موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۳۵۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۰۷۲ ۱۳۰۶ ۱۴۷۴ ۱۶۴۱ ۱۹۰۹ ۲۳۴۵ ۲۹۱۴ ۳۶۸۵ D-F ۱۰۷۲ ۱۳۰۶ ۱۴۷۴ ۱۶۰۸ ۱۹۴۳ ۲۳۷۸ ۳۲۸۳ ۴۱۲۰ D-F
۱۰۰۵ ۱۲۳۹ ۱۴۰۷ ۱۴۷۴ ۱۸۰۹ ۲۰۷۷ ۲۵۷۹ ۲۹۱۴ G-H ۹۷۱ ۱۲۳۹ ۱۴۰۷ ۱۴۷۴ ۱۸۰۹ ۲۱۱۰ ۲۷۸۰ ۳۲۸۳ G-H
۹۳۷ ۱۱۳۹ ۱۳۴۰ ۱۴۴۰ ۱۶۴۱ ۱۹۰۹ ۲۲۱۱ ۲۴۱۲ I-J ۸۷۱ ۱۱۳۹ ۱۳۴۰ ۱۴۴۰ ۱۶۴۱ ۱۹۰۹ ۲۲۱۱ ۲۴۴۵ I-J
۶۰۳ ۷۷۰ ۸۷۱ ۱۰۳۸ ۱۱۳۹ ۱۳۴۰ ۱۴۴۰ ۱۶۴۱ K-L ۵۳۶ ۷۳۷ ۸۳۷ ۱۰۰۵ ۱۱۳۹ ۱۲۷۳ ۱۳۷۳ ۱۵۷۴ K-L
۳۶۸ ۴۶۸ ۵۶۹ ۶۷۰ ۷۳۷ ۸۳۷ ۱۰۳۸ ۱۲۳۹ M-N ۳۳۵ ۴۳۵ ۵۰۲ ۶۰۳ ۶۷۰ ۷۷۰ ۹۷۱ ۱۱۷۲ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۰۶ ۱۵۰۷ ۱۷۷۵ ۲۱۷۷ ۲۴۱۲ ۲۸۱۴ ۳۹۵۳ ۴۳۵۵ D-F ۱۲۳۹ ۱۴۴۰ ۱۶۷۵ ۱۹۰۹ ۲۱۴۴ ۲۵۴۶ ۳۲۸۳ ۳۸۵۲ D-F
۱۲۰۶ ۱۳۷۳ ۱۶۰۸ ۱۸۷۵ ۲۱۷۷ ۲۶۱۳ ۳۳۵۰ ۳۸۸۶ G-H ۱۱۳۹ ۱۳۰۶ ۱۴۴۰ ۱۸۴۲ ۱۹۷۶ ۲۲۷۸ ۲۸۸۱ ۳۲۴۹ G-H
۱۱۰۵ ۱۳۰۶ ۱۵۰۷ ۱۶۷۵ ۱۹۷۶ ۲۲۴۴ ۲۸۸۱ ۳۲۸۳ I-J ۱۰۳۸ ۱۲۳۹ ۱۴۷۴ ۱۶۴۱ ۱۸۰۹ ۲۱۱۰ ۲۴۴۵ ۲۷۸۰ I-J
۸۰۴ ۹۷۱ ۱۱۳۹ ۱۳۰۶ ۱۶۰۸ ۱۷۷۵ ۲۲۴۴ ۲۴۴۵ K-L ۷۷۰ ۹۳۷ ۱۰۷۲ ۱۲۳۹ ۱۴۴۰ ۱۷۰۸ ۱۹۴۳ ۲۱۷۷ K-L
۵۶۹ ۶۳۶ ۸۰۴ ۱۰۰۵ ۱۱۰۵ ۱۲۷۳ ۱۵۰۷ ۱۷۷۵ M-N ۴۶۸ ۶۰۳ ۷۷۰ ۹۳۷ ۱۰۰۵ ۱۱۳۹ ۱۳۰۶ ۱۴۷۴ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۶۰۸ ۲۰۱۰ ۲۵۱۲ ۳۰۱۵ ۳۴۸۴ ۴۱۲۰ ۵۶۹۵ ۶۳۶۵ D-F ۱۴۰۷ ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۲۴۴۵ ۲۷۸۰ ۳۱۱۵ ۴۳۵۵ ۵۰۲۵ D-F
۱۴۷۴ ۱۷۷۵ ۲۳۴۵ ۲۸۱۴ ۳۲۱۶ ۳۵۱۷ ۴۸۵۷ ۵۶۹۵ G-H ۱۲۷۳ ۱۵۷۴ ۱۸۴۲ ۲۲۱۱ ۲۵۱۲ ۲۹۴۸ ۳۸۵۲ ۴۵۲۲ G-H
۱۳۴۰ ۱۵۴۰ ۱۹۴۳ ۲۳۴۵ ۲۶۱۳ ۳۰۱۵ ۳۹۵۳ ۴۶۹۰ I-J ۱۲۰۶ ۱۴۰۷ ۱۶۴۱ ۱۸۷۵ ۲۲۱۱ ۲۵۷۹ ۳۳۱۶ ۳۶۸۵ I-J
۱۰۰۵ ۱۲۷۳ ۱۶۰۸ ۲۰۷۷ ۲۲۷۸ ۲۵۴۶ ۳۳۵۰ ۳۹۵۳ K-L ۸۷۱ ۱۰۷۲ ۱۳۷۳ ۱۵۴۰ ۱۸۰۹ ۲۱۴۴ ۲۵۷۹ ۳۰۱۵ K-L
۷۳۷ ۹۷۱ ۱۲۰۶ ۱۶۷۵ ۱۹۴۳ ۲۱۷۷ ۲۷۱۳ ۳۱۸۲ M-N ۶۰۳ ۷۳۷ ۹۷۱ ۱۲۷۳ ۱۴۴۰ ۱۸۰۹ ۲۲۱۱ ۲۵۱۲ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۶۸۰ ۴۰۲۰ ۶۰۳۰ ۷۳۷۰ ۹۰۴۵ ۱۰۰۵۰ ۱۱۰۵۵ ۱۱۳۹۰ ۱۲۰۶۰ ۱۳۷۳۵ ۱۶۰۸۰ D ۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۵۳۶۰ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ ۹۳۸۰ ۱۰۰۵۰ ۱۱۰۵۵ ۱۴۰۷۰ D
۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۵۶۹۵ ۷۰۳۵ ۸۷۱۰ ۹۳۸۰ ۱۰۳۸۵ ۱۰۷۲۰ ۱۱۰۵۵ ۱۲۰۶۰ ۱۳۷۳۵ E ۲۰۱۰ ۳۳۵۰ ۵۰۲۵ ۶۳۶۵ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ ۹۷۱۵ ۱۱۰۵۵ E
۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۵۳۶۰ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۷۱۵ ۱۰۰۵۰ ۱۰۳۸۵ ۱۱۰۵۵ ۱۲۰۶۰ F ۲۰۱۰ ۳۰۱۵ ۴۶۹۰ ۶۰۳۰ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ ۹۷۱۵ F
۲۰۱۰ ۳۳۵۰ ۵۰۲۵ ۶۳۶۵ ۷۷۰۵ ۸۳۷۵ ۹۳۸۰ ۹۷۱۵ ۱۰۰۵۰ ۱۰۳۸۵ ۱۱۰۵۵ G ۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ G
۲۰۱۰ ۳۰۱۵ ۴۶۹۰ ۶۰۳۰ ۷۳۷۰ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ ۹۳۸۰ ۹۷۱۵ ۱۰۰۵۰ H ۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۴۰۲۰ ۵۳۶۰ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ H
۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ I ۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۵۰۲۵ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ I
۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۴۰۲۰ ۵۰۲۵ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ J ۱۳۴۰ ۲۳۴۵ ۳۳۵۰ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ J
۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ K ۱۳۴۰ ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ K
۱۳۴۰ ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ L ۱۰۰۵ ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ L
۱۳۴۰ ۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۴۰۲۰ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ M ۱۰۰۵ ۱۳۴۰ ۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۳۵۵ ۶۷۰۰ ۱۰۰۵۰ ۱۲۳۹۵ ۱۴۷۴۰ ۱۷۴۲۰ ۲۰۱۰۰ ۲۱۴۴۰ ۲۳۱۱۵ ۲۷۱۳۵ ۳۳۵۰۰ D ۳۶۸۵ ۵۳۶۰ ۷۳۷۰ ۹۰۴۵ ۱۱۰۵۵ ۱۳۰۶۵ ۱۵۷۴۵ ۱۶۷۵۰ ۱۹۰۹۵ ۲۲۱۱۰ ۲۸۴۷۵ D
۴۰۲۰ ۶۳۶۵ ۹۷۱۵ ۱۱۷۲۵ ۱۴۰۷۰ ۱۶۴۱۵ ۱۸۷۶۰ ۲۰۱۰۰ ۲۱۷۷۵ ۲۳۴۵۰ ۲۶۸۰۰ E ۳۳۵۰ ۵۰۲۵ ۷۰۳۵ ۸۷۱۰ ۱۰۳۸۵ ۱۲۳۹۵ ۱۴۴۰۵ ۱۵۷۴۵ ۱۷۰۸۵ ۱۸۷۶۰ ۲۲۱۱۰ E
۴۰۲۰ ۶۰۳۰ ۹۳۸۰ ۱۱۰۵۵ ۱۳۴۰۰ ۱۵۷۴۵ ۱۷۴۲۰ ۱۸۴۲۵ ۱۹۴۳۰ ۲۱۷۷۵ ۲۳۴۵۰ F ۳۳۵۰ ۴۶۹۰ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۹۷۱۵ ۱۱۳۹۰ ۱۳۷۳۵ ۱۵۰۷۵ ۱۶۰۸۰ ۱۷۰۸۵ ۱۸۷۶۰ F
۳۶۸۵ ۵۶۹۵ ۸۷۱۰ ۱۰۳۸۵ ۱۲۳۹۵ ۱۴۴۰۵ ۱۵۷۴۵ ۱۷۰۸۵ ۱۸۰۹۰ ۲۰۱۰۰ ۲۱۷۷۵ G ۳۰۱۵ ۴۳۵۵ ۶۳۶۵ ۷۳۷۰ ۹۰۴۵ ۱۰۷۲۰ ۱۲۷۳۰ ۱۳۷۳۵ ۱۴۴۰۵ ۱۵۷۴۵ ۱۷۷۵۵ G
۳۳۵۰ ۵۳۶۰ ۸۰۴۰ ۹۷۱۵ ۱۱۳۹۰ ۱۳۴۰۰ ۱۴۴۰۵ ۱۵۴۱۰ ۱۶۴۱۵ ۱۸۰۹۰ ۲۰۱۰۰ H ۲۶۸۰ ۴۰۲۰ ۶۰۳۰ ۷۰۳۵ ۸۷۱۰ ۱۰۰۵۰ ۱۱۷۲۵ ۱۲۳۹۵ ۱۲۷۳۰ ۱۳۷۳۵ ۱۵۷۴۵ H
۳۳۵۰ ۵۰۲۵ ۷۳۷۰ ۹۰۴۵ ۹۷۱۵ ۱۱۷۲۵ ۱۲۷۳۰ ۱۳۴۰۰ ۱۴۰۷۰ ۱۵۰۷۵ ۱۶۴۱۵ I ۲۶۸۰ ۳۶۸۵ ۵۳۶۰ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۹۰۴۵ ۱۰۰۵۰ ۱۰۷۲۰ ۱۱۰۵۵ ۱۲۰۶۰ ۱۳۴۰۰ I
۳۰۱۵ ۴۶۹۰ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۳۸۰ ۱۰۰۵۰ ۱۰۳۸۵ ۱۰۷۲۰ ۱۱۷۲۵ ۱۲۷۳۰ J ۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۵۰۲۵ ۶۳۶۵ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ ۹۳۸۰ ۱۰۰۵۰ ۱۱۰۵۵ J
۲۶۸۰ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۶۷۰۰ ۷۳۷۰ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ ۱۰۰۵۰ ۱۱۰۵۵ K ۲۳۴۵ ۳۳۵۰ ۴۳۵۵ ۵۳۶۰ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۳۸۰ K
۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۵۰۲۵ ۵۶۹۵ ۶۷۰۰ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۳۸۰ L ۲۰۱۰ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ L
۲۰۱۰ ۳۰۱۵ ۴۰۲۰ ۵۰۲۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ M ۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۶۹۵ ۹۰۴۵ ۱۵۷۴۵ ۱۹۴۳۰ ۲۳۱۱۵ ۲۷۴۷۰ ۳۵۸۴۵ ۴۰۵۳۵ ۵۰۹۲۰ ۵۸۶۲۵ ۸۱۰۷۰ D ۵۰۲۵ ۷۳۷۰ ۱۲۷۳۰ ۱۶۰۸۰ ۲۰۷۷۰ ۲۳۴۵۰ ۲۵۷۹۵ ۲۸۸۱۰ ۳۳۵۰۰ ۳۸۸۶۰ ۴۹۵۸۰ D
۵۳۶۰ ۸۷۱۰ ۱۵۰۷۵ ۱۸۷۶۰ ۲۲۱۱۰ ۲۶۴۶۵ ۳۲۸۳۰ ۳۵۸۴۵ ۳۹۸۶۵ ۴۹۲۴۵ ۵۶۶۱۵ E ۴۶۹۰ ۷۰۳۵ ۱۲۳۹۵ ۱۵۰۷۵ ۱۹۷۶۵ ۲۱۷۷۵ ۲۴۴۵۵ ۲۶۱۳۰ ۳۰۸۲۰ ۳۳۵۰۰ ۳۸۵۲۵ E
