴۵۲۴ ۴۹۸۸ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۸۲۳۶ K-L
۱۹۷۲ ۲۴۳۶ ۳۳۶۴ ۴۷۵۶ ۴۹۸۸ ۵۸۰۰ ۷۵۴۰ ۸۴۶۸ M-N ۱۷۴۰ ۲۰۸۸ ۲۷۸۴ ۳۷۱۲ ۳۹۴۴ ۴۹۸۸ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۳۹۲۰ ۱۸۵۶۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۹۰۰۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۷۱۲۰ ۳۸۲۸۰ D ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۲۷۶۰ ۱۶۲۴۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۷۸۴۰ ۳۱۳۲۰ ۳۴۸۰۰ D
۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۷۴۰۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ ۳۳۶۴۰ ۳۵۹۶۰ E ۵۸۰۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۵۰۸۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ E
۵۸۰۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۶۲۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۰۸۸۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ ۳۲۴۸۰ F ۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۳۹۲۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۴۳۶۰ ۲۶۶۸۰ F
۵۸۰۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۵۰۸۰ ۱۷۴۰۰ ۱۹۷۲۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ G ۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ G
۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۳۹۲۰ ۱۶۲۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ H ۴۶۴۰ ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ H
۴۶۴۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۵۰۸۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ I ۴۶۴۰ ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ I
۴۶۴۰ ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ J ۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۷۶۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ J
۴۶۴۰ ۶۹۶۰ ۸۱۲۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۷۶۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ K ۳۴۸۰ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۸۱۲۰ ۸۱۲۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۷۶۰ K
۳۴۸۰ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۸۱۲۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۷۶۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ L ۳۴۸۰ ۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۸۱۲۰ ۹۲۸۰ ۹۲۸۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ L
