موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۱۲۰ ۱۳۶۵ ۱۵۴۰ ۱۷۱۵ ۱۹۹۵ ۲۴۵۰ ۳۰۴۴ ۳۸۵۰ D-F ۱۱۲۰ ۱۳۶۵ ۱۵۴۰ ۱۶۸۰ ۲۰۳۰ ۲۴۸۵ ۳۴۳۰ ۴۳۰۵ D-F
۱۰۵۰ ۱۲۹۵ ۱۴۷۰ ۱۵۴۰ ۱۸۹۰ ۲۱۷۰ ۲۶۹۵ ۳۰۴۴ G-H ۱۰۱۵ ۱۲۹۵ ۱۴۷۰ ۱۵۴۰ ۱۸۹۰ ۲۲۰۵ ۲۹۰۵ ۳۴۳۰ G-H
۹۷۹ ۱۱۹۰ ۱۴۰۰ ۱۵۰۵ ۱۷۱۵ ۱۹۹۵ ۲۳۱۰ ۲۵۲۰ I-J ۹۱۰ ۱۱۹۰ ۱۴۰۰ ۱۵۰۵ ۱۷۱۵ ۱۹۹۵ ۲۳۱۰ ۲۵۵۵ I-J
۶۳۰ ۸۰۴ ۹۱۰ ۱۰۸۵ ۱۱۹۰ ۱۴۰۰ ۱۵۰۵ ۱۷۱۵ K-L ۵۶۰ ۷۷۰ ۸۷۵ ۱۰۵۰ ۱۱۹۰ ۱۳۳۰ ۱۴۳۴ ۱۶۴۵ K-L
۳۸۵ ۴۸۹ ۵۹۵ ۷۰۰ ۷۷۰ ۸۷۵ ۱۰۸۵ ۱۲۹۵ M-N ۳۵۰ ۴۵۵ ۵۲۵ ۶۳۰ ۷۰۰ ۸۰۴ ۱۰۱۵ ۱۲۲۵ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۶۵ ۱۵۷۵ ۱۸۵۵ ۲۲۷۵ ۲۵۲۰ ۲۹۴۰ ۴۱۳۰ ۴۵۵۰ D-F ۱۲۹۵ ۱۵۰۵ ۱۷۵۰ ۱۹۹۵ ۲۲۴۰ ۲۶۶۰ ۳۴۳۰ ۴۰۲۵ D-F
۱۲۶۰ ۱۴۳۴ ۱۶۸۰ ۱۹۵۹ ۲۲۷۵ ۲۷۳۰ ۳۵۰۰ ۴۰۶۰ G-H ۱۱۹۰ ۱۳۶۵ ۱۵۰۵ ۱۹۲۵ ۲۰۶۵ ۲۳۸۰ ۳۰۱۰ ۳۳۹۴ G-H
۱۱۵۵ ۱۳۶۵ ۱۵۷۵ ۱۷۵۰ ۲۰۶۵ ۲۳۴۵ ۳۰۱۰ ۳۴۳۰ I-J ۱۰۸۵ ۱۲۹۵ ۱۵۴۰ ۱۷۱۵ ۱۸۹۰ ۲۲۰۵ ۲۵۵۵ ۲۹۰۵ I-J
۸۴۰ ۱۰۱۵ ۱۱۹۰ ۱۳۶۵ ۱۶۸۰ ۱۸۵۵ ۲۳۴۵ ۲۵۵۵ K-L ۸۰۴ ۹۷۹ ۱۱۲۰ ۱۲۹۵ ۱۵۰۵ ۱۷۸۴ ۲۰۳۰ ۲۲۷۵ K-L
۵۹۵ ۶۶۵ ۸۴۰ ۱۰۵۰ ۱۱۵۵ ۱۳۳۰ ۱۵۷۵ ۱۸۵۵ M-N ۴۸۹ ۶۳۰ ۸۰۴ ۹۷۹ ۱۰۵۰ ۱۱۹۰ ۱۳۶۵ ۱۵۴۰ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۶۴۵ ۲۰۳۰ ۲۵۲۰ ۳۰۴۴ ۳۵۳۵ ۴۲۰۰ ۵۷۷۵ ۶۴۰۵ D-F ۱۴۳۴ ۱۶۸۰ ۲۰۳۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۴۵۵۰ ۵۰۷۵ D-F
۱۵۰۵ ۱۷۸۴ ۲۳۴۵ ۲۸۳۵ ۳۲۵۵ ۳۵۶۹ ۴۹۰۰ ۵۷۷۵ G-H ۱۲۹۵ ۱۶۰۹ ۱۸۵۵ ۲۲۴۰ ۲۵۲۰ ۲۹۷۵ ۳۸۵۰ ۴۵۵۰ G-H
۱۳۶۵ ۱۵۷۵ ۱۹۵۹ ۲۳۸۰ ۲۶۲۵ ۳۰۸۰ ۳۹۵۵ ۴۷۲۵ I-J ۱۲۲۵ ۱۴۳۴ ۱۶۴۵ ۱۸۹۰ ۲۲۰۵ ۲۵۹۰ ۳۳۲۵ ۳۶۷۵ I-J
۱۰۱۵ ۱۲۹۵ ۱۶۰۹ ۲۱۰۰ ۲۳۱۰ ۲۵۹۰ ۳۳۲۵ ۳۹۵۵ K-L ۹۱۰ ۱۰۸۵ ۱۴۰۰ ۱۵۴۰ ۱۸۲۰ ۲۱۷۰ ۲۶۲۵ ۳۰۱۰ K-L
۷۳۵ ۹۷۹ ۱۲۲۵ ۱۷۱۵ ۱۹۵۹ ۲۲۰۵ ۲۷۶۵ ۳۲۵۵ M-N ۶۳۰ ۷۷۰ ۱۰۱۵ ۱۲۹۵ ۱۴۳۴ ۱۸۲۰ ۲۲۴۰ ۲۵۵۵ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۸۰۰ ۴۲۰۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۶۱۰۰ D ۲۴۵۰ ۳۸۵۰ ۵۲۵۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۳۶۵۰ D
۲۴۵۰ ۳۸۵۰ ۵۹۵۰ ۷۰۰۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ ۹۸۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۳۳۰۰ E ۲۱۰۰ ۳۵۰۰ ۴۹۰۰ ۵۹۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ E
۲۴۵۰ ۳۸۵۰ ۵۶۰۰ ۶۶۵۰ ۷۷۰۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۵۵۰ F ۲۱۰۰ ۳۱۵۰ ۴۵۵۰ ۵۶۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ F
۲۱۰۰ ۳۵۰۰ ۵۲۵۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۸۰۵۰ ۹۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۸۵۰ G ۱۷۵۰ ۲۸۰۰ ۴۲۰۰ ۵۲۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ G
۲۱۰۰ ۳۱۵۰ ۴۹۰۰ ۵۹۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۴۵۰ ۹۸۰۰ H ۱۷۵۰ ۲۸۰۰ ۳۸۵۰ ۴۹۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ H
۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۴۵۵۰ ۵۶۰۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ I ۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۵۰۰ ۴۵۵۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ I
۱۷۵۰ ۲۸۰۰ ۴۲۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ J ۱۴۰۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۴۲۰۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ J
۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ K ۱۴۰۰ ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ K
۱۴۰۰ ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ L ۱۰۵۰ ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ L
۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ M ۱۰۵۰ ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۵۵۰ ۷۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۷۱۵۰ ۱۹۹۵۰ ۲۱۳۵۰ ۲۳۱۰۰ ۲۷۳۰۰ ۳۵۰۰۰ D ۳۸۵۰ ۵۶۰۰ ۷۷۰۰ ۹۱۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۵۵۰ ۲۲۴۰۰ ۲۹۷۵۰ D