۵۰۲۵ ۸۳۷۵ ۱۴۷۴۰ ۱۸۰۹۰ ۲۱۱۰۵ ۲۵۴۶۰ ۲۸۸۱۰ ۳۲۸۳۰ ۳۵۸۴۵ ۴۰۲۰۰ ۴۷۵۷۰ F ۴۶۹۰ ۶۷۰۰ ۱۲۰۶۰ ۱۴۴۰۵ ۱۸۴۲۵ ۲۱۱۰۵ ۲۳۱۱۵ ۲۴۴۵۵ ۲۷۴۷۰ ۳۰۸۲۰ ۳۳۵۰۰ F
۴۶۹۰ ۸۰۴۰ ۱۴۴۰۵ ۱۷۴۲۰ ۲۰۴۳۵ ۲۴۱۲۰ ۲۶۴۶۵ ۲۸۸۱۰ ۳۱۸۲۵ ۳۵۱۷۵ ۳۸۵۲۵ G ۴۳۵۵ ۶۳۶۵ ۱۱۳۹۰ ۱۳۷۳۵ ۱۷۴۲۰ ۱۹۷۶۵ ۲۱۴۴۰ ۲۳۱۱۵ ۲۴۴۵۵ ۲۷۴۷۰ ۳۰۴۸۵ G
۴۶۹۰ ۷۷۰۵ ۱۳۷۳۵ ۱۶۴۱۵ ۱۹۴۳۰ ۲۱۷۷۵ ۲۴۱۲۰ ۲۵۴۶۰ ۲۷۱۳۵ ۲۹۱۴۵ ۳۱۴۹۰ H ۴۳۵۵ ۶۰۳۰ ۱۰۷۲۰ ۱۲۷۳۰ ۱۶۴۱۵ ۱۸۴۲۵ ۲۰۱۰۰ ۲۱۱۰۵ ۲۲۴۴۵ ۲۴۱۲۰ ۲۷۸۰۵ H
۴۳۵۵ ۷۳۷۰ ۱۲۳۹۵ ۱۵۴۱۰ ۱۸۰۹۰ ۲۰۱۰۰ ۲۱۴۴۰ ۲۲۴۴۵ ۲۳۱۱۵ ۲۴۷۹۰ ۲۶۸۰۰ I ۴۰۲۰ ۵۶۹۵ ۱۰۰۵۰ ۱۱۳۹۰ ۱۴۷۴۰ ۱۶۷۵۰ ۱۷۴۲۰ ۱۸۴۲۵ ۱۹۴۳۰ ۲۰۴۳۵ ۲۳۱۱۵ I
۴۳۵۵ ۶۷۰۰ ۱۰۷۲۰ ۱۳۷۳۵ ۱۶۷۵۰ ۱۷۷۵۵ ۱۸۷۶۰ ۱۹۴۳۰ ۲۰۱۰۰ ۲۰۷۷۰ ۲۲۱۱۰ J ۳۶۸۵ ۵۳۶۰ ۸۷۱۰ ۱۰۳۸۵ ۱۳۰۶۵ ۱۴۷۴۰ ۱۵۴۱۰ ۱۵۷۴۵ ۱۶۴۱۵ ۱۶۷۵۰ ۱۷۷۵۵ J
۴۰۲۰ ۶۰۳۰ ۱۰۰۵۰ ۱۲۰۶۰ ۱۴۴۰۵ ۱۴۷۴۰ ۱۴۴۰۵ ۱۶۷۵۰ ۱۷۴۲۰ ۱۸۰۹۰ ۱۸۷۶۰ K ۳۳۵۰ ۵۰۲۵ ۷۷۰۵ ۸۷۱۰ ۱۰۷۲۰ ۱۱۷۲۵ ۱۲۳۹۵ ۱۲۷۳۰ ۱۳۴۰۰ ۱۳۷۳۵ ۱۴۴۰۵ K
۳۶۸۵ ۵۶۹۵ ۹۳۸۰ ۱۱۳۹۰ ۱۲۷۳۰ ۱۴۰۷۰ ۱۴۷۴۰ ۱۵۴۱۰ ۱۵۷۴۵ ۱۶۰۸۰ ۱۶۷۵۰ L ۳۰۱۵ ۴۶۹۰ ۶۷۰۰ ۷۷۰۵ ۹۰۴۵ ۱۰۰۵۰ ۱۰۷۲۰ ۱۱۳۹۰ ۱۱۷۲۵ ۱۲۳۹۵ ۱۲۷۳۰ L
۳۶۸۵ ۵۳۶۰ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ ۱۰۰۵۰ ۱۱۰۵۵ ۱۱۷۲۵ ۱۲۳۹۵ ۱۲۷۳۰ ۱۳۴۰۰ ۱۴۰۷۰ M ۲۶۸۰ ۴۰۲۰ ۵۶۹۵ ۷۰۳۵ ۸۰۴۰ ۹۰۴۵ ۹۷۱۵ ۱۰۰۵۰ ۱۰۷۲۰ ۱۱۰۵۵ ۱۱۷۲۵ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۶۵ ۱۱۳۹۰ ۲۱۷۷۵ ۲۸۱۴۰ ۴۱۸۷۵ ۵۳۶۰۰ ۷۱۳۵۵ ۹۵۱۴۰ ۱۱۰۵۵۰ ۱۲۵۶۲۵ ۱۶۷۵۰۰ D ۶۰۳۰ ۱۰۳۸۵ ۱۸۰۹۰ ۲۴۱۲۰ ۳۱۱۵۵ ۳۸۱۹۰ ۵۱۲۵۵ ۵۸۶۲۵ ۶۷۰۰۰ ۷۷۳۸۵ ۱۰۶۵۳۰ D
۶۰۳۰ ۱۱۰۵۵ ۲۱۱۰۵ ۲۷۱۳۵ ۴۰۲۰۰ ۵۱۹۲۵ ۶۴۶۵۵ ۸۲۰۷۵ ۹۲۷۹۵ ۱۰۵۵۲۵ ۱۲۰۶۰۰ E ۵۶۹۵ ۱۰۰۵۰ ۱۷۰۸۵ ۲۳۴۵۰ ۳۰۱۵۰ ۳۷۱۸۵ ۴۶۲۳۰ ۵۲۹۳۰ ۵۶۲۸۰ ۶۵۳۲۵ ۷۵۷۱۰ E
۵۶۹۵ ۱۰۷۲۰ ۲۰۴۳۵ ۲۶۱۳۰ ۳۸۵۲۵ ۴۸۵۷۵ ۶۰۳۰۰ ۷۰۰۱۵ ۸۱۴۰۵ ۹۱۱۲۰ ۱۰۵۵۲۵ F ۵۳۶۰ ۹۷۱۵ ۱۶۷۵۰ ۲۲۴۴۵ ۲۸۸۱۰ ۳۵۵۱۰ ۴۱۸۷۵ ۴۶۲۳۰ ۴۸۵۷۵ ۵۶۲۸۰ ۶۵۶۶۰ F
۵۳۶۰ ۱۰۳۸۵ ۱۹۷۶۵ ۲۴۴۵۵ ۳۶۸۵۰ ۴۵۲۲۵ ۵۲۵۹۵ ۵۷۹۵۵ ۶۴۹۹۰ ۷۲۳۶۰ ۸۵۰۹۰ G ۵۳۶۰ ۹۳۸۰ ۱۶۴۱۵ ۲۱۷۷۵ ۲۷۱۳۵ ۳۳۵۰۰ ۳۸۱۹۰ ۴۰۲۰۰ ۴۲۸۸۰ ۴۷۹۰۵ ۵۲۵۹۵ G
۵۳۶۰ ۱۰۰۵۰ ۱۸۷۶۰ ۲۲۷۸۰ ۳۵۱۷۵ ۴۰۲۰۰ ۴۴۲۲۰ ۵۱۲۵۵ ۵۶۹۵۰ ۶۰۳۰۰ ۶۲۳۱۰ H ۵۳۶۰ ۹۰۴۵ ۱۵۷۴۵ ۲۰۴۳۵ ۲۵۴۶۰ ۳۰۸۲۰ ۳۳۵۰۰ ۳۴۸۴۰ ۳۶۱۸۰ ۳۹۸۶۵ ۴۲۵۴۵ H
۵۳۶۰ ۹۳۸۰ ۱۷۴۲۰ ۲۰۷۷۰ ۳۱۸۲۵ ۳۵۱۷۵ ۳۷۸۵۵ ۴۰۸۷۰ ۴۳۵۵۰ ۴۶۲۳۰ ۴۷۵۷۰ I ۵۰۲۵ ۸۳۷۵ ۱۴۴۰۵ ۱۸۷۶۰ ۲۳۱۱۵ ۲۶۸۰۰ ۲۸۴۷۵ ۲۹۴۸۰ ۳۰۴۸۵ ۳۲۴۹۵ ۳۳۸۳۵ I
۵۳۶۰ ۸۳۷۵ ۱۶۰۸۰ ۱۹۰۹۵ ۲۶۸۰۰ ۳۰۱۵۰ ۳۱۱۵۵ ۳۳۱۶۵ ۳۴۵۰۵ ۳۵۸۴۵ ۳۷۸۵۵ J ۵۰۲۵ ۷۷۰۵ ۱۲۷۳۰ ۱۶۴۱۵ ۲۰۴۳۵ ۲۲۴۴۵ ۲۴۱۲۰ ۲۵۴۶۰ ۲۶۱۳۰ ۲۷۱۳۵ ۲۹۱۴۵ J
۵۰۲۵ ۸۰۴۰ ۱۴۴۰۵ ۱۷۷۵۵ ۲۳۴۵۰ ۲۶۸۰۰ ۲۷۸۰۵ ۲۹۱۴۵ ۳۰۴۸۵ ۳۱۸۲۵ ۳۳۱۶۵ K ۴۶۹۰ ۶۷۰۰ ۱۱۷۲۵ ۱۴۴۰۵ ۱۷۴۲۰ ۱۹۰۹۵ ۲۰۷۷۰ ۲۱۴۴۰ ۲۱۷۷۵ ۲۲۴۴۵ ۲۳۱۱۵ K
۴۶۹۰ ۷۷۰۵ ۱۲۷۳۰ ۱۵۷۴۵ ۲۰۱۰۰ ۲۱۷۷۵ ۲۴۱۲۰ ۲۴۷۹۰ ۲۵۴۶۰ ۲۶۸۰۰ ۲۸۱۴۰ L ۴۳۵۵ ۶۳۶۵ ۱۰۷۲۰ ۱۲۷۳۰ ۱۵۰۷۵ ۱۶۷۵۰ ۱۸۰۹۰ ۱۸۴۲۵ ۱۸۷۶۰ ۱۹۴۳۰ ۲۰۱۰۰ L
۴۶۹۰ ۷۳۷۰ ۱۰۳۸۵ ۱۳۴۰۰ ۱۶۷۵۰ ۱۸۴۲۵ ۲۰۱۰۰ ۲۱۴۴۰ ۲۲۱۱۰ ۲۲۷۸۰ ۲۳۷۸۵ M ۴۳۵۵ ۶۰۳۰ ۹۳۸۰ ۱۱۰۵۵ ۱۳۰۶۵ ۱۳۷۳۵ ۱۴۰۷۰ ۱۴۷۴۰ ۱۵۰۷۵ ۱۵۷۴۵ ۱۶۴۱۵ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۷۰۵ ۱۵۰۷۵ ۲۸۸۱۰ ۳۵۱۷۵ ۶۵۳۲۵ ۹۳۸۰۰ ۱۴۶۰۶۰ ۱۸۷۲۶۵ ۲۲۶۴۶۰ ۲۵۲۹۲۵ ۳۶۷۸۳۰ D ۷۰۳۵ ۱۳۴۰۰ ۲۶۱۳۰ ۳۲۴۹۵ ۵۵۲۷۵ ۷۸۷۲۵ ۱۲۰۶۰۰ ۱۵۵۴۴۰ ۱۹۰۲۸۰ ۲۲۲۷۷۵ ۳۳۶۳۴۰ D
