موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۳۲۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۰۶۲ ۱۲۹۴ ۱۴۶۰ ۱۶۲۶ ۱۸۹۲ ۲۳۲۴ ۲۸۸۸ ۳۶۵۲ D-F ۱۰۶۲ ۱۲۹۴ ۱۴۶۰ ۱۵۹۳ ۱۹۲۵ ۲۳۵۷ ۳۲۵۳ ۴۰۸۳ D-F
۹۹۶ ۱۲۲۸ ۱۳۹۴ ۱۴۶۰ ۱۷۹۲ ۲۰۵۸ ۲۵۵۶ ۲۸۸۸ G-H ۹۶۲ ۱۲۲۸ ۱۳۹۴ ۱۴۶۰ ۱۷۹۲ ۲۰۹۱ ۲۷۵۵ ۳۲۵۳ G-H
۹۲۹ ۱۱۲۸ ۱۳۲۸ ۱۴۲۷ ۱۶۲۶ ۱۸۹۲ ۲۱۹۱ ۲۳۹۰ I-J ۸۶۳ ۱۱۲۸ ۱۳۲۸ ۱۴۲۷ ۱۶۲۶ ۱۸۹۲ ۲۱۹۱ ۲۴۲۳ I-J
۵۹۷ ۷۶۳ ۸۶۳ ۱۰۲۹ ۱۱۲۸ ۱۳۲۸ ۱۴۲۷ ۱۶۲۶ K-L ۵۳۱ ۷۳۰ ۸۳۰ ۹۹۶ ۱۱۲۸ ۱۲۶۱ ۱۳۶۱ ۱۵۶۰ K-L
۳۶۵ ۴۶۴ ۵۶۴ ۶۶۴ ۷۳۰ ۸۳۰ ۱۰۲۹ ۱۲۲۸ M-N ۳۳۲ ۴۳۱ ۴۹۸ ۵۹۷ ۶۶۴ ۷۶۳ ۹۶۲ ۱۱۶۲ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۲۹۴ ۱۴۹۴ ۱۷۵۹ ۲۱۵۸ ۲۳۹۰ ۲۷۸۸ ۳۹۱۷ ۴۳۱۶ D-F ۱۲۲۸ ۱۴۲۷ ۱۶۶۰ ۱۸۹۲ ۲۱۲۴ ۲۵۲۳ ۳۲۵۳ ۳۸۱۸ D-F
۱۱۹۵ ۱۳۶۱ ۱۵۹۳ ۱۸۵۹ ۲۱۵۸ ۲۵۸۹ ۳۳۲۰ ۳۸۵۱ G-H ۱۱۲۸ ۱۲۹۴ ۱۴۲۷ ۱۸۲۶ ۱۹۵۸ ۲۲۵۷ ۲۸۵۵ ۳۲۲۰ G-H
۱۰۹۵ ۱۲۹۴ ۱۴۹۴ ۱۶۶۰ ۱۹۵۸ ۲۲۲۴ ۲۸۵۵ ۳۲۵۳ I-J ۱۰۲۹ ۱۲۲۸ ۱۴۶۰ ۱۶۲۶ ۱۷۹۲ ۲۰۹۱ ۲۴۲۳ ۲۷۵۵ I-J
۷۹۶ ۹۶۲ ۱۱۲۸ ۱۲۹۴ ۱۵۹۳ ۱۷۵۹ ۲۲۲۴ ۲۴۲۳ K-L ۷۶۳ ۹۲۹ ۱۰۶۲ ۱۲۲۸ ۱۴۲۷ ۱۶۹۳ ۱۹۲۵ ۲۱۵۸ K-L
۵۶۴ ۶۳۰ ۷۹۶ ۹۹۶ ۱۰۹۵ ۱۲۶۱ ۱۴۹۴ ۱۷۵۹ M-N ۴۶۴ ۵۹۷ ۷۶۳ ۹۲۹ ۹۹۶ ۱۱۲۸ ۱۲۹۴ ۱۴۶۰ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۵۹۳ ۱۹۹۲ ۲۴۹۰ ۲۹۸۸ ۳۴۵۲ ۴۰۸۳ ۵۶۴۴ ۶۳۰۸ D-F ۱۳۹۴ ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۴۲۳ ۲۷۵۵ ۳۰۸۷ ۴۳۱۶ ۴۹۸۰ D-F
۱۴۶۰ ۱۷۵۹ ۲۳۲۴ ۲۷۸۸ ۳۱۸۷ ۳۴۸۶ ۴۸۱۴ ۵۶۴۴ G-H ۱۲۶۱ ۱۵۶۰ ۱۸۲۶ ۲۱۹۱ ۲۴۹۰ ۲۹۲۱ ۳۸۱۸ ۴۴۸۲ G-H
۱۳۲۸ ۱۵۲۷ ۱۹۲۵ ۲۳۲۴ ۲۵۸۹ ۲۹۸۸ ۳۹۱۷ ۴۶۴۸ I-J ۱۱۹۵ ۱۳۹۴ ۱۶۲۶ ۱۸۵۹ ۲۱۹۱ ۲۵۵۶ ۳۲۸۶ ۳۶۵۲ I-J
۹۹۶ ۱۲۶۱ ۱۵۹۳ ۲۰۵۸ ۲۲۵۷ ۲۵۲۳ ۳۳۲۰ ۳۹۱۷ K-L ۸۶۳ ۱۰۶۲ ۱۳۶۱ ۱۵۲۷ ۱۷۹۲ ۲۱۲۴ ۲۵۵۶ ۲۹۸۸ K-L
۷۳۰ ۹۶۲ ۱۱۹۵ ۱۶۶۰ ۱۹۲۵ ۲۱۵۸ ۲۶۸۹ ۳۱۵۴ M-N ۵۹۷ ۷۳۰ ۹۶۲ ۱۲۶۱ ۱۴۲۷ ۱۷۹۲ ۲۱۹۱ ۲۴۹۰ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۶۵۶ ۳۹۸۴ ۵۹۷۶ ۷۳۰۴ ۸۹۶۴ ۹۹۶۰ ۱۰۹۵۶ ۱۱۲۸۸ ۱۱۹۵۲ ۱۳۶۱۲ ۱۵۹۳۶ D ۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۵۳۱۲ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ ۹۲۹۶ ۹۹۶۰ ۱۰۹۵۶ ۱۳۹۴۴ D
۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۵۶۴۴ ۶۹۷۲ ۸۶۳۲ ۹۲۹۶ ۱۰۲۹۲ ۱۰۶۲۴ ۱۰۹۵۶ ۱۱۹۵۲ ۱۳۶۱۲ E ۱۹۹۲ ۳۳۲۰ ۴۹۸۰ ۶۳۰۸ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ ۹۶۲۸ ۱۰۹۵۶ E
۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۵۳۱۲ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۹۶۲۸ ۹۹۶۰ ۱۰۲۹۲ ۱۰۹۵۶ ۱۱۹۵۲ F ۱۹۹۲ ۲۹۸۸ ۴۶۴۸ ۵۹۷۶ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ ۹۶۲۸ F
۱۹۹۲ ۳۳۲۰ ۴۹۸۰ ۶۳۰۸ ۷۶۳۶ ۸۳۰۰ ۹۲۹۶ ۹۶۲۸ ۹۹۶۰ ۱۰۲۹۲ ۱۰۹۵۶ G ۱۶۶۰ ۲۶۵۶ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ G
۱۹۹۲ ۲۹۸۸ ۴۶۴۸ ۵۹۷۶ ۷۳۰۴ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ ۹۲۹۶ ۹۶۲۸ ۹۹۶۰ H ۱۶۶۰ ۲۶۵۶ ۳۹۸۴ ۵۳۱۲ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ H
۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ I ۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۴۹۸۰ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ I