۴۲۰۰ ۶۶۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۶۴۵۰ ۱۸۹۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۳۸۰۰ ۲۸۰۰۰ E ۳۵۰۰ ۵۲۵۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۹۲۵۰ ۲۳۱۰۰ E
۴۲۰۰ ۶۳۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۷۵۰۰ ۱۸۵۵۰ ۱۹۶۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۴۵۰۰ F ۳۵۰۰ ۴۹۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۵۰ ۹۴۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۹۶۰۰ F
۳۸۵۰ ۵۹۵۰ ۹۱۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۲۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۷۱۵۰ ۱۸۲۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۲۷۵۰ G ۳۱۵۰ ۴۵۵۰ ۶۶۵۰ ۷۷۰۰ ۹۱۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۸۲۰۰ G
۳۵۰۰ ۵۶۰۰ ۸۴۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۲۰۰ ۲۱۰۰۰ H ۲۸۰۰ ۴۲۰۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۸۷۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۶۴۵۰ H
۳۵۰۰ ۵۲۵۰ ۷۷۰۰ ۹۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۷۱۵۰ I ۲۸۰۰ ۳۸۵۰ ۵۶۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۴۰۰۰ I
۳۱۵۰ ۴۹۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۳۳۰۰ J ۲۴۵۰ ۳۸۵۰ ۵۲۵۰ ۶۶۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۴۵۰ ۱۱۵۵۰ J
۲۸۰۰ ۴۵۵۰ ۵۹۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۴۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۵۵۰ K ۲۴۵۰ ۳۵۰۰ ۴۵۵۰ ۵۶۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۹۸۰۰ K
۲۴۵۰ ۳۸۵۰ ۵۲۵۰ ۵۹۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۸۰۰ L ۲۱۰۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۴۵۵۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ L
۲۱۰۰ ۳۱۵۰ ۴۲۰۰ ۵۲۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ M ۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۹۵۰ ۹۴۵۰ ۱۶۴۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۴۱۵۰ ۲۸۷۰۰ ۳۷۴۵۰ ۴۲۳۵۰ ۵۱۸۰۰ ۵۹۵۰۰ ۷۷۰۰۰ D ۵۲۵۰ ۷۷۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۶۴۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۳۴۵۰ ۲۶۲۵۰ ۲۹۷۵۰ ۳۴۶۵۰ ۳۹۹۰۰ ۵۰۷۵۰ D
۵۶۰۰ ۹۱۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۹۶۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۷۶۵۰ ۳۳۲۵۰ ۳۷۴۵۰ ۴۱۶۵۰ ۵۱۴۵۰ ۵۶۷۰۰ E ۴۹۰۰ ۷۳۵۰ ۱۲۹۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۹۲۵۰ ۲۲۰۵۰ ۲۴۸۵۰ ۲۶۹۵۰ ۳۱۵۰۰ ۳۴۶۵۰ ۳۹۹۰۰ E
۵۲۵۰ ۸۷۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۶۶۰۰ ۳۰۱۰۰ ۳۴۳۰۰ ۳۷۴۵۰ ۴۲۰۰۰ ۴۷۹۵۰ F ۴۹۰۰ ۷۰۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۷۸۵۰ ۲۰۶۵۰ ۲۳۴۵۰ ۲۵۲۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۱۵۰۰ ۳۴۶۵۰ F
۴۹۰۰ ۸۴۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۸۲۰۰ ۲۰۶۵۰ ۲۴۸۵۰ ۲۷۶۵۰ ۳۰۱۰۰ ۳۳۲۵۰ ۳۶۷۵۰ ۳۹۵۵۰ G ۴۵۵۰ ۶۶۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۳۴۵۰ ۲۵۲۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۱۵۰۰ G
۴۹۰۰ ۸۰۵۰ ۱۴۰۰۰ ۱۷۱۵۰ ۱۹۶۰۰ ۲۲۷۵۰ ۲۵۲۰۰ ۲۶۶۰۰ ۲۸۳۵۰ ۳۰۴۵۰ ۳۲۲۰۰ H ۴۵۵۰ ۶۳۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۸۲۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۸۰۰۰ H
۴۵۵۰ ۷۷۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۸۲۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۳۴۵۰ ۲۴۱۵۰ ۲۵۹۰۰ ۲۷۳۰۰ I ۴۲۰۰ ۵۹۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۸۵۰ ۱۸۹۰۰ ۱۹۹۵۰ ۲۱۰۰۰ ۲۳۴۵۰ I