۷۳۷۰ ۱۴۴۰۵ ۲۷۱۳۵ ۳۳۵۰۰ ۶۳۶۵۰ ۹۰۴۵۰ ۱۳۹۳۶۰ ۱۶۷۵۰۰ ۱۹۶۹۸۰ ۲۲۶۴۶۰ ۲۴۹۵۷۵ E ۶۷۰۰ ۱۲۷۳۰ ۲۴۴۵۵ ۳۰۸۲۰ ۵۳۶۰۰ ۷۲۰۲۵ ۱۱۰۸۸۵ ۱۳۶۰۱۰ ۱۶۰۸۰۰ ۱۹۰۹۵۰ ۲۱۸۷۵۵ E
۷۰۳۵ ۱۳۷۳۵ ۲۵۷۹۵ ۳۱۸۲۵ ۶۱۹۷۵ ۸۳۷۵۰ ۱۲۵۹۶۰ ۱۵۲۴۲۵ ۱۷۴۲۰۰ ۱۹۵۳۰۵ ۲۲۶۴۶۰ F ۶۳۶۵ ۱۲۰۶۰ ۲۲۷۸۰ ۲۹۱۴۵ ۵۱۹۲۵ ۶۵۳۲۵ ۱۰۰۸۳۵ ۱۱۳۹۰۰ ۱۳۵۳۴۰ ۱۶۰۸۰۰ ۱۸۹۹۴۵ F
۶۷۰۰ ۱۳۰۶۵ ۲۴۱۲۰ ۳۰۱۵۰ ۵۶۹۵۰ ۷۳۷۰۰ ۱۰۷۸۷۰ ۱۳۲۶۶۰ ۱۳۹۶۹۵ ۱۵۲۷۶۰ ۱۷۰۸۵۰ G ۶۰۳۰ ۱۱۷۲۵ ۲۲۱۱۰ ۲۷۴۷۰ ۴۶۹۰۰ ۶۰۳۰۰ ۸۲۷۴۵ ۹۹۴۹۵ ۱۱۱۵۵۵ ۱۲۷۶۳۵ ۱۴۶۰۶۰ G
۶۷۰۰ ۱۲۳۹۵ ۲۲۱۱۰ ۲۸۴۷۵ ۵۳۶۰۰ ۶۵۳۲۵ ۸۹۴۴۵ ۱۰۴۵۲۰ ۱۱۰۲۱۵ ۱۲۱۶۰۵ ۱۲۸۳۰۵ H ۶۰۳۰ ۱۱۳۹۰ ۲۱۴۴۰ ۲۶۱۳۰ ۴۳۵۵۰ ۵۱۹۲۵ ۶۸۰۰۵ ۸۲۷۴۵ ۹۰۴۵۰ ۱۰۰۱۶۵ ۱۰۷۲۰۰ H
۶۳۶۵ ۱۱۷۲۵ ۲۰۷۷۰ ۲۶۸۰۰ ۴۶۹۰۰ ۵۵۲۷۵ ۶۸۶۷۵ ۷۸۰۵۵ ۸۲۰۷۵ ۸۸۷۷۵ ۹۳۸۰۰ I ۵۶۹۵ ۱۰۷۲۰ ۲۰۱۰۰ ۲۴۴۵۵ ۳۸۵۲۵ ۴۵۲۲۵ ۵۶۹۵۰ ۶۶۳۳۰ ۷۱۰۲۰ ۷۴۷۰۵ ۷۹۳۹۵ I
۶۰۳۰ ۱۱۰۵۵ ۱۸۷۶۰ ۲۳۴۵۰ ۴۱۸۷۵ ۴۸۵۷۵ ۵۶۹۵۰ ۶۲۹۸۰ ۶۷۳۳۵ ۷۲۳۶۰ ۷۵۷۱۰ J ۵۶۹۵ ۹۷۱۵ ۱۸۰۹۰ ۲۲۱۱۰ ۳۵۱۷۵ ۴۰۲۰۰ ۴۶۹۰۰ ۵۴۶۰۵ ۵۷۶۲۰ ۵۸۲۹۰ ۶۰۹۷۰ J
۵۶۹۵ ۱۰۳۸۵ ۱۷۰۸۵ ۲۱۷۷۵ ۳۴۸۴۰ ۴۰۲۰۰ ۴۸۵۷۵ ۵۲۹۳۰ ۵۵۹۴۵ ۵۹۲۹۵ ۶۲۶۴۵ K ۵۳۶۰ ۹۰۴۵ ۱۶۰۸۰ ۲۰۱۰۰ ۳۰۱۵۰ ۳۵۱۷۵ ۴۰۲۰۰ ۴۴۸۹۰ ۴۷۲۳۵ ۴۸۵۷۵ ۵۱۹۲۵ K
۵۳۶۰ ۹۷۱۵ ۱۵۰۷۵ ۱۹۷۶۵ ۲۶۱۳۰ ۲۹۸۱۵ ۳۵۱۷۵ ۳۸۸۶۰ ۴۰۲۰۰ ۴۲۸۸۰ ۴۶۲۳۰ L ۵۳۶۰ ۸۷۱۰ ۱۴۰۷۰ ۱۷۴۲۰ ۲۳۴۵۰ ۲۶۸۰۰ ۳۱۸۲۵ ۳۵۵۱۰ ۳۶۵۱۵ ۳۷۱۸۵ ۳۷۸۵۵ L
۵۳۶۰ ۹۰۴۵ ۱۲۳۹۵ ۱۸۰۹۰ ۲۲۴۴۵ ۲۶۱۳۰ ۳۰۱۵۰ ۳۳۱۶۵ ۳۴۵۰۵ ۳۶۱۸۰ ۳۹۵۳۰ M ۵۳۶۰ ۸۳۷۵ ۱۱۳۹۰ ۱۵۷۴۵ ۱۹۷۶۵ ۲۳۴۵۰ ۲۶۸۰۰ ۲۹۸۱۵ ۳۰۸۲۰ ۳۱۸۲۵ ۳۲۸۳۰ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۹۷۱۵ ۱۹۷۶۵ ۳۵۸۴۵ ۵۸۶۲۵ ۱۲۷۳۰۰ ۱۹۷۶۵۰ ۳۰۸۸۷۰ ۳۹۷۹۸۰ ۴۵۲۹۲۰ ۵۲۰۹۲۵ ۸۰۴۳۳۵ D ۸۳۷۵ ۱۶۰۸۰ ۳۰۸۲۰ ۳۸۵۲۵ ۸۲۷۴۵ ۱۲۵۶۲۵ ۲۰۲۳۴۰ ۲۶۳۶۴۵ ۳۰۰۴۹۵ ۳۴۷۷۳۰ ۴۹۹۱۵۰ D
۹۰۴۵ ۱۹۰۹۵ ۳۴۱۷۰ ۵۵۲۷۵ ۱۲۳۹۵۰ ۱۸۲۵۷۵ ۲۸۱۷۳۵ ۳۵۶۴۴۰ ۴۰۵۳۵۰ ۴۵۲۹۲۰ ۵۱۲۵۵۰ E ۸۰۴۰ ۱۵۴۱۰ ۲۹۱۴۵ ۳۶۸۵۰ ۸۰۴۰۰ ۱۱۵۵۷۵ ۱۸۵۵۹۰ ۲۴۰۵۳۰ ۲۶۹۰۰۵ ۳۰۰۴۹۵ ۳۴۲۳۷۰ E
۸۷۱۰ ۱۸۴۲۵ ۳۲۴۹۵ ۵۳۶۰۰ ۱۲۰۶۰۰ ۱۷۰۸۵۰ ۲۴۶۲۲۵ ۳۱۴۹۰۰ ۳۵۷۷۸۰ ۴۰۰۶۶۰ ۴۳۶۵۰۵ F ۷۷۰۵ ۱۴۷۴۰ ۲۷۴۷۰ ۳۵۱۷۵ ۷۶۷۱۵ ۱۰۷۲۰۰ ۱۶۰۸۰۰ ۲۱۵۴۰۵ ۲۳۹۵۲۵ ۲۶۹۰۰۵ ۲۹۳۷۹۵ F
۸۳۷۵ ۱۷۴۲۰ ۳۰۸۲۰ ۵۱۹۲۵ ۱۱۵۵۷۵ ۱۵۴۱۰۰ ۲۱۵۴۰۵ ۲۶۱۹۷۰ ۲۸۷۰۹۵ ۳۱۹۹۲۵ ۳۴۶۳۹۰ G ۷۳۷۰ ۱۴۰۷۰ ۲۶۱۳۰ ۳۳۵۰۰ ۷۳۷۰۰ ۹۳۸۰۰ ۱۴۱۰۳۵ ۱۶۵۸۲۵ ۱۸۰۵۶۵ ۲۰۲۰۰۵ ۲۲۰۰۹۵ G
۸۰۴۰ ۱۷۰۸۵ ۲۹۱۴۵ ۴۵۵۶۰ ۱۰۳۸۵۰ ۱۲۸۹۷۵ ۱۷۵۵۴۰ ۲۰۹۰۴۰ ۲۳۱۴۸۵ ۲۵۵۹۴۰ ۲۷۹۰۵۵ H ۷۰۳۵ ۱۳۴۰۰ ۲۴۴۵۵ ۳۰۱۵۰ ۶۴۹۹۰ ۸۲۰۷۵ ۱۱۱۲۲۰ ۱۳۰۹۸۵ ۱۴۴۰۵۰ ۱۵۶۷۸۰ ۱۷۲۵۲۵ H
۷۷۰۵ ۱۶۰۸۰ ۲۷۸۰۵ ۴۰۵۳۵ ۸۸۷۷۵ ۱۱۰۵۵۰ ۱۴۳۰۴۵ ۱۶۰۸۰۰ ۱۷۸۸۹۰ ۱۹۱۹۵۵ ۲۰۲۰۰۵ I ۶۷۰۰ ۱۲۷۳۰ ۲۲۷۸۰ ۲۸۴۷۵ ۵۶۶۱۵ ۷۲۰۲۵ ۹۳۸۰۰ ۱۰۲۸۴۵ ۱۱۳۲۳۰ ۱۱۸۲۵۵ ۱۲۸۳۰۵ I
۷۳۷۰ ۱۵۴۱۰ ۲۶۸۰۰ ۳۷۵۲۰ ۷۷۰۵۰ ۹۳۸۰۰ ۱۲۰۲۶۵ ۱۳۲۶۶۰ ۱۳۸۰۲۰ ۱۴۴۳۸۵ ۱۵۱۰۸۵ J ۶۳۶۵ ۱۲۰۶۰ ۲۱۱۰۵ ۲۵۱۲۵ ۴۹۹۱۵ ۶۱۹۷۵ ۷۸۷۲۵ ۸۱۴۰۵ ۸۴۷۵۵ ۹۰۱۱۵ ۹۶۱۴۵ J
۷۰۳۵ ۱۴۴۰۵ ۲۵۱۲۵ ۳۴۱۷۰ ۶۱۹۷۵ ۷۴۷۰۵ ۸۹۴۴۵ ۹۹۴۹۵ ۱۰۳۵۱۵ ۱۰۶۵۳۰ ۱۱۱۵۵۵ K ۶۰۳۰ ۱۱۰۵۵ ۱۹۴۳۰ ۲۳۴۵۰ ۴۰۵۳۵ ۴۹۹۱۵ ۵۸۶۲۵ ۶۱۳۰۵ ۶۵۶۶۰ ۷۰۶۸۵ ۷۵۷۱۰ K
۶۷۰۰ ۱۳۴۰۰ ۲۱۷۷۵ ۳۰۱۵۰ ۴۱۸۷۵ ۵۶۹۵۰ ۶۴۹۹۰ ۷۱۳۵۵ ۷۵۳۷۵ ۷۸۷۲۵ ۸۲۰۷۵ L ۵۶۹۵ ۱۰۳۸۵ ۱۶۰۸۰ ۲۱۷۷۵ ۲۹۱۴۵ ۳۷۸۵۵ ۴۳۵۵۰ ۴۵۸۹۵ ۴۸۲۴۰ ۵۱۲۵۵ ۵۴۶۰۵ L