۳۴۸۰ ۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۸۱۲۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۷۶۰ M ۳۴۸۰ ۳۴۸۰ ۴۶۴۰ ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۸۱۲۰ ۹۲۸۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۰۴۴۰ ۱۰۴۴۰ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۱۶۰۰ ۱۸۵۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۴۸۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۹۸۸۰ ۵۳۳۶۰ ۵۵۶۸۰ ۵۶۸۴۰ ۶۱۴۸۰ ۷۸۸۸۰ D ۱۰۴۴۰ ۱۵۰۸۰ ۱۹۷۲۰ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۲۴۸۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۴۰۸۰ ۵۲۲۰۰ ۶۴۹۶۰ D
۱۰۴۴۰ ۱۷۴۰۰ ۲۶۶۸۰ ۳۲۴۸۰ ۳۹۴۴۰ ۴۷۵۶۰ ۵۲۲۰۰ ۵۴۵۲۰ ۵۵۶۸۰ ۵۶۸۴۰ ۵۹۱۶۰ E ۹۲۸۰ ۱۵۰۸۰ ۱۸۵۶۰ ۲۲۰۴۰ ۲۵۵۲۰ ۲۹۰۰۰ ۳۳۶۴۰ ۳۵۹۶۰ ۳۹۴۴۰ ۴۴۰۸۰ ۵۲۲۰۰ E
۱۰۴۴۰ ۱۶۲۴۰ ۲۵۵۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۵۹۶۰ ۴۵۲۴۰ ۴۸۷۲۰ ۵۲۲۰۰ ۵۳۳۶۰ ۵۴۵۲۰ ۵۶۸۴۰ F ۸۱۲۰ ۱۳۹۲۰ ۱۸۵۶۰ ۲۰۸۸۰ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۹۴۴۰ ۴۴۰۸۰ F
۹۲۸۰ ۱۶۲۴۰ ۲۴۳۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۲۴۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۵۲۴۰ ۴۷۵۶۰ ۴۸۷۲۰ ۵۱۰۴۰ ۵۴۵۲۰ G ۸۱۲۰ ۱۳۹۲۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۲۳۲۰۰ ۲۶۶۸۰ ۲۹۰۰۰ ۳۱۳۲۰ ۳۲۴۸۰ ۳۴۸۰۰ ۳۹۴۴۰ G
۹۲۸۰ ۱۵۰۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۵۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۵۹۶۰ ۴۰۶۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۲۹۲۰ ۴۶۴۰۰ ۴۹۸۸۰ H ۸۱۲۰ ۱۲۷۶۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۲۲۰۴۰ ۲۴۳۶۰ ۲۶۶۸۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ ۳۴۸۰۰ H
۹۲۸۰ ۱۵۰۸۰ ۲۰۸۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۷۸۴۰ ۳۱۳۲۰ ۳۲۴۸۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۷۱۲۰ ۴۰۶۰۰ I ۶۹۶۰ ۱۲۷۶۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۹۷۲۰ ۲۲۰۴۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ I
۸۱۲۰ ۱۳۹۲۰ ۱۷۴۰۰ ۲۰۸۸۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ ۳۲۴۸۰ J ۶۹۶۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ J
۸۱۲۰ ۱۱۶۰۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ K ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ K
۶۹۶۰ ۱۰۴۴۰ ۱۳۹۲۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۳۲۰۰ L ۵۸۰۰ ۸۱۲۰ ۱۰۴۴۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۵۰۸۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ L
۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ ۱۶۲۴۰ ۱۷۴۰۰ ۱۸۵۶۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۱۹۷۲۰ M ۵۸۰۰ ۶۹۶۰ ۹۲۸۰ ۱۰۴۴۰ ۱۱۶۰۰ ۱۲۷۶۰ ۱۲۷۶۰ ۱۳۹۲۰ ۱۳۹۲۰ ۱۳۹۲۰ ۱۵۰۸۰ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۵۰۸۰ ۲۵۵۲۰ ۳۹۴۴۰ ۵۲۲۰۰ ۶۴۹۶۰ ۷۵۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۷۹۸۰۰ D ۱۲۷۶۰ ۲۲۰۴۰ ۳۲۴۸۰ ۴۴۰۸۰ ۵۳۳۶۰ ۶۳۸۰۰ ۶۷۲۸۰ ۷۳۰۸۰ ۸۲۳۶۰ ۹۱۶۴۰ ۱۱۰۲۰۰ D
۱۳۹۲۰ ۲۴۳۶۰ ۳۸۲۸۰ ۴۹۸۸۰ ۶۲۶۴۰ ۷۳۰۸۰ ۸۱۲۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۳۳۴۰۰ E ۱۱۶۰۰ ۲۰۸۸۰ ۳۱۳۲۰ ۴۱۷۶۰ ۵۱۰۴۰ ۶۱۴۸۰ ۶۳۸۰۰ ۶۶۱۲۰ ۷۰۷۶۰ ۸۲۳۶۰ ۸۹۳۲۰ E
۱۲۷۶۰ ۲۴۳۶۰ ۳۷۱۲۰ ۴۷۵۶۰ ۶۰۳۲۰ ۷۰۷۶۰ ۷۸۸۸۰ ۸۱۲۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۱۶۰۰۰ F ۱۱۶۰۰ ۱۹۷۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۹۴۴۰ ۴۹۸۸۰ ۵۹۱۶۰ ۶۱۴۸۰ ۶۲۶۴۰ ۶۴۹۶۰ ۷۰۷۶۰ ۸۰۰۴۰ F
۱۱۶۰۰ ۲۳۲۰۰ ۳۴۸۰۰ ۴۶۴۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۷۲۸۰ ۷۴۲۴۰ ۷۶۵۶۰ ۸۰۰۴۰ ۸۳۵۲۰ ۹۱۶۴۰ G ۱۰۴۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۹۰۰۰ ۳۷۱۲۰ ۴۷۵۶۰ ۵۶۸۴۰ ۵۹۱۶۰ ۶۱۴۸۰ ۶۲۶۴۰ ۶۴۹۶۰ ۶۸۴۴۰ G
۱۱۶۰۰ ۲۲۰۴۰ ۳۳۶۴۰ ۴۴۰۸۰ ۵۳۳۶۰ ۵۸۰۰۰ ۶۲۶۴۰ ۶۴۹۶۰ ۶۶۱۲۰ ۶۹۶۰۰ ۷۷۷۲۰ H ۱۰۴۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۴۸۰۰ ۴۵۲۴۰ ۵۱۰۴۰ ۵۳۳۶۰ ۵۴۵۲۰ ۵۵۶۸۰ ۵۶۸۴۰ ۵۸۰۰۰ H
۱۱۶۰۰ ۲۰۸۸۰ ۳۱۳۲۰ ۳۹۴۴۰ ۴۷۵۶۰ ۵۲۲۰۰ ۵۴۵۲۰ ۵۶۸۴۰ ۵۸۰۰۰ ۶۰۳۲۰ ۶۳۸۰۰ I ۱۰۴۴۰ ۱۷۴۰۰ ۲۶۶۸۰ ۳۲۴۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۵۲۴۰ ۴۷۵۶۰ ۴۸۷۲۰ ۵۱۰۴۰ ۵۲۲۰۰ ۵۳۳۶۰ I
۱۰۴۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۷۸۴۰ ۳۳۶۴۰ ۴۰۶۰۰ ۴۲۹۲۰ ۴۵۲۴۰ ۴۷۵۶۰ ۴۹۸۸۰ ۵۲۲۰۰ ۵۵۶۸۰ J ۹۲۸۰ ۱۶۲۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۹۰۰۰ ۳۳۶۴۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۲۹۲۰ ۴۴۰۸۰ ۴۵۲۴۰ J
۱۰۴۴۰ ۱۷۴۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۷۸۴۰ ۳۲۴۸۰ ۳۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۵۲۴۰ K ۹۲۸۰ ۱۵۰۸۰ ۱۹۷۲۰ ۲۴۳۶۰ ۲۹۰۰۰ ۳۱۳۲۰ ۳۲۴۸۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰ ۳۷۱۲۰ K
۱۰۴۴۰ ۱۵۰۸۰ ۲۰۸۸۰ ۲۴۳۶۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰ ۳۸۲۸۰ L ۸۱۲۰ ۱۲۷۶۰ ۱۶۲۴۰ ۲۰۸۸۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۲۹۰۰۰ ۳۰۱۶۰ ۳۱۳۲۰ L
