موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۳۳۴۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۰۶۸ ۱۳۰۲ ۱۴۶۹ ۱۶۳۶ ۱۹۰۳ ۲۳۳۸ ۲۹۰۵ ۳۶۷۴ D-F ۱۰۶۸ ۱۳۰۲ ۱۴۶۹ ۱۶۰۳ ۱۹۳۷ ۲۳۷۱ ۳۲۷۳ ۴۱۰۸ D-F
۱۰۰۲ ۱۲۳۵ ۱۴۰۲ ۱۴۶۹ ۱۸۰۳ ۲۰۷۰ ۲۵۷۱ ۲۹۰۵ G-H ۹۶۸ ۱۲۳۵ ۱۴۰۲ ۱۴۶۹ ۱۸۰۳ ۲۱۰۴ ۲۷۷۲ ۳۲۷۳ G-H
۹۳۵ ۱۱۳۵ ۱۳۳۶ ۱۴۳۶ ۱۶۳۶ ۱۹۰۳ ۲۲۰۴ ۲۴۰۴ I-J ۸۶۸ ۱۱۳۵ ۱۳۳۶ ۱۴۳۶ ۱۶۳۶ ۱۹۰۳ ۲۲۰۴ ۲۴۳۸ I-J
۶۰۱ ۷۶۸ ۸۶۸ ۱۰۳۵ ۱۱۳۵ ۱۳۳۶ ۱۴۳۶ ۱۶۳۶ K-L ۵۳۴ ۷۳۴ ۸۳۵ ۱۰۰۲ ۱۱۳۵ ۱۲۶۹ ۱۳۶۹ ۱۵۶۹ K-L
۳۶۷ ۴۶۷ ۵۶۷ ۶۶۸ ۷۳۴ ۸۳۵ ۱۰۳۵ ۱۲۳۵ M-N ۳۳۴ ۴۳۴ ۵۰۱ ۶۰۱ ۶۶۸ ۷۶۸ ۹۶۸ ۱۱۶۹ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۰۲ ۱۵۰۳ ۱۷۷۰ ۲۱۷۱ ۲۴۰۴ ۲۸۰۵ ۳۹۴۱ ۴۳۴۲ D-F ۱۲۳۵ ۱۴۳۶ ۱۶۷۰ ۱۹۰۳ ۲۱۳۷ ۲۵۳۸ ۳۲۷۳ ۳۸۴۱ D-F
۱۲۰۲ ۱۳۶۹ ۱۶۰۳ ۱۸۷۰ ۲۱۷۱ ۲۶۰۵ ۳۳۴۰ ۳۸۷۴ G-H ۱۱۳۵ ۱۳۰۲ ۱۴۳۶ ۱۸۳۷ ۱۹۷۰ ۲۲۷۱ ۲۸۷۲ ۳۲۳۹ G-H
۱۱۰۲ ۱۳۰۲ ۱۵۰۳ ۱۶۷۰ ۱۹۷۰ ۲۲۳۷ ۲۸۷۲ ۳۲۷۳ I-J ۱۰۳۵ ۱۲۳۵ ۱۴۶۹ ۱۶۳۶ ۱۸۰۳ ۲۱۰۴ ۲۴۳۸ ۲۷۷۲ I-J
۸۰۱ ۹۶۸ ۱۱۳۵ ۱۳۰۲ ۱۶۰۳ ۱۷۷۰ ۲۲۳۷ ۲۴۳۸ K-L ۷۶۸ ۹۳۵ ۱۰۶۸ ۱۲۳۵ ۱۴۳۶ ۱۷۰۳ ۱۹۳۷ ۲۱۷۱ K-L
۵۶۷ ۶۳۴ ۸۰۱ ۱۰۰۲ ۱۱۰۲ ۱۲۶۹ ۱۵۰۳ ۱۷۷۰ M-N ۴۶۷ ۶۰۱ ۷۶۸ ۹۳۵ ۱۰۰۲ ۱۱۳۵ ۱۳۰۲ ۱۴۶۹ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۶۰۳ ۲۰۰۴ ۲۵۰۵ ۳۰۰۶ ۳۴۷۳ ۴۱۰۸ ۵۶۷۸ ۶۳۴۶ D-F ۱۴۰۲ ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۲۴۳۸ ۲۷۷۲ ۳۱۰۶ ۴۳۴۲ ۵۰۱۰ D-F
۱۴۶۹ ۱۷۷۰ ۲۳۳۸ ۲۸۰۵ ۳۲۰۶ ۳۵۰۷ ۴۸۴۳ ۵۶۷۸ G-H ۱۲۶۹ ۱۵۶۹ ۱۸۳۷ ۲۲۰۴ ۲۵۰۵ ۲۹۳۹ ۳۸۴۱ ۴۵۰۹ G-H
