موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۷۹۵۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۲۳۰۵ ۲۹۴۱ ۳۲۵۹ ۳۴۱۸ ۴۲۹۳ ۵۰۸۸ ۶۲۸۰ ۶۶۷۸ D-F ۲۱۴۶ ۲۵۴۴ ۲۹۴۱ ۳۱۰۰ ۳۸۹۵ ۴۶۱۱ ۵۶۴۴ ۶۱۲۱ D-F
۲۱۴۶ ۲۷۰۳ ۳۱۰۰ ۳۲۵۹ ۳۸۹۵ ۴۵۳۱ ۵۴۰۶ ۵۹۶۲ G-H ۱۹۸۷ ۲۴۶۴ ۲۷۰۳ ۲۹۴۱ ۳۵۷۷ ۴۰۵۴ ۵۰۰۸ ۵۴۰۶ G-H
۱۹۸۷ ۲۴۶۴ ۳۰۲۱ ۳۱۸۰ ۳۶۵۶ ۴۲۱۳ ۴۶۹۰ ۵۰۰۸ I-J ۱۸۲۸ ۲۳۰۵ ۲۵۴۴ ۲۷۰۳ ۳۳۳۹ ۳۷۳۶ ۴۲۹۳ ۴۶۱۱ I-J
۱۱۹۲ ۱۵۹۰ ۱۹۸۷ ۲۳۸۵ ۲۵۴۴ ۲۹۴۱ ۳۱۸۰ ۳۴۹۸ K-L ۱۱۱۳ ۱۴۳۱ ۱۸۲۸ ۲۱۴۶ ۲۳۸۵ ۲۷۸۲ ۲۹۴۱ ۳۲۵۹ K-L
۷۹۵ ۱۰۳۳ ۱۱۹۲ ۱۳۵۱ ۱۵۹۰ ۱۷۴۹ ۲۱۴۶ ۲۵۴۴ M-N ۷۱۵ ۹۵۴ ۱۱۱۳ ۱۲۷۲ ۱۴۳۱ ۱۶۶۹ ۱۹۸۷ ۲۳۸۵ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۳۰۲۱ ۳۴۹۸ ۴۴۵۲ ۵۴۰۶ ۵۹۶۲ ۶۸۳۷ ۸۷۴۵ ۹۳۰۱ D-F ۲۷۸۲ ۳۲۵۹ ۴۰۵۴ ۴۶۹۰ ۵۰۰۸ ۶۰۴۲ ۶۹۹۶ ۷۳۹۳ D-F
۲۷۰۳ ۳۱۰۰ ۳۸۹۵ ۴۶۹۰ ۵۳۲۶ ۶۰۴۲ ۷۵۵۲ ۸۱۰۸ G-H ۲۵۴۴ ۳۰۲۱ ۳۵۷۷ ۴۳۷۲ ۴۶۱۱ ۵۴۰۶ ۶۲۸۰ ۶۶۷۸ G-H
۲۵۴۴ ۳۰۲۱ ۳۶۵۶ ۴۲۱۳ ۴۷۷۰ ۵۳۲۶ ۶۵۹۸ ۶۹۹۶ I-J ۲۳۸۵ ۲۷۸۲ ۳۴۱۸ ۴۰۵۴ ۴۲۹۳ ۴۸۴۹ ۵۴۰۶ ۵۷۲۴ I-J
۱۸۲۸ ۲۱۴۶ ۲۶۲۳ ۳۱۰۰ ۳۷۳۶ ۴۰۵۴ ۵۳۲۶ ۵۶۴۴ K-L ۱۵۹۰ ۲۰۶۷ ۲۳۸۵ ۲۷۰۳ ۳۲۵۹ ۳۷۳۶ ۴۳۷۲ ۴۶۱۱ K-L
۱۱۹۲ ۱۴۳۱ ۱۸۲۸ ۲۲۲۶ ۲۵۴۴ ۲۸۶۲ ۳۱۸۰ ۳۶۵۶ M-N ۱۰۳۳ ۱۳۵۱ ۱۵۹۰ ۲۰۶۷ ۲۲۲۶ ۲۵۴۴ ۲۹۴۱ ۳۱۸۰ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۵۰۰۸ ۵۹۶۲ ۷۳۹۳ ۸۱۸۸ ۱۱۹۲۵ ۱۳۵۱۵ D-F ۲۹۴۱ ۳۴۹۸ ۴۳۷۲ ۵۲۴۷ ۶۲۸۰ ۷۲۳۴ ۹۸۵۸ ۱۱۳۶۸ D-F
۲۹۴۱ ۳۴۱۸ ۴۴۵۲ ۵۴۰۶ ۶۵۹۸ ۷۳۹۳ ۱۰۳۳۵ ۱۱۹۲۵ G-H ۲۷۰۳ ۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۴۶۹۰ ۵۸۰۳ ۶۴۳۹ ۸۷۴۵ ۱۰۱۷۶ G-H
۲۶۲۳ ۳۰۲۱ ۳۶۵۶ ۴۶۱۱ ۵۴۰۶ ۶۲۰۱ ۸۳۴۷ ۹۵۴۰ I-J ۲۴۶۴ ۲۸۶۲ ۳۵۷۷ ۴۰۵۴ ۵۰۰۸ ۵۷۲۴ ۷۲۳۴ ۷۹۵۰ I-J
۱۹۰۸ ۲۳۸۵ ۳۱۰۰ ۴۱۳۴ ۴۶۱۱ ۵۱۶۷ ۶۷۵۷ ۷۵۵۲ K-L ۱۸۲۸ ۲۲۲۶ ۲۸۶۲ ۳۲۵۹ ۳۸۱۶ ۴۴۵۲ ۵۳۲۶ ۶۲۸۰ K-L
۱۴۳۱ ۱۷۴۹ ۲۳۸۵ ۳۴۱۸ ۳۸۱۶ ۴۴۵۲ ۵۷۲۴ ۶۴۳۹ M-N ۱۲۷۲ ۱۵۱۰ ۱۹۸۷ ۲۷۰۳ ۳۰۲۱ ۳۸۱۶ ۴۳۷۲ ۵۳۲۶ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۶۰ ۹۵۴۰ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ ۱۷۴۹۰ ۲۰۶۷۰ ۲۳۸۵۰ ۲۵۴۴۰ ۲۷۰۳۰ ۳۰۲۱۰ ۳۶۵۷۰ D ۵۵۶۵ ۸۷۴۵ ۱۱۹۲۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۹۰۰ ۱۸۲۸۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۴۶۴۵ ۳۱۸۰۰ D
۵۵۶۵ ۸۷۴۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۶۶۹۵ ۱۹۰۸۰ ۲۲۲۶۰ ۲۳۸۵۰ ۲۴۶۴۵ ۲۷۰۳۰ ۳۰۲۱۰ E ۴۷۷۰ ۷۹۵۰ ۱۱۱۳۰ ۱۲۷۲۰ ۱۵۱۰۵ ۱۷۴۹۰ ۱۹۰۸۰ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۲۲۶۰ ۲۳۸۵۰ E
۵۵۶۵ ۸۷۴۵ ۱۲۷۲۰ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ ۱۸۲۸۵ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۵۴۴۰ ۲۷۰۳۰ F ۴۷۷۰ ۷۱۵۵ ۱۰۳۳۵ ۱۱۹۲۵ ۱۴۳۱۰ ۱۶۶۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ F
۴۷۷۰ ۷۹۵۰ ۱۱۹۲۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۷۴۹۰ ۲۰۶۷۰ ۲۲۲۶۰ ۲۳۰۵۵ ۲۴۶۴۵ ۲۵۴۴۰ G ۳۹۷۵ ۶۳۶۰ ۹۵۴۰ ۱۱۱۳۰ ۱۳۵۱۵ ۱۵۹۰۰ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ G
۴۷۷۰ ۷۱۵۵ ۱۱۱۳۰ ۱۲۷۲۰ ۱۴۳۱۰ ۱۶۶۹۵ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ ۲۲۲۶۰ ۲۳۰۵۵ H ۳۹۷۵ ۶۳۶۰ ۸۷۴۵ ۱۰۳۳۵ ۱۲۷۲۰ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ H
۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۹۲۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ I ۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۱۹۲۵ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ I