۹۲۸۰ ۱۲۷۶۰ ۱۷۴۰۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ ۲۵۵۲۰ ۲۶۶۸۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ ۳۲۴۸۰ M ۸۱۲۰ ۱۱۶۰۰ ۱۳۹۲۰ ۱۸۵۶۰ ۱۹۷۲۰ ۲۰۸۸۰ ۲۲۰۴۰ ۲۲۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۴۳۶۰ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۷۴۰۰ ۳۲۴۸۰ ۶۱۴۸۰ ۷۷۷۲۰ ۱۰۶۷۲۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۵۵۲۰۰ ۳۰۷۴۰۰ D ۱۶۲۴۰ ۲۹۰۰۰ ۴۷۵۶۰ ۶۴۹۶۰ ۸۲۳۶۰ ۱۰۳۲۴۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۲۱۴۶۰۰ D
۱۶۲۴۰ ۳۱۳۲۰ ۵۸۰۰۰ ۷۵۴۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۲۶۲۰۰ ۲۴۹۴۰۰ E ۱۵۰۸۰ ۲۷۸۴۰ ۴۶۴۰۰ ۶۲۶۴۰ ۸۰۰۴۰ ۱۰۰۹۲۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۱۶۸۲۰۰ E
۱۵۰۸۰ ۳۰۱۶۰ ۵۴۵۲۰ ۷۳۰۸۰ ۱۰۲۰۸۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۲۲۰۴۰۰ F ۱۳۹۲۰ ۲۶۶۸۰ ۴۴۰۸۰ ۵۹۱۶۰ ۷۷۷۲۰ ۹۷۴۴۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۴۵۰۰۰ F
۱۳۹۲۰ ۲۹۰۰۰ ۵۱۰۴۰ ۶۷۲۸۰ ۹۸۶۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۷۹۸۰۰ G ۱۲۷۶۰ ۲۵۵۲۰ ۴۱۷۶۰ ۵۵۶۸۰ ۷۵۴۰۰ ۹۰۴۸۰ ۹۲۸۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ G
۱۲۷۶۰ ۲۶۶۸۰ ۴۷۵۶۰ ۶۱۴۸۰ ۸۷۰۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۳۹۲۰۰ H ۱۱۶۰۰ ۲۴۳۶۰ ۳۹۴۴۰ ۵۲۲۰۰ ۶۷۲۸۰ ۷۸۸۸۰ ۸۱۲۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۰۴۸۰ ۹۲۸۰۰ ۹۸۶۰۰ H
۱۲۷۶۰ ۲۴۳۶۰ ۴۴۰۸۰ ۵۶۸۴۰ ۸۱۲۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۰۴۸۰ ۹۳۹۶۰ ۹۷۴۴۰ ۱۰۰۹۲۰ ۱۰۴۴۰۰ I ۱۱۶۰۰ ۲۲۰۴۰ ۳۷۱۲۰ ۴۸۷۲۰ ۶۰۳۲۰ ۶۷۲۸۰ ۶۹۶۰۰ ۷۱۹۲۰ ۷۴۲۴۰ ۷۶۵۶۰ ۷۸۸۸۰ I
۱۲۷۶۰ ۲۲۰۴۰ ۳۸۲۸۰ ۴۶۴۰۰ ۶۶۱۲۰ ۷۱۹۲۰ ۷۵۴۰۰ ۷۷۷۲۰ ۸۰۰۴۰ ۸۲۳۶۰ ۸۷۰۰۰ J ۱۱۶۰۰ ۱۹۷۲۰ ۳۲۴۸۰ ۴۰۶۰۰ ۵۱۰۴۰ ۵۴۵۲۰ ۵۵۶۸۰ ۵۸۰۰۰ ۵۹۱۶۰ ۶۱۴۸۰ ۶۳۸۰۰ J
۱۱۶۰۰ ۲۰۸۸۰ ۳۳۶۴۰ ۳۹۴۴۰ ۵۸۰۰۰ ۶۱۴۸۰ ۶۳۸۰۰ ۶۶۱۲۰ ۶۸۴۴۰ ۷۰۷۶۰ ۷۵۴۰۰ K ۱۰۴۴۰ ۱۸۵۶۰ ۳۰۱۶۰ ۳۴۸۰۰ ۴۰۶۰۰ ۴۲۹۲۰ ۴۴۰۸۰ ۴۶۴۰۰ ۴۸۷۲۰ ۵۱۰۴۰ ۵۲۲۰۰ K
۱۱۶۰۰ ۱۹۷۲۰ ۲۹۰۰۰ ۳۵۹۶۰ ۴۰۶۰۰ ۴۶۴۰۰ ۴۸۷۲۰ ۴۹۸۸۰ ۵۲۲۰۰ ۵۴۵۲۰ ۵۸۰۰۰ L ۱۰۴۴۰ ۱۶۲۴۰ ۲۶۶۸۰ ۳۰۱۶۰ ۳۵۹۶۰ ۳۸۲۸۰ ۴۰۶۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۲۹۲۰ ۴۴۰۸۰ ۴۶۴۰۰ L
۱۰۴۴۰ ۱۸۵۶۰ ۲۵۵۲۰ ۳۰۱۶۰ ۳۴۸۰۰ ۴۱۷۶۰ ۴۴۰۸۰ ۴۵۲۴۰ ۴۶۴۰۰ ۴۷۵۶۰ ۴۸۷۲۰ M ۱۰۴۴۰ ۱۵۰۸۰ ۲۳۲۰۰ ۲۵۵۲۰ ۲۷۸۴۰ ۳۰۱۶۰ ۳۲۴۸۰ ۳۳۶۴۰ ۳۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰ ۳۷۱۲۰ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۲۰۴۰ ۴۰۶۰۰ ۷۵۴۰۰ ۱۰۲۰۸۰ ۱۶۲۴۰۰ ۲۵۵۲۰۰ ۴۱۷۶۰۰ ۴۷۵۶۰۰ ۵۲۲۰۰۰ ۵۶۸۴۰۰ ۷۴۲۴۰۰ D ۱۸۵۶۰ ۳۷۱۲۰ ۷۱۹۲۰ ۹۲۸۰۰ ۱۴۱۵۲۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۴۲۲۰۰ ۳۹۴۴۰۰ ۴۵۸۲۰۰ ۶۶۱۲۰۰ D