۱۶۶۰ ۲۶۵۶ ۳۹۸۴ ۴۹۸۰ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ J ۱۳۲۸ ۲۳۲۴ ۳۳۲۰ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ J
۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ K ۱۳۲۸ ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ K
۱۳۲۸ ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ L ۹۹۶ ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ L
۱۳۲۸ ۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۹۸۴ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ M ۹۹۶ ۱۳۲۸ ۱۶۶۰ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۳۱۶ ۶۶۴۰ ۹۹۶۰ ۱۲۲۸۴ ۱۴۶۰۸ ۱۷۲۶۴ ۱۹۹۲۰ ۲۱۲۴۸ ۲۲۹۰۸ ۲۶۸۹۲ ۳۳۲۰۰ D ۳۶۵۲ ۵۳۱۲ ۷۳۰۴ ۸۹۶۴ ۱۰۹۵۶ ۱۲۹۴۸ ۱۵۶۰۴ ۱۶۶۰۰ ۱۸۹۲۴ ۲۱۹۱۲ ۲۸۲۲۰ D
۳۹۸۴ ۶۳۰۸ ۹۶۲۸ ۱۱۶۲۰ ۱۳۹۴۴ ۱۶۲۶۸ ۱۸۵۹۲ ۱۹۹۲۰ ۲۱۵۸۰ ۲۳۲۴۰ ۲۶۵۶۰ E ۳۳۲۰ ۴۹۸۰ ۶۹۷۲ ۸۶۳۲ ۱۰۲۹۲ ۱۲۲۸۴ ۱۴۲۷۶ ۱۵۶۰۴ ۱۶۹۳۲ ۱۸۵۹۲ ۲۱۹۱۲ E
۳۹۸۴ ۵۹۷۶ ۹۲۹۶ ۱۰۹۵۶ ۱۳۲۸۰ ۱۵۶۰۴ ۱۷۲۶۴ ۱۸۲۶۰ ۱۹۲۵۶ ۲۱۵۸۰ ۲۳۲۴۰ F ۳۳۲۰ ۴۶۴۸ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۹۶۲۸ ۱۱۲۸۸ ۱۳۶۱۲ ۱۴۹۴۰ ۱۵۹۳۶ ۱۶۹۳۲ ۱۸۵۹۲ F
۳۶۵۲ ۵۶۴۴ ۸۶۳۲ ۱۰۲۹۲ ۱۲۲۸۴ ۱۴۲۷۶ ۱۵۶۰۴ ۱۶۹۳۲ ۱۷۹۲۸ ۱۹۹۲۰ ۲۱۵۸۰ G ۲۹۸۸ ۴۳۱۶ ۶۳۰۸ ۷۳۰۴ ۸۹۶۴ ۱۰۶۲۴ ۱۲۶۱۶ ۱۳۶۱۲ ۱۴۲۷۶ ۱۵۶۰۴ ۱۷۵۹۶ G
۳۳۲۰ ۵۳۱۲ ۷۹۶۸ ۹۶۲۸ ۱۱۲۸۸ ۱۳۲۸۰ ۱۴۲۷۶ ۱۵۲۷۲ ۱۶۲۶۸ ۱۷۹۲۸ ۱۹۹۲۰ H ۲۶۵۶ ۳۹۸۴ ۵۹۷۶ ۶۹۷۲ ۸۶۳۲ ۹۹۶۰ ۱۱۶۲۰ ۱۲۲۸۴ ۱۲۶۱۶ ۱۳۶۱۲ ۱۵۶۰۴ H
۳۳۲۰ ۴۹۸۰ ۷۳۰۴ ۸۹۶۴ ۹۶۲۸ ۱۱۶۲۰ ۱۲۶۱۶ ۱۳۲۸۰ ۱۳۹۴۴ ۱۴۹۴۰ ۱۶۲۶۸ I ۲۶۵۶ ۳۶۵۲ ۵۳۱۲ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۸۹۶۴ ۹۹۶۰ ۱۰۶۲۴ ۱۰۹۵۶ ۱۱۹۵۲ ۱۳۲۸۰ I
۲۹۸۸ ۴۶۴۸ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۹۲۹۶ ۹۹۶۰ ۱۰۲۹۲ ۱۰۶۲۴ ۱۱۶۲۰ ۱۲۶۱۶ J ۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۴۹۸۰ ۶۳۰۸ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ ۹۲۹۶ ۹۹۶۰ ۱۰۹۵۶ J
۲۶۵۶ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۶۶۴۰ ۷۳۰۴ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ ۹۹۶۰ ۱۰۹۵۶ K ۲۳۲۴ ۳۳۲۰ ۴۳۱۶ ۵۳۱۲ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۹۲۹۶ K
۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۴۹۸۰ ۵۶۴۴ ۶۶۴۰ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۹۲۹۶ L ۱۹۹۲ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ L
۱۹۹۲ ۲۹۸۸ ۳۹۸۴ ۴۹۸۰ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ M ۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۶۴۴ ۸۹۶۴ ۱۵۶۰۴ ۱۹۲۵۶ ۲۲۹۰۸ ۲۷۲۲۴ ۳۵۵۲۴ ۴۰۱۷۲ ۵۰۴۶۴ ۵۸۱۰۰ ۸۰۳۴۴ D ۴۹۸۰ ۷۳۰۴ ۱۲۶۱۶ ۱۵۹۳۶ ۲۰۵۸۴ ۲۳۲۴۰ ۲۵۵۶۴ ۲۸۵۵۲ ۳۳۲۰۰ ۳۸۵۱۲ ۴۹۱۳۶ D
۵۳۱۲ ۸۶۳۲ ۱۴۹۴۰ ۱۸۵۹۲ ۲۱۹۱۲ ۲۶۲۲۸ ۳۲۵۳۶ ۳۵۵۲۴ ۳۹۵۰۸ ۴۸۸۰۴ ۵۶۱۰۸ E ۴۶۴۸ ۶۹۷۲ ۱۲۲۸۴ ۱۴۹۴۰ ۱۹۵۸۸ ۲۱۵۸۰ ۲۴۲۳۶ ۲۵۸۹۶ ۳۰۵۴۴ ۳۳۲۰۰ ۳۸۱۸۰ E
۴۹۸۰ ۸۳۰۰ ۱۴۶۰۸ ۱۷۹۲۸ ۲۰۹۱۶ ۲۵۲۳۲ ۲۸۵۵۲ ۳۲۵۳۶ ۳۵۵۲۴ ۳۹۸۴۰ ۴۷۱۴۴ F ۴۶۴۸ ۶۶۴۰ ۱۱۹۵۲ ۱۴۲۷۶ ۱۸۲۶۰ ۲۰۹۱۶ ۲۲۹۰۸ ۲۴۲۳۶ ۲۷۲۲۴ ۳۰۵۴۴ ۳۳۲۰۰ F