۱۳۳۶ ۱۵۳۶ ۱۹۳۷ ۲۳۳۸ ۲۶۰۵ ۳۰۰۶ ۳۹۴۱ ۴۶۷۶ I-J ۱۲۰۲ ۱۴۰۲ ۱۶۳۶ ۱۸۷۰ ۲۲۰۴ ۲۵۷۱ ۳۳۰۶ ۳۶۷۴ I-J
۱۰۰۲ ۱۲۶۹ ۱۶۰۳ ۲۰۷۰ ۲۲۷۱ ۲۵۳۸ ۳۳۴۰ ۳۹۴۱ K-L ۸۶۸ ۱۰۶۸ ۱۳۶۹ ۱۵۳۶ ۱۸۰۳ ۲۱۳۷ ۲۵۷۱ ۳۰۰۶ K-L
۷۳۴ ۹۶۸ ۱۲۰۲ ۱۶۷۰ ۱۹۳۷ ۲۱۷۱ ۲۷۰۵ ۳۱۷۳ M-N ۶۰۱ ۷۳۴ ۹۶۸ ۱۲۶۹ ۱۴۳۶ ۱۸۰۳ ۲۲۰۴ ۲۵۰۵ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۶۷۲ ۴۰۰۸ ۶۰۱۲ ۷۳۴۸ ۹۰۱۸ ۱۰۰۲۰ ۱۱۰۲۲ ۱۱۳۵۶ ۱۲۰۲۴ ۱۳۶۹۴ ۱۶۰۳۲ D ۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۵۳۴۴ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ ۹۳۵۲ ۱۰۰۲۰ ۱۱۰۲۲ ۱۴۰۲۸ D
۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۵۶۷۸ ۷۰۱۴ ۸۶۸۴ ۹۳۵۲ ۱۰۳۵۴ ۱۰۶۸۸ ۱۱۰۲۲ ۱۲۰۲۴ ۱۳۶۹۴ E ۲۰۰۴ ۳۳۴۰ ۵۰۱۰ ۶۳۴۶ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ ۹۶۸۶ ۱۱۰۲۲ E
۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۵۳۴۴ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۶۸۶ ۱۰۰۲۰ ۱۰۳۵۴ ۱۱۰۲۲ ۱۲۰۲۴ F ۲۰۰۴ ۳۰۰۶ ۴۶۷۶ ۶۰۱۲ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ ۹۶۸۶ F
۲۰۰۴ ۳۳۴۰ ۵۰۱۰ ۶۳۴۶ ۷۶۸۲ ۸۳۵۰ ۹۳۵۲ ۹۶۸۶ ۱۰۰۲۰ ۱۰۳۵۴ ۱۱۰۲۲ G ۱۶۷۰ ۲۶۷۲ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ G
۲۰۰۴ ۳۰۰۶ ۴۶۷۶ ۶۰۱۲ ۷۳۴۸ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ ۹۳۵۲ ۹۶۸۶ ۱۰۰۲۰ H ۱۶۷۰ ۲۶۷۲ ۴۰۰۸ ۵۳۴۴ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ H
۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ I ۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۵۰۱۰ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ I
۱۶۷۰ ۲۶۷۲ ۴۰۰۸ ۵۰۱۰ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ J ۱۳۳۶ ۲۳۳۸ ۳۳۴۰ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ J
۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ K ۱۳۳۶ ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ K
۱۳۳۶ ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ L ۱۰۰۲ ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ L
۱۳۳۶ ۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۴۰۰۸ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ M ۱۰۰۲ ۱۳۳۶ ۱۶۷۰ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۳۴۲ ۶۶۸۰ ۱۰۰۲۰ ۱۲۳۵۸ ۱۴۶۹۶ ۱۷۳۶۸ ۲۰۰۴۰ ۲۱۳۷۶ ۲۳۰۴۶ ۲۷۰۵۴ ۳۳۴۰۰ D ۳۶۷۴ ۵۳۴۴ ۷۳۴۸ ۹۰۱۸ ۱۱۰۲۲ ۱۳۰۲۶ ۱۵۶۹۸ ۱۶۷۰۰ ۱۹۰۳۸ ۲۲۰۴۴ ۲۸۳۹۰ D
۴۰۰۸ ۶۳۴۶ ۹۶۸۶ ۱۱۶۹۰ ۱۴۰۲۸ ۱۶۳۶۶ ۱۸۷۰۴ ۲۰۰۴۰ ۲۱۷۱۰ ۲۳۳۸۰ ۲۶۷۲۰ E ۳۳۴۰ ۵۰۱۰ ۷۰۱۴ ۸۶۸۴ ۱۰۳۵۴ ۱۲۳۵۸ ۱۴۳۶۲ ۱۵۶۹۸ ۱۷۰۳۴ ۱۸۷۰۴ ۲۲۰۴۴ E
۴۰۰۸ ۶۰۱۲ ۹۳۵۲ ۱۱۰۲۲ ۱۳۳۶۰ ۱۵۶۹۸ ۱۷۳۶۸ ۱۸۳۷۰ ۱۹۳۷۲ ۲۱۷۱۰ ۲۳۳۸۰ F ۳۳۴۰ ۴۶۷۶ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۹۶۸۶ ۱۱۳۵۶ ۱۳۶۹۴ ۱۵۰۳۰ ۱۶۰۳۲ ۱۷۰۳۴ ۱۸۷۰۴ F
۳۶۷۴ ۵۶۷۸ ۸۶۸۴ ۱۰۳۵۴ ۱۲۳۵۸ ۱۴۳۶۲ ۱۵۶۹۸ ۱۷۰۳۴ ۱۸۰۳۶ ۲۰۰۴۰ ۲۱۷۱۰ G ۳۰۰۶ ۴۳۴۲ ۶۳۴۶ ۷۳۴۸ ۹۰۱۸ ۱۰۶۸۸ ۱۲۶۹۲ ۱۳۶۹۴ ۱۴۳۶۲ ۱۵۶۹۸ ۱۷۷۰۲ G