۳۹۷۵ ۶۳۶۰ ۹۵۴۰ ۱۱۱۳۰ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ J ۳۱۸۰ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ J
۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ K ۳۱۸۰ ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ K
۳۱۸۰ ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ L ۲۳۸۵ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ L
۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ M ۲۳۸۵ ۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۳۳۵ ۱۵۹۰۰ ۲۳۸۵۰ ۲۷۰۳۰ ۳۰۲۱۰ ۳۶۵۷۰ ۴۳۷۲۵ ۴۷۷۰۰ ۵۰۸۸۰ ۵۵۶۵۰ ۶۹۱۶۵ D ۸۷۴۵ ۱۲۷۲۰ ۱۷۴۹۰ ۲۰۶۷۰ ۲۳۰۵۵ ۲۸۶۲۰ ۳۴۱۸۵ ۳۶۵۷۰ ۴۰۵۴۵ ۴۳۷۲۵ ۵۵۶۵۰ D
۹۵۴۰ ۱۵۱۰۵ ۲۳۰۵۵ ۲۵۴۴۰ ۲۸۶۲۰ ۳۴۹۸۰ ۴۱۳۴۰ ۴۵۳۱۵ ۴۸۴۹۵ ۵۱۶۷۵ ۵۵۶۵۰ E ۷۹۵۰ ۱۱۹۲۵ ۱۶۶۹۵ ۱۹۸۷۵ ۲۱۴۶۵ ۲۷۰۳۰ ۳۱۸۰۰ ۳۴۱۸۵ ۳۶۵۷۰ ۳۹۷۵۰ ۴۳۷۲۵ E
۹۵۴۰ ۱۴۳۱۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۸۵۰ ۲۷۰۳۰ ۳۳۳۹۰ ۳۹۷۵۰ ۴۲۱۳۵ ۴۴۵۲۰ ۴۷۷۰۰ ۵۰۰۸۵ F ۷۹۵۰ ۱۱۱۳۰ ۱۵۹۰۰ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ ۲۵۴۴۰ ۳۰۲۱۰ ۳۲۵۹۵ ۳۴۹۸۰ ۳۶۵۷۰ ۳۸۱۶۰ F
۸۷۴۵ ۱۳۵۱۵ ۲۰۶۷۰ ۲۳۰۵۵ ۲۵۴۴۰ ۳۱۸۰۰ ۳۶۵۷۰ ۳۸۹۵۵ ۴۰۵۴۵ ۴۲۱۳۵ ۴۶۱۱۰ G ۷۱۵۵ ۱۰۳۳۵ ۱۵۱۰۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۸۷۵ ۲۴۶۴۵ ۲۸۶۲۰ ۳۰۲۱۰ ۳۱۰۰۵ ۳۲۵۹۵ ۳۴۱۸۵ G
۷۹۵۰ ۱۲۷۲۰ ۱۹۰۸۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۸۵۰ ۲۹۴۱۵ ۳۳۳۹۰ ۳۴۹۸۰ ۳۶۵۷۰ ۳۸۱۶۰ ۴۲۱۳۵ H ۶۳۶۰ ۹۵۴۰ ۱۴۳۱۰ ۱۷۴۹۰ ۱۹۰۸۰ ۲۳۸۵۰ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ ۲۸۶۲۰ ۲۹۴۱۵ ۳۱۰۰۵ H
۷۹۵۰ ۱۱۹۲۵ ۱۷۴۹۰ ۱۹۸۷۵ ۲۲۲۶۰ ۲۶۲۳۵ ۲۹۴۱۵ ۳۰۲۱۰ ۳۱۰۰۵ ۳۲۵۹۵ ۳۵۷۷۵ I ۶۳۶۰ ۸۷۴۵ ۱۲۷۲۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۲۰۶۷۰ ۲۲۲۶۰ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۴۶۴۵ ۲۷۰۳۰ I
۷۱۵۵ ۱۱۱۳۰ ۱۵۹۰۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۸۷۵ ۲۲۲۶۰ ۲۳۸۵۰ ۲۴۶۴۵ ۲۵۴۴۰ ۲۷۰۳۰ ۲۹۴۱۵ J ۵۵۶۵ ۸۷۴۵ ۱۱۹۲۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ J
۶۳۶۰ ۱۰۳۳۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۶۶۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۵۴۴۰ K ۵۵۶۵ ۷۹۵۰ ۱۰۳۳۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ K
۵۵۶۵ ۸۷۴۵ ۱۱۱۳۰ ۱۲۷۲۰ ۱۵۱۰۵ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ L ۴۷۷۰ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۱۰۳۳۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ L
۴۷۷۰ ۷۱۵۵ ۹۵۴۰ ۱۱۱۳۰ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ M ۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۳۵۱۵ ۲۱۴۶۵ ۳۷۳۶۵ ۴۶۱۱۰ ۵۴۸۵۵ ۶۷۵۷۵ ۸۵۸۶۰ ۹۶۹۹۰ ۱۱۲۰۹۵ ۱۲۶۴۰۵ ۱۶۰۵۹۰ D ۱۱۹۲۵ ۱۷۴۹۰ ۳۰۲۱۰ ۳۷۳۶۵ ۴۵۳۱۵ ۵۱۶۷۵ ۵۹۶۲۵ ۶۷۵۷۵ ۷۷۹۱۰ ۹۰۶۳۰ ۱۰۸۹۱۵ D
۱۲۷۲۰ ۲۰۶۷۰ ۳۵۷۷۵ ۴۴۵۲۰ ۵۲۴۷۰ ۶۴۳۹۵ ۷۶۳۲۰ ۸۵۸۶۰ ۹۳۰۱۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۰۸۴۰ E ۱۱۱۳۰ ۱۶۶۹۵ ۲۹۴۱۵ ۳۴۹۸۰ ۴۲۹۳۰ ۴۸۴۹۵ ۵۶۴۴۵ ۶۱۲۱۵ ۷۱۵۵۰ ۷۹۵۰۰ ۹۰۶۳۰ E
۱۱۹۲۵ ۱۹۸۷۵ ۳۴۹۸۰ ۴۲۹۳۰ ۵۰۰۸۵ ۶۲۰۱۰ ۶۹۹۶۰ ۷۹۵۰۰ ۸۵۰۶۵ ۹۵۴۰۰ ۱۰۳۳۵۰ F ۱۱۱۳۰ ۱۵۹۰۰ ۲۸۶۲۰ ۳۳۳۹۰ ۳۹۷۵۰ ۴۶۱۱۰ ۵۳۲۶۵ ۵۷۲۴۰ ۶۳۶۰۰ ۷۱۵۵۰ ۷۸۷۰۵ F
۱۱۱۳۰ ۱۹۰۸۰ ۳۳۳۹۰ ۴۱۳۴۰ ۴۶۹۰۵ ۵۸۰۳۵ ۶۴۳۹۵ ۶۹۹۶۰ ۷۵۵۲۵ ۸۱۰۹۰ ۸۵۰۶۵ G ۱۰۳۳۵ ۱۵۱۰۵ ۲۷۰۳۰ ۳۱۸۰۰ ۳۷۳۶۵ ۴۳۷۲۵ ۴۹۲۹۰ ۵۳۲۶۵ ۵۷۲۴۰ ۶۳۶۰۰ ۶۹۹۶۰ G