۴۵۵۰ ۷۰۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۸۵۰ ۱۹۲۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۲۴۰۰ J ۳۸۵۰ ۵۶۰۰ ۹۱۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۰۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۴۵۰ ۱۷۱۵۰ ۱۸۲۰۰ J
۴۲۰۰ ۶۳۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۸۹۰۰ K ۳۵۰۰ ۵۲۵۰ ۸۰۵۰ ۹۱۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۰۵۰ K
۳۸۵۰ ۵۹۵۰ ۹۸۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۷۱۵۰ L ۳۱۵۰ ۴۹۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۵۰ ۹۴۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۲۵۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۳۰۰ L
۳۸۵۰ ۵۶۰۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۷۰۰ M ۲۸۰۰ ۴۲۰۰ ۵۹۵۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۲۲۵۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۶۵۰ ۱۱۵۵۰ ۲۲۴۰۰ ۲۸۳۵۰ ۴۱۶۵۰ ۵۳۲۰۰ ۶۹۳۰۰ ۹۲۴۰۰ ۱۰۶۷۵۰ ۱۲۱۸۰۰ ۱۶۱۳۵۰ D ۶۳۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۸۹۰۰ ۲۴۵۰۰ ۳۰۸۰۰ ۳۷۸۰۰ ۵۰۷۵۰ ۵۸۱۰۰ ۶۶۸۵۰ ۷۶۳۰۰ ۱۰۱۵۰۰ D
۶۳۰۰ ۱۱۲۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۷۳۰۰ ۳۸۸۵۰ ۵۰۷۵۰ ۶۳۰۰۰ ۷۹۸۰۰ ۹۰۶۵۰ ۱۰۲۵۵۰ ۱۱۶۵۵۰ E ۵۹۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۷۸۵۰ ۲۳۸۰۰ ۲۹۷۵۰ ۳۶۷۵۰ ۴۵۸۵۰ ۵۲۵۰۰ ۵۵۶۵۰ ۶۵۱۰۰ ۷۴۵۵۰ E
۵۹۵۰ ۱۰۸۵۰ ۲۱۰۰۰ ۲۶۲۵۰ ۳۷۱۰۰ ۴۷۲۵۰ ۵۹۱۵۰ ۶۷۹۰۰ ۷۸۷۵۰ ۸۸۹۰۰ ۱۰۱۵۰۰ F ۵۶۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۷۵۰۰ ۲۲۷۵۰ ۲۸۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۴۱۳۰۰ ۴۵۸۵۰ ۴۸۳۰۰ ۵۵۶۵۰ ۶۵۱۰۰ F
۵۶۰۰ ۱۰۵۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۴۵۰۰ ۳۴۶۵۰ ۴۳۴۰۰ ۵۱۴۵۰ ۵۶۷۰۰ ۶۳۳۵۰ ۷۰۳۵۰ ۸۱۹۰۰ G ۵۶۰۰ ۹۸۰۰ ۱۷۱۵۰ ۲۲۴۰۰ ۲۶۲۵۰ ۳۳۲۵۰ ۳۷۸۰۰ ۳۹۹۰۰ ۴۲۷۰۰ ۴۷۶۰۰ ۵۲۱۵۰ G
۵۶۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۹۲۵۰ ۲۲۷۵۰ ۳۲۹۰۰ ۳۸۸۵۰ ۴۳۰۵۰ ۵۰۰۵۰ ۵۴۹۵۰ ۵۸۸۰۰ ۶۰۵۵۰ H ۵۶۰۰ ۹۴۵۰ ۱۶۴۵۰ ۲۱۰۰۰ ۲۴۸۵۰ ۳۰۴۵۰ ۳۲۹۰۰ ۳۴۳۰۰ ۳۶۰۵۰ ۳۹۲۰۰ ۴۲۰۰۰ H
۵۶۰۰ ۹۴۵۰ ۱۷۸۵۰ ۲۱۰۰۰ ۲۹۴۰۰ ۳۳۹۵۰ ۳۷۱۰۰ ۳۹۹۰۰ ۴۲۷۰۰ ۴۴۸۰۰ ۴۶۵۵۰ I ۵۲۵۰ ۸۷۵۰ ۱۵۰۵۰ ۱۹۲۵۰ ۲۲۴۰۰ ۲۶۲۵۰ ۲۷۶۵۰ ۲۸۷۰۰ ۲۹۷۵۰ ۳۱۵۰۰ ۳۲۹۰۰ I
۵۲۵۰ ۸۴۰۰ ۱۶۴۵۰ ۱۹۲۵۰ ۲۴۸۵۰ ۲۹۰۵۰ ۳۰۴۵۰ ۳۱۸۵۰ ۳۳۶۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۷۱۰۰ J ۵۲۵۰ ۸۰۵۰ ۱۳۳۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۵۲۰۰ ۲۵۹۰۰ ۲۷۶۵۰ J
۵۲۵۰ ۸۰۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۷۸۵۰ ۲۱۳۵۰ ۲۴۵۰۰ ۲۵۹۰۰ ۲۶۹۵۰ ۲۹۰۵۰ ۳۱۱۵۰ ۳۳۲۵۰ K ۴۹۰۰ ۷۰۰۰ ۱۲۲۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۶۴۵۰ ۱۸۲۰۰ ۱۹۲۵۰ ۱۹۹۵۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۲۴۰۰ K
۴۹۰۰ ۷۷۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۸۵۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۳۴۵۰ ۲۵۵۵۰ ۲۶۶۰۰ ۲۸۷۰۰ L ۴۵۵۰ ۶۶۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۸۵۵۰ ۱۹۲۵۰ ۱۹۹۵۰ L
۴۹۰۰ ۷۳۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۵۵۰ ۲۱۰۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۴۱۵۰ M ۴۵۵۰ ۶۳۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۰۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۴۵۰ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۰۵۰ ۱۵۴۰۰ ۲۹۴۰۰ ۳۶۰۵۰ ۶۶۵۰۰ ۹۵۵۵۰ ۱۴۳۱۵۰ ۱۸۵۸۵۰ ۲۲۵۰۵۰ ۲۵۲۳۵۰ ۳۵۴۹۰۰ D ۷۳۵۰ ۱۳۶۵۰ ۲۶۹۵۰ ۳۲۹۰۰ ۵۴۹۵۰ ۷۸۰۵۰ ۱۱۴۸۰۰ ۱۵۱۲۰۰ ۱۸۵۱۵۰ ۲۱۷۰۰۰ ۳۰۶۲۵۰ D
۷۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۲۷۶۵۰ ۳۴۳۰۰ ۶۴۷۵۰ ۹۲۰۵۰ ۱۳۶۵۰۰ ۱۶۷۳۰۰ ۱۹۶۰۰۰ ۲۲۵۰۵۰ ۲۴۹۲۰۰ E ۷۰۰۰ ۱۲۹۵۰ ۲۵۲۰۰ ۳۰۸۰۰ ۵۲۸۵۰ ۷۱۰۵۰ ۱۰۴۳۰۰ ۱۳۰۵۵۰ ۱۵۲۲۵۰ ۱۸۳۴۰۰ ۲۰۵۱۰۰ E