۳۳۴۰ ۵۳۴۴ ۸۰۱۶ ۹۶۸۶ ۱۱۳۵۶ ۱۳۳۶۰ ۱۴۳۶۲ ۱۵۳۶۴ ۱۶۳۶۶ ۱۸۰۳۶ ۲۰۰۴۰ H ۲۶۷۲ ۴۰۰۸ ۶۰۱۲ ۷۰۱۴ ۸۶۸۴ ۱۰۰۲۰ ۱۱۶۹۰ ۱۲۳۵۸ ۱۲۶۹۲ ۱۳۶۹۴ ۱۵۶۹۸ H
۳۳۴۰ ۵۰۱۰ ۷۳۴۸ ۹۰۱۸ ۹۶۸۶ ۱۱۶۹۰ ۱۲۶۹۲ ۱۳۳۶۰ ۱۴۰۲۸ ۱۵۰۳۰ ۱۶۳۶۶ I ۲۶۷۲ ۳۶۷۴ ۵۳۴۴ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۹۰۱۸ ۱۰۰۲۰ ۱۰۶۸۸ ۱۱۰۲۲ ۱۲۰۲۴ ۱۳۳۶۰ I
۳۰۰۶ ۴۶۷۶ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۳۵۲ ۱۰۰۲۰ ۱۰۳۵۴ ۱۰۶۸۸ ۱۱۶۹۰ ۱۲۶۹۲ J ۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۵۰۱۰ ۶۳۴۶ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ ۹۳۵۲ ۱۰۰۲۰ ۱۱۰۲۲ J
۲۶۷۲ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۶۶۸۰ ۷۳۴۸ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ ۱۰۰۲۰ ۱۱۰۲۲ K ۲۳۳۸ ۳۳۴۰ ۴۳۴۲ ۵۳۴۴ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۳۵۲ K
۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۵۰۱۰ ۵۶۷۸ ۶۶۸۰ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۳۵۲ L ۲۰۰۴ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ L
۲۰۰۴ ۳۰۰۶ ۴۰۰۸ ۵۰۱۰ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ M ۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۶۷۸ ۹۰۱۸ ۱۵۶۹۸ ۲۰۰۴۰ ۲۳۷۱۴ ۲۸۰۵۶ ۳۶۷۴۰ ۴۱۷۵۰ ۵۲۴۳۸ ۶۰۱۲۰ ۸۳۱۶۶ D ۵۰۱۰ ۷۳۴۸ ۱۲۶۹۲ ۱۶۰۳۲ ۲۰۷۰۸ ۲۳۳۸۰ ۲۵۷۱۸ ۲۸۷۲۴ ۳۳۴۰۰ ۳۸۷۴۴ ۴۹۴۳۲ D