۱۱۱۳۰ ۱۸۲۸۵ ۳۱۸۰۰ ۳۸۹۵۵ ۴۴۵۲۰ ۵۳۲۶۵ ۵۸۸۳۰ ۶۲۰۱۰ ۶۴۳۹۵ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ H ۱۰۳۳۵ ۱۴۳۱۰ ۲۵۴۴۰ ۲۹۴۱۵ ۳۴۹۸۰ ۴۱۳۴۰ ۴۶۱۱۰ ۴۹۲۹۰ ۵۲۴۷۰ ۵۵۶۵۰ ۶۲۰۱۰ H
۱۰۳۳۵ ۱۷۴۹۰ ۲۸۶۲۰ ۳۶۵۷۰ ۴۱۳۴۰ ۴۸۴۹۵ ۵۱۶۷۵ ۵۳۲۶۵ ۵۴۸۵۵ ۵۷۲۴۰ ۶۰۴۲۰ I ۹۵۴۰ ۱۳۵۱۵ ۲۳۸۵۰ ۲۷۰۳۰ ۳۳۳۹۰ ۳۸۱۶۰ ۴۰۵۴۵ ۴۲۹۳۰ ۴۵۳۱۵ ۴۷۷۰۰ ۵۲۴۷۰ I
۱۰۳۳۵ ۱۵۹۰۰ ۲۵۴۴۰ ۳۲۵۹۵ ۳۷۳۶۵ ۴۱۳۴۰ ۴۴۵۲۰ ۴۶۱۱۰ ۴۶۹۰۵ ۴۷۷۰۰ ۴۹۲۹۰ J ۸۷۴۵ ۱۲۷۲۰ ۲۰۶۷۰ ۲۳۸۵۰ ۲۹۴۱۵ ۳۲۵۹۵ ۳۴۱۸۵ ۳۵۷۷۵ ۳۷۳۶۵ ۳۸۹۵۵ ۴۱۳۴۰ J
۹۵۴۰ ۱۴۳۱۰ ۲۳۸۵۰ ۲۷۸۲۵ ۳۰۲۱۰ ۳۳۳۹۰ ۳۴۹۸۰ ۳۶۵۷۰ ۳۸۱۶۰ ۳۹۷۵۰ ۴۱۳۴۰ K ۷۹۵۰ ۱۱۹۲۵ ۱۸۲۸۵ ۲۰۶۷۰ ۲۴۶۴۵ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ ۲۹۴۱۵ ۳۱۰۰۵ ۳۲۵۹۵ ۳۴۱۸۵ K
۸۷۴۵ ۱۳۵۱۵ ۲۲۲۶۰ ۲۵۴۴۰ ۲۷۰۳۰ ۲۹۴۱۵ ۳۱۸۰۰ ۳۳۳۹۰ ۳۴۹۸۰ ۳۵۷۷۵ ۳۷۳۶۵ L ۷۱۵۵ ۱۱۱۳۰ ۱۵۹۰۰ ۱۸۲۸۵ ۲۱۴۶۵ ۲۳۸۵۰ ۲۵۴۴۰ ۲۷۰۳۰ ۲۷۸۲۵ ۲۹۴۱۵ ۳۰۲۱۰ L
۸۷۴۵ ۱۲۷۲۰ ۱۹۸۷۵ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ ۲۹۴۱۵ ۳۰۲۱۰ ۳۱۸۰۰ ۳۳۳۹۰ M ۶۳۶۰ ۹۵۴۰ ۱۳۵۱۵ ۱۶۶۹۵ ۱۹۰۸۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۵۴۴۰ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۵۱۰۵ ۲۶۲۳۵ ۵۰۸۸۰ ۶۴۳۹۵ ۹۵۴۰۰ ۱۲۳۲۲۵ ۱۵۵۰۲۵ ۲۰۶۷۰۰ ۲۳۸۵۰۰ ۲۷۴۲۷۵ ۳۴۹۸۰۰ D ۱۴۳۱۰ ۲۴۶۴۵ ۴۲۹۳۰ ۵۵۶۵۰ ۶۹۹۶۰ ۸۵۸۶۰ ۱۱۲۸۹۰ ۱۲۷۲۰۰ ۱۴۱۵۱۰ ۱۶۵۳۶۰ ۲۱۰۶۷۵ D
۱۴۳۱۰ ۲۵۴۴۰ ۴۹۲۹۰ ۶۲۰۱۰ ۸۷۴۵۰ ۱۱۵۲۷۵ ۱۴۳۱۰۰ ۱۷۸۸۷۵ ۲۰۲۷۲۵ ۲۳۰۵۵۰ ۲۵۴۴۰۰ E ۱۳۵۱۵ ۲۳۸۵۰ ۴۰۵۴۵ ۵۴۰۶۰ ۶۷۵۷۵ ۸۳۴۷۵ ۱۰۴۱۴۵ ۱۱۸۴۵۵ ۱۲۶۴۰۵ ۱۴۷۸۷۰ ۱۶۵۳۶۰ E
۱۳۵۱۵ ۲۴۶۴۵ ۴۷۷۰۰ ۵۹۶۲۵ ۸۳۴۷۵ ۱۰۷۳۲۵ ۱۳۱۱۷۵ ۱۵۱۰۵۰ ۱۷۸۸۷۵ ۱۹۸۷۵۰ ۲۲۲۶۰۰ F ۱۲۷۲۰ ۲۳۰۵۵ ۳۹۷۵۰ ۵۱۶۷۵ ۶۳۶۰۰ ۷۹۵۰۰ ۹۳۸۱۰ ۱۰۴۱۴۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۸۷۹۰ ۱۴۴۶۹۰ F
۱۲۷۲۰ ۲۳۸۵۰ ۴۶۱۱۰ ۵۵۶۵۰ ۷۹۵۰۰ ۹۹۳۷۵ ۱۱۵۲۷۵ ۱۲۷۲۰۰ ۱۴۳۱۰۰ ۱۵۹۰۰۰ ۱۷۸۸۷۵ G ۱۲۷۲۰ ۲۲۲۶۰ ۳۸۹۵۵ ۵۰۸۸۰ ۵۹۶۲۵ ۷۵۵۲۵ ۸۵۸۶۰ ۹۰۶۳۰ ۹۶۹۹۰ ۱۰۸۱۲۰ ۱۱۵۲۷۵ G
۱۲۷۲۰ ۲۳۰۵۵ ۴۳۷۲۵ ۵۱۶۷۵ ۷۵۵۲۵ ۸۷۴۵۰ ۹۹۳۷۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۳۲۲۵ ۱۳۱۱۷۵ ۱۳۵۱۵۰ H ۱۲۷۲۰ ۲۱۴۶۵ ۳۷۳۶۵ ۴۷۷۰۰ ۵۶۴۴۵ ۶۹۱۶۵ ۷۴۷۳۰ ۷۷۹۱۰ ۸۱۸۸۵ ۸۹۰۴۰ ۹۲۲۲۰ H
۱۲۷۲۰ ۲۱۴۶۵ ۴۰۵۴۵ ۴۷۷۰۰ ۶۷۵۷۵ ۷۵۵۲۵ ۸۳۴۷۵ ۸۹۰۴۰ ۹۵۴۰۰ ۹۹۳۷۵ ۱۰۳۳۵۰ I ۱۱۹۲۵ ۱۹۸۷۵ ۳۴۱۸۵ ۴۳۷۲۵ ۵۰۸۸۰ ۵۹۶۲۵ ۶۲۸۰۵ ۶۵۱۹۰ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ ۷۴۷۳۰ I
۱۱۹۲۵ ۱۹۰۸۰ ۳۷۳۶۵ ۴۳۷۲۵ ۵۵۶۵۰ ۶۳۶۰۰ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ ۸۳۴۷۵ J ۱۱۹۲۵ ۱۸۲۸۵ ۳۰۲۱۰ ۳۸۱۶۰ ۴۴۵۲۰ ۴۹۲۹۰ ۵۲۴۷۰ ۵۵۶۵۰ ۵۷۲۴۰ ۵۸۸۳۰ ۶۲۸۰۵ J
۱۱۹۲۵ ۱۸۲۸۵ ۳۳۳۹۰ ۳۹۷۵۰ ۴۷۷۰۰ ۵۱۶۷۵ ۵۵۶۵۰ ۵۹۶۲۵ ۶۳۶۰۰ ۶۹۹۶۰ ۷۵۵۲۵ K ۱۱۱۳۰ ۱۵۹۰۰ ۲۷۸۲۵ ۳۳۳۹۰ ۳۸۱۶۰ ۴۱۳۴۰ ۴۳۷۲۵ ۴۶۱۱۰ ۴۹۲۹۰ ۵۰۸۸۰ ۵۳۲۶۵ K
۱۱۱۳۰ ۱۷۴۹۰ ۲۹۴۱۵ ۳۵۷۷۵ ۳۹۷۵۰ ۴۳۷۲۵ ۴۷۷۰۰ ۵۱۶۷۵ ۵۵۶۵۰ ۵۹۶۲۵ ۶۳۶۰۰ L ۱۰۳۳۵ ۱۵۱۰۵ ۲۵۴۴۰ ۳۰۲۱۰ ۳۲۵۹۵ ۳۴۹۸۰ ۳۶۵۷۰ ۳۸۹۵۵ ۴۲۱۳۵ ۴۳۷۲۵ ۴۵۳۱۵ L
۱۱۱۳۰ ۱۶۶۹۵ ۲۳۸۵۰ ۳۱۰۰۵ ۳۶۵۷۰ ۳۹۷۵۰ ۴۳۷۲۵ ۴۷۷۰۰ ۵۰۰۸۵ ۵۲۴۷۰ ۵۴۸۵۵ M ۱۰۳۳۵ ۱۴۳۱۰ ۲۲۲۶۰ ۲۶۲۳۵ ۲۸۶۲۰ ۳۰۲۱۰ ۳۱۸۰۰ ۳۳۳۹۰ ۳۴۹۸۰ ۳۶۵۷۰ ۳۸۱۶۰ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۸۲۸۵ ۳۴۹۸۰ ۶۷۵۷۵ ۸۳۴۷۵ ۱۵۱۰۵۰ ۲۱۸۶۲۵ ۳۲۵۹۵۰ ۴۲۱۳۵۰ ۵۰۰۸۵۰ ۵۵۶۵۰۰ ۷۷۹۱۰۰ D ۱۶۶۹۵ ۳۱۰۰۵ ۶۱۲۱۵ ۷۵۵۲۵ ۱۲۴۸۱۵ ۱۷۸۸۷۵ ۲۶۲۳۵۰ ۳۴۱۸۵۰ ۳۹۷۵۰۰ ۴۶۹۰۵۰ ۶۴۳۹۵۰ D
۱۷۴۹۰ ۳۳۳۹۰ ۶۳۶۰۰ ۷۹۵۰۰ ۱۴۷۰۷۵ ۲۰۶۷۰۰ ۳۱۰۰۵۰ ۳۸۱۶۰۰ ۴۳۳۲۷۵ ۴۹۶۸۷۵ ۵۴۸۵۵۰ E ۱۵۹۰۰ ۲۹۴۱۵ ۵۷۲۴۰ ۷۱۵۵۰ ۱۲۰۸۴۰ ۱۶۲۹۷۵ ۲۳۴۵۲۵ ۲۹۴۱۵۰ ۳۳۳۹۰۰ ۳۹۷۵۰۰ ۴۳۳۲۷۵ E