۱۹۷۲۰ ۳۸۲۸۰ ۷۱۹۲۰ ۹۸۶۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۳۸۸۶۰۰ ۴۳۵۰۰۰ ۴۹۳۰۰۰ ۵۲۲۰۰۰ ۵۶۲۶۰۰ E ۱۷۴۰۰ ۳۴۸۰۰ ۶۷۲۸۰ ۹۰۴۸۰ ۱۳۵۷۲۰ ۱۹۱۴۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۳۰۷۴۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۳۹۴۴۰۰ ۴۵۲۴۰۰ E
۱۸۵۶۰ ۳۵۹۶۰ ۶۷۲۸۰ ۹۵۱۲۰ ۱۵۰۸۰۰ ۲۲۶۲۰۰ ۳۴۲۲۰۰ ۳۹۴۴۰۰ ۴۴۶۶۰۰ ۴۹۳۰۰۰ ۵۰۴۶۰۰ F ۱۶۲۴۰ ۳۲۴۸۰ ۶۲۶۴۰ ۸۵۸۴۰ ۱۲۹۹۲۰ ۱۷۹۸۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۲۸۴۲۰۰ ۳۱۳۲۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۳۹۴۴۰۰ F
۱۷۴۰۰ ۳۳۶۴۰ ۶۲۶۴۰ ۸۹۳۲۰ ۱۴۵۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۳۹۴۴۰۰ ۴۲۹۲۰۰ G ۱۶۲۴۰ ۳۰۱۶۰ ۵۸۰۰۰ ۸۰۰۴۰ ۱۲۴۱۲۰ ۱۵۶۶۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۲۷۸۴۰۰ ۳۰۷۴۰۰ ۳۳۶۴۰۰ G
۱۶۲۴۰ ۳۱۳۲۰ ۵۹۱۶۰ ۸۴۶۸۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۳۳۰۶۰۰ ۳۵۳۸۰۰ H ۱۵۰۸۰ ۲۹۰۰۰ ۵۳۳۶۰ ۷۳۰۸۰ ۱۱۲۵۲۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۵۵۲۰۰ ۲۶۱۰۰۰ H
۱۶۲۴۰ ۳۰۱۶۰ ۵۵۶۸۰ ۷۷۷۲۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۹۷۲۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۲۰۴۰۰ ۲۳۷۸۰۰ ۲۴۳۶۰۰ I ۱۵۰۸۰ ۲۷۸۴۰ ۴۹۸۸۰ ۶۴۹۶۰ ۱۰۰۹۲۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۷۴۰۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۱۹۷۲۰۰ I
۱۵۰۸۰ ۲۷۸۴۰ ۵۲۲۰۰ ۷۰۷۶۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۱۹۱۴۰۰ J ۱۳۹۲۰ ۲۶۶۸۰ ۴۶۴۰۰ ۶۱۴۸۰ ۸۷۰۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۴۵۰۰۰ J
۱۵۰۸۰ ۲۶۶۸۰ ۴۴۰۸۰ ۶۲۶۴۰ ۹۲۸۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۳۳۴۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۵۰۸۰۰ K ۱۳۹۲۰ ۲۵۵۲۰ ۴۰۶۰۰ ۵۲۲۰۰ ۶۹۶۰۰ ۸۱۲۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ K
۱۳۹۲۰ ۲۴۳۶۰ ۳۹۴۴۰ ۵۱۰۴۰ ۶۹۶۰۰ ۷۵۴۰۰ ۸۱۲۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۵۱۲۰ ۹۸۶۰۰ L ۱۲۷۶۰ ۲۳۲۰۰ ۳۴۸۰۰ ۴۰۶۰۰ ۵۲۲۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۲۶۴۰ ۶۶۱۲۰ ۶۹۶۰۰ ۷۳۰۸۰ ۷۸۸۸۰ L
۱۲۷۶۰ ۲۲۰۴۰ ۳۱۳۲۰ ۴۲۹۲۰ ۵۸۰۰۰ ۶۳۸۰۰ ۶۷۲۸۰ ۶۹۶۰۰ ۷۳۰۸۰ ۷۷۷۲۰ ۸۱۲۰۰ M ۱۱۶۰۰ ۲۰۸۸۰ ۲۹۰۰۰ ۳۵۹۶۰ ۴۲۹۲۰ ۴۸۷۲۰ ۵۴۵۲۰ ۵۶۸۴۰ ۵۸۰۰۰ ۶۱۴۸۰ ۶۳۸۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۶۶۸۰ ۶۱۴۸۰ ۱۱۱۳۶۰ ۱۷۴۰۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۵۴۵۲۰۰ ۸۹۳۲۰۰ ۱۰۹۰۴۰۰ ۱۱۹۴۸۰۰ ۱۳۲۲۴۰۰ ۱۸۵۶۰۰۰ D ۲۰۸۸۰ ۴۴۰۸۰ ۸۷۰۰۰ ۱۱۳۶۸۰ ۲۱۴۶۰۰ ۳۳۶۴۰۰ ۵۴۵۲۰۰ ۶۸۴۴۰۰ ۷۳۰۸۰۰ ۸۰۰۴۰۰ ۱۱۱۳۶۰۰ D