۴۶۴۸ ۷۹۶۸ ۱۴۲۷۶ ۱۷۲۶۴ ۲۰۲۵۲ ۲۳۹۰۴ ۲۶۲۲۸ ۲۸۵۵۲ ۳۱۵۴۰ ۳۴۸۶۰ ۳۸۱۸۰ G ۴۳۱۶ ۶۳۰۸ ۱۱۲۸۸ ۱۳۶۱۲ ۱۷۲۶۴ ۱۹۵۸۸ ۲۱۲۴۸ ۲۲۹۰۸ ۲۴۲۳۶ ۲۷۲۲۴ ۳۰۲۱۲ G
۴۶۴۸ ۷۶۳۶ ۱۳۶۱۲ ۱۶۲۶۸ ۱۹۲۵۶ ۲۱۵۸۰ ۲۳۹۰۴ ۲۵۲۳۲ ۲۶۸۹۲ ۲۸۸۸۴ ۳۱۲۰۸ H ۴۳۱۶ ۵۹۷۶ ۱۰۶۲۴ ۱۲۶۱۶ ۱۶۲۶۸ ۱۸۲۶۰ ۱۹۹۲۰ ۲۰۹۱۶ ۲۲۲۴۴ ۲۳۹۰۴ ۲۷۵۵۶ H
۴۳۱۶ ۷۳۰۴ ۱۲۲۸۴ ۱۵۲۷۲ ۱۷۹۲۸ ۱۹۹۲۰ ۲۱۲۴۸ ۲۲۲۴۴ ۲۲۹۰۸ ۲۴۵۶۸ ۲۶۵۶۰ I ۳۹۸۴ ۵۶۴۴ ۹۹۶۰ ۱۱۲۸۸ ۱۴۶۰۸ ۱۶۶۰۰ ۱۷۲۶۴ ۱۸۲۶۰ ۱۹۲۵۶ ۲۰۲۵۲ ۲۲۹۰۸ I
۴۳۱۶ ۶۶۴۰ ۱۰۶۲۴ ۱۳۶۱۲ ۱۶۶۰۰ ۱۷۵۹۶ ۱۸۵۹۲ ۱۹۲۵۶ ۱۹۹۲۰ ۲۰۵۸۴ ۲۱۹۱۲ J ۳۶۵۲ ۵۳۱۲ ۸۶۳۲ ۱۰۲۹۲ ۱۲۹۴۸ ۱۴۶۰۸ ۱۵۲۷۲ ۱۵۶۰۴ ۱۶۲۶۸ ۱۶۶۰۰ ۱۷۵۹۶ J
۳۹۸۴ ۵۹۷۶ ۹۹۶۰ ۱۱۹۵۲ ۱۴۲۷۶ ۱۴۶۰۸ ۱۴۲۷۶ ۱۶۶۰۰ ۱۷۲۶۴ ۱۷۹۲۸ ۱۸۵۹۲ K ۳۳۲۰ ۴۹۸۰ ۷۶۳۶ ۸۶۳۲ ۱۰۶۲۴ ۱۱۶۲۰ ۱۲۲۸۴ ۱۲۶۱۶ ۱۳۲۸۰ ۱۳۶۱۲ ۱۴۲۷۶ K
۳۶۵۲ ۵۶۴۴ ۹۲۹۶ ۱۱۲۸۸ ۱۲۶۱۶ ۱۳۹۴۴ ۱۴۶۰۸ ۱۵۲۷۲ ۱۵۶۰۴ ۱۵۹۳۶ ۱۶۶۰۰ L ۲۹۸۸ ۴۶۴۸ ۶۶۴۰ ۷۶۳۶ ۸۹۶۴ ۹۹۶۰ ۱۰۶۲۴ ۱۱۲۸۸ ۱۱۶۲۰ ۱۲۲۸۴ ۱۲۶۱۶ L
۳۶۵۲ ۵۳۱۲ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ ۹۹۶۰ ۱۰۹۵۶ ۱۱۶۲۰ ۱۲۲۸۴ ۱۲۶۱۶ ۱۳۲۸۰ ۱۳۹۴۴ M ۲۶۵۶ ۳۹۸۴ ۵۶۴۴ ۶۹۷۲ ۷۹۶۸ ۸۹۶۴ ۹۶۲۸ ۹۹۶۰ ۱۰۶۲۴ ۱۰۹۵۶ ۱۱۶۲۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۰۸ ۱۱۲۸۸ ۲۱۵۸۰ ۲۷۸۸۸ ۴۱۵۰۰ ۵۳۱۲۰ ۷۰۷۱۶ ۹۴۲۸۸ ۱۰۹۵۶۰ ۱۲۴۵۰۰ ۱۶۶۰۰۰ D ۵۹۷۶ ۱۰۲۹۲ ۱۷۹۲۸ ۲۳۹۰۴ ۳۰۸۷۶ ۳۷۸۴۸ ۵۰۷۹۶ ۵۸۱۰۰ ۶۶۴۰۰ ۷۶۶۹۲ ۱۰۵۵۷۶ D
۵۹۷۶ ۱۰۹۵۶ ۲۰۹۱۶ ۲۶۸۹۲ ۳۹۸۴۰ ۵۱۴۶۰ ۶۴۰۷۶ ۸۱۳۴۰ ۹۱۹۶۴ ۱۰۴۵۸۰ ۱۱۹۵۲۰ E ۵۶۴۴ ۹۹۶۰ ۱۶۹۳۲ ۲۳۲۴۰ ۲۹۸۸۰ ۳۶۸۵۲ ۴۵۸۱۶ ۵۲۴۵۶ ۵۵۷۷۶ ۶۴۷۴۰ ۷۵۰۳۲ E
۵۶۴۴ ۱۰۶۲۴ ۲۰۲۵۲ ۲۵۸۹۶ ۳۸۱۸۰ ۴۸۱۴۰ ۵۹۷۶۰ ۶۹۳۸۸ ۸۰۶۷۶ ۹۰۳۰۴ ۱۰۴۵۸۰ F ۵۳۱۲ ۹۶۲۸ ۱۶۶۰۰ ۲۲۲۴۴ ۲۸۵۵۲ ۳۵۱۹۲ ۴۱۵۰۰ ۴۵۸۱۶ ۴۸۱۴۰ ۵۵۷۷۶ ۶۵۰۷۲ F
۵۳۱۲ ۱۰۲۹۲ ۱۹۵۸۸ ۲۴۲۳۶ ۳۶۵۲۰ ۴۴۸۲۰ ۵۲۱۲۴ ۵۷۴۳۶ ۶۴۴۰۸ ۷۱۷۱۲ ۸۴۳۲۸ G ۵۳۱۲ ۹۲۹۶ ۱۶۲۶۸ ۲۱۵۸۰ ۲۶۸۹۲ ۳۳۲۰۰ ۳۷۸۴۸ ۳۹۸۴۰ ۴۲۴۹۶ ۴۷۴۷۶ ۵۲۱۲۴ G
۵۳۱۲ ۹۹۶۰ ۱۸۵۹۲ ۲۲۵۷۶ ۳۴۸۶۰ ۳۹۸۴۰ ۴۳۸۲۴ ۵۰۷۹۶ ۵۶۴۴۰ ۵۹۷۶۰ ۶۱۷۵۲ H ۵۳۱۲ ۸۹۶۴ ۱۵۶۰۴ ۲۰۲۵۲ ۲۵۲۳۲ ۳۰۵۴۴ ۳۳۲۰۰ ۳۴۵۲۸ ۳۵۸۵۶ ۳۹۵۰۸ ۴۲۱۶۴ H
۵۳۱۲ ۹۲۹۶ ۱۷۲۶۴ ۲۰۵۸۴ ۳۱۵۴۰ ۳۴۸۶۰ ۳۷۵۱۶ ۴۰۵۰۴ ۴۳۱۶۰ ۴۵۸۱۶ ۴۷۱۴۴ I ۴۹۸۰ ۸۳۰۰ ۱۴۲۷۶ ۱۸۵۹۲ ۲۲۹۰۸ ۲۶۵۶۰ ۲۸۲۲۰ ۲۹۲۱۶ ۳۰۲۱۲ ۳۲۲۰۴ ۳۳۵۳۲ I
۵۳۱۲ ۸۳۰۰ ۱۵۹۳۶ ۱۸۹۲۴ ۲۶۵۶۰ ۲۹۸۸۰ ۳۰۸۷۶ ۳۲۸۶۸ ۳۴۱۹۶ ۳۵۵۲۴ ۳۷۵۱۶ J ۴۹۸۰ ۷۶۳۶ ۱۲۶۱۶ ۱۶۲۶۸ ۲۰۲۵۲ ۲۲۲۴۴ ۲۳۹۰۴ ۲۵۲۳۲ ۲۵۸۹۶ ۲۶۸۹۲ ۲۸۸۸۴ J
۴۹۸۰ ۷۹۶۸ ۱۴۲۷۶ ۱۷۵۹۶ ۲۳۲۴۰ ۲۶۵۶۰ ۲۷۵۵۶ ۲۸۸۸۴ ۳۰۲۱۲ ۳۱۵۴۰ ۳۲۸۶۸ K ۴۶۴۸ ۶۶۴۰ ۱۱۶۲۰ ۱۴۲۷۶ ۱۷۲۶۴ ۱۸۹۲۴ ۲۰۵۸۴ ۲۱۲۴۸ ۲۱۵۸۰ ۲۲۲۴۴ ۲۲۹۰۸ K
۴۶۴۸ ۷۶۳۶ ۱۲۶۱۶ ۱۵۶۰۴ ۱۹۹۲۰ ۲۱۵۸۰ ۲۳۹۰۴ ۲۴۵۶۸ ۲۵۲۳۲ ۲۶۵۶۰ ۲۷۸۸۸ L ۴۳۱۶ ۶۳۰۸ ۱۰۶۲۴ ۱۲۶۱۶ ۱۴۹۴۰ ۱۶۶۰۰ ۱۷۹۲۸ ۱۸۲۶۰ ۱۸۵۹۲ ۱۹۲۵۶ ۱۹۹۲۰ L
۴۶۴۸ ۷۳۰۴ ۱۰۲۹۲ ۱۳۲۸۰ ۱۶۶۰۰ ۱۸۲۶۰ ۱۹۹۲۰ ۲۱۲۴۸ ۲۱۹۱۲ ۲۲۵۷۶ ۲۳۵۷۲ M ۴۳۱۶ ۵۹۷۶ ۹۲۹۶ ۱۰۹۵۶ ۱۲۹۴۸ ۱۳۶۱۲ ۱۳۹۴۴ ۱۴۶۰۸ ۱۴۹۴۰ ۱۵۶۰۴ ۱۶۲۶۸ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۶۳۶ ۱۴۹۴۰ ۲۸۵۵۲ ۳۴۸۶۰ ۶۴۷۴۰ ۹۲۹۶۰ ۱۴۴۷۵۲ ۱۸۵۵۸۸ ۲۲۴۴۳۲ ۲۵۰۶۶۰ ۳۶۴۵۳۶ D ۶۹۷۲ ۱۳۲۸۰ ۲۵۸۹۶ ۳۲۲۰۴ ۵۴۷۸۰ ۷۸۰۲۰ ۱۱۹۵۲۰ ۱۵۴۰۴۸ ۱۸۸۵۷۶ ۲۲۰۷۸۰ ۳۳۳۳۲۸ D