۱۶۶۹۵ ۳۱۸۰۰ ۵۹۶۲۵ ۷۵۵۲۵ ۱۴۳۱۰۰ ۱۹۴۷۷۵ ۲۸۲۲۲۵ ۳۳۷۸۷۵ ۳۷۷۶۲۵ ۴۲۵۳۲۵ ۴۸۸۹۲۵ F ۱۵۱۰۵ ۲۸۶۲۰ ۵۳۲۶۵ ۶۷۵۷۵ ۱۱۶۸۶۵ ۱۴۷۰۷۵ ۲۱۴۶۵۰ ۲۴۶۴۵۰ ۲۹۴۱۵۰ ۳۳۷۸۷۵ ۳۷۳۶۵۰ F
۱۵۹۰۰ ۳۰۲۱۰ ۵۵۶۵۰ ۷۱۵۵۰ ۱۳۱۱۷۵ ۱۶۶۹۵۰ ۲۳۸۵۰۰ ۲۹۴۱۵۰ ۳۰۲۱۰۰ ۳۲۹۹۲۵ ۳۶۹۶۷۵ G ۱۴۳۱۰ ۲۷۰۳۰ ۵۱۶۷۵ ۶۳۶۰۰ ۱۰۴۹۴۰ ۱۳۵۱۵۰ ۱۷۸۸۷۵ ۲۱۰۶۷۵ ۲۳۴۵۲۵ ۲۵۸۳۷۵ ۲۹۰۱۷۵ G
۱۵۱۰۵ ۲۸۶۲۰ ۵۱۶۷۵ ۶۷۵۷۵ ۱۲۳۲۲۵ ۱۴۷۰۷۵ ۱۹۸۷۵۰ ۲۳۴۵۲۵ ۲۳۸۵۰۰ ۲۶۲۳۵۰ ۲۷۸۲۵۰ H ۱۳۵۱۵ ۲۵۴۴۰ ۵۰۰۸۵ ۵۹۶۲۵ ۹۵۴۰۰ ۱۱۵۲۷۵ ۱۴۷۰۷۵ ۱۷۴۹۰۰ ۱۸۶۸۲۵ ۱۹۸۷۵۰ ۲۱۴۶۵۰ H
۱۴۳۱۰ ۲۷۰۳۰ ۴۷۷۰۰ ۶۳۶۰۰ ۱۰۷۳۲۵ ۱۲۷۲۰۰ ۱۵۱۰۵۰ ۱۷۴۹۰۰ ۱۸۲۸۵۰ ۱۹۴۷۷۵ ۲۰۶۷۰۰ I ۱۳۵۱۵ ۲۳۸۵۰ ۴۶۹۰۵ ۵۵۶۵۰ ۸۳۴۷۵ ۹۹۳۷۵ ۱۱۹۲۵۰ ۱۳۹۱۲۵ ۱۴۷۰۷۵ ۱۵۵۰۲۵ ۱۶۲۹۷۵ I
۱۳۵۱۵ ۲۵۴۴۰ ۴۳۷۲۵ ۵۵۶۵۰ ۹۵۴۰۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۷۲۰۰ ۱۳۹۱۲۵ ۱۴۷۰۷۵ ۱۵۹۰۰۰ ۱۶۶۹۵۰ J ۱۲۷۲۰ ۲۲۲۶۰ ۴۲۱۳۵ ۵۱۶۷۵ ۷۵۵۲۵ ۸۷۴۵۰ ۹۹۳۷۵ ۱۰۷۳۲۵ ۱۱۵۲۷۵ ۱۱۹۲۵۰ ۱۲۷۲۰۰ J
۱۳۵۱۵ ۲۳۸۵۰ ۳۹۷۵۰ ۵۱۶۷۵ ۷۹۵۰۰ ۹۱۴۲۵ ۱۰۷۳۲۵ ۱۱۵۲۷۵ ۱۲۳۲۲۵ ۱۳۱۹۷۰ ۱۳۹۱۲۵ K ۱۲۷۲۰ ۲۱۴۶۵ ۳۷۳۶۵ ۴۷۷۰۰ ۶۳۶۰۰ ۷۱۵۵۰ ۷۹۵۰۰ ۸۷۴۵۰ ۹۵۴۰۰ ۹۹۳۷۵ ۱۰۷۳۲۵ K
۱۲۷۲۰ ۲۲۲۶۰ ۳۵۷۷۵ ۴۷۷۰۰ ۵۹۶۲۵ ۶۷۵۷۵ ۷۵۵۲۵ ۸۳۴۷۵ ۸۷۴۵۰ ۹۵۴۰۰ ۱۰۳۳۵۰ L ۱۱۹۲۵ ۲۰۶۷۰ ۳۲۵۹۵ ۳۹۷۵۰ ۵۱۶۷۵ ۵۹۶۲۵ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ ۸۳۴۷۵ L
۱۲۷۲۰ ۲۱۴۶۵ ۲۷۸۲۵ ۳۹۷۵۰ ۵۱۶۷۵ ۵۹۶۲۵ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ ۸۷۴۵۰ M ۱۱۹۲۵ ۱۹۸۷۵ ۲۶۲۳۵ ۳۵۷۷۵ ۴۳۷۲۵ ۵۱۶۷۵ ۵۹۶۲۵ ۶۳۶۰۰ ۶۷۵۷۵ ۶۹۱۶۵ ۷۱۵۵۰ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۳۰۵۵ ۴۲۹۳۰ ۸۳۴۷۵ ۱۳۹۱۲۵ ۲۹۴۱۵۰ ۴۴۹۱۷۵ ۷۰۷۵۵۰ ۸۹۰۴۰۰ ۱۰۲۵۵۵۰ ۱۱۵۲۷۵۰ ۱۶۰۵۹۰۰ D ۱۹۸۷۵ ۳۷۳۶۵ ۷۱۵۵۰ ۹۱۴۲۵ ۱۹۴۷۷۵ ۲۹۰۱۷۵ ۴۵۷۱۲۵ ۵۹۶۲۵۰ ۶۸۳۷۰۰ ۷۸۳۰۷۵ ۱۰۳۳۵۰۰ D
۲۱۴۶۵ ۴۱۳۴۰ ۷۹۵۰۰ ۱۳۱۱۷۵ ۲۸۲۲۲۵ ۴۱۳۴۰۰ ۶۴۳۹۵۰ ۸۱۰۹۰۰ ۹۲۲۲۰۰ ۱۰۰۹۶۵۰ ۱۱۵۲۷۵۰ E ۱۹۰۸۰ ۳۵۷۷۵ ۶۷۵۷۵ ۸۷۴۵۰ ۱۸۶۸۲۵ ۲۷۰۳۰۰ ۴۱۳۴۰۰ ۵۳۲۶۵۰ ۵۹۶۲۵۰ ۶۵۱۹۰۰ ۷۳۹۳۵۰ E
۲۰۶۷۰ ۳۹۷۵۰ ۷۵۵۲۵ ۱۲۳۲۲۵ ۲۶۶۳۲۵ ۳۸۱۶۰۰ ۵۵۶۵۰۰ ۷۱۵۵۰۰ ۸۱۰۹۰۰ ۹۰۶۳۰۰ ۹۸۵۸۰۰ F ۱۸۲۸۵ ۳۴۱۸۵ ۶۳۶۰۰ ۸۳۴۷۵ ۱۷۸۸۷۵ ۲۵۰۴۲۵ ۳۵۷۷۵۰ ۴۷۷۰۰۰ ۵۲۴۷۰۰ ۵۸۴۳۲۵ ۶۳۶۰۰۰ F
۱۹۸۷۵ ۳۸۱۶۰ ۷۱۵۵۰ ۱۱۵۲۷۵ ۲۵۴۴۰۰ ۳۳۳۹۰۰ ۴۸۴۹۵۰ ۵۵۶۵۰۰ ۶۳۶۰۰۰ ۶۹۹۶۰۰ ۷۳۹۳۵۰ G ۱۷۴۹۰ ۳۲۵۹۵ ۵۹۶۲۵ ۷۹۵۰۰ ۱۷۰۹۲۵ ۲۱۸۶۲۵ ۳۱۴۰۲۵ ۳۶۵۷۰۰ ۳۹۷۵۰۰ ۴۳۷۲۵۰ ۴۷۷۰۰۰ G
۱۹۰۸۰ ۳۶۵۷۰ ۶۷۵۷۵ ۱۰۳۳۵۰ ۲۲۲۶۰۰ ۲۸۶۲۰۰ ۳۸۱۶۰۰ ۴۶۱۱۰۰ ۵۰۰۸۵۰ ۵۴۸۵۵۰ ۵۹۶۲۵۰ H ۱۶۶۹۵ ۳۱۰۰۵ ۵۵۶۵۰ ۷۱۵۵۰ ۱۴۷۰۷۵ ۱۸۶۸۲۵ ۲۴۶۴۵۰ ۲۹۰۱۷۵ ۳۱۸۰۰۰ ۳۴۱۸۵۰ ۳۷۳۶۵۰ H
۱۸۲۸۵ ۳۴۹۸۰ ۶۳۶۰۰ ۹۵۴۰۰ ۱۹۸۷۵۰ ۲۵۰۴۲۵ ۳۲۵۹۵۰ ۳۶۵۷۰۰ ۳۸۹۵۵۰ ۴۰۵۴۵۰ ۴۲۹۳۰۰ I ۱۵۹۰۰ ۲۹۴۱۵ ۵۱۶۷۵ ۶۷۵۷۵ ۱۲۷۲۰۰ ۱۵۹۰۰۰ ۲۰۶۷۰۰ ۲۳۰۵۵۰ ۲۴۶۴۵۰ ۲۵۸۳۷۵ ۲۷۸۲۵۰ I
۱۷۴۹۰ ۳۳۳۹۰ ۵۹۶۲۵ ۸۷۴۵۰ ۱۷۴۹۰۰ ۲۱۴۶۵۰ ۲۷۰۳۰۰ ۲۸۲۲۲۵ ۲۹۴۱۵۰ ۳۱۰۰۵۰ ۳۲۵۹۵۰ J ۱۵۱۰۵ ۲۷۸۲۵ ۴۷۷۰۰ ۵۹۶۲۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۳۹۱۲۵ ۱۷۰۹۲۵ ۱۷۸۸۷۵ ۱۸۶۸۲۵ ۱۹۸۷۵۰ ۲۰۶۷۰۰ J
۱۶۶۹۵ ۳۱۸۰۰ ۵۵۶۵۰ ۷۹۵۰۰ ۱۳۹۱۲۵ ۱۶۶۹۵۰ ۲۰۲۷۲۵ ۲۱۴۶۵۰ ۲۲۲۶۰۰ ۲۳۸۵۰۰ ۲۴۶۴۵۰ K ۱۴۳۱۰ ۲۵۴۴۰ ۴۳۷۲۵ ۵۵۶۵۰ ۹۱۴۲۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۳۱۱۷۵ ۱۳۵۱۵۰ ۱۴۳۱۰۰ ۱۵۱۰۵۰ ۱۶۲۹۷۵ K
۱۵۹۰۰ ۳۰۲۱۰ ۴۷۷۰۰ ۷۱۵۵۰ ۹۹۳۷۵ ۱۲۷۲۰۰ ۱۴۷۰۷۵ ۱۵۹۰۰۰ ۱۶۶۹۵۰ ۱۷۴۹۰۰ ۱۷۸۸۷۵ L ۱۳۵۱۵ ۲۳۸۵۰ ۳۹۷۵۰ ۵۱۶۷۵ ۶۷۵۷۵ ۸۷۴۵۰ ۹۵۴۰۰ ۱۰۳۳۵۰ ۱۰۷۳۲۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۱۹۲۵۰ L