۵۳۴۴ ۸۶۸۴ ۱۵۰۳۰ ۱۹۳۷۲ ۲۲۷۱۲ ۲۷۰۵۴ ۳۲۷۳۲ ۳۶۷۴۰ ۴۱۰۸۲ ۵۰۷۶۸ ۵۸۱۱۶ E ۴۶۷۶ ۷۰۱۴ ۱۲۳۵۸ ۱۵۰۳۰ ۱۹۷۰۶ ۲۱۷۱۰ ۲۴۳۸۲ ۲۶۰۵۲ ۳۰۷۲۸ ۳۳۴۰۰ ۳۸۴۱۰ E
۵۰۱۰ ۸۳۵۰ ۱۴۶۹۶ ۱۸۷۰۴ ۲۱۷۱۰ ۲۶۰۵۲ ۲۹۳۹۲ ۳۳۴۰۰ ۳۶۷۴۰ ۴۰۷۴۸ ۴۸۷۶۴ F ۴۶۷۶ ۶۶۸۰ ۱۲۰۲۴ ۱۴۳۶۲ ۱۸۳۷۰ ۲۱۰۴۲ ۲۳۰۴۶ ۲۴۳۸۲ ۲۷۳۸۸ ۳۰۷۲۸ ۳۳۴۰۰ F
۴۶۷۶ ۸۰۱۶ ۱۴۳۶۲ ۱۸۰۳۶ ۲۱۰۴۲ ۲۴۷۱۶ ۲۷۰۵۴ ۲۹۳۹۲ ۳۲۷۳۲ ۳۶۰۷۲ ۳۹۴۱۲ G ۴۳۴۲ ۶۳۴۶ ۱۱۳۵۶ ۱۳۶۹۴ ۱۷۳۶۸ ۱۹۷۰۶ ۲۱۳۷۶ ۲۳۰۴۶ ۲۴۳۸۲ ۲۷۳۸۸ ۳۰۳۹۴ G
۴۶۷۶ ۷۶۸۲ ۱۳۶۹۴ ۱۷۰۳۴ ۲۰۰۴۰ ۲۲۳۷۸ ۲۴۷۱۶ ۲۶۰۵۲ ۲۸۰۵۶ ۳۰۰۶۰ ۳۲۳۹۸ H ۴۳۴۲ ۶۰۱۲ ۱۰۶۸۸ ۱۲۶۹۲ ۱۶۳۶۶ ۱۸۳۷۰ ۲۰۰۴۰ ۲۱۰۴۲ ۲۲۳۷۸ ۲۴۰۴۸ ۲۷۷۲۲ H
۴۳۴۲ ۷۳۴۸ ۱۲۳۵۸ ۱۵۶۹۸ ۱۸۷۰۴ ۲۰۷۰۸ ۲۲۰۴۴ ۲۳۰۴۶ ۲۳۷۱۴ ۲۵۳۸۴ ۲۷۳۸۸ I ۴۰۰۸ ۵۶۷۸ ۱۰۰۲۰ ۱۱۳۵۶ ۱۴۶۹۶ ۱۶۷۰۰ ۱۷۳۶۸ ۱۸۳۷۰ ۱۹۳۷۲ ۲۰۳۷۴ ۲۳۰۴۶ I
۴۳۴۲ ۶۶۸۰ ۱۰۶۸۸ ۱۴۰۲۸ ۱۷۳۶۸ ۱۸۳۷۰ ۱۹۳۷۲ ۲۰۰۴۰ ۲۰۷۰۸ ۲۱۳۷۶ ۲۲۷۱۲ J ۳۶۷۴ ۵۳۴۴ ۸۶۸۴ ۱۰۳۵۴ ۱۳۰۲۶ ۱۴۶۹۶ ۱۵۳۶۴ ۱۵۶۹۸ ۱۶۳۶۶ ۱۶۷۰۰ ۱۷۷۰۲ J
۴۰۰۸ ۶۰۱۲ ۱۰۰۲۰ ۱۲۳۵۸ ۱۴۶۹۶ ۱۶۰۳۲ ۱۶۷۰۰ ۱۷۳۶۸ ۱۸۰۳۶ ۱۸۷۰۴ ۱۹۳۷۲ K ۳۳۴۰ ۵۰۱۰ ۷۶۸۲ ۸۶۸۴ ۱۰۶۸۸ ۱۱۶۹۰ ۱۲۳۵۸ ۱۲۶۹۲ ۱۳۳۶۰ ۱۳۶۹۴ ۱۴۳۶۲ K
۳۶۷۴ ۵۶۷۸ ۹۳۵۲ ۱۱۳۵۶ ۱۲۶۹۲ ۱۴۰۲۸ ۱۴۶۹۶ ۱۵۳۶۴ ۱۵۶۹۸ ۱۶۰۳۲ ۱۶۷۰۰ L ۳۰۰۶ ۴۶۷۶ ۶۶۸۰ ۷۶۸۲ ۹۰۱۸ ۱۰۰۲۰ ۱۰۶۸۸ ۱۱۳۵۶ ۱۱۶۹۰ ۱۲۳۵۸ ۱۲۶۹۲ L
۳۶۷۴ ۵۳۴۴ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ ۱۰۰۲۰ ۱۱۰۲۲ ۱۱۶۹۰ ۱۲۳۵۸ ۱۲۶۹۲ ۱۳۳۶۰ ۱۴۰۲۸ M ۲۶۷۲ ۴۰۰۸ ۵۶۷۸ ۷۰۱۴ ۸۰۱۶ ۹۰۱۸ ۹۶۸۶ ۱۰۰۲۰ ۱۰۶۸۸ ۱۱۰۲۲ ۱۱۶۹۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۴۶ ۱۱۳۵۶ ۲۱۷۱۰ ۲۸۰۵۶ ۴۱۷۵۰ ۵۳۴۴۰ ۷۱۱۴۲ ۹۴۸۵۶ ۱۱۰۲۲۰ ۱۲۵۲۵۰ ۱۶۷۰۰۰ D ۶۰۱۲ ۱۰۳۵۴ ۱۸۰۳۶ ۲۴۰۴۸ ۳۱۰۶۲ ۳۸۰۷۶ ۵۱۱۰۲ ۵۸۴۵۰ ۶۶۸۰۰ ۷۷۱۵۴ ۱۰۶۲۱۲ D