۷۳۰۴ ۱۴۲۷۶ ۲۶۸۹۲ ۳۳۲۰۰ ۶۳۰۸۰ ۸۹۶۴۰ ۱۳۸۱۱۲ ۱۶۶۰۰۰ ۱۹۵۲۱۶ ۲۲۴۴۳۲ ۲۴۷۳۴۰ E ۶۶۴۰ ۱۲۶۱۶ ۲۴۲۳۶ ۳۰۵۴۴ ۵۳۱۲۰ ۷۱۳۸۰ ۱۰۹۸۹۲ ۱۳۴۷۹۲ ۱۵۹۳۶۰ ۱۸۹۲۴۰ ۲۱۶۷۹۶ E
۶۹۷۲ ۱۳۶۱۲ ۲۵۵۶۴ ۳۱۵۴۰ ۶۱۴۲۰ ۸۳۰۰۰ ۱۲۴۸۳۲ ۱۵۱۰۶۰ ۱۷۲۶۴۰ ۱۹۳۵۵۶ ۲۲۴۴۳۲ F ۶۳۰۸ ۱۱۹۵۲ ۲۲۵۷۶ ۲۸۸۸۴ ۵۱۴۶۰ ۶۴۷۴۰ ۹۹۹۳۲ ۱۱۲۸۸۰ ۱۳۴۱۲۸ ۱۵۹۳۶۰ ۱۸۸۲۴۴ F
۶۶۴۰ ۱۲۹۴۸ ۲۳۹۰۴ ۲۹۸۸۰ ۵۶۴۴۰ ۷۳۰۴۰ ۱۰۶۹۰۴ ۱۳۱۴۷۲ ۱۳۸۴۴۴ ۱۵۱۳۹۲ ۱۶۹۳۲۰ G ۵۹۷۶ ۱۱۶۲۰ ۲۱۹۱۲ ۲۷۲۲۴ ۴۶۴۸۰ ۵۹۷۶۰ ۸۲۰۰۴ ۹۸۶۰۴ ۱۱۰۵۵۶ ۱۲۶۴۹۲ ۱۴۴۷۵۲ G
۶۶۴۰ ۱۲۲۸۴ ۲۱۹۱۲ ۲۸۲۲۰ ۵۳۱۲۰ ۶۴۷۴۰ ۸۸۶۴۴ ۱۰۳۵۸۴ ۱۰۹۲۲۸ ۱۲۰۵۱۶ ۱۲۷۱۵۶ H ۵۹۷۶ ۱۱۲۸۸ ۲۱۲۴۸ ۲۵۸۹۶ ۴۳۱۶۰ ۵۱۴۶۰ ۶۷۳۹۶ ۸۲۰۰۴ ۸۹۶۴۰ ۹۹۲۶۸ ۱۰۶۲۴۰ H
۶۳۰۸ ۱۱۶۲۰ ۲۰۵۸۴ ۲۶۵۶۰ ۴۶۴۸۰ ۵۴۷۸۰ ۶۸۰۶۰ ۷۷۳۵۶ ۸۱۳۴۰ ۸۷۹۸۰ ۹۲۹۶۰ I ۵۶۴۴ ۱۰۶۲۴ ۱۹۹۲۰ ۲۴۲۳۶ ۳۸۱۸۰ ۴۴۸۲۰ ۵۶۴۴۰ ۶۵۷۳۶ ۷۰۳۸۴ ۷۴۰۳۶ ۷۸۶۸۴ I
۵۹۷۶ ۱۰۹۵۶ ۱۸۵۹۲ ۲۳۲۴۰ ۴۱۵۰۰ ۴۸۱۴۰ ۵۶۴۴۰ ۶۲۴۱۶ ۶۶۷۳۲ ۷۱۷۱۲ ۷۵۰۳۲ J ۵۶۴۴ ۹۶۲۸ ۱۷۹۲۸ ۲۱۹۱۲ ۳۴۸۶۰ ۳۹۸۴۰ ۴۶۴۸۰ ۵۴۱۱۶ ۵۷۱۰۴ ۵۷۷۶۸ ۶۰۴۲۴ J
۵۶۴۴ ۱۰۲۹۲ ۱۶۹۳۲ ۲۱۵۸۰ ۳۴۵۲۸ ۳۹۸۴۰ ۴۸۱۴۰ ۵۲۴۵۶ ۵۵۴۴۴ ۵۸۷۶۴ ۶۲۰۸۴ K ۵۳۱۲ ۸۹۶۴ ۱۵۹۳۶ ۱۹۹۲۰ ۲۹۸۸۰ ۳۴۸۶۰ ۳۹۸۴۰ ۴۴۴۸۸ ۴۶۸۱۲ ۴۸۱۴۰ ۵۱۴۶۰ K
۵۳۱۲ ۹۶۲۸ ۱۴۹۴۰ ۱۹۵۸۸ ۲۵۸۹۶ ۲۹۵۴۸ ۳۴۸۶۰ ۳۸۵۱۲ ۳۹۸۴۰ ۴۲۴۹۶ ۴۵۸۱۶ L ۵۳۱۲ ۸۶۳۲ ۱۳۹۴۴ ۱۷۲۶۴ ۲۳۲۴۰ ۲۶۵۶۰ ۳۱۵۴۰ ۳۵۱۹۲ ۳۶۱۸۸ ۳۶۸۵۲ ۳۷۵۱۶ L
۵۳۱۲ ۸۹۶۴ ۱۲۲۸۴ ۱۷۹۲۸ ۲۲۲۴۴ ۲۵۸۹۶ ۲۹۸۸۰ ۳۲۸۶۸ ۳۴۱۹۶ ۳۵۸۵۶ ۳۹۱۷۶ M ۵۳۱۲ ۸۳۰۰ ۱۱۲۸۸ ۱۵۶۰۴ ۱۹۵۸۸ ۲۳۲۴۰ ۲۶۵۶۰ ۲۹۵۴۸ ۳۰۵۴۴ ۳۱۵۴۰ ۳۲۵۳۶ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۹۶۲۸ ۱۹۵۸۸ ۳۵۵۲۴ ۵۸۱۰۰ ۱۲۶۱۶۰ ۱۹۵۸۸۰ ۳۰۶۱۰۴ ۳۹۴۴۱۶ ۴۴۸۸۶۴ ۵۱۶۲۶۰ ۷۹۷۱۳۲ D ۸۳۰۰ ۱۵۹۳۶ ۳۰۵۴۴ ۳۸۱۸۰ ۸۲۰۰۴ ۱۲۴۵۰۰ ۲۰۰۵۲۸ ۲۶۱۲۸۴ ۲۹۷۸۰۴ ۳۴۴۶۱۶ ۴۹۴۶۸۰ D
۸۹۶۴ ۱۸۹۲۴ ۳۳۸۶۴ ۵۴۷۸۰ ۱۲۲۸۴۰ ۱۸۰۹۴۰ ۲۷۹۲۱۲ ۳۵۳۲۴۸ ۴۰۱۷۲۰ ۴۴۸۸۶۴ ۵۰۷۹۶۰ E ۷۹۶۸ ۱۵۲۷۲ ۲۸۸۸۴ ۳۶۵۲۰ ۷۹۶۸۰ ۱۱۴۵۴۰ ۱۸۳۹۲۸ ۲۳۸۳۷۶ ۲۶۶۵۹۶ ۲۹۷۸۰۴ ۳۳۹۳۰۴ E
۸۶۳۲ ۱۸۲۶۰ ۳۲۲۰۴ ۵۳۱۲۰ ۱۱۹۵۲۰ ۱۶۹۳۲۰ ۲۴۴۰۲۰ ۳۱۲۰۸۰ ۳۵۴۵۷۶ ۳۹۷۰۷۲ ۴۳۲۵۹۶ F ۷۶۳۶ ۱۴۶۰۸ ۲۷۲۲۴ ۳۴۸۶۰ ۷۶۰۲۸ ۱۰۶۲۴۰ ۱۵۹۳۶۰ ۲۱۳۴۷۶ ۲۳۷۳۸۰ ۲۶۶۵۹۶ ۲۹۱۱۶۴ F
۸۳۰۰ ۱۷۲۶۴ ۳۰۵۴۴ ۵۱۴۶۰ ۱۱۴۵۴۰ ۱۵۲۷۲۰ ۲۱۳۴۷۶ ۲۵۹۶۲۴ ۲۸۴۵۲۴ ۳۱۷۰۶۰ ۳۴۳۲۸۸ G ۷۳۰۴ ۱۳۹۴۴ ۲۵۸۹۶ ۳۳۲۰۰ ۷۳۰۴۰ ۹۲۹۶۰ ۱۳۹۷۷۲ ۱۶۴۳۴۰ ۱۷۸۹۴۸ ۲۰۰۱۹۶ ۲۱۸۱۲۴ G
۷۹۶۸ ۱۶۹۳۲ ۲۸۸۸۴ ۴۵۱۵۲ ۱۰۲۹۲۰ ۱۲۷۸۲۰ ۱۷۳۹۶۸ ۲۰۷۱۶۸ ۲۲۹۴۱۲ ۲۵۳۶۴۸ ۲۷۶۵۵۶ H ۶۹۷۲ ۱۳۲۸۰ ۲۴۲۳۶ ۲۹۸۸۰ ۶۴۴۰۸ ۸۱۳۴۰ ۱۱۰۲۲۴ ۱۲۹۸۱۲ ۱۴۲۷۶۰ ۱۵۵۳۷۶ ۱۷۰۹۸۰ H
۷۶۳۶ ۱۵۹۳۶ ۲۷۵۵۶ ۴۰۱۷۲ ۸۷۹۸۰ ۱۰۹۵۶۰ ۱۴۱۷۶۴ ۱۵۹۳۶۰ ۱۷۷۲۸۸ ۱۹۰۲۳۶ ۲۰۰۱۹۶ I ۶۶۴۰ ۱۲۶۱۶ ۲۲۵۷۶ ۲۸۲۲۰ ۵۶۱۰۸ ۷۱۳۸۰ ۹۲۹۶۰ ۱۰۱۹۲۴ ۱۱۲۲۱۶ ۱۱۷۱۹۶ ۱۲۷۱۵۶ I
۷۳۰۴ ۱۵۲۷۲ ۲۶۵۶۰ ۳۷۱۸۴ ۷۶۳۶۰ ۹۲۹۶۰ ۱۱۹۱۸۸ ۱۳۱۴۷۲ ۱۳۶۷۸۴ ۱۴۳۰۹۲ ۱۴۹۷۳۲ J ۶۳۰۸ ۱۱۹۵۲ ۲۰۹۱۶ ۲۴۹۰۰ ۴۹۴۶۸ ۶۱۴۲۰ ۷۸۰۲۰ ۸۰۶۷۶ ۸۳۹۹۶ ۸۹۳۰۸ ۹۵۲۸۴ J
۶۹۷۲ ۱۴۲۷۶ ۲۴۹۰۰ ۳۳۸۶۴ ۶۱۴۲۰ ۷۴۰۳۶ ۸۸۶۴۴ ۹۸۶۰۴ ۱۰۲۵۸۸ ۱۰۵۵۷۶ ۱۱۰۵۵۶ K ۵۹۷۶ ۱۰۹۵۶ ۱۹۲۵۶ ۲۳۲۴۰ ۴۰۱۷۲ ۴۹۴۶۸ ۵۸۱۰۰ ۶۰۷۵۶ ۶۵۰۷۲ ۷۰۰۵۲ ۷۵۰۳۲ K
۶۶۴۰ ۱۳۲۸۰ ۲۱۵۸۰ ۲۹۸۸۰ ۴۱۵۰۰ ۵۶۴۴۰ ۶۴۴۰۸ ۷۰۷۱۶ ۷۴۷۰۰ ۷۸۰۲۰ ۸۱۳۴۰ L ۵۶۴۴ ۱۰۲۹۲ ۱۵۹۳۶ ۲۱۵۸۰ ۲۸۸۸۴ ۳۷۵۱۶ ۴۳۱۶۰ ۴۵۴۸۴ ۴۷۸۰۸ ۵۰۷۹۶ ۵۴۱۱۶ L