۱۵۱۰۵ ۲۸۶۲۰ ۳۹۷۵۰ ۶۳۶۰۰ ۸۷۴۵۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۷۲۰۰ ۱۳۵۱۵۰ ۱۴۳۱۰۰ ۱۴۷۰۷۵ ۱۵۱۰۵۰ M ۱۳۵۱۵ ۲۳۰۵۵ ۳۵۷۷۵ ۴۷۷۰۰ ۵۹۶۲۵ ۷۵۵۲۵ ۸۳۴۷۵ ۸۷۴۵۰ ۹۱۴۲۵ ۹۵۴۰۰ ۹۹۳۷۵ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۳۰۲۱ ۳۸۱۶ ۴۷۷۰ ۵۶۴۴ ۶۶۷۸ ۷۳۹۳ ۱۰۸۱۲ ۱۲۱۶۳ D-F ۲۷۸۲ ۳۳۳۹ ۴۱۳۴ ۵۰۰۸ ۵۶۴۴ ۶۵۱۸ ۸۹۰۴ ۱۰۲۵۵ D-F
۲۹۴۱ ۳۲۵۹ ۴۲۱۳ ۵۱۶۷ ۵۹۶۲ ۶۶۷۸ ۹۳۰۱ ۱۰۷۳۲ G-H ۲۶۲۳ ۳۰۲۱ ۳۸۱۶ ۴۴۵۲ ۵۲۴۷ ۵۸۰۳ ۷۸۷۰ ۹۱۴۲ G-H
۲۴۶۴ ۲۸۶۲ ۳۴۹۸ ۴۳۷۲ ۴۸۴۹ ۵۵۶۵ ۷۵۵۲ ۸۵۸۶ I-J ۲۳۰۵ ۲۷۰۳ ۳۴۱۸ ۳۸۱۶ ۴۵۳۱ ۵۱۶۷ ۶۵۱۸ ۷۱۵۵ I-J
۱۸۲۸ ۲۳۰۵ ۲۹۴۱ ۳۸۹۵ ۴۱۳۴ ۴۶۹۰ ۶۱۲۱ ۶۸۳۷ K-L ۱۷۴۹ ۲۱۴۶ ۲۷۰۳ ۳۱۰۰ ۳۴۱۸ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۵۶۴۴ K-L
۱۳۵۱ ۱۶۶۹ ۲۳۰۵ ۳۲۵۹ ۳۴۱۸ ۳۹۷۵ ۵۱۶۷ ۵۸۰۳ M-N ۱۱۹۲ ۱۴۳۱ ۱۹۰۸ ۲۵۴۴ ۲۷۰۳ ۳۴۱۸ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۹۵۴۰ ۱۲۷۲۰ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ ۱۹۸۷۵ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۵۴۴۰ ۲۶۲۳۵ D ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۸۷۴۵ ۱۱۱۳۰ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ ۱۹۰۸۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۸۵۰ D
۴۷۷۰ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۱۱۹۲۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ ۲۳۰۵۵ ۲۴۶۴۵ E ۳۹۷۵ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۶۶۹۵ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ E
۳۹۷۵ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۱۱۱۳۰ ۱۲۷۲۰ ۱۴۳۱۰ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ ۲۲۲۶۰ F ۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۹۵۴۰ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۶۶۹۵ ۱۸۲۸۵ F
۳۹۷۵ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۹۲۵ ۱۳۵۱۵ ۱۵۹۰۰ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ G ۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ G
۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۹۵۴۰ ۱۱۱۳۰ ۱۲۷۲۰ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ H ۳۱۸۰ ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ H
۳۱۸۰ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۱۰۳۳۵ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ I ۳۱۸۰ ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ I
۳۱۸۰ ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ J ۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ ۸۷۴۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ J
۳۱۸۰ ۴۷۷۰ ۵۵۶۵ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ ۸۷۴۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ K ۲۳۸۵ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۵۵۶۵ ۵۵۶۵ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ ۷۹۵۰ ۸۷۴۵ K
۲۳۸۵ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۵۵۶۵ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ ۷۹۵۰ ۸۷۴۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ L ۲۳۸۵ ۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۵۵۶۵ ۶۳۶۰ ۶۳۶۰ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ L