۷۳۵۰ ۱۴۰۰۰ ۲۶۲۵۰ ۳۲۵۵۰ ۶۳۰۰۰ ۸۵۷۵۰ ۱۲۳۵۵۰ ۱۴۹۱۰۰ ۱۷۰۱۰۰ ۱۹۱۴۵۰ ۲۲۱۹۰۰ F ۶۶۵۰ ۱۲۲۵۰ ۲۳۴۵۰ ۲۹۰۵۰ ۵۱۱۰۰ ۶۴۷۵۰ ۹۵۵۵۰ ۱۰۹۵۵۰ ۱۳۰۲۰۰ ۱۵۴۰۰۰ ۱۷۵۳۵۰ F
۷۰۰۰ ۱۳۳۰۰ ۲۴۸۵۰ ۳۰۸۰۰ ۵۸۱۰۰ ۷۴۲۰۰ ۱۰۵۳۵۰ ۱۲۹۸۵۰ ۱۳۶۸۵۰ ۱۴۹۱۰۰ ۱۶۸۰۰۰ G ۶۳۰۰ ۱۱۹۰۰ ۲۲۷۵۰ ۲۷۳۰۰ ۴۵۸۵۰ ۵۹۸۵۰ ۷۸۴۰۰ ۹۲۴۰۰ ۱۰۳۹۵۰ ۱۱۹۳۵۰ ۱۳۵۴۵۰ G
۶۶۵۰ ۱۲۶۰۰ ۲۲۷۵۰ ۲۸۷۰۰ ۵۳۵۵۰ ۶۵۱۰۰ ۸۷۵۰۰ ۱۰۲۵۵۰ ۱۰۷۸۰۰ ۱۱۹۰۰۰ ۱۲۵۶۵۰ H ۵۹۵۰ ۱۱۵۵۰ ۲۲۰۵۰ ۲۵۹۰۰ ۴۱۶۵۰ ۵۱۱۰۰ ۶۴۷۵۰ ۷۶۶۵۰ ۸۵۰۵۰ ۹۳۱۰۰ ۱۰۰۱۰۰ H
۶۳۰۰ ۱۱۹۰۰ ۲۱۳۵۰ ۲۷۳۰۰ ۴۶۵۵۰ ۵۴۹۵۰ ۶۷۲۰۰ ۷۶۶۵۰ ۸۰۵۰۰ ۸۷۱۵۰ ۹۲۰۵۰ I ۵۹۵۰ ۱۰۸۵۰ ۲۰۶۵۰ ۲۴۱۵۰ ۳۷۱۰۰ ۴۳۰۵۰ ۵۲۸۵۰ ۶۱۲۵۰ ۶۵۸۰۰ ۶۹۶۵۰ ۷۳۸۵۰ I
۵۹۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۹۲۵۰ ۲۳۸۰۰ ۴۱۳۰۰ ۴۸۳۰۰ ۵۵۶۵۰ ۶۱۶۰۰ ۶۵۸۰۰ ۷۰۷۰۰ ۷۴۲۰۰ J ۵۶۰۰ ۹۸۰۰ ۱۸۵۵۰ ۲۲۰۵۰ ۳۳۲۵۰ ۳۸۱۵۰ ۴۳۷۵۰ ۵۰۰۵۰ ۵۳۲۰۰ ۵۴۲۵۰ ۵۷۷۵۰ J
۵۹۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۲۲۰۵۰ ۳۴۶۵۰ ۳۹۹۰۰ ۴۷۲۵۰ ۵۱۸۰۰ ۵۴۶۰۰ ۵۸۱۰۰ ۶۱۶۰۰ K ۵۶۰۰ ۹۴۵۰ ۱۶۴۵۰ ۱۹۹۵۰ ۲۸۰۰۰ ۳۲۹۰۰ ۳۶۷۵۰ ۴۰۲۵۰ ۴۳۷۵۰ ۴۵۵۰۰ ۴۸۶۵۰ K
۵۶۰۰ ۹۸۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۹۹۵۰ ۲۵۹۰۰ ۲۹۴۰۰ ۳۴۳۰۰ ۳۷۸۰۰ ۳۹۲۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۵۵۰۰ L ۵۲۵۰ ۹۱۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۷۵۰۰ ۲۲۷۵۰ ۲۵۵۵۰ ۲۹۷۵۰ ۳۲۵۵۰ ۳۵۷۰۰ ۳۶۴۰۰ ۳۷۱۰۰ L
۵۶۰۰ ۹۴۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۸۲۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۵۹۰۰ ۲۹۷۵۰ ۳۲۵۵۰ ۳۳۶۰۰ ۳۵۳۵۰ ۳۸۵۰۰ M ۵۲۵۰ ۸۷۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۹۲۵۰ ۲۲۷۵۰ ۲۵۹۰۰ ۲۸۷۰۰ ۳۰۴۵۰ ۳۱۵۰۰ ۳۲۵۵۰ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۱۵۰ ۲۰۳۰۰ ۳۶۷۵۰ ۵۹۸۵۰ ۱۲۷۰۵۰ ۱۹۷۰۵۰ ۳۰۶۹۵۰ ۳۹۲۰۰۰ ۴۴۶۶۰۰ ۵۱۲۷۵۰ ۷۹۴۵۰۰ D ۸۷۵۰ ۱۶۴۵۰ ۳۱۸۵۰ ۳۹۵۵۰ ۸۴۰۰۰ ۱۲۷۷۵۰ ۲۰۱۲۵۰ ۲۶۲۵۰۰ ۳۰۶۲۵۰ ۳۵۳۵۰۰ ۴۸۷۲۰۰ D
۹۴۵۰ ۱۹۶۰۰ ۳۵۰۰۰ ۵۶۳۵۰ ۱۲۳۵۵۰ ۱۸۱۶۵۰ ۲۸۰۷۰۰ ۳۵۱۴۰۰ ۳۹۹۷۰۰ ۴۴۸۰۰۰ ۵۰۵۷۵۰ E ۸۴۰۰ ۱۵۷۵۰ ۳۰۱۰۰ ۳۷۸۰۰ ۸۱۹۰۰ ۱۱۷۶۰۰ ۱۸۲۷۰۰ ۲۳۶۶۰۰ ۲۶۶۰۰۰ ۲۹۲۹۵۰ ۳۳۴۲۵۰ E
۹۱۰۰ ۱۸۹۰۰ ۳۳۲۵۰ ۵۴۶۰۰ ۱۲۰۰۵۰ ۱۷۰۱۰۰ ۲۴۵۷۰۰ ۳۱۱۱۵۰ ۳۵۳۱۵۰ ۳۹۴۴۵۰ ۴۳۱۲۰۰ F ۸۰۵۰ ۱۵۰۵۰ ۲۸۳۵۰ ۳۶۰۵۰ ۷۸۰۵۰ ۱۰۹۲۰۰ ۱۵۷۵۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۳۴۱۵۰ ۲۶۲۱۵۰ ۲۸۷۰۰۰ F
۸۷۵۰ ۱۷۸۵۰ ۳۱۵۰۰ ۵۲۸۵۰ ۱۱۴۸۰۰ ۱۵۳۳۰۰ ۲۱۴۲۰۰ ۲۵۷۹۵۰ ۲۸۳۵۰۰ ۳۱۵۳۵۰ ۳۴۳۰۰۰ G ۷۷۰۰ ۱۴۳۵۰ ۲۶۹۵۰ ۳۴۳۰۰ ۷۵۲۵۰ ۹۵۵۵۰ ۱۳۸۲۵۰ ۱۶۱۷۰۰ ۱۷۹۵۵۰ ۱۹۷۰۵۰ ۲۱۴۹۰۰ G
۸۴۰۰ ۱۷۱۵۰ ۲۹۷۵۰ ۴۶۵۵۰ ۱۰۳۲۵۰ ۱۲۸۴۵۰ ۱۷۵۰۰۰ ۲۰۶۵۰۰ ۲۲۸۲۰۰ ۲۵۲۷۰۰ ۲۷۵۱۰۰ H ۷۳۵۰ ۱۳۶۵۰ ۲۵۲۰۰ ۳۰۸۰۰ ۶۴۷۵۰ ۸۱۵۵۰ ۱۰۹۲۰۰ ۱۲۷۷۵۰ ۱۴۰۷۰۰ ۱۵۳۳۰۰ ۱۶۸۷۰۰ H
۸۰۵۰ ۱۶۴۵۰ ۲۸۰۰۰ ۴۱۶۵۰ ۸۸۵۵۰ ۱۱۰۲۵۰ ۱۴۲۴۵۰ ۱۵۸۵۵۰ ۱۷۶۰۵۰ ۱۹۰۰۵۰ ۱۹۹۱۵۰ I ۷۰۰۰ ۱۲۹۵۰ ۲۳۴۵۰ ۲۹۰۵۰ ۵۶۳۵۰ ۷۱۰۵۰ ۹۲۰۵۰ ۱۰۰۸۰۰ ۱۱۰۹۵۰ ۱۱۵۸۵۰ ۱۲۶۰۰۰ I
۷۷۰۰ ۱۵۷۵۰ ۲۷۳۰۰ ۳۸۱۵۰ ۷۷۰۰۰ ۹۳۴۵۰ ۱۲۰۰۵۰ ۱۳۰۵۵۰ ۱۳۵۸۰۰ ۱۴۲۴۵۰ ۱۴۹۴۵۰ J ۶۶۵۰ ۱۲۲۵۰ ۲۱۷۰۰ ۲۵۵۵۰ ۴۹۳۵۰ ۶۰۹۰۰ ۷۷۷۰۰ ۷۹۸۰۰ ۸۲۲۵۰ ۸۸۲۰۰ ۹۴۱۵۰ J
۷۳۵۰ ۱۴۷۰۰ ۲۵۵۵۰ ۳۴۶۵۰ ۶۱۲۵۰ ۷۴۵۵۰ ۸۹۲۵۰ ۹۸۳۵۰ ۱۰۱۸۵۰ ۱۰۵۳۵۰ ۱۱۰۲۵۰ K ۶۳۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۹۹۵۰ ۲۳۸۰۰ ۴۰۲۵۰ ۴۹۰۰۰ ۵۷۴۰۰ ۵۹۸۵۰ ۶۳۷۰۰ ۶۸۹۵۰ ۷۳۸۵۰ K
۷۰۰۰ ۱۳۶۵۰ ۲۲۴۰۰ ۳۰۸۰۰ ۴۲۷۰۰ ۵۶۷۰۰ ۶۴۷۵۰ ۷۰۳۵۰ ۷۴۵۵۰ ۷۷۷۰۰ ۸۱۲۰۰ L ۵۹۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۶۴۵۰ ۲۲۰۵۰ ۲۹۰۵۰ ۳۷۴۵۰ ۴۳۰۵۰ ۴۵۱۵۰ ۴۶۹۰۰ ۵۰۴۰۰ ۵۳۵۵۰ L
۶۶۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۹۲۵۰ ۲۷۳۰۰ ۳۸۵۰۰ ۴۶۵۵۰ ۵۶۷۰۰ ۶۰۵۵۰ ۶۳۰۰۰ ۶۶۵۰۰ ۶۹۶۵۰ M ۵۹۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۳۶۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۵۵۵۰ ۳۳۶۰۰ ۳۷۸۰۰ ۳۹۹۰۰ ۴۱۳۰۰ ۴۳۰۵۰ ۴۴۸۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۴۰۰ ۱۷۸۴ ۲۲۰۵ ۲۷۳۰ ۳۰۸۰ ۳۷۸۰ ۴۷۶۰ ۵۹۵۰ D-F ۱۲۶۰ ۱۵۷۵ ۱۸۹۰ ۲۴۱۵ ۲۸۰۰ ۳۱۸۵ ۳۹۵۵ ۴۶۲۰ D-F