۶۳۰۸ ۱۱۹۵۲ ۱۸۲۶۰ ۲۶۵۶۰ ۳۸۱۸۰ ۴۶۴۸۰ ۵۶۴۴۰ ۶۰۷۵۶ ۶۳۴۱۲ ۶۶۷۳۲ ۷۰۰۵۲ M ۵۶۴۴ ۹۶۲۸ ۱۳۲۸۰ ۱۹۹۲۰ ۲۵۲۳۲ ۳۳۸۶۴ ۳۸۱۸۰ ۴۰۵۰۴ ۴۱۸۳۲ ۴۳۴۹۲ ۴۵۱۵۲ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۲۸ ۱۶۹۳ ۲۰۹۱ ۲۵۸۹ ۲۹۲۱ ۳۵۸۵ ۴۵۱۵ ۵۶۴۴ D-F ۱۱۹۵ ۱۴۹۴ ۱۷۹۲ ۲۲۹۰ ۲۶۵۶ ۳۰۲۱ ۳۷۵۱ ۴۳۸۲ D-F
۱۲۲۸ ۱۴۹۴ ۱۸۹۲ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۳۱۵۴ ۳۷۱۸ ۴۶۸۱ G-H ۱۰۹۵ ۱۳۹۴ ۱۶۲۶ ۲۰۵۸ ۲۳۹۰ ۲۷۵۵ ۳۴۱۹ ۳۹۸۴ G-H
۱۰۹۵ ۱۳۲۸ ۱۵۹۳ ۱۹۹۲ ۲۳۲۴ ۲۶۲۲ ۳۳۲۰ ۳۸۵۱ I-J ۹۹۶ ۱۲۲۸ ۱۳۹۴ ۱۷۲۶ ۲۰۵۸ ۲۳۹۰ ۲۹۵۴ ۳۳۸۶ I-J
۷۹۶ ۹۹۶ ۱۲۹۴ ۱۶۹۳ ۱۹۲۵ ۲۰۹۱ ۲۶۸۹ ۳۰۲۱ K-L ۶۹۷ ۸۹۶ ۱۱۹۵ ۱۳۶۱ ۱۵۹۳ ۱۸۵۹ ۲۱۹۱ ۲۶۲۲ K-L
۵۶۴ ۷۳۰ ۹۹۶ ۱۳۹۴ ۱۵۹۳ ۱۸۲۶ ۲۰۵۸ ۲۲۲۴ M-N ۴۹۸ ۵۹۷ ۸۳۰ ۱۰۹۵ ۱۲۶۱ ۱۵۶۰ ۱۷۹۲ ۲۱۹۱ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۹۸۴ ۵۳۱۲ ۵۹۷۶ ۶۶۴۰ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ ۹۶۲۸ ۱۰۶۲۴ ۱۱۲۸۸ D ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۳۶۵۲ ۴۶۴۸ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۸۹۶۴ ۱۰۲۹۲ D
۱۹۹۲ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۴۹۸۰ ۵۶۴۴ ۶۳۰۸ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۹۶۲۸ ۱۰۶۲۴ E ۱۶۶۰ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۴۳۱۶ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۹۷۲ ۷۹۶۸ ۸۹۶۴ E
۱۶۶۰ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۴۶۴۸ ۵۳۱۲ ۵۹۷۶ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۹۶۲۸ F ۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۹۸۴ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۹۷۲ ۷۹۶۸ F
۱۶۶۰ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۴۳۱۶ ۴۹۸۰ ۵۶۴۴ ۶۶۴۰ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ G ۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۹۷۲ G
۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۹۸۴ ۴۶۴۸ ۵۳۱۲ ۵۹۷۶ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۶۳۶ ۸۳۰۰ H ۱۳۲۸ ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ H
۱۳۲۸ ۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۴۳۱۶ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ I ۱۳۲۸ ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ I
۱۳۲۸ ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ J ۱۳۲۸ ۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ ۳۶۵۲ ۳۶۵۲ ۳۹۸۴ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ J
۱۳۲۸ ۱۹۹۲ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ ۳۶۵۲ ۳۶۵۲ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ K ۹۹۶ ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۳۲۴ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ ۳۳۲۰ ۳۶۵۲ K
۹۹۶ ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ ۳۳۲۰ ۳۶۵۲ ۳۶۵۲ ۳۹۸۴ L ۹۹۶ ۱۳۲۸ ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۲۶۵۶ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ L