۲۳۸۵ ۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۵۵۶۵ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ ۷۹۵۰ ۸۷۴۵ M ۲۳۸۵ ۲۳۸۵ ۳۱۸۰ ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۵۵۶۵ ۶۳۶۰ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۱۵۵ ۷۱۵۵ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۹۵۰ ۱۲۷۲۰ ۱۹۰۸۰ ۲۳۸۵۰ ۲۸۶۲۰ ۳۴۱۸۵ ۳۶۵۷۰ ۳۸۱۶۰ ۳۸۹۵۵ ۴۲۱۳۵ ۵۴۰۶۰ D ۷۱۵۵ ۱۰۳۳۵ ۱۳۵۱۵ ۱۶۶۹۵ ۱۹۰۸۰ ۲۲۲۶۰ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ ۳۰۲۱۰ ۳۵۷۷۵ ۴۴۵۲۰ D
۷۱۵۵ ۱۱۹۲۵ ۱۸۲۸۵ ۲۲۲۶۰ ۲۷۰۳۰ ۳۲۵۹۵ ۳۵۷۷۵ ۳۷۳۶۵ ۳۸۱۶۰ ۳۸۹۵۵ ۴۰۵۴۵ E ۶۳۶۰ ۱۰۳۳۵ ۱۲۷۲۰ ۱۵۱۰۵ ۱۷۴۹۰ ۱۹۸۷۵ ۲۳۰۵۵ ۲۴۶۴۵ ۲۷۰۳۰ ۳۰۲۱۰ ۳۵۷۷۵ E
۷۱۵۵ ۱۱۱۳۰ ۱۷۴۹۰ ۲۰۶۷۰ ۲۴۶۴۵ ۳۱۰۰۵ ۳۳۳۹۰ ۳۵۷۷۵ ۳۶۵۷۰ ۳۷۳۶۵ ۳۸۹۵۵ F ۵۵۶۵ ۹۵۴۰ ۱۲۷۲۰ ۱۴۳۱۰ ۱۶۶۹۵ ۱۹۰۸۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۷۰۳۰ ۳۰۲۱۰ F
۶۳۶۰ ۱۱۱۳۰ ۱۶۶۹۵ ۱۹۰۸۰ ۲۲۲۶۰ ۲۷۸۲۵ ۳۱۰۰۵ ۳۲۵۹۵ ۳۳۳۹۰ ۳۴۹۸۰ ۳۷۳۶۵ G ۵۵۶۵ ۹۵۴۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۵۹۰۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۸۷۵ ۲۱۴۶۵ ۲۲۲۶۰ ۲۳۸۵۰ ۲۷۰۳۰ G
۶۳۶۰ ۱۰۳۳۵ ۱۵۹۰۰ ۱۷۴۹۰ ۲۰۶۷۰ ۲۴۶۴۵ ۲۷۸۲۵ ۲۸۶۲۰ ۲۹۴۱۵ ۳۱۸۰۰ ۳۴۱۸۵ H ۵۵۶۵ ۸۷۴۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۵۱۰۵ ۱۶۶۹۵ ۱۸۲۸۵ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۸۵۰ H
۶۳۶۰ ۱۰۳۳۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۹۰۰ ۱۹۰۸۰ ۲۱۴۶۵ ۲۲۲۶۰ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۵۴۴۰ ۲۷۸۲۵ I ۴۷۷۰ ۸۷۴۵ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۳۵۱۵ ۱۵۱۰۵ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ I
۵۵۶۵ ۹۵۴۰ ۱۱۹۲۵ ۱۴۳۱۰ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ ۲۲۲۶۰ J ۴۷۷۰ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ J
۵۵۶۵ ۷۹۵۰ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ K ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ K
۴۷۷۰ ۷۱۵۵ ۹۵۴۰ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۵۹۰۰ L ۳۹۷۵ ۵۵۶۵ ۷۱۵۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۰۳۳۵ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ L
۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ ۱۱۱۳۰ ۱۱۹۲۵ ۱۲۷۲۰ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۳۵۱۵ M ۳۹۷۵ ۴۷۷۰ ۶۳۶۰ ۷۱۵۵ ۷۹۵۰ ۸۷۴۵ ۸۷۴۵ ۹۵۴۰ ۹۵۴۰ ۹۵۴۰ ۱۰۳۳۵ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۰۳۳۵ ۱۷۴۹۰ ۲۷۰۳۰ ۳۵۷۷۵ ۴۴۵۲۰ ۵۱۶۷۵ ۵۹۶۲۵ ۶۳۶۰۰ ۷۹۵۰۰ ۹۱۴۲۵ ۱۲۳۲۲۵ D ۸۷۴۵ ۱۵۱۰۵ ۲۲۲۶۰ ۳۰۲۱۰ ۳۶۵۷۰ ۴۳۷۲۵ ۴۶۱۱۰ ۵۰۰۸۵ ۵۶۴۴۵ ۶۲۸۰۵ ۷۵۵۲۵ D
۹۵۴۰ ۱۶۶۹۵ ۲۶۲۳۵ ۳۴۱۸۵ ۴۲۹۳۰ ۵۰۰۸۵ ۵۵۶۵۰ ۵۹۶۲۵ ۶۷۵۷۵ ۷۹۵۰۰ ۹۱۴۲۵ E ۷۹۵۰ ۱۴۳۱۰ ۲۱۴۶۵ ۲۸۶۲۰ ۳۴۹۸۰ ۴۲۱۳۵ ۴۳۷۲۵ ۴۵۳۱۵ ۴۸۴۹۵ ۵۶۴۴۵ ۶۱۲۱۵ E
۸۷۴۵ ۱۶۶۹۵ ۲۵۴۴۰ ۳۲۵۹۵ ۴۱۳۴۰ ۴۸۴۹۵ ۵۴۰۶۰ ۵۵۶۵۰ ۵۹۶۲۵ ۶۷۵۷۵ ۷۹۵۰۰ F ۷۹۵۰ ۱۳۵۱۵ ۲۰۶۷۰ ۲۷۰۳۰ ۳۴۱۸۵ ۴۰۵۴۵ ۴۲۱۳۵ ۴۲۹۳۰ ۴۴۵۲۰ ۴۸۴۹۵ ۵۴۸۵۵ F
۷۹۵۰ ۱۵۹۰۰ ۲۳۸۵۰ ۳۱۸۰۰ ۳۹۷۵۰ ۴۶۱۱۰ ۵۰۸۸۰ ۵۲۴۷۰ ۵۴۸۵۵ ۵۷۲۴۰ ۶۲۸۰۵ G ۷۱۵۵ ۱۲۷۲۰ ۱۹۸۷۵ ۲۵۴۴۰ ۳۲۵۹۵ ۳۸۹۵۵ ۴۰۵۴۵ ۴۲۱۳۵ ۴۲۹۳۰ ۴۴۵۲۰ ۴۶۹۰۵ G
۷۹۵۰ ۱۵۱۰۵ ۲۳۰۵۵ ۳۰۲۱۰ ۳۶۵۷۰ ۳۹۷۵۰ ۴۲۹۳۰ ۴۴۵۲۰ ۴۵۳۱۵ ۴۷۷۰۰ ۵۳۲۶۵ H ۷۱۵۵ ۱۲۷۲۰ ۱۹۰۸۰ ۲۳۸۵۰ ۳۱۰۰۵ ۳۴۹۸۰ ۳۶۵۷۰ ۳۷۳۶۵ ۳۸۱۶۰ ۳۸۹۵۵ ۳۹۷۵۰ H