۱۲۹۵ ۱۵۷۵ ۱۹۹۵ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۳۳۲۵ ۳۹۱۹ ۴۹۳۵ G-H ۱۱۵۵ ۱۴۷۰ ۱۷۱۵ ۲۱۷۰ ۲۵۲۰ ۲۹۰۵ ۳۶۰۵ ۴۲۰۰ G-H
۱۱۵۵ ۱۴۰۰ ۱۶۸۰ ۲۱۰۰ ۲۴۵۰ ۲۷۶۵ ۳۵۰۰ ۴۰۶۰ I-J ۱۰۵۰ ۱۲۹۵ ۱۴۷۰ ۱۸۲۰ ۲۱۷۰ ۲۵۲۰ ۳۱۱۵ ۳۵۶۹ I-J
۸۴۰ ۱۰۵۰ ۱۳۶۵ ۱۷۸۴ ۲۰۳۰ ۲۲۰۵ ۲۸۳۵ ۳۱۸۵ K-L ۷۳۵ ۹۴۵ ۱۲۶۰ ۱۴۳۴ ۱۶۸۰ ۱۹۵۹ ۲۳۱۰ ۲۷۶۵ K-L
۵۹۵ ۷۷۰ ۱۰۵۰ ۱۴۷۰ ۱۶۸۰ ۱۹۲۵ ۲۱۷۰ ۲۳۴۵ M-N ۵۲۵ ۶۳۰ ۸۷۵ ۱۱۵۵ ۱۳۳۰ ۱۶۴۵ ۱۸۹۰ ۲۳۱۰ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۴۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۹۰۰ D ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۸۵۰ ۴۹۰۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ ۱۰۸۵۰ D
۲۱۰۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۵۲۵۰ ۵۹۵۰ ۶۶۵۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۹۱۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۱۲۰۰ E ۱۷۵۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۵۵۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ E
۱۷۵۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۹۰۰ ۵۶۰۰ ۶۳۰۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۹۱۰۰ ۱۰۱۵۰ F ۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۴۲۰۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ F
۱۷۵۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۵۵۰ ۵۲۵۰ ۵۹۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ G ۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ G
۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۴۲۰۰ ۴۹۰۰ ۵۶۰۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ H ۱۴۰۰ ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ H
۱۴۰۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۴۵۵۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ I ۱۴۰۰ ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ I
۱۴۰۰ ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ J ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ ۳۸۵۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ J
۱۴۰۰ ۲۱۰۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ ۳۸۵۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ K ۱۰۵۰ ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۲۴۵۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۳۸۵۰ K
۱۰۵۰ ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۳۸۵۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ L ۱۰۵۰ ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۲۸۰۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ L
۱۰۵۰ ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۳۸۵۰ M ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۲۴۵۰ ۲۸۰۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۱۵۰ ۳۱۵۰ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۵۰۰ ۵۶۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۵۰۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۴۵۰۰ D ۳۱۵۰ ۴۵۵۰ ۵۹۵۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۹۹۵۰ D
۳۱۵۰ ۵۲۵۰ ۸۰۵۰ ۹۸۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۴۵۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۸۵۵۰ E ۲۸۰۰ ۴۵۵۰ ۵۶۰۰ ۶۶۵۰ ۷۷۰۰ ۸۷۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۶۱۰۰ E
۳۱۵۰ ۴۹۰۰ ۷۷۰۰ ۹۱۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۵۰۰ F ۲۴۵۰ ۴۲۰۰ ۵۶۰۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۲۵۰ ۱۳۶۵۰ F