۶۳۶۵ ۱۲۰۶۰ ۱۸۴۲۵ ۲۶۸۰۰ ۳۸۵۲۵ ۴۶۹۰۰ ۵۶۹۵۰ ۶۱۳۰۵ ۶۳۹۸۵ ۶۷۳۳۵ ۷۰۶۸۵ M ۵۶۹۵ ۹۷۱۵ ۱۳۴۰۰ ۲۰۱۰۰ ۲۵۴۶۰ ۳۴۱۷۰ ۳۸۵۲۵ ۴۰۸۷۰ ۴۲۲۱۰ ۴۳۸۸۵ ۴۵۵۶۰ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۴۰ ۱۷۰۸ ۲۱۱۰ ۲۶۱۳ ۲۹۴۸ ۳۶۱۸ ۴۵۵۶ ۵۶۹۵ D-F ۱۲۰۶ ۱۵۰۷ ۱۸۰۹ ۲۳۱۱ ۲۶۸۰ ۳۰۴۸ ۳۷۸۵ ۴۴۲۲ D-F
۱۲۳۹ ۱۵۰۷ ۱۹۰۹ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۳۱۸۲ ۳۷۵۱ ۴۷۲۳ G-H ۱۱۰۵ ۱۴۰۷ ۱۶۴۱ ۲۰۷۷ ۲۴۱۲ ۲۷۸۰ ۳۴۵۰ ۴۰۲۰ G-H
۱۱۰۵ ۱۳۴۰ ۱۶۰۸ ۲۰۱۰ ۲۳۴۵ ۲۶۴۶ ۳۳۵۰ ۳۸۸۶ I-J ۱۰۰۵ ۱۲۳۹ ۱۴۰۷ ۱۷۴۲ ۲۰۷۷ ۲۴۱۲ ۲۹۸۱ ۳۴۱۶ I-J
۸۰۴ ۱۰۰۵ ۱۳۰۶ ۱۷۰۸ ۱۹۴۳ ۲۱۱۰ ۲۷۱۳ ۳۰۴۸ K-L ۷۰۳ ۹۰۴ ۱۲۰۶ ۱۳۷۳ ۱۶۰۸ ۱۸۷۵ ۲۲۱۱ ۲۶۴۶ K-L
۵۶۹ ۷۳۷ ۱۰۰۵ ۱۴۰۷ ۱۶۰۸ ۱۸۴۲ ۲۰۷۷ ۲۲۴۴ M-N ۵۰۲ ۶۰۳ ۸۳۷ ۱۱۰۵ ۱۲۷۳ ۱۵۷۴ ۱۸۰۹ ۲۲۱۱ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۴۰۲۰ ۵۳۶۰ ۶۰۳۰ ۶۷۰۰ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ ۹۷۱۵ ۱۰۷۲۰ ۱۱۳۹۰ D ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۶۸۵ ۴۶۹۰ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۹۰۴۵ ۱۰۳۸۵ D
۲۰۱۰ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۵۰۲۵ ۵۶۹۵ ۶۳۶۵ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۷۱۵ ۱۰۷۲۰ E ۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۳۵۵ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۷۰۳۵ ۸۰۴۰ ۹۰۴۵ E
۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۶۹۰ ۵۳۶۰ ۶۰۳۰ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۷۱۵ F ۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۴۰۲۰ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۷۰۳۵ ۸۰۴۰ F
۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۳۵۵ ۵۰۲۵ ۵۶۹۵ ۶۷۰۰ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ G ۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۷۰۳۵ G
۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۴۰۲۰ ۴۶۹۰ ۵۳۶۰ ۶۰۳۰ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۷۰۵ ۸۳۷۵ H ۱۳۴۰ ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ H
۱۳۴۰ ۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۴۳۵۵ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ I ۱۳۴۰ ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ I
۱۳۴۰ ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ J ۱۳۴۰ ۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ ۳۶۸۵ ۳۶۸۵ ۴۰۲۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ J
۱۳۴۰ ۲۰۱۰ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ ۳۶۸۵ ۳۶۸۵ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ K ۱۰۰۵ ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۲۳۴۵ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ ۳۳۵۰ ۳۶۸۵ K
۱۰۰۵ ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ ۳۳۵۰ ۳۶۸۵ ۳۶۸۵ ۴۰۲۰ L ۱۰۰۵ ۱۳۴۰ ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۲۶۸۰ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ L