۹۹۶ ۱۳۲۸ ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ ۳۳۲۰ ۳۶۵۲ M ۹۹۶ ۹۹۶ ۱۳۲۸ ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۳۲۴ ۲۶۵۶ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۲۹۸۸ ۲۹۸۸ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۳۲۰ ۵۳۱۲ ۷۹۶۸ ۹۹۶۰ ۱۱۹۵۲ ۱۴۲۷۶ ۱۵۲۷۲ ۱۵۹۳۶ ۱۶۶۰۰ ۱۷۹۲۸ ۲۳۲۴۰ D ۲۹۸۸ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۶۹۷۲ ۷۹۶۸ ۹۲۹۶ ۱۰۹۵۶ ۱۱۶۲۰ ۱۲۹۴۸ ۱۵۲۷۲ ۱۸۹۲۴ D
۲۹۸۸ ۴۹۸۰ ۷۶۳۶ ۹۲۹۶ ۱۱۲۸۸ ۱۳۶۱۲ ۱۴۹۴۰ ۱۵۶۰۴ ۱۵۹۳۶ ۱۶۶۰۰ ۱۷۵۹۶ E ۲۶۵۶ ۴۳۱۶ ۵۳۱۲ ۶۳۰۸ ۷۳۰۴ ۸۳۰۰ ۹۶۲۸ ۱۰۲۹۲ ۱۱۶۲۰ ۱۲۹۴۸ ۱۵۲۷۲ E
۲۹۸۸ ۴۶۴۸ ۷۳۰۴ ۸۶۳۲ ۱۰۲۹۲ ۱۲۹۴۸ ۱۳۹۴۴ ۱۴۹۴۰ ۱۵۲۷۲ ۱۵۹۳۶ ۱۶۶۰۰ F ۲۳۲۴ ۳۹۸۴ ۵۳۱۲ ۵۹۷۶ ۶۹۷۲ ۷۹۶۸ ۸۹۶۴ ۹۶۲۸ ۹۹۶۰ ۱۱۶۲۰ ۱۲۹۴۸ F
۲۶۵۶ ۴۶۴۸ ۶۹۷۲ ۷۹۶۸ ۹۲۹۶ ۱۱۶۲۰ ۱۲۹۴۸ ۱۳۶۱۲ ۱۴۲۷۶ ۱۴۹۴۰ ۱۵۹۳۶ G ۲۳۲۴ ۳۹۸۴ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۶۶۴۰ ۷۶۳۶ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ ۹۲۹۶ ۱۰۲۹۲ ۱۱۶۲۰ G
۲۶۵۶ ۴۳۱۶ ۶۶۴۰ ۷۳۰۴ ۸۶۳۲ ۱۰۲۹۲ ۱۱۶۲۰ ۱۱۹۵۲ ۱۲۶۱۶ ۱۳۶۱۲ ۱۴۶۰۸ H ۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۶۳۰۸ ۶۹۷۲ ۷۶۳۶ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۹۲۹۶ ۱۰۲۹۲ H
۲۶۵۶ ۴۳۱۶ ۵۹۷۶ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۸۹۶۴ ۹۲۹۶ ۹۶۲۸ ۱۰۲۹۲ ۱۰۹۵۶ ۱۱۹۵۲ I ۱۹۹۲ ۳۶۵۲ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۵۶۴۴ ۶۳۰۸ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۹۶۴ I
۲۳۲۴ ۳۹۸۴ ۴۹۸۰ ۵۹۷۶ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ ۹۲۹۶ J ۱۹۹۲ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ J
۲۳۲۴ ۳۳۲۰ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ K ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ K
۱۹۹۲ ۲۹۸۸ ۳۹۸۴ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۶۴۰ L ۱۶۶۰ ۲۳۲۴ ۲۹۸۸ ۳۶۵۲ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۳۱۶ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ L
۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ ۴۶۴۸ ۴۹۸۰ ۵۳۱۲ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۶۴۴ M ۱۶۶۰ ۱۹۹۲ ۲۶۵۶ ۲۹۸۸ ۳۳۲۰ ۳۶۵۲ ۳۶۵۲ ۳۹۸۴ ۳۹۸۴ ۳۹۸۴ ۴۳۱۶ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۳۱۶ ۷۳۰۴ ۱۰۶۲۴ ۱۳۹۴۴ ۱۷۹۲۸ ۲۰۹۱۶ ۲۴۹۰۰ ۲۷۵۵۶ ۳۳۵۳۲ ۳۹۵۰۸ ۵۳۴۵۲ D ۳۶۵۲ ۶۳۰۸ ۹۲۹۶ ۱۲۶۱۶ ۱۵۲۷۲ ۱۸۲۶۰ ۱۹۲۵۶ ۲۰۹۱۶ ۲۳۵۷۲ ۲۶۲۲۸ ۳۲۵۳۶ D
۳۹۸۴ ۶۹۷۲ ۱۰۲۹۲ ۱۳۶۱۲ ۱۷۲۶۴ ۲۰۲۵۲ ۲۳۵۷۲ ۲۴۹۰۰ ۲۹۵۴۸ ۳۴۱۹۶ ۳۹۸۴۰ E ۳۳۲۰ ۵۹۷۶ ۸۹۶۴ ۱۱۹۵۲ ۱۴۶۰۸ ۱۷۵۹۶ ۱۸۲۶۰ ۱۸۹۲۴ ۲۰۲۵۲ ۲۳۵۷۲ ۲۶۲۲۸ E
۳۶۵۲ ۶۹۷۲ ۹۹۶۰ ۱۳۲۸۰ ۱۶۶۰۰ ۱۹۵۸۸ ۲۲۵۷۶ ۲۳۵۷۲ ۲۴۹۰۰ ۲۹۵۴۸ ۳۳۸۶۴ F ۳۳۲۰ ۵۶۴۴ ۸۶۳۲ ۱۱۲۸۸ ۱۴۲۷۶ ۱۶۹۳۲ ۱۷۵۹۶ ۱۷۹۲۸ ۱۸۵۹۲ ۲۰۲۵۲ ۲۳۵۷۲ F
۳۳۲۰ ۶۶۴۰ ۹۲۹۶ ۱۲۹۴۸ ۱۵۹۳۶ ۱۸۵۹۲ ۲۱۲۴۸ ۲۲۲۴۴ ۲۳۲۴۰ ۲۴۹۰۰ ۲۶۲۲۸ G ۲۹۸۸ ۵۳۱۲ ۸۳۰۰ ۱۰۶۲۴ ۱۳۶۱۲ ۱۶۲۶۸ ۱۶۹۳۲ ۱۷۵۹۶ ۱۷۹۲۸ ۱۸۵۹۲ ۲۰۲۵۲ G