۲۸۰۰ ۴۹۰۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۸۰۰ ۱۲۲۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۰۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۸۰۰ G ۲۴۵۰ ۴۲۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ ۹۸۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۲۲۵۰ G
۲۸۰۰ ۴۵۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۹۱۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۴۰۰ H ۲۴۵۰ ۳۸۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۶۶۵۰ ۷۳۵۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۰۸۵۰ H
۲۸۰۰ ۴۵۵۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۲۶۰۰ I ۲۱۰۰ ۳۸۵۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۹۵۰ ۶۶۵۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۹۴۵۰ I
۲۴۵۰ ۴۲۰۰ ۵۲۵۰ ۶۳۰۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۴۵۰ ۹۸۰۰ J ۲۱۰۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ J
۲۴۵۰ ۳۵۰۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ K ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ K
۲۱۰۰ ۳۱۵۰ ۴۲۰۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ L ۱۷۵۰ ۲۴۵۰ ۳۱۵۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۵۵۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ L
۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ ۴۹۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۵۹۵۰ M ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۲۸۰۰ ۳۱۵۰ ۳۵۰۰ ۳۸۵۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۲۰۰ ۴۲۰۰ ۴۵۵۰ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۵۵۰ ۷۷۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۶۲۵۰ ۲۹۰۵۰ ۳۵۳۵۰ ۴۱۶۵۰ ۵۶۳۵۰ D ۳۸۵۰ ۶۶۵۰ ۹۸۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۹۲۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۴۸۵۰ ۲۷۶۵۰ ۳۴۳۰۰ D
۴۲۰۰ ۷۳۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۸۲۰۰ ۲۱۳۵۰ ۲۴۸۵۰ ۲۶۲۵۰ ۳۱۱۵۰ ۳۶۰۵۰ ۴۲۰۰۰ E ۳۵۰۰ ۶۳۰۰ ۹۴۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۸۵۵۰ ۱۹۲۵۰ ۱۹۹۵۰ ۲۱۳۵۰ ۲۴۸۵۰ ۲۷۶۵۰ E
۳۸۵۰ ۷۳۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۷۵۰۰ ۲۰۶۵۰ ۲۳۸۰۰ ۲۴۸۵۰ ۲۶۲۵۰ ۳۱۱۵۰ ۳۵۷۰۰ F ۳۵۰۰ ۵۹۵۰ ۹۱۰۰ ۱۱۹۰۰ ۱۵۰۵۰ ۱۷۸۵۰ ۱۸۵۵۰ ۱۸۹۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۱۳۵۰ ۲۴۸۵۰ F
۳۵۰۰ ۷۰۰۰ ۹۸۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۶۸۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۳۴۵۰ ۲۴۵۰۰ ۲۶۲۵۰ ۲۷۶۵۰ G ۳۱۵۰ ۵۶۰۰ ۸۷۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۷۱۵۰ ۱۷۸۵۰ ۱۸۵۵۰ ۱۸۹۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۱۳۵۰ G
۳۵۰۰ ۶۶۵۰ ۹۴۵۰ ۱۲۹۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۸۹۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۴۸۵۰ H ۳۱۵۰ ۵۶۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۴۵۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۱۵۰ ۱۷۵۰۰ H
۳۵۰۰ ۶۳۰۰ ۹۱۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۷۸۵۰ ۱۸۵۵۰ ۱۹۶۰۰ I ۳۱۵۰ ۵۲۵۰ ۸۰۵۰ ۹۸۰۰ ۱۲۲۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۴۵۰ I
۳۱۵۰ ۵۶۰۰ ۸۰۵۰ ۹۴۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۰۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۴۵۰ J ۲۸۰۰ ۴۹۰۰ ۷۰۰۰ ۸۷۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۳۰۰ ۱۳۶۵۰ J
۳۱۵۰ ۵۲۵۰ ۶۶۵۰ ۸۰۵۰ ۹۴۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۶۵۰ K ۲۸۰۰ ۴۵۵۰ ۵۹۵۰ ۷۳۵۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۲۰۰ K