۷۹۵۰ ۱۴۳۱۰ ۲۱۴۶۵ ۲۷۰۳۰ ۳۲۵۹۵ ۳۵۷۷۵ ۳۷۳۶۵ ۳۸۹۵۵ ۳۹۷۵۰ ۴۱۳۴۰ ۴۳۷۲۵ I ۷۱۵۵ ۱۱۹۲۵ ۱۸۲۸۵ ۲۲۲۶۰ ۲۷۸۲۵ ۳۱۰۰۵ ۳۲۵۹۵ ۳۳۳۹۰ ۳۴۹۸۰ ۳۵۷۷۵ ۳۶۵۷۰ I
۷۱۵۵ ۱۲۷۲۰ ۱۹۰۸۰ ۲۳۰۵۵ ۲۷۸۲۵ ۲۹۴۱۵ ۳۱۰۰۵ ۳۲۵۹۵ ۳۴۱۸۵ ۳۵۷۷۵ ۳۸۱۶۰ J ۶۳۶۰ ۱۱۱۳۰ ۱۵۹۰۰ ۱۹۸۷۵ ۲۳۰۵۵ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ ۲۸۶۲۰ ۲۹۴۱۵ ۳۰۲۱۰ ۳۱۰۰۵ J
۷۱۵۵ ۱۱۹۲۵ ۱۵۹۰۰ ۱۹۰۸۰ ۲۲۲۶۰ ۲۳۸۵۰ ۲۴۶۴۵ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ ۲۸۶۲۰ ۳۱۰۰۵ K ۶۳۶۰ ۱۰۳۳۵ ۱۳۵۱۵ ۱۶۶۹۵ ۱۹۸۷۵ ۲۱۴۶۵ ۲۲۲۶۰ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۴۶۴۵ ۲۵۴۴۰ K
۷۱۵۵ ۱۰۳۳۵ ۱۴۳۱۰ ۱۶۶۹۵ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۴۶۴۵ ۲۶۲۳۵ L ۵۵۶۵ ۸۷۴۵ ۱۱۱۳۰ ۱۴۳۱۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۱۹۸۷۵ ۲۰۶۷۰ ۲۱۴۶۵ L
۶۳۶۰ ۸۷۴۵ ۱۱۹۲۵ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ ۱۷۴۹۰ ۱۸۲۸۵ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ ۲۲۲۶۰ M ۵۵۶۵ ۷۹۵۰ ۹۵۴۰ ۱۲۷۲۰ ۱۳۵۱۵ ۱۴۳۱۰ ۱۵۱۰۵ ۱۵۱۰۵ ۱۵۹۰۰ ۱۵۹۰۰ ۱۶۶۹۵ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۱۹۲۵ ۲۲۲۶۰ ۴۲۱۳۵ ۵۳۲۶۵ ۷۳۱۴۰ ۹۹۳۷۵ ۱۲۳۲۲۵ ۱۴۳۱۰۰ ۱۵۹۰۰۰ ۱۷۴۹۰۰ ۲۱۰۶۷۵ D ۱۱۱۳۰ ۱۹۸۷۵ ۳۲۵۹۵ ۴۴۵۲۰ ۵۶۴۴۵ ۷۰۷۵۵ ۷۹۵۰۰ ۸۷۴۵۰ ۱۰۳۳۵۰ ۱۱۵۲۷۵ ۱۴۷۰۷۵ D
۱۱۱۳۰ ۲۱۴۶۵ ۳۹۷۵۰ ۵۱۶۷۵ ۷۱۵۵۰ ۹۵۴۰۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۷۲۰۰ ۱۳۹۱۲۵ ۱۵۵۰۲۵ ۱۷۰۹۲۵ E ۱۰۳۳۵ ۱۹۰۸۰ ۳۱۸۰۰ ۴۲۹۳۰ ۵۴۸۵۵ ۶۹۱۶۵ ۷۵۵۲۵ ۸۳۴۷۵ ۸۷۴۵۰ ۱۰۳۳۵۰ ۱۱۵۲۷۵ E
۱۰۳۳۵ ۲۰۶۷۰ ۳۷۳۶۵ ۵۰۰۸۵ ۶۹۹۶۰ ۹۱۴۲۵ ۱۰۳۳۵۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۳۲۲۵ ۱۳۱۱۷۵ ۱۵۱۰۵۰ F ۹۵۴۰ ۱۸۲۸۵ ۳۰۲۱۰ ۴۰۵۴۵ ۵۳۲۶۵ ۶۶۷۸۰ ۷۱۵۵۰ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ ۸۷۴۵۰ ۹۹۳۷۵ F
۹۵۴۰ ۱۹۸۷۵ ۳۴۹۸۰ ۴۶۱۱۰ ۶۷۵۷۵ ۸۳۴۷۵ ۹۵۴۰۰ ۹۹۳۷۵ ۱۰۷۳۲۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۲۳۲۲۵ G ۸۷۴۵ ۱۷۴۹۰ ۲۸۶۲۰ ۳۸۱۶۰ ۵۱۶۷۵ ۶۲۰۱۰ ۶۳۶۰۰ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ G
۸۷۴۵ ۱۸۲۸۵ ۳۲۵۹۵ ۴۲۱۳۵ ۵۹۶۲۵ ۷۱۵۵۰ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ ۸۳۴۷۵ ۸۷۴۵۰ ۹۵۴۰۰ H ۷۹۵۰ ۱۶۶۹۵ ۲۷۰۳۰ ۳۵۷۷۵ ۴۶۱۱۰ ۵۴۰۶۰ ۵۵۶۵۰ ۵۹۶۲۵ ۶۲۰۱۰ ۶۳۶۰۰ ۶۷۵۷۵ H
۸۷۴۵ ۱۶۶۹۵ ۳۰۲۱۰ ۳۸۹۵۵ ۵۵۶۵۰ ۵۹۶۲۵ ۶۲۰۱۰ ۶۴۳۹۵ ۶۶۷۸۰ ۶۹۱۶۵ ۷۱۵۵۰ I ۷۹۵۰ ۱۵۱۰۵ ۲۵۴۴۰ ۳۳۳۹۰ ۴۱۳۴۰ ۴۶۱۱۰ ۴۷۷۰۰ ۴۹۲۹۰ ۵۰۸۸۰ ۵۲۴۷۰ ۵۴۰۶۰ I
۸۷۴۵ ۱۵۱۰۵ ۲۶۲۳۵ ۳۱۸۰۰ ۴۵۳۱۵ ۴۹۲۹۰ ۵۱۶۷۵ ۵۳۲۶۵ ۵۴۸۵۵ ۵۶۴۴۵ ۵۹۶۲۵ J ۷۹۵۰ ۱۳۵۱۵ ۲۲۲۶۰ ۲۷۸۲۵ ۳۴۹۸۰ ۳۷۳۶۵ ۳۸۱۶۰ ۳۹۷۵۰ ۴۰۵۴۵ ۴۲۱۳۵ ۴۳۷۲۵ J
۷۹۵۰ ۱۴۳۱۰ ۲۳۰۵۵ ۲۷۰۳۰ ۳۹۷۵۰ ۴۲۱۳۵ ۴۳۷۲۵ ۴۵۳۱۵ ۴۶۹۰۵ ۴۸۴۹۵ ۵۱۶۷۵ K ۷۱۵۵ ۱۲۷۲۰ ۲۰۶۷۰ ۲۳۸۵۰ ۲۷۸۲۵ ۲۹۴۱۵ ۳۰۲۱۰ ۳۱۸۰۰ ۳۳۳۹۰ ۳۴۹۸۰ ۳۵۷۷۵ K
۷۹۵۰ ۱۳۵۱۵ ۱۹۸۷۵ ۲۴۶۴۵ ۲۷۸۲۵ ۳۱۸۰۰ ۳۳۳۹۰ ۳۴۱۸۵ ۳۵۷۷۵ ۳۷۳۶۵ ۳۹۷۵۰ L ۷۱۵۵ ۱۱۱۳۰ ۱۸۲۸۵ ۲۰۶۷۰ ۲۴۶۴۵ ۲۶۲۳۵ ۲۷۸۲۵ ۲۸۶۲۰ ۲۹۴۱۵ ۳۰۲۱۰ ۳۱۸۰۰ L
۷۱۵۵ ۱۲۷۲۰ ۱۷۴۹۰ ۲۰۶۷۰ ۲۳۸۵۰ ۲۸۶۲۰ ۳۰۲۱۰ ۳۱۰۰۵ ۳۱۸۰۰ ۳۲۵۹۵ ۳۳۳۹۰ M ۷۱۵۵ ۱۰۳۳۵ ۱۵۹۰۰ ۱۷۴۹۰ ۱۹۰۸۰ ۲۰۶۷۰ ۲۲۲۶۰ ۲۳۰۵۵ ۲۳۸۵۰ ۲۴۶۴۵ ۲۵۴۴۰ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۵۱۰۵ ۲۷۸۲۵ ۵۱۶۷۵ ۶۹۹۶۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۷۴۹۰۰ ۲۸۶۲۰۰ ۳۲۵۹۵۰ ۳۵۷۷۵۰ ۳۸۹۵۵۰ ۵۰۸۸۰۰ D ۱۲۷۲۰ ۲۵۴۴۰ ۴۹۲۹۰ ۶۳۶۰۰ ۹۶۹۹۰ ۱۳۹۱۲۵ ۱۹۸۷۵۰ ۲۳۴۵۲۵ ۲۷۰۳۰۰ ۳۱۴۰۲۵ ۴۵۳۱۵۰ D
۱۳۵۱۵ ۲۶۲۳۵ ۴۹۲۹۰ ۶۷۵۷۵ ۱۰۷۳۲۵ ۱۶۶۹۵۰ ۲۶۶۳۲۵ ۲۹۸۱۲۵ ۳۳۷۸۷۵ ۳۵۷۷۵۰ ۳۸۵۵۷۵ E ۱۱۹۲۵ ۲۳۸۵۰ ۴۶۱۱۰ ۶۲۰۱۰ ۹۳۰۱۵ ۱۳۱۱۷۵ ۱۸۲۸۵۰ ۲۱۰۶۷۵ ۲۴۶۴۵۰ ۲۷۰۳۰۰ ۳۱۰۰۵۰ E