۱۰۰۵ ۱۳۴۰ ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ ۳۳۵۰ ۳۶۸۵ M ۱۰۰۵ ۱۰۰۵ ۱۳۴۰ ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۲۳۴۵ ۲۶۸۰ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۰۱۵ ۳۰۱۵ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۳۵۰ ۵۳۶۰ ۸۰۴۰ ۱۰۰۵۰ ۱۲۰۶۰ ۱۴۴۰۵ ۱۵۴۱۰ ۱۶۰۸۰ ۱۶۷۵۰ ۱۸۰۹۰ ۲۳۴۵۰ D ۳۰۱۵ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۷۰۳۵ ۸۰۴۰ ۹۳۸۰ ۱۱۰۵۵ ۱۱۷۲۵ ۱۳۰۶۵ ۱۵۴۱۰ ۱۹۰۹۵ D
۳۰۱۵ ۵۰۲۵ ۷۷۰۵ ۹۳۸۰ ۱۱۳۹۰ ۱۳۷۳۵ ۱۵۰۷۵ ۱۵۷۴۵ ۱۶۰۸۰ ۱۶۷۵۰ ۱۷۷۵۵ E ۲۶۸۰ ۴۳۵۵ ۵۳۶۰ ۶۳۶۵ ۷۳۷۰ ۸۳۷۵ ۹۷۱۵ ۱۰۳۸۵ ۱۱۷۲۵ ۱۳۰۶۵ ۱۵۴۱۰ E
۳۰۱۵ ۴۶۹۰ ۷۳۷۰ ۸۷۱۰ ۱۰۳۸۵ ۱۳۰۶۵ ۱۴۰۷۰ ۱۵۰۷۵ ۱۵۴۱۰ ۱۶۰۸۰ ۱۶۷۵۰ F ۲۳۴۵ ۴۰۲۰ ۵۳۶۰ ۶۰۳۰ ۷۰۳۵ ۸۰۴۰ ۹۰۴۵ ۹۷۱۵ ۱۰۰۵۰ ۱۱۷۲۵ ۱۳۰۶۵ F
۲۶۸۰ ۴۶۹۰ ۷۰۳۵ ۸۰۴۰ ۹۳۸۰ ۱۱۷۲۵ ۱۳۰۶۵ ۱۳۷۳۵ ۱۴۴۰۵ ۱۵۰۷۵ ۱۶۰۸۰ G ۲۳۴۵ ۴۰۲۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۶۷۰۰ ۷۷۰۵ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ ۹۳۸۰ ۱۰۳۸۵ ۱۱۷۲۵ G
۲۶۸۰ ۴۳۵۵ ۶۷۰۰ ۷۳۷۰ ۸۷۱۰ ۱۰۳۸۵ ۱۱۷۲۵ ۱۲۰۶۰ ۱۲۷۳۰ ۱۳۷۳۵ ۱۴۷۴۰ H ۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۶۳۶۵ ۷۰۳۵ ۷۷۰۵ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۳۸۰ ۱۰۳۸۵ H
۲۶۸۰ ۴۳۵۵ ۶۰۳۰ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۹۰۴۵ ۹۳۸۰ ۹۷۱۵ ۱۰۳۸۵ ۱۱۰۵۵ ۱۲۰۶۰ I ۲۰۱۰ ۳۶۸۵ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۶۹۵ ۶۳۶۵ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۹۰۴۵ I
۲۳۴۵ ۴۰۲۰ ۵۰۲۵ ۶۰۳۰ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ ۹۳۸۰ J ۲۰۱۰ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ J
۲۳۴۵ ۳۳۵۰ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ K ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ K
۲۰۱۰ ۳۰۱۵ ۴۰۲۰ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۶۷۰۰ L ۱۶۷۵ ۲۳۴۵ ۳۰۱۵ ۳۶۸۵ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۳۵۵ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ L
۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ ۴۶۹۰ ۵۰۲۵ ۵۳۶۰ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۵۶۹۵ M ۱۶۷۵ ۲۰۱۰ ۲۶۸۰ ۳۰۱۵ ۳۳۵۰ ۳۶۸۵ ۳۶۸۵ ۴۰۲۰ ۴۰۲۰ ۴۰۲۰ ۴۳۵۵ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۳۵۵ ۷۳۷۰ ۱۰۷۲۰ ۱۴۰۷۰ ۱۸۰۹۰ ۲۱۱۰۵ ۲۵۱۲۵ ۲۷۸۰۵ ۳۳۸۳۵ ۳۹۸۶۵ ۵۳۹۳۵ D ۳۶۸۵ ۶۳۶۵ ۹۳۸۰ ۱۲۷۳۰ ۱۵۴۱۰ ۱۸۴۲۵ ۱۹۴۳۰ ۲۱۱۰۵ ۲۳۷۸۵ ۲۶۴۶۵ ۳۲۸۳۰ D
۴۰۲۰ ۷۰۳۵ ۱۰۳۸۵ ۱۳۷۳۵ ۱۷۴۲۰ ۲۰۴۳۵ ۲۳۷۸۵ ۲۵۱۲۵ ۲۹۸۱۵ ۳۴۵۰۵ ۴۰۲۰۰ E ۳۳۵۰ ۶۰۳۰ ۹۰۴۵ ۱۲۰۶۰ ۱۴۷۴۰ ۱۷۷۵۵ ۱۸۴۲۵ ۱۹۰۹۵ ۲۰۴۳۵ ۲۳۷۸۵ ۲۶۴۶۵ E
۳۶۸۵ ۷۰۳۵ ۱۰۰۵۰ ۱۳۴۰۰ ۱۶۷۵۰ ۱۹۷۶۵ ۲۲۷۸۰ ۲۳۷۸۵ ۲۵۱۲۵ ۲۹۸۱۵ ۳۴۱۷۰ F ۳۳۵۰ ۵۶۹۵ ۸۷۱۰ ۱۱۳۹۰ ۱۴۴۰۵ ۱۷۰۸۵ ۱۷۷۵۵ ۱۸۰۹۰ ۱۸۷۶۰ ۲۰۴۳۵ ۲۳۷۸۵ F
۳۳۵۰ ۶۷۰۰ ۹۳۸۰ ۱۳۰۶۵ ۱۶۰۸۰ ۱۸۷۶۰ ۲۱۴۴۰ ۲۲۴۴۵ ۲۳۴۵۰ ۲۵۱۲۵ ۲۶۴۶۵ G ۳۰۱۵ ۵۳۶۰ ۸۳۷۵ ۱۰۷۲۰ ۱۳۷۳۵ ۱۶۴۱۵ ۱۷۰۸۵ ۱۷۷۵۵ ۱۸۰۹۰ ۱۸۷۶۰ ۲۰۴۳۵ G