۳۱۵۰ ۴۵۵۰ ۵۹۵۰ ۷۰۰۰ ۸۴۰۰ ۹۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۵۵۰ L ۲۴۵۰ ۳۸۵۰ ۴۹۰۰ ۶۳۰۰ ۷۳۵۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۴۰۰ ۸۷۵۰ ۹۱۰۰ ۹۴۵۰ L
۲۸۰۰ ۳۸۵۰ ۵۲۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۷۰۰ ۸۰۵۰ ۸۷۵۰ ۹۴۵۰ ۱۰۱۵۰ M ۲۴۵۰ ۳۵۰۰ ۴۲۰۰ ۵۶۰۰ ۵۹۵۰ ۶۳۰۰ ۶۶۵۰ ۶۶۵۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۳۵۰ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۲۵۰ ۹۸۰۰ ۱۷۵۰۰ ۲۳۱۰۰ ۳۱۱۵۰ ۴۲۰۰۰ ۵۳۵۵۰ ۶۳۰۰۰ ۷۱۷۵۰ ۷۹۱۰۰ ۹۸۳۵۰ D ۴۹۰۰ ۸۷۵۰ ۱۴۰۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۴۸۵۰ ۳۰۴۵۰ ۳۵۷۰۰ ۳۸۸۵۰ ۴۶۵۵۰ ۵۲۵۰۰ ۶۸۲۵۰ D
۴۹۰۰ ۹۴۵۰ ۱۷۱۵۰ ۲۲۴۰۰ ۳۰۴۵۰ ۴۰۶۰۰ ۴۸۳۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۳۰۰۰ ۶۹۶۵۰ ۷۹۸۰۰ E ۴۵۵۰ ۸۴۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۸۲۰۰ ۲۴۱۵۰ ۲۹۷۵۰ ۳۳۶۰۰ ۳۷۱۰۰ ۴۰۲۵۰ ۴۶۵۵۰ ۵۳۲۰۰ E
۴۵۵۰ ۹۱۰۰ ۱۶۱۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۹۷۵۰ ۳۸۸۵۰ ۴۵۱۵۰ ۴۹۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۹۵۰۰ ۶۹۶۵۰ F ۴۲۰۰ ۸۰۵۰ ۱۳۳۰۰ ۱۷۵۰۰ ۲۳۴۵۰ ۲۸۷۰۰ ۳۱۸۵۰ ۳۲۹۰۰ ۳۷۱۰۰ ۳۹۹۰۰ ۴۵۱۵۰ F
۴۲۰۰ ۸۷۵۰ ۱۵۰۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۸۷۰۰ ۳۵۳۵۰ ۴۱۶۵۰ ۴۴۸۰۰ ۴۸۳۰۰ ۵۰۰۵۰ ۵۶۳۵۰ G ۳۸۵۰ ۷۷۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۶۸۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۶۶۰۰ ۲۸۳۵۰ ۳۰۴۵۰ ۳۲۹۰۰ ۳۵۳۵۰ ۳۸۱۵۰ G
۳۸۵۰ ۸۴۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۸۵۵۰ ۲۴۸۵۰ ۲۹۷۵۰ ۳۳۹۵۰ ۳۶۰۵۰ ۳۷۱۰۰ ۳۸۱۵۰ ۴۳۴۰۰ H ۳۵۰۰ ۷۳۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۵۴۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۴۸۵۰ ۲۵۵۵۰ ۲۶۹۵۰ ۲۸۰۰۰ ۳۰۱۰۰ H
۳۸۵۰ ۷۷۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۷۱۵۰ ۲۲۴۰۰ ۲۶۲۵۰ ۲۶۹۵۰ ۲۸۳۵۰ ۳۰۱۰۰ ۳۱۱۵۰ ۳۳۲۵۰ I ۳۵۰۰ ۶۶۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۴۰۰۰ ۱۷۱۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۵۵۵۰ I
۳۸۵۰ ۶۶۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۴۰۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۲۷۵۰ ۲۳۸۰۰ ۲۴۸۵۰ ۲۶۹۵۰ J ۳۵۰۰ ۵۹۵۰ ۹۴۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۴۷۰۰ ۱۶۴۵۰ ۱۷۱۵۰ ۱۷۵۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۱۰۰۰ J
۳۵۰۰ ۶۳۰۰ ۹۴۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۸۹۰۰ ۱۹۶۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۱۳۵۰ ۲۳۴۵۰ K ۳۱۵۰ ۵۶۰۰ ۸۴۰۰ ۹۸۰۰ ۱۲۲۵۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۶۴۵۰ K
۳۵۰۰ ۵۹۵۰ ۸۰۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۵۴۰۰ ۱۶۱۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۲۰۰ L ۳۱۵۰ ۴۹۰۰ ۷۷۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۱۵۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۲۹۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۳۵۰ L
۳۱۵۰ ۵۶۰۰ ۷۳۵۰ ۹۱۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۲۶۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۵۰۵۰ M ۳۱۵۰ ۴۵۵۰ ۶۶۵۰ ۷۳۵۰ ۸۴۰۰ ۹۱۰۰ ۹۸۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۵۵۰ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۶۵۰ ۱۲۲۵۰ ۲۲۰۵۰ ۲۹۰۵۰ ۴۷۹۵۰ ۷۳۵۰۰ ۱۲۳۹۰۰ ۱۴۲۴۵۰ ۱۶۱۳۵۰ ۱۷۵۰۰۰ ۲۳۲۴۰۰ D ۵۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۶۹۵۰ ۳۸۸۵۰ ۵۸۴۵۰ ۸۵۰۵۰ ۱۰۳۶۰۰ ۱۲۲۱۵۰ ۱۴۱۰۵۰ ۲۰۵۴۵۰ D
۵۹۵۰ ۱۱۵۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۵۸۵۰ ۷۰۰۰۰ ۱۱۵۵۰۰ ۱۳۰۵۵۰ ۱۵۱۲۰۰ ۱۶۱۳۵۰ ۱۷۵۰۰۰ E ۵۲۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۸۵۵۰ ۲۵۵۵۰ ۳۷۱۰۰ ۵۴۹۵۰ ۷۸۰۵۰ ۹۳۴۵۰ ۱۱۰۲۵۰ ۱۲۲۱۵۰ ۱۴۱۰۵۰ E