۳۳۲۰ ۶۳۰۸ ۸۹۶۴ ۱۲۲۸۴ ۱۴۶۰۸ ۱۶۶۰۰ ۱۷۹۲۸ ۱۸۵۹۲ ۱۹۲۵۶ ۱۹۹۲۰ ۲۳۵۷۲ H ۲۹۸۸ ۵۳۱۲ ۷۹۶۸ ۹۹۶۰ ۱۲۹۴۸ ۱۴۶۰۸ ۱۵۲۷۲ ۱۵۶۰۴ ۱۵۹۳۶ ۱۶۲۶۸ ۱۶۶۰۰ H
۳۳۲۰ ۵۹۷۶ ۸۶۳۲ ۱۰۹۵۶ ۱۲۹۴۸ ۱۴۶۰۸ ۱۵۲۷۲ ۱۵۹۳۶ ۱۶۹۳۲ ۱۷۵۹۶ ۱۸۵۹۲ I ۲۹۸۸ ۴۹۸۰ ۷۶۳۶ ۹۲۹۶ ۱۱۶۲۰ ۱۲۹۴۸ ۱۳۶۱۲ ۱۳۹۴۴ ۱۴۶۰۸ ۱۴۹۴۰ ۱۵۶۰۴ I
۲۹۸۸ ۵۳۱۲ ۷۶۳۶ ۸۹۶۴ ۱۱۲۸۸ ۱۲۲۸۴ ۱۲۹۴۸ ۱۳۶۱۲ ۱۴۲۷۶ ۱۴۹۴۰ ۱۵۶۰۴ J ۲۶۵۶ ۴۶۴۸ ۶۶۴۰ ۸۳۰۰ ۹۶۲۸ ۱۰۹۵۶ ۱۱۶۲۰ ۱۱۹۵۲ ۱۲۲۸۴ ۱۲۶۱۶ ۱۲۹۴۸ J
۲۹۸۸ ۴۹۸۰ ۶۳۰۸ ۷۶۳۶ ۸۹۶۴ ۱۰۲۹۲ ۱۰۹۵۶ ۱۱۲۸۸ ۱۱۹۵۲ ۱۲۲۸۴ ۱۲۹۴۸ K ۲۶۵۶ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۶۹۷۲ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ ۹۲۹۶ ۹۶۲۸ ۹۹۶۰ ۱۰۲۹۲ ۱۰۶۲۴ K
۲۹۸۸ ۴۳۱۶ ۵۶۴۴ ۶۶۴۰ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۹۲۹۶ ۹۶۲۸ ۱۰۲۹۲ ۱۰۶۲۴ ۱۰۹۵۶ L ۲۳۲۴ ۳۶۵۲ ۴۶۴۸ ۵۹۷۶ ۶۹۷۲ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۷۹۶۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳۲ ۸۹۶۴ L
۲۶۵۶ ۳۶۵۲ ۴۹۸۰ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۷۳۰۴ ۷۶۳۶ ۸۳۰۰ ۸۹۶۴ ۹۶۲۸ M ۲۳۲۴ ۳۳۲۰ ۳۹۸۴ ۵۳۱۲ ۵۶۴۴ ۵۹۷۶ ۶۳۰۸ ۶۳۰۸ ۶۶۴۰ ۶۶۴۰ ۶۹۷۲ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۹۸۰ ۹۲۹۶ ۱۶۶۰۰ ۲۱۹۱۲ ۲۹۵۴۸ ۳۹۸۴۰ ۵۰۷۹۶ ۵۹۷۶۰ ۶۸۰۶۰ ۷۵۰۳۲ ۹۳۲۹۲ D ۴۶۴۸ ۸۳۰۰ ۱۳۲۸۰ ۱۷۹۲۸ ۲۳۵۷۲ ۲۸۸۸۴ ۳۳۸۶۴ ۳۶۸۵۲ ۴۴۱۵۶ ۴۹۸۰۰ ۶۴۷۴۰ D
۴۶۴۸ ۸۹۶۴ ۱۶۲۶۸ ۲۱۲۴۸ ۲۸۸۸۴ ۳۸۵۱۲ ۴۵۸۱۶ ۵۳۱۲۰ ۵۹۷۶۰ ۶۶۰۶۸ ۷۵۶۹۶ E ۴۳۱۶ ۷۹۶۸ ۱۲۹۴۸ ۱۷۲۶۴ ۲۲۹۰۸ ۲۸۲۲۰ ۳۱۸۷۲ ۳۵۱۹۲ ۳۸۱۸۰ ۴۴۱۵۶ ۵۰۴۶۴ E
۴۳۱۶ ۸۶۳۲ ۱۵۲۷۲ ۲۰۵۸۴ ۲۸۲۲۰ ۳۶۸۵۲ ۴۲۸۲۸ ۴۶۴۸۰ ۵۳۱۲۰ ۵۶۴۴۰ ۶۶۰۶۸ F ۳۹۸۴ ۷۶۳۶ ۱۲۶۱۶ ۱۶۶۰۰ ۲۲۲۴۴ ۲۷۲۲۴ ۳۰۲۱۲ ۳۱۲۰۸ ۳۵۱۹۲ ۳۷۸۴۸ ۴۲۸۲۸ F
۳۹۸۴ ۸۳۰۰ ۱۴۲۷۶ ۱۹۲۵۶ ۲۷۲۲۴ ۳۳۵۳۲ ۳۹۵۰۸ ۴۲۴۹۶ ۴۵۸۱۶ ۴۷۴۷۶ ۵۳۴۵۲ G ۳۶۵۲ ۷۳۰۴ ۱۱۹۵۲ ۱۵۹۳۶ ۲۰۹۱۶ ۲۵۲۳۲ ۲۶۸۹۲ ۲۸۸۸۴ ۳۱۲۰۸ ۳۳۵۳۲ ۳۶۱۸۸ G
۳۶۵۲ ۷۹۶۸ ۱۳۶۱۲ ۱۷۵۹۶ ۲۳۵۷۲ ۲۸۲۲۰ ۳۲۲۰۴ ۳۴۱۹۶ ۳۵۱۹۲ ۳۶۱۸۸ ۴۱۱۶۸ H ۳۳۲۰ ۶۹۷۲ ۱۰۹۵۶ ۱۴۶۰۸ ۱۸۵۹۲ ۲۱۹۱۲ ۲۳۵۷۲ ۲۴۲۳۶ ۲۵۵۶۴ ۲۶۵۶۰ ۲۸۵۵۲ H
۳۶۵۲ ۷۳۰۴ ۱۲۶۱۶ ۱۶۲۶۸ ۲۱۲۴۸ ۲۴۹۰۰ ۲۵۵۶۴ ۲۶۸۹۲ ۲۸۵۵۲ ۲۹۵۴۸ ۳۱۵۴۰ I ۳۳۲۰ ۶۳۰۸ ۱۰۲۹۲ ۱۳۲۸۰ ۱۶۲۶۸ ۱۹۲۵۶ ۱۹۹۲۰ ۲۰۵۸۴ ۲۱۲۴۸ ۲۱۹۱۲ ۲۴۲۳۶ I
۳۶۵۲ ۶۳۰۸ ۱۰۲۹۲ ۱۳۲۸۰ ۱۷۹۲۸ ۱۹۹۲۰ ۲۰۵۸۴ ۲۱۵۸۰ ۲۲۵۷۶ ۲۳۵۷۲ ۲۵۵۶۴ J ۳۳۲۰ ۵۶۴۴ ۸۹۶۴ ۱۰۹۵۶ ۱۳۹۴۴ ۱۵۶۰۴ ۱۶۲۶۸ ۱۶۶۰۰ ۱۷۲۶۴ ۱۷۹۲۸ ۱۹۹۲۰ J
۳۳۲۰ ۵۹۷۶ ۸۹۶۴ ۱۱۲۸۸ ۱۵۹۳۶ ۱۷۲۶۴ ۱۷۹۲۸ ۱۸۵۹۲ ۱۸۵۹۲ ۲۰۲۵۲ ۲۲۲۴۴ K ۲۹۸۸ ۵۳۱۲ ۷۹۶۸ ۹۲۹۶ ۱۱۶۲۰ ۱۲۶۱۶ ۱۳۲۸۰ ۱۳۹۴۴ ۱۴۶۰۸ ۱۴۹۴۰ ۱۵۶۰۴ K
۳۳۲۰ ۵۶۴۴ ۷۶۳۶ ۱۰۲۹۲ ۱۱۹۵۲ ۱۳۲۸۰ ۱۳۹۴۴ ۱۴۶۰۸ ۱۵۲۷۲ ۱۵۹۳۶ ۱۷۲۶۴ L ۲۹۸۸ ۴۶۴۸ ۷۳۰۴ ۷۹۶۸ ۹۶۲۸ ۱۰۹۵۶ ۱۱۶۲۰ ۱۱۹۵۲ ۱۲۲۸۴ ۱۲۹۴۸ ۱۳۶۱۲ L
۲۹۸۸ ۵۳۱۲ ۶۹۷۲ ۸۶۳۲ ۹۹۶۰ ۱۱۹۵۲ ۱۲۶۱۶ ۱۲۹۴۸ ۱۳۲۸۰ ۱۳۶۱۲ ۱۴۲۷۶ M ۲۹۸۸ ۴۳۱۶ ۶۳۰۸ ۶۹۷۲ ۷۹۶۸ ۸۶۳۲ ۹۲۹۶ ۹۶۲۸ ۱۰۲۹۲ ۱۰۶۲۴ ۱۰۹۵۶ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۰۸ ۱۱۶۲۰ ۲۰۹۱۶ ۲۷۵۵۶ ۴۵۴۸۴ ۶۹۷۲۰ ۱۱۷۵۲۸ ۱۳۵۱۲۴ ۱۵۳۰۵۲ ۱۶۶۰۰۰ ۲۲۰۴۴۸ D ۵۳۱۲ ۱۰۶۲۴ ۱۹۲۵۶ ۲۵۵۶۴ ۳۶۸۵۲ ۵۵۴۴۴ ۸۰۶۷۶ ۹۸۲۷۲ ۱۱۵۸۶۸ ۱۳۳۷۹۶ ۱۹۴۸۸۴ D
۵۶۴۴ ۱۰۹۵۶ ۱۹۲۵۶ ۲۶۵۶۰ ۴۳۴۹۲ ۶۶۴۰۰ ۱۰۹۵۶۰ ۱۲۳۸۳۶ ۱۴۳۴۲۴ ۱۵۳۰۵۲ ۱۶۶۰۰۰ E ۴۹۸۰ ۹۹۶۰ ۱۷۵۹۶ ۲۴۲۳۶ ۳۵۱۹۲ ۵۲۱۲۴ ۷۴۰۳۶ ۸۸۶۴۴ ۱۰۴۵۸۰ ۱۱۵۸۶۸ ۱۳۳۷۹۶ E