۳۳۵۰ ۶۳۶۵ ۹۰۴۵ ۱۲۳۹۵ ۱۴۷۴۰ ۱۶۷۵۰ ۱۸۰۹۰ ۱۸۷۶۰ ۱۹۴۳۰ ۲۰۱۰۰ ۲۳۷۸۵ H ۳۰۱۵ ۵۳۶۰ ۸۰۴۰ ۱۰۰۵۰ ۱۳۰۶۵ ۱۴۷۴۰ ۱۵۴۱۰ ۱۵۷۴۵ ۱۶۰۸۰ ۱۶۴۱۵ ۱۶۷۵۰ H
۳۳۵۰ ۶۰۳۰ ۸۷۱۰ ۱۱۰۵۵ ۱۳۰۶۵ ۱۴۷۴۰ ۱۵۴۱۰ ۱۶۰۸۰ ۱۷۰۸۵ ۱۷۷۵۵ ۱۸۷۶۰ I ۳۰۱۵ ۵۰۲۵ ۷۷۰۵ ۹۳۸۰ ۱۱۷۲۵ ۱۳۰۶۵ ۱۳۷۳۵ ۱۴۰۷۰ ۱۴۷۴۰ ۱۵۰۷۵ ۱۵۷۴۵ I
۳۰۱۵ ۵۳۶۰ ۷۷۰۵ ۹۰۴۵ ۱۱۳۹۰ ۱۲۳۹۵ ۱۳۰۶۵ ۱۳۷۳۵ ۱۴۴۰۵ ۱۵۰۷۵ ۱۵۷۴۵ J ۲۶۸۰ ۴۶۹۰ ۶۷۰۰ ۸۳۷۵ ۹۷۱۵ ۱۱۰۵۵ ۱۱۷۲۵ ۱۲۰۶۰ ۱۲۳۹۵ ۱۲۷۳۰ ۱۳۰۶۵ J
۳۰۱۵ ۵۰۲۵ ۶۳۶۵ ۷۷۰۵ ۹۰۴۵ ۱۰۳۸۵ ۱۱۰۵۵ ۱۱۳۹۰ ۱۲۰۶۰ ۱۲۳۹۵ ۱۳۰۶۵ K ۲۶۸۰ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۷۰۳۵ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ ۹۳۸۰ ۹۷۱۵ ۱۰۰۵۰ ۱۰۳۸۵ ۱۰۷۲۰ K
۳۰۱۵ ۴۳۵۵ ۵۶۹۵ ۶۷۰۰ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۳۸۰ ۹۷۱۵ ۱۰۳۸۵ ۱۰۷۲۰ ۱۱۰۵۵ L ۲۳۴۵ ۳۶۸۵ ۴۶۹۰ ۶۰۳۰ ۷۰۳۵ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۰۴۰ ۸۳۷۵ ۸۷۱۰ ۹۰۴۵ L
۲۶۸۰ ۳۶۸۵ ۵۰۲۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۷۳۷۰ ۷۷۰۵ ۸۳۷۵ ۹۰۴۵ ۹۷۱۵ M ۲۳۴۵ ۳۳۵۰ ۴۰۲۰ ۵۳۶۰ ۵۶۹۵ ۶۰۳۰ ۶۳۶۵ ۶۳۶۵ ۶۷۰۰ ۶۷۰۰ ۷۰۳۵ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۰۲۵ ۹۳۸۰ ۱۶۷۵۰ ۲۲۱۱۰ ۲۹۸۱۵ ۴۰۲۰۰ ۵۱۲۵۵ ۶۰۳۰۰ ۶۸۶۷۵ ۷۵۷۱۰ ۹۴۱۳۵ D ۴۶۹۰ ۸۳۷۵ ۱۳۴۰۰ ۱۸۰۹۰ ۲۳۷۸۵ ۲۹۱۴۵ ۳۴۱۷۰ ۳۷۱۸۵ ۴۴۵۵۵ ۵۰۲۵۰ ۶۵۳۲۵ D
۴۶۹۰ ۹۰۴۵ ۱۶۴۱۵ ۲۱۴۴۰ ۲۹۱۴۵ ۳۸۸۶۰ ۴۶۲۳۰ ۵۳۶۰۰ ۶۰۳۰۰ ۶۶۶۶۵ ۷۶۳۸۰ E ۴۳۵۵ ۸۰۴۰ ۱۳۰۶۵ ۱۷۴۲۰ ۲۳۱۱۵ ۲۸۴۷۵ ۳۲۱۶۰ ۳۵۵۱۰ ۳۸۵۲۵ ۴۴۵۵۵ ۵۰۹۲۰ E
۴۳۵۵ ۸۷۱۰ ۱۵۴۱۰ ۲۰۷۷۰ ۲۸۴۷۵ ۳۷۱۸۵ ۴۳۲۱۵ ۴۶۹۰۰ ۵۳۶۰۰ ۵۶۹۵۰ ۶۶۶۶۵ F ۴۰۲۰ ۷۷۰۵ ۱۲۷۳۰ ۱۶۷۵۰ ۲۲۴۴۵ ۲۷۴۷۰ ۳۰۴۸۵ ۳۱۴۹۰ ۳۵۵۱۰ ۳۸۱۹۰ ۴۳۲۱۵ F
۴۰۲۰ ۸۳۷۵ ۱۴۴۰۵ ۱۹۴۳۰ ۲۷۴۷۰ ۳۳۸۳۵ ۳۹۸۶۵ ۴۲۸۸۰ ۴۶۲۳۰ ۴۷۹۰۵ ۵۳۹۳۵ G ۳۶۸۵ ۷۳۷۰ ۱۲۰۶۰ ۱۶۰۸۰ ۲۱۱۰۵ ۲۵۴۶۰ ۲۷۱۳۵ ۲۹۱۴۵ ۳۱۴۹۰ ۳۳۸۳۵ ۳۶۵۱۵ G
۳۶۸۵ ۸۰۴۰ ۱۳۷۳۵ ۱۷۷۵۵ ۲۳۷۸۵ ۲۸۴۷۵ ۳۲۴۹۵ ۳۴۵۰۵ ۳۵۵۱۰ ۳۶۵۱۵ ۴۱۵۴۰ H ۳۳۵۰ ۷۰۳۵ ۱۱۰۵۵ ۱۴۷۴۰ ۱۸۷۶۰ ۲۲۱۱۰ ۲۳۷۸۵ ۲۴۴۵۵ ۲۵۷۹۵ ۲۶۸۰۰ ۲۸۸۱۰ H
۳۶۸۵ ۷۳۷۰ ۱۲۷۳۰ ۱۶۴۱۵ ۲۱۴۴۰ ۲۵۱۲۵ ۲۵۷۹۵ ۲۷۱۳۵ ۲۸۸۱۰ ۲۹۸۱۵ ۳۱۸۲۵ I ۳۳۵۰ ۶۳۶۵ ۱۰۳۸۵ ۱۳۴۰۰ ۱۶۴۱۵ ۱۹۴۳۰ ۲۰۱۰۰ ۲۰۷۷۰ ۲۱۴۴۰ ۲۲۱۱۰ ۲۴۴۵۵ I
۳۶۸۵ ۶۳۶۵ ۱۰۳۸۵ ۱۳۴۰۰ ۱۸۰۹۰ ۲۰۱۰۰ ۲۰۷۷۰ ۲۱۷۷۵ ۲۲۷۸۰ ۲۳۷۸۵ ۲۵۷۹۵ J ۳۳۵۰ ۵۶۹۵ ۹۰۴۵ ۱۱۰۵۵ ۱۴۰۷۰ ۱۵۷۴۵ ۱۶۴۱۵ ۱۶۷۵۰ ۱۷۴۲۰ ۱۸۰۹۰ ۲۰۱۰۰ J
۳۳۵۰ ۶۰۳۰ ۹۰۴۵ ۱۱۳۹۰ ۱۶۰۸۰ ۱۷۴۲۰ ۱۸۰۹۰ ۱۸۷۶۰ ۱۸۷۶۰ ۲۰۴۳۵ ۲۲۴۴۵ K ۳۰۱۵ ۵۳۶۰ ۸۰۴۰ ۹۳۸۰ ۱۱۷۲۵ ۱۲۷۳۰ ۱۳۴۰۰ ۱۴۰۷۰ ۱۴۷۴۰ ۱۵۰۷۵ ۱۵۷۴۵ K
۳۳۵۰ ۵۶۹۵ ۷۷۰۵ ۱۰۳۸۵ ۱۲۰۶۰ ۱۳۴۰۰ ۱۴۰۷۰ ۱۴۷۴۰ ۱۵۴۱۰ ۱۶۰۸۰ ۱۷۴۲۰ L ۳۰۱۵ ۴۶۹۰ ۷۳۷۰ ۸۰۴۰ ۹۷۱۵ ۱۱۰۵۵ ۱۱۷۲۵ ۱۲۰۶۰ ۱۲۳۹۵ ۱۳۰۶۵ ۱۳۷۳۵ L
۳۰۱۵ ۵۳۶۰ ۷۰۳۵ ۸۷۱۰ ۱۰۰۵۰ ۱۲۰۶۰ ۱۲۷۳۰ ۱۳۰۶۵ ۱۳۴۰۰ ۱۳۷۳۵ ۱۴۴۰۵ M ۳۰۱۵ ۴۳۵۵ ۶۳۶۵ ۷۰۳۵ ۸۰۴۰ ۸۷۱۰ ۹۳۸۰ ۹۷۱۵ ۱۰۳۸۵ ۱۰۷۲۰ ۱۱۰۵۵ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۶۵ ۱۱۷۲۵ ۲۱۱۰۵ ۲۷۸۰۵ ۴۵۸۹۵ ۷۰۳۵۰ ۱۱۸۵۹۰ ۱۳۶۳۴۵ ۱۵۴۴۳۵ ۱۶۷۵۰۰ ۲۲۲۴۴۰ D ۵۳۶۰ ۱۰۷۲۰ ۱۹۴۳۰ ۲۵۷۹۵ ۳۷۱۸۵ ۵۵۹۴۵ ۸۱۴۰۵ ۹۹۱۶۰ ۱۱۶۹۱۵ ۱۳۵۰۰۵ ۱۹۶۶۴۵ D
۵۶۹۵ ۱۱۰۵۵ ۱۹۴۳۰ ۲۶۸۰۰ ۴۳۸۸۵ ۶۷۰۰۰ ۱۱۰۵۵۰ ۱۲۴۹۵۵ ۱۴۴۷۲۰ ۱۵۴۴۳۵ ۱۶۷۵۰۰ E ۵۰۲۵ ۱۰۰۵۰ ۱۷۷۵۵ ۲۴۴۵۵ ۳۵۵۱۰ ۵۲۵۹۵ ۷۴۷۰۵ ۸۹۴۴۵ ۱۰۵۵۲۵ ۱۱۶۹۱۵ ۱۳۵۰۰۵ E