۶۰۱۲ ۱۱۰۲۲ ۲۱۰۴۲ ۲۷۰۵۴ ۴۰۰۸۰ ۵۱۷۷۰ ۶۴۴۶۲ ۸۱۸۳۰ ۹۲۵۱۸ ۱۰۵۲۱۰ ۱۲۰۲۴۰ E ۵۶۷۸ ۱۰۰۲۰ ۱۷۰۳۴ ۲۳۳۸۰ ۳۰۰۶۰ ۳۷۰۷۴ ۴۶۰۹۲ ۵۲۷۷۲ ۵۶۱۱۲ ۶۵۱۳۰ ۷۵۴۸۴ E
۵۶۷۸ ۱۰۶۸۸ ۲۰۳۷۴ ۲۶۰۵۲ ۳۸۴۱۰ ۴۸۴۳۰ ۶۰۱۲۰ ۶۹۸۰۶ ۸۱۱۶۲ ۹۰۸۴۸ ۱۰۵۲۱۰ F ۵۳۴۴ ۹۶۸۶ ۱۶۷۰۰ ۲۲۳۷۸ ۲۸۷۲۴ ۳۵۴۰۴ ۴۱۷۵۰ ۴۶۰۹۲ ۴۸۴۳۰ ۵۶۱۱۲ ۶۵۴۶۴ F
۵۳۴۴ ۱۰۳۵۴ ۱۹۷۰۶ ۲۴۳۸۲ ۳۶۷۴۰ ۴۵۰۹۰ ۵۲۴۳۸ ۵۷۷۸۲ ۶۴۷۹۶ ۷۲۱۴۴ ۸۴۸۳۶ G ۵۳۴۴ ۹۳۵۲ ۱۶۳۶۶ ۲۱۷۱۰ ۲۷۰۵۴ ۳۳۴۰۰ ۳۸۰۷۶ ۴۰۰۸۰ ۴۲۷۵۲ ۴۷۷۶۲ ۵۲۴۳۸ G
۵۳۴۴ ۱۰۰۲۰ ۱۸۷۰۴ ۲۲۷۱۲ ۳۵۰۷۰ ۴۰۰۸۰ ۴۴۰۸۸ ۵۱۱۰۲ ۵۶۷۸۰ ۶۰۱۲۰ ۶۲۱۲۴ H ۵۳۴۴ ۹۰۱۸ ۱۵۶۹۸ ۲۰۳۷۴ ۲۵۳۸۴ ۳۰۷۲۸ ۳۳۴۰۰ ۳۴۷۳۶ ۳۶۰۷۲ ۳۹۷۴۶ ۴۲۴۱۸ H
۵۳۴۴ ۹۳۵۲ ۱۷۳۶۸ ۲۰۷۰۸ ۳۱۷۳۰ ۳۵۰۷۰ ۳۷۷۴۲ ۴۰۷۴۸ ۴۳۴۲۰ ۴۶۰۹۲ ۴۷۴۲۸ I ۵۰۱۰ ۸۳۵۰ ۱۴۳۶۲ ۱۸۷۰۴ ۲۳۰۴۶ ۲۶۷۲۰ ۲۸۳۹۰ ۲۹۳۹۲ ۳۰۳۹۴ ۳۲۳۹۸ ۳۳۷۳۴ I
۵۳۴۴ ۸۳۵۰ ۱۶۰۳۲ ۱۹۰۳۸ ۲۶۷۲۰ ۳۰۰۶۰ ۳۱۰۶۲ ۳۳۰۶۶ ۳۴۴۰۲ ۳۵۷۳۸ ۳۷۷۴۲ J ۵۰۱۰ ۷۶۸۲ ۱۲۶۹۲ ۱۶۳۶۶ ۲۰۳۷۴ ۲۲۳۷۸ ۲۴۰۴۸ ۲۵۳۸۴ ۲۶۰۵۲ ۲۷۰۵۴ ۲۹۰۵۸ J
۵۰۱۰ ۸۰۱۶ ۱۴۳۶۲ ۱۷۷۰۲ ۲۳۳۸۰ ۲۶۷۲۰ ۲۷۷۲۲ ۲۹۰۵۸ ۳۰۳۹۴ ۳۱۷۳۰ ۳۳۰۶۶ K ۴۶۷۶ ۶۶۸۰ ۱۱۶۹۰ ۱۴۳۶۲ ۱۷۳۶۸ ۱۹۰۳۸ ۲۰۷۰۸ ۲۱۳۷۶ ۲۱۷۱۰ ۲۲۳۷۸ ۲۳۰۴۶ K
۴۶۷۶ ۷۶۸۲ ۱۲۶۹۲ ۱۵۶۹۸ ۲۰۰۴۰ ۲۱۷۱۰ ۲۴۰۴۸ ۲۴۷۱۶ ۲۵۳۸۴ ۲۶۷۲۰ ۲۸۰۵۶ L ۴۳۴۲ ۶۳۴۶ ۱۰۶۸۸ ۱۲۶۹۲ ۱۵۰۳۰ ۱۶۷۰۰ ۱۸۰۳۶ ۱۸۳۷۰ ۱۸۷۰۴ ۱۹۳۷۲ ۲۰۰۴۰ L
۴۶۷۶ ۷۳۴۸ ۱۰۳۵۴ ۱۳۳۶۰ ۱۶۷۰۰ ۱۸۳۷۰ ۲۰۰۴۰ ۲۱۳۷۶ ۲۲۰۴۴ ۲۲۷۱۲ ۲۳۷۱۴ M ۴۳۴۲ ۶۰۱۲ ۹۳۵۲ ۱۱۰۲۲ ۱۳۰۲۶ ۱۳۶۹۴ ۱۴۰۲۸ ۱۴۶۹۶