۴۹۸۰ ۱۰۲۹۲ ۱۷۵۹۶ ۲۵۵۶۴ ۴۲۱۶۴ ۶۱۴۲۰ ۹۶۶۱۲ ۱۱۲۸۸۰ ۱۳۰۴۷۶ ۱۴۳۴۲۴ ۱۴۹۷۳۲ F ۴۶۴۸ ۹۲۹۶ ۱۶۲۶۸ ۲۲۹۰۸ ۳۳۵۳۲ ۴۹۱۳۶ ۶۷۷۲۸ ۸۲۰۰۴ ۹۱۶۳۲ ۱۰۴۵۸۰ ۱۱۵۸۶۸ F
۴۶۴۸ ۹۶۲۸ ۱۶۲۶۸ ۲۳۹۰۴ ۴۱۱۶۸ ۵۶۷۷۲ ۸۲۰۰۴ ۹۸۲۷۲ ۱۰۲۹۲۰ ۱۱۵۸۶۸ ۱۲۷۱۵۶ G ۴۳۱۶ ۸۶۳۲ ۱۵۲۷۲ ۲۱۲۴۸ ۳۲۲۰۴ ۴۱۵۰۰ ۶۰۴۲۴ ۶۹۳۸۸ ۸۲۰۰۴ ۹۰۳۰۴ ۹۸۲۷۲ G
۴۶۴۸ ۸۹۶۴ ۱۵۶۰۴ ۲۲۲۴۴ ۳۶۵۲۰ ۵۰۱۳۲ ۶۹۳۸۸ ۸۲۰۰۴ ۸۸۶۴۴ ۹۶۶۱۲ ۱۰۴۵۸۰ H ۴۳۱۶ ۸۳۰۰ ۱۴۲۷۶ ۱۹۲۵۶ ۲۹۵۴۸ ۳۵۱۹۲ ۴۶۴۸۰ ۵۸۱۰۰ ۶۷۷۲۸ ۷۴۰۳۶ ۷۷۳۵۶ H
۴۶۴۸ ۸۶۳۲ ۱۴۶۰۸ ۲۰۲۵۲ ۳۲۲۰۴ ۴۳۱۶۰ ۵۵۷۷۶ ۵۹۴۲۸ ۶۳۷۴۴ ۶۹۳۸۸ ۷۲۷۰۸ I ۴۳۱۶ ۷۹۶۸ ۱۳۲۸۰ ۱۷۲۶۴ ۲۵۸۹۶ ۳۱۸۷۲ ۳۸۱۸۰ ۴۶۴۸۰ ۵۱۴۶۰ ۵۴۷۸۰ ۵۸۱۰۰ I
۴۳۱۶ ۷۹۶۸ ۱۳۶۱۲ ۱۸۵۹۲ ۲۷۸۸۸ ۳۵۱۹۲ ۴۲۸۲۸ ۴۶۱۴۸ ۴۹۱۳۶ ۵۲۴۵۶ ۵۵۷۷۶ J ۳۹۸۴ ۷۶۳۶ ۱۲۲۸۴ ۱۵۹۳۶ ۲۱۹۱۲ ۲۵۵۶۴ ۳۱۲۰۸ ۳۴۵۲۸ ۳۷۸۴۸ ۴۱۱۶۸ ۴۲۴۹۶ J
۴۳۱۶ ۷۶۳۶ ۱۱۶۲۰ ۱۶۲۶۸ ۲۳۹۰۴ ۲۷۲۲۴ ۳۲۵۳۶ ۳۵۵۲۴ ۳۸۵۱۲ ۴۰۸۳۶ ۴۳۴۹۲ K ۳۹۸۴ ۷۳۰۴ ۱۰۶۲۴ ۱۳۶۱۲ ۱۷۹۲۸ ۲۱۵۸۰ ۲۵۲۳۲ ۲۷۸۸۸ ۳۰۵۴۴ ۳۱۸۷۲ ۳۳۲۰۰ K
۳۹۸۴ ۷۳۰۴ ۱۰۲۹۲ ۱۳۲۸۰ ۱۷۹۲۸ ۲۰۹۱۶ ۲۴۹۰۰ ۲۵۸۹۶ ۲۶۸۹۲ ۲۷۸۸۸ ۲۹۲۱۶ L ۳۶۵۲ ۶۶۴۰ ۹۲۹۶ ۱۰۹۵۶ ۱۳۶۱۲ ۱۵۲۷۲ ۱۷۲۶۴ ۱۸۵۹۲ ۲۰۲۵۲ ۲۱۲۴۸ ۲۴۲۳۶ L
۳۶۵۲ ۶۳۰۸ ۸۳۰۰ ۱۱۲۸۸ ۱۴۹۴۰ ۱۶۹۳۲ ۱۹۲۵۶ ۱۹۹۲۰ ۲۱۲۴۸ ۲۲۵۷۶ ۲۴۲۳۶ M ۳۳۲۰ ۵۹۷۶ ۷۶۳۶ ۹۶۲۸ ۱۱۶۲۰ ۱۳۲۸۰ ۱۴۹۴۰ ۱۶۲۶۸ ۱۷۲۶۴ ۱۸۲۶۰ ۱۹۲۵۶ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۶۳۶ ۱۶۲۶۸ ۲۸۸۸۴ ۴۷۱۴۴ ۱۰۴۵۸۰ ۱۵۷۷۰۰ ۲۵۴۳۱۲ ۳۱۲۴۱۲ ۳۶۷۱۹۲ ۴۰۵۷۰۴ ۵۶۶۷۲۴ D ۶۶۴۰ ۱۲۶۱۶ ۲۲۵۷۶ ۲۹۸۸۰ ۵۹۰۹۶ ۹۳۹۵۶ ۱۵۴۰۴۸ ۱۹۷۲۰۸ ۲۱۴۸۰۴ ۲۳۴۰۶۰ ۳۲۴۳۶۴ D
۶۹۷۲ ۱۵۲۷۲ ۲۷۲۲۴ ۴۳۸۲۴ ۱۰۱۵۹۲ ۱۴۶۷۴۴ ۲۳۸۳۷۶ ۲۸۳۵۲۸ ۳۱۲۴۱۲ ۳۶۷۱۹۲ ۴۰۵۷۰۴ E ۵۹۷۶ ۱۱۹۵۲ ۲۰۹۱۶ ۲۸۵۵۲ ۵۷۴۳۶ ۹۰۹۶۸ ۱۴۴۴۲۰ ۱۷۹۶۱۲ ۲۰۱۸۵۶ ۲۱۴۸۰۴ ۲۳۴۰۶۰ E
۶۶۴۰ ۱۴۶۰۸ ۲۵۸۹۶ ۴۲۱۶۴ ۹۶۶۱۲ ۱۳۵۴۵۶ ۲۰۶۱۷۲ ۲۴۱۶۹۶ ۲۸۳۵۲۸ ۳۰۴۴۴۴ ۳۳۴۹۸۸ F ۵۳۱۲ ۱۱۲۸۸ ۱۹۲۵۶ ۲۷۲۲۴ ۵۴۱۱۶ ۸۲۶۶۸ ۱۲۳۵۰۴ ۱۵۵۷۰۸ ۱۷۶۲۹۲ ۱۸۸۹۰۸ ۲۰۵۱۷۶ F
۶۳۰۸ ۱۳۶۱۲ ۲۴۵۶۸ ۴۰۸۳۶ ۹۱۹۶۴ ۱۲۲۵۰۸ ۱۸۰۲۷۶ ۲۰۷۸۳۲ ۲۲۵۴۲۸ ۲۴۴۶۸۴ ۲۶۰۹۵۲ G ۵۳۱۲ ۱۰۶۲۴ ۱۷۹۲۸ ۲۵۸۹۶ ۵۰۷۹۶ ۷۳۰۴۰ ۱۰۰۹۲۸ ۱۲۳۵۰۴ ۱۴۰۷۶۸ ۱۵۰۳۹۶ ۱۶۶۳۳۲ G
۵۹۷۶ ۱۲۹۴۸ ۲۳۵۷۲ ۳۷۱۸۴ ۸۰۶۷۶ ۱۰۳۲۵۲ ۱۴۰۷۶۸ ۱۶۷۹۹۲ ۱۸۳۲۶۴ ۱۹۶۸۷۶ ۲۱۱۴۸۴ H ۴۹۸۰ ۹۹۶۰ ۱۶۹۳۲ ۲۴۲۳۶ ۴۴۴۸۸ ۶۳۴۱۲ ۸۶۳۲۰ ۱۰۰۹۲۸ ۱۱۱۸۸۴ ۱۲۴۵۰۰ ۱۳۴۱۲۸ H
۵۶۴۴ ۱۲۲۸۴ ۲۲۵۷۶ ۳۲۲۰۴ ۷۱۰۴۸ ۹۰۳۰۴ ۱۱۵۸۶۸ ۱۲۵۴۹۶ ۱۴۲۰۹۶ ۱۵۰۳۹۶ ۱۵۹۳۶۰ I ۴۹۸۰ ۹۲۹۶ ۱۶۲۶۸ ۲۲۲۴۴ ۳۸۱۸۰ ۵۰۱۳۲ ۶۸۷۲۴ ۷۵۶۹۶ ۸۵۳۲۴ ۹۱۶۳۲ ۹۸۲۷۲ I
۵۶۴۴ ۱۱۶۲۰ ۲۰۹۱۶ ۲۸۸۸۴ ۵۹۷۶۰ ۷۵۶۹۶ ۹۳۲۹۲ ۱۰۱۵۹۲ ۱۱۱۲۲۰ ۱۱۷۵۲۸ ۱۲۳۸۳۶ J ۴۶۴۸ ۸۹۶۴ ۱۴۹۴۰ ۲۰۲۵۲ ۳۴۸۶۰ ۴۵۴۸۴ ۵۴۱۱۶ ۵۷۴۳۶ ۶۳۷۴۴ ۶۷۰۶۴ ۷۰۰۵۲ J
۵۳۱۲ ۱۰۹۵۶ ۱۹۲۵۶ ۲۷۲۲۴ ۵۱۴۶۰ ۶۱۰۸۸ ۷۰۷۱۶ ۷۹۰۱۶ ۸۲۰۰۴ ۸۸۶۴۴ ۹۳۲۹۲ K ۴۶۴۸ ۸۶۳۲ ۱۳۶۱۲ ۱۷۵۹۶ ۲۸۲۲۰ ۳۳۲۰۰ ۴۱۸۳۲ ۴۵۱۵۲ ۴۹۸۰۰ ۵۳۱۲۰ ۵۴۷۸۰ K
۵۳۱۲ ۱۰۲۹۲ ۱۶۲۶۸ ۲۴۲۳۶ ۳۴۸۶۰ ۴۴۸۲۰ ۵۱۴۶۰ ۵۸۱۰۰ ۶۱۰۸۸ ۶۲۷۴۸ ۶۶۰۶۸ L ۴۳۱۶ ۸۳۰۰ ۱۱۹۵۲ ۱۴۶۰۸ ۲۰۹۱۶ ۲۵۵۶۴ ۳۰۲۱۲ ۳۱۲۰۸ ۳۲۵۳۶ ۳۴۵۲۸ ۳۷۱۸۴ L
۴۹۸۰ ۹۶۲۸ ۱۳۹۴۴ ۲۰۹۱۶ ۳۰۲۱۲ ۳۶۵۲۰ ۴۳۱۶۰ ۴۵۴۸۴ ۴۸۴۷۲ ۵۱۴۶۰ ۵۳۱۲۰ M ۳۹۸۴ ۶۹۷۲ ۹۶۲۸ ۱۲۹۴۸ ۱۸۲۶۰ ۲۰۹۱۶ ۲۴۵۶۸ ۲۵۸۹۶ ۲۷۲۲۴ ۲۹۲۱۶ ۳۰۸۷۶ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.