۵۰۲۵ ۱۰۳۸۵ ۱۷۷۵۵ ۲۵۷۹۵ ۴۲۵۴۵ ۶۱۹۷۵ ۹۷۴۸۵ ۱۱۳۹۰۰ ۱۳۱۶۵۵ ۱۴۴۷۲۰ ۱۵۱۰۸۵ F ۴۶۹۰ ۹۳۸۰ ۱۶۴۱۵ ۲۳۱۱۵ ۳۳۸۳۵ ۴۹۵۸۰ ۶۸۳۴۰ ۸۲۷۴۵ ۹۲۴۶۰ ۱۰۵۵۲۵ ۱۱۶۹۱۵ F
۴۶۹۰ ۹۷۱۵ ۱۶۴۱۵ ۲۴۱۲۰ ۴۱۵۴۰ ۵۷۲۸۵ ۸۲۷۴۵ ۹۹۱۶۰ ۱۰۳۸۵۰ ۱۱۶۹۱۵ ۱۲۸۳۰۵ G ۴۳۵۵ ۸۷۱۰ ۱۵۴۱۰ ۲۱۴۴۰ ۳۲۴۹۵ ۴۱۸۷۵ ۶۰۹۷۰ ۷۰۰۱۵ ۸۲۷۴۵ ۹۱۱۲۰ ۹۹۱۶۰ G
۴۶۹۰ ۹۰۴۵ ۱۵۷۴۵ ۲۲۴۴۵ ۳۶۸۵۰ ۵۰۵۸۵ ۷۰۰۱۵ ۸۲۷۴۵ ۸۹۴۴۵ ۹۷۴۸۵ ۱۰۵۵۲۵ H ۴۳۵۵ ۸۳۷۵ ۱۴۴۰۵ ۱۹۴۳۰ ۲۹۸۱۵ ۳۵۵۱۰ ۴۶۹۰۰ ۵۸۶۲۵ ۶۸۳۴۰ ۷۴۷۰۵ ۷۸۰۵۵ H
۴۶۹۰ ۸۷۱۰ ۱۴۷۴۰ ۲۰۴۳۵ ۳۲۴۹۵ ۴۳۵۵۰ ۵۶۲۸۰ ۵۹۹۶۵ ۶۴۳۲۰ ۷۰۰۱۵ ۷۳۳۶۵ I ۴۳۵۵ ۸۰۴۰ ۱۳۴۰۰ ۱۷۴۲۰ ۲۶۱۳۰ ۳۲۱۶۰ ۳۸۵۲۵ ۴۶۹۰۰ ۵۱۹۲۵ ۵۵۲۷۵ ۵۸۶۲۵ I
۴۳۵۵ ۸۰۴۰ ۱۳۷۳۵ ۱۸۷۶۰ ۲۸۱۴۰ ۳۵۵۱۰ ۴۳۲۱۵ ۴۶۵۶۵ ۴۹۵۸۰ ۵۲۹۳۰ ۵۶۲۸۰ J ۴۰۲۰ ۷۷۰۵ ۱۲۳۹۵ ۱۶۰۸۰ ۲۲۱۱۰ ۲۵۷۹۵ ۳۱۴۹۰ ۳۴۸۴۰ ۳۸۱۹۰ ۴۱۵۴۰ ۴۲۸۸۰ J
۴۳۵۵ ۷۷۰۵ ۱۱۷۲۵ ۱۶۴۱۵ ۲۴۱۲۰ ۲۷۴۷۰ ۳۲۸۳۰ ۳۵۸۴۵ ۳۸۸۶۰ ۴۱۲۰۵ ۴۳۸۸۵ K ۴۰۲۰ ۷۳۷۰ ۱۰۷۲۰ ۱۳۷۳۵ ۱۸۰۹۰ ۲۱۷۷۵ ۲۵۴۶۰ ۲۸۱۴۰ ۳۰۸۲۰ ۳۲۱۶۰ ۳۳۵۰۰ K
۴۰۲۰ ۷۳۷۰ ۱۰۳۸۵ ۱۳۴۰۰ ۱۸۰۹۰ ۲۱۱۰۵ ۲۵۱۲۵ ۲۶۱۳۰ ۲۷۱۳۵ ۲۸۱۴۰ ۲۹۴۸۰ L ۳۶۸۵ ۶۷۰۰ ۹۳۸۰ ۱۱۰۵۵ ۱۳۷۳۵ ۱۵۴۱۰ ۱۷۴۲۰ ۱۸۷۶۰ ۲۰۴۳۵ ۲۱۴۴۰ ۲۴۴۵۵ L
۳۶۸۵ ۶۳۶۵ ۸۳۷۵ ۱۱۳۹۰ ۱۵۰۷۵ ۱۷۰۸۵ ۱۹۴۳۰ ۲۰۱۰۰ ۲۱۴۴۰ ۲۲۷۸۰ ۲۴۴۵۵ M ۳۳۵۰ ۶۰۳۰ ۷۷۰۵ ۹۷۱۵ ۱۱۷۲۵ ۱۳۴۰۰ ۱۵۰۷۵ ۱۶۴۱۵ ۱۷۴۲۰ ۱۸۴۲۵ ۱۹۴۳۰ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۷۰۵ ۱۶۴۱۵ ۲۹۱۴۵ ۴۷۵۷۰ ۱۰۵۵۲۵ ۱۵۹۱۲۵ ۲۵۶۶۱۰ ۳۱۵۲۳۵ ۳۷۰۵۱۰ ۴۰۹۳۷۰ ۵۷۱۸۴۵ D ۶۷۰۰ ۱۲۷۳۰ ۲۲۷۸۰ ۳۰۱۵۰ ۵۹۶۳۰ ۹۴۸۰۵ ۱۵۵۴۴۰ ۱۹۸۹۹۰ ۲۱۶۷۴۵ ۲۳۶۱۷۵ ۳۲۷۲۹۵ D
۷۰۳۵ ۱۵۴۱۰ ۲۷۴۷۰ ۴۴۲۲۰ ۱۰۲۵۱۰ ۱۴۸۰۷۰ ۲۴۰۵۳۰ ۲۸۶۰۹۰ ۳۱۵۲۳۵ ۳۷۰۵۱۰ ۴۰۹۳۷۰ E ۶۰۳۰ ۱۲۰۶۰ ۲۱۱۰۵ ۲۸۸۱۰ ۵۷۹۵۵ ۹۱۷۹۰ ۱۴۵۷۲۵ ۱۸۱۲۳۵ ۲۰۳۶۸۰ ۲۱۶۷۴۵ ۲۳۶۱۷۵ E
۶۷۰۰ ۱۴۷۴۰ ۲۶۱۳۰ ۴۲۵۴۵ ۹۷۴۸۵ ۱۳۶۶۸۰ ۲۰۸۰۳۵ ۲۴۳۸۸۰ ۲۸۶۰۹۰ ۳۰۷۱۹۵ ۳۳۸۰۱۵ F ۵۳۶۰ ۱۱۳۹۰ ۱۹۴۳۰ ۲۷۴۷۰ ۵۴۶۰۵ ۸۳۴۱۵ ۱۲۴۶۲۰ ۱۵۷۱۱۵ ۱۷۷۸۸۵ ۱۹۰۶۱۵ ۲۰۷۰۳۰ F
۶۳۶۵ ۱۳۷۳۵ ۲۴۷۹۰ ۴۱۲۰۵ ۹۲۷۹۵ ۱۲۳۶۱۵ ۱۸۱۹۰۵ ۲۰۹۷۱۰ ۲۲۷۴۶۵ ۲۴۶۸۹۵ ۲۶۳۳۱۰ G ۵۳۶۰ ۱۰۷۲۰ ۱۸۰۹۰ ۲۶۱۳۰ ۵۱۲۵۵ ۷۳۷۰۰ ۱۰۱۸۴۰ ۱۲۴۶۲۰ ۱۴۲۰۴۰ ۱۵۱۷۵۵ ۱۶۷۸۳۵ G
۶۰۳۰ ۱۳۰۶۵ ۲۳۷۸۵ ۳۷۵۲۰ ۸۱۴۰۵ ۱۰۴۱۸۵ ۱۴۲۰۴۰ ۱۶۹۵۱۰ ۱۸۴۹۲۰ ۱۹۸۶۵۵ ۲۱۳۳۹۵ H ۵۰۲۵ ۱۰۰۵۰ ۱۷۰۸۵ ۲۴۴۵۵ ۴۴۸۹۰ ۶۳۹۸۵ ۸۷۱۰۰ ۱۰۱۸۴۰ ۱۱۲۸۹۵ ۱۲۵۶۲۵ ۱۳۵۳۴۰ H
۵۶۹۵ ۱۲۳۹۵ ۲۲۷۸۰ ۳۲۴۹۵ ۷۱۶۹۰ ۹۱۱۲۰ ۱۱۶۹۱۵ ۱۲۶۶۳۰ ۱۴۳۳۸۰ ۱۵۱۷۵۵ ۱۶۰۸۰۰ I ۵۰۲۵ ۹۳۸۰ ۱۶۴۱۵ ۲۲۴۴۵ ۳۸۵۲۵ ۵۰۵۸۵ ۶۹۳۴۵ ۷۶۳۸۰ ۸۶۰۹۵ ۹۲۴۶۰ ۹۹۱۶۰ I
۵۶۹۵ ۱۱۷۲۵ ۲۱۱۰۵ ۲۹۱۴۵ ۶۰۳۰۰ ۷۶۳۸۰ ۹۴۱۳۵ ۱۰۲۵۱۰ ۱۱۲۲۲۵ ۱۱۸۵۹۰ ۱۲۴۹۵۵ J ۴۶۹۰ ۹۰۴۵ ۱۵۰۷۵ ۲۰۴۳۵ ۳۵۱۷۵ ۴۵۸۹۵ ۵۴۶۰۵ ۵۷۹۵۵ ۶۴۳۲۰ ۶۷۶۷۰ ۷۰۶۸۵ J
۵۳۶۰ ۱۱۰۵۵ ۱۹۴۳۰ ۲۷۴۷۰ ۵۱۹۲۵ ۶۱۶۴۰ ۷۱۳۵۵ ۷۹۷۳۰ ۸۲۷۴۵ ۸۹۴۴۵ ۹۴۱۳۵ K ۴۶۹۰ ۸۷۱۰ ۱۳۷۳۵ ۱۷۷۵۵ ۲۸۴۷۵ ۳۳۵۰۰ ۴۲۲۱۰ ۴۵۵۶۰ ۵۰۲۵۰ ۵۳۶۰۰ ۵۵۲۷۵ K
۵۳۶۰ ۱۰۳۸۵ ۱۶۴۱۵ ۲۴۴۵۵ ۳۵۱۷۵ ۴۵۲۲۵ ۵۱۹۲۵ ۵۸۶۲۵ ۶۱۶۴۰ ۶۳۳۱۵ ۶۶۶۶۵ L ۴۳۵۵ ۸۳۷۵ ۱۲۰۶۰ ۱۴۷۴۰ ۲۱۱۰۵ ۲۵۷۹۵ ۳۰۴۸۵ ۳۱۴۹۰ ۳۲۸۳۰ ۳۴۸۴۰ ۳۷۵۲۰ L
۵۰۲۵ ۹۷۱۵ ۱۴۰۷۰ ۲۱۱۰۵ ۳۰۴۸۵ ۳۶۸۵۰ ۴۳۵۵۰ ۴۵۸۹۵ ۴۸۹۱۰ ۵۱۹۲۵ ۵۳۶۰۰ M ۴۰۲۰ ۷۰۳۵ ۹۷۱۵ ۱۳۰۶۵ ۱۸۴۲۵ ۲۱۱۰۵ ۲۴۷۹۰ ۲۶۱۳۰ ۲۷۴۷۰ ۲۹۴۸۰ ۳۱۱۵۵ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.