۵۲۵۰ ۱۰۸۵۰ ۱۸۵۵۰ ۲۶۹۵۰ ۴۴۴۵۰ ۶۴۷۵۰ ۱۰۱۸۵۰ ۱۱۹۰۰۰ ۱۳۷۵۵۰ ۱۵۱۲۰۰ ۱۵۷۸۵۰ F ۴۹۰۰ ۹۸۰۰ ۱۷۱۵۰ ۲۴۱۵۰ ۳۵۳۵۰ ۵۱۸۰۰ ۷۱۴۰۰ ۸۶۴۵۰ ۹۶۶۰۰ ۱۱۰۲۵۰ ۱۲۲۱۵۰ F
۴۹۰۰ ۱۰۱۵۰ ۱۷۱۵۰ ۲۵۲۰۰ ۴۳۴۰۰ ۵۹۸۵۰ ۸۶۴۵۰ ۱۰۳۶۰۰ ۱۰۸۵۰۰ ۱۲۲۱۵۰ ۱۳۴۰۵۰ G ۴۵۵۰ ۹۱۰۰ ۱۶۱۰۰ ۲۲۴۰۰ ۳۳۹۵۰ ۴۳۷۵۰ ۶۳۷۰۰ ۷۳۱۵۰ ۸۶۴۵۰ ۹۵۲۰۰ ۱۰۳۶۰۰ G
۴۹۰۰ ۹۴۵۰ ۱۶۴۵۰ ۲۳۴۵۰ ۳۸۵۰۰ ۵۲۸۵۰ ۷۳۱۵۰ ۸۶۴۵۰ ۹۳۴۵۰ ۱۰۱۸۵۰ ۱۱۰۲۵۰ H ۴۵۵۰ ۸۷۵۰ ۱۵۰۵۰ ۲۰۳۰۰ ۳۱۱۵۰ ۳۷۱۰۰ ۴۹۰۰۰ ۶۱۲۵۰ ۷۱۴۰۰ ۷۸۰۵۰ ۸۱۵۵۰ H
۴۹۰۰ ۹۱۰۰ ۱۵۴۰۰ ۲۱۳۵۰ ۳۳۹۵۰ ۴۵۵۰۰ ۵۸۸۰۰ ۶۲۶۵۰ ۶۷۲۰۰ ۷۳۱۵۰ ۷۶۶۵۰ I ۴۵۵۰ ۸۴۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۸۲۰۰ ۲۷۳۰۰ ۳۳۶۰۰ ۴۰۲۵۰ ۴۹۰۰۰ ۵۴۲۵۰ ۵۷۷۵۰ ۶۱۲۵۰ I
۴۵۵۰ ۸۴۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۹۶۰۰ ۲۹۴۰۰ ۳۷۱۰۰ ۴۵۱۵۰ ۴۸۶۵۰ ۵۱۸۰۰ ۵۵۳۰۰ ۵۸۸۰۰ J ۴۲۰۰ ۸۰۵۰ ۱۲۹۵۰ ۱۶۸۰۰ ۲۳۱۰۰ ۲۶۹۵۰ ۳۲۹۰۰ ۳۶۴۰۰ ۳۹۹۰۰ ۴۳۴۰۰ ۴۴۸۰۰ J
۴۵۵۰ ۸۰۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۷۱۵۰ ۲۵۲۰۰ ۲۸۷۰۰ ۳۴۳۰۰ ۳۷۴۵۰ ۴۰۶۰۰ ۴۳۰۵۰ ۴۵۸۵۰ K ۴۲۰۰ ۷۷۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۸۹۰۰ ۲۲۷۵۰ ۲۶۶۰۰ ۲۹۴۰۰ ۳۲۲۰۰ ۳۳۶۰۰ ۳۵۰۰۰ K
۴۲۰۰ ۷۷۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۴۰۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۶۲۵۰ ۲۷۳۰۰ ۲۸۳۵۰ ۲۹۴۰۰ ۳۰۸۰۰ L ۳۸۵۰ ۷۰۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۴۳۵۰ ۱۶۱۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۹۶۰۰ ۲۱۳۵۰ ۲۲۴۰۰ ۲۵۵۵۰ L
۳۸۵۰ ۶۶۵۰ ۸۷۵۰ ۱۱۹۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۷۸۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۲۴۰۰ ۲۳۸۰۰ ۲۵۵۵۰ M ۳۵۰۰ ۶۳۰۰ ۸۰۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۷۵۰ ۱۷۱۵۰ ۱۸۲۰۰ ۱۹۲۵۰ ۲۰۳۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۸۰۵۰ ۱۷۱۵۰ ۳۰۴۵۰ ۴۹۷۰۰ ۱۱۰۲۵۰ ۱۶۶۲۵۰ ۲۶۸۱۰۰ ۳۲۹۳۵۰ ۳۸۷۱۰۰ ۴۲۷۷۰۰ ۵۹۷۴۵۰ D ۷۰۰۰ ۱۳۳۰۰ ۲۳۸۰۰ ۳۱۵۰۰ ۶۲۳۰۰ ۹۹۰۵۰ ۱۶۲۴۰۰ ۲۰۷۹۰۰ ۲۲۶۴۵۰ ۲۴۶۷۵۰ ۳۴۱۹۵۰ D
۷۳۵۰ ۱۶۱۰۰ ۲۸۷۰۰ ۴۶۲۰۰ ۱۰۷۱۰۰ ۱۵۴۷۰۰ ۲۵۱۳۰۰ ۲۹۸۹۰۰ ۳۲۹۳۵۰ ۳۸۷۱۰۰ ۴۲۷۷۰۰ E ۶۳۰۰ ۱۲۶۰۰ ۲۲۰۵۰ ۳۰۱۰۰ ۶۰۵۵۰ ۹۵۹۰۰ ۱۵۲۲۵۰ ۱۸۹۳۵۰ ۲۱۲۸۰۰ ۲۲۶۴۵۰ ۲۴۶۷۵۰ E
۷۰۰۰ ۱۵۴۰۰ ۲۷۳۰۰ ۴۴۴۵۰ ۱۰۱۸۵۰ ۱۴۲۸۰۰ ۲۱۷۳۵۰ ۲۵۴۸۰۰ ۲۹۸۹۰۰ ۳۲۰۹۵۰ ۳۵۳۱۵۰ F ۵۶۰۰ ۱۱۹۰۰ ۲۰۳۰۰ ۲۸۷۰۰ ۵۷۰۵۰ ۸۷۱۵۰ ۱۳۰۲۰۰ ۱۶۴۱۵۰ ۱۸۵۸۵۰ ۱۹۹۱۵۰ ۲۱۶۳۰۰ F
۶۶۵۰ ۱۴۳۵۰ ۲۵۹۰۰ ۴۳۰۵۰ ۹۶۹۵۰ ۱۲۹۱۵۰ ۱۹۰۰۵۰ ۲۱۹۱۰۰ ۲۳۷۶۵۰ ۲۵۷۹۵۰ ۲۷۵۱۰۰ G ۵۶۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۸۹۰۰ ۲۷۳۰۰ ۵۳۵۵۰ ۷۷۰۰۰ ۱۰۶۴۰۰ ۱۳۰۲۰۰ ۱۴۸۴۰۰ ۱۵۸۵۵۰ ۱۷۵۳۵۰ G
۶۳۰۰ ۱۳۶۵۰ ۲۴۸۵۰ ۳۹۲۰۰ ۸۵۰۵۰ ۱۰۸۸۵۰ ۱۴۸۴۰۰ ۱۷۷۱۰۰ ۱۹۳۲۰۰ ۲۰۷۵۵۰ ۲۲۲۹۵۰ H ۵۲۵۰ ۱۰۵۰۰ ۱۷۸۵۰ ۲۵۵۵۰ ۴۶۹۰۰ ۶۶۸۵۰ ۹۱۰۰۰ ۱۰۶۴۰۰ ۱۱۷۹۵۰ ۱۳۱۲۵۰ ۱۴۱۴۰۰ H
۵۹۵۰ ۱۲۹۵۰ ۲۳۸۰۰ ۳۳۹۵۰ ۷۴۹۰۰ ۹۵۲۰۰ ۱۲۲۱۵۰ ۱۳۲۳۰۰ ۱۴۹۸۰۰ ۱۵۸۵۵۰ ۱۶۸۰۰۰ I ۵۲۵۰ ۹۸۰۰ ۱۷۱۵۰ ۲۳۴۵۰ ۴۰۲۵۰ ۵۲۸۵۰ ۷۲۴۵۰ ۷۹۸۰۰ ۸۹۹۵۰ ۹۶۶۰۰ ۱۰۳۶۰۰ I
۵۹۵۰ ۱۲۲۵۰ ۲۲۰۵۰ ۳۰۴۵۰ ۶۳۰۰۰ ۷۹۸۰۰ ۹۸۳۵۰ ۱۰۷۱۰۰ ۱۱۷۲۵۰ ۱۲۳۹۰۰ ۱۳۰۵۵۰ J ۴۹۰۰ ۹۴۵۰ ۱۵۷۵۰ ۲۱۳۵۰ ۳۶۷۵۰ ۴۷۹۵۰ ۵۷۰۵۰ ۶۰۵۵۰ ۶۷۲۰۰ ۷۰۷۰۰ ۷۳۸۵۰ J
۵۶۰۰ ۱۱۵۵۰ ۲۰۳۰۰ ۲۸۷۰۰ ۵۴۲۵۰ ۶۴۴۰۰ ۷۴۵۵۰ ۸۳۳۰۰ ۸۶۴۵۰ ۹۳۴۵۰ ۹۸۳۵۰ K ۴۹۰۰ ۹۱۰۰ ۱۴۳۵۰ ۱۸۵۵۰ ۲۹۷۵۰ ۳۵۰۰۰ ۴۴۱۰۰ ۴۷۶۰۰ ۵۲۵۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۷۷۵۰ K
۵۶۰۰ ۱۰۸۵۰ ۱۷۱۵۰ ۲۵۵۵۰ ۳۶۷۵۰ ۴۷۲۵۰ ۵۴۲۵۰ ۶۱۲۵۰ ۶۴۴۰۰ ۶۶۱۵۰ ۶۹۶۵۰ L ۴۵۵۰ ۸۷۵۰ ۱۲۶۰۰ ۱۵۴۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۶۹۵۰ ۳۱۸۵۰ ۳۲۹۰۰ ۳۴۳۰۰ ۳۶۴۰۰ ۳۹۲۰۰ L
۵۲۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۴۷۰۰ ۲۲۰۵۰ ۳۱۸۵۰ ۳۸۵۰۰ ۴۵۵۰۰ ۴۷۹۵۰ ۵۱۱۰۰ ۵۴۲۵۰ ۵۶۰۰۰ M ۴۲۰۰ ۷۳۵۰ ۱۰۱۵۰ ۱۳۶۵۰ ۱۹۲۵۰ ۲۲۰۵۰ ۲۵۹۰۰ ۲۷۳۰۰ ۲۸۷۰۰ ۳۰۸۰۰ ۳۲۵۵۰ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.