۱۲۷۲۰ ۲۴۶۴۵ ۴۶۱۱۰ ۶۵۱۹۰ ۱۰۳۳۵۰ ۱۵۵۰۲۵ ۲۳۴۵۲۵ ۲۷۰۳۰۰ ۳۰۶۰۷۵ ۳۳۷۸۷۵ ۳۴۵۸۲۵ F ۱۱۱۳۰ ۲۲۲۶۰ ۴۲۹۳۰ ۵۸۸۳۰ ۸۹۰۴۰ ۱۲۳۲۲۵ ۱۶۶۹۵۰ ۱۹۴۷۷۵ ۲۱۴۶۵۰ ۲۴۶۴۵۰ ۲۷۰۳۰۰ F
۱۱۹۲۵ ۲۳۰۵۵ ۴۲۹۳۰ ۶۱۲۱۵ ۹۹۳۷۵ ۱۳۹۱۲۵ ۱۶۶۹۵۰ ۲۳۸۵۰۰ ۲۴۶۴۵۰ ۲۷۰۳۰۰ ۲۹۴۱۵۰ G ۱۱۱۳۰ ۲۰۶۷۰ ۳۹۷۵۰ ۵۴۸۵۵ ۸۵۰۶۵ ۱۰۷۳۲۵ ۱۴۳۱۰۰ ۱۶۶۹۵۰ ۱۹۰۸۰۰ ۲۱۰۶۷۵ ۲۳۰۵۵۰ G
۱۱۱۳۰ ۲۱۴۶۵ ۴۰۵۴۵ ۵۸۰۳۵ ۹۱۴۲۵ ۱۲۳۲۲۵ ۱۶۶۹۵۰ ۱۹۸۷۵۰ ۲۰۶۷۰۰ ۲۲۶۵۷۵ ۲۴۲۴۷۵ H ۱۰۳۳۵ ۱۹۸۷۵ ۳۶۵۷۰ ۵۰۰۸۵ ۷۷۱۱۵ ۹۱۴۲۵ ۱۱۵۲۷۵ ۱۳۹۱۲۵ ۱۵۹۰۰۰ ۱۷۴۹۰۰ ۱۷۸۸۷۵ H
۱۱۱۳۰ ۲۰۶۷۰ ۳۸۱۶۰ ۵۳۲۶۵ ۷۹۵۰۰ ۱۰۷۳۲۵ ۱۳۵۱۵۰ ۱۴۳۱۰۰ ۱۵۱۰۵۰ ۱۶۲۹۷۵ ۱۶۶۹۵۰ I ۱۰۳۳۵ ۱۹۰۸۰ ۳۴۱۸۵ ۴۴۵۲۰ ۶۹۱۶۵ ۸۳۴۷۵ ۹۱۴۲۵ ۱۱۱۳۰۰ ۱۱۹۲۵۰ ۱۲۷۲۰۰ ۱۳۵۱۵۰ I
۱۰۳۳۵ ۱۹۰۸۰ ۳۵۷۷۵ ۴۸۴۹۵ ۷۱۵۵۰ ۸۷۴۵۰ ۱۰۳۳۵۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۱۵۲۷۵ ۱۲۳۲۲۵ ۱۳۱۱۷۵ J ۹۵۴۰ ۱۸۲۸۵ ۳۱۸۰۰ ۴۲۱۳۵ ۵۹۶۲۵ ۶۷۵۷۵ ۷۵۵۲۵ ۸۳۴۷۵ ۸۷۴۵۰ ۹۵۴۰۰ ۹۹۳۷۵ J
۱۰۳۳۵ ۱۸۲۸۵ ۳۰۲۱۰ ۴۲۹۳۰ ۶۳۶۰۰ ۷۱۵۵۰ ۷۹۵۰۰ ۷۹۵۰۰ ۹۱۴۲۵ ۹۵۴۰۰ ۱۰۳۳۵۰ K ۹۵۴۰ ۱۷۴۹۰ ۲۷۸۲۵ ۳۵۷۷۵ ۴۷۷۰۰ ۵۵۶۵۰ ۶۳۶۰۰ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ K
۹۵۴۰ ۱۶۶۹۵ ۲۷۰۳۰ ۳۴۹۸۰ ۴۷۷۰۰ ۵۱۶۷۵ ۵۵۶۵۰ ۵۹۶۲۵ ۶۳۶۰۰ ۶۵۱۹۰ ۶۷۵۷۵ L ۸۷۴۵ ۱۵۹۰۰ ۲۳۸۵۰ ۲۷۸۲۵ ۳۵۷۷۵ ۳۹۷۵۰ ۴۲۹۳۰ ۴۵۳۱۵ ۴۷۷۰۰ ۵۰۰۸۵ ۵۴۰۶۰ L
۸۷۴۵ ۱۵۱۰۵ ۲۱۴۶۵ ۲۹۴۱۵ ۳۹۷۵۰ ۴۳۷۲۵ ۴۶۱۱۰ ۴۷۷۰۰ ۵۰۰۸۵ ۵۳۲۶۵ ۵۵۶۵۰ M ۷۹۵۰ ۱۴۳۱۰ ۱۹۸۷۵ ۲۴۶۴۵ ۲۹۴۱۵ ۳۳۳۹۰ ۳۷۳۶۵ ۳۸۹۵۵ ۳۹۷۵۰ ۴۲۱۳۵ ۴۳۷۲۵ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۱۸۲۸۵ ۴۲۱۳۵ ۷۶۳۲۰ ۱۱۹۲۵۰ ۲۴۶۴۵۰ ۳۷۳۶۵۰ ۶۱۲۱۵۰ ۷۴۷۳۰۰ ۸۱۸۸۵۰ ۹۰۶۳۰۰ ۱۲۷۲۰۰۰ D ۱۴۳۱۰ ۳۰۲۱۰ ۵۹۶۲۵ ۷۷۹۱۰ ۱۴۷۰۷۵ ۲۳۰۵۵۰ ۳۷۳۶۵۰ ۴۶۹۰۵۰ ۵۰۰۸۵۰ ۵۴۸۵۵۰ ۷۶۳۲۰۰ D
۱۷۴۹۰ ۳۹۷۵۰ ۷۳۱۴۰ ۱۱۱۳۰۰ ۲۳۰۵۵۰ ۳۵۷۷۵۰ ۵۷۲۴۰۰ ۶۷۵۷۵۰ ۷۳۱۴۰۰ ۸۲۶۸۰۰ ۹۰۶۳۰۰ E ۱۳۵۱۵ ۲۸۶۲۰ ۵۵۶۵۰ ۷۵۵۲۵ ۱۴۳۱۰۰ ۲۲۲۶۰۰ ۳۴۹۸۰۰ ۴۲۹۳۰۰ ۴۷۷۰۰۰ ۵۰۰۸۵۰ ۵۴۰۶۰۰ E
۱۶۶۹۵ ۳۸۱۶۰ ۶۹۹۶۰ ۱۰۷۳۲۵ ۲۲۲۶۰۰ ۳۳۳۹۰۰ ۴۹۲۹۰۰ ۵۷۲۴۰۰ ۶۵۹۸۵۰ ۷۱۵۵۰۰ ۷۷۱۱۵۰ F ۱۲۷۲۰ ۲۷۰۳۰ ۵۱۶۷۵ ۷۱۵۵۰ ۱۳۵۱۵۰ ۲۰۶۷۰۰ ۲۶۸۷۱۰ ۳۷۳۶۵۰ ۴۱۳۴۰۰ ۴۴۵۲۰۰ ۴۷۷۰۰۰ F
۱۵۹۰۰ ۳۵۷۷۵ ۶۶۷۸۰ ۱۰۳۳۵۰ ۲۰۶۷۰۰ ۲۹۴۱۵۰ ۴۱۳۴۰۰ ۴۹۲۹۰۰ ۵۲۴۷۰۰ ۵۷۲۴۰۰ ۶۰۴۲۰۰ G ۱۲۷۲۰ ۲۵۴۴۰ ۴۷۷۰۰ ۶۷۵۷۵ ۱۲۷۲۰۰ ۱۸۲۸۵۰ ۲۴۶۴۵۰ ۲۹۸۱۲۵ ۳۲۵۹۵۰ ۳۵۳۷۷۵ ۳۸۱۶۰۰ G
۱۵۱۰۵ ۳۳۳۹۰ ۶۳۶۰۰ ۹۵۴۰۰ ۱۸۲۸۵۰ ۲۵۴۴۰۰ ۳۳۳۹۰۰ ۳۹۷۵۰۰ ۴۲۹۳۰۰ ۴۶۱۱۰۰ ۴۹۱۳۱۰ H ۱۱۹۲۵ ۲۳۸۵۰ ۴۶۱۱۰ ۶۳۶۰۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۵۹۰۰۰ ۲۱۰۶۷۵ ۲۳۸۵۰۰ ۲۶۲۳۵۰ ۲۹۴۱۵۰ ۳۱۰۰۵۰ H
۱۴۳۱۰ ۳۱۸۰۰ ۵۹۶۲۵ ۸۷۴۵۰ ۱۶۶۹۵۰ ۲۰۶۷۰۰ ۲۷۰۳۰۰ ۲۹۴۱۵۰ ۳۳۳۹۰۰ ۳۴۹۸۰۰ ۳۶۹۶۷۵ I ۱۱۹۲۵ ۲۲۲۶۰ ۴۳۷۲۵ ۵۹۶۲۵ ۹۵۴۰۰ ۱۳۱۱۷۵ ۱۶۶۹۵۰ ۱۸۲۸۵۰ ۱۹۸۷۵۰ ۱۳۹۱۲۵ ۲۲۶۵۷۵ I
۱۳۵۱۵ ۲۹۴۱۵ ۵۵۶۵۰ ۷۹۵۰۰ ۱۴۳۱۰۰ ۱۸۲۸۵۰ ۲۰۶۷۰۰ ۲۲۲۶۰۰ ۲۴۶۴۵۰ ۲۶۲۳۵۰ ۲۷۰۳۰۰ J ۱۱۱۳۰ ۲۰۶۷۰ ۳۹۷۵۰ ۵۵۶۵۰ ۸۷۴۵۰ ۱۱۵۲۷۵ ۱۲۷۲۰۰ ۱۳۵۱۵۰ ۱۵۱۰۵۰ ۱۵۹۰۰۰ ۱۶۲۹۷۵ J
۱۲۷۲۰ ۲۷۰۳۰ ۵۱۶۷۵ ۷۱۵۵۰ ۱۲۳۲۲۵ ۱۴۳۱۰۰ ۱۶۶۹۵۰ ۱۸۲۸۵۰ ۱۹۰۸۰۰ ۲۰۶۷۰۰ ۲۱۰۶۷۵ K ۱۱۱۳۰ ۱۹۸۷۵ ۳۵۷۷۵ ۴۷۷۰۰ ۷۱۵۵۰ ۸۷۴۵۰ ۱۰۳۳۵ ۱۰۷۳۲۵ ۱۱۵۲۷۵ ۱۲۳۲۲۵ ۱۲۷۲۰۰ K
۱۲۷۲۰ ۲۵۴۴۰ ۴۳۷۲۵ ۶۳۶۰۰ ۸۷۴۵۰ ۱۰۳۳۵۰ ۱۱۹۲۵۰ ۱۲۷۲۰۰ ۱۳۱۱۷۵ ۱۳۵۱۵۰ ۱۴۳۱۰۰ L ۱۰۳۳۵ ۱۸۲۸۵ ۳۱۸۰۰ ۳۹۷۵۰ ۵۵۶۵۰ ۶۳۶۰۰ ۶۷۵۷۵ ۷۵۵۲۵ ۷۵۵۲۵ ۷۹۵۰۰ ۸۷۴۵۰ L
۱۱۹۲۵ ۲۳۸۵۰ ۳۵۷۷۵ ۵۵۶۵۰ ۷۱۵۵۰ ۷۹۵۰۰ ۸۷۴۵۰ ۹۵۴۰۰ ۱۰۳۳۵۰ ۱۱۱۳۰۰ ۱۱۵۲۷۵ M ۹۵۴۰ ۱۶۶۹۵ ۲۳۸۵۰ ۳۵۷۷۵ ۴۷۷۰۰ ۵۱۶۷۵ ۵۹۶۲۵ ۶۳۶۰۰ ۶۳۶۰۰ ۶۷۵۷۵ ۷۱۵۵۰ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.