۲۵۵۲۰ ۵۸۰۰۰ ۱۰۶۷۲۰ ۱۶۲۴۰۰ ۳۳۶۴۰۰ ۵۲۲۰۰۰ ۸۳۵۲۰۰ ۹۸۶۰۰۰ ۱۰۶۷۲۰۰ ۱۲۰۶۴۰۰ ۱۳۲۲۴۰۰ E ۱۹۷۲۰ ۴۱۷۶۰ ۸۱۲۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۳۲۴۸۰۰ ۵۱۰۴۰۰ ۶۲۶۴۰۰ ۶۹۶۰۰۰ ۷۳۰۸۰۰ ۷۸۸۸۰۰ E
۲۴۳۶۰ ۵۵۶۸۰ ۱۰۲۰۸۰ ۱۵۶۶۰۰ ۳۲۴۸۰۰ ۴۸۷۲۰۰ ۷۱۹۲۰۰ ۸۳۵۲۰۰ ۹۶۲۸۰۰ ۱۰۴۴۰۰۰ ۱۱۲۵۲۰۰ F ۱۸۵۶۰ ۳۹۴۴۰ ۷۵۴۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۹۷۲۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۳۹۲۰۸۰ ۵۴۵۲۰۰ ۶۰۳۲۰۰ ۶۴۹۶۰۰ ۶۹۶۰۰۰ F
۲۳۲۰۰ ۵۲۲۰۰ ۹۷۴۴۰ ۱۵۰۸۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۶۰۳۲۰۰ ۷۱۹۲۰۰ ۷۶۵۶۰۰ ۸۳۵۲۰۰ ۸۸۱۶۰۰ G ۱۸۵۶۰ ۳۷۱۲۰ ۶۹۶۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۴۳۵۰۰۰ ۴۷۵۶۰۰ ۵۱۶۲۰۰ ۵۵۶۸۰۰ G
۲۲۰۴۰ ۴۸۷۲۰ ۹۲۸۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۳۷۱۲۰۰ ۴۸۷۲۰۰ ۵۸۰۰۰۰ ۶۲۶۴۰۰ ۶۷۲۸۰۰ ۷۱۶۸۸۰ H ۱۷۴۰۰ ۳۴۸۰۰ ۶۷۲۸۰ ۹۲۸۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۳۰۷۴۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۳۸۲۸۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۴۵۲۴۰۰ H
۲۰۸۸۰ ۴۶۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۳۹۴۴۰۰ ۴۲۹۲۰۰ ۴۸۷۲۰۰ ۵۱۰۴۰۰ ۵۳۹۴۰۰ I ۱۷۴۰۰ ۳۲۴۸۰ ۶۳۸۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۳۳۰۶۰۰ I
۱۹۷۲۰ ۴۲۹۲۰ ۸۱۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۳۲۴۸۰۰ ۳۵۹۶۰۰ ۳۸۲۸۰۰ ۳۹۴۴۰۰ J ۱۶۲۴۰ ۳۰۱۶۰ ۵۸۰۰۰ ۸۱۲۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۱۹۷۲۰۰ ۲۲۰۴۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۳۷۸۰۰ J
۱۸۵۶۰ ۳۹۴۴۰ ۷۵۴۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۴۳۶۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۲۷۸۴۰۰ ۳۰۱۶۰۰ ۳۰۷۴۰۰ K ۱۶۲۴۰ ۲۹۰۰۰ ۵۲۲۰۰ ۶۹۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۵۰۸۰ ۱۵۶۶۰۰ ۱۶۸۲۰۰ ۱۷۹۸۰۰ ۱۸۵۶۰۰ K
۱۸۵۶۰ ۳۷۱۲۰ ۶۳۸۰۰ ۹۲۸۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۱۷۴۰۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۱۹۱۴۰۰ ۱۹۷۲۰۰ ۲۰۸۸۰۰ L ۱۵۰۸۰ ۲۶۶۸۰ ۴۶۴۰۰ ۵۸۰۰۰ ۸۱۲۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۰۲۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ L
۱۷۴۰۰ ۳۴۸۰۰ ۵۲۲۰۰ ۸۱۲۰۰ ۱۰۴۴۰۰ ۱۱۶۰۰۰ ۱۲۷۶۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۵۰۸۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۶۸۲۰۰ M ۱۳۹۲۰ ۲۴۳۶۰ ۳۴۸۰۰ ۵۲۲۰۰ ۶۹۶۰۰ ۷۵۴۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۲۸۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۰۴۴۰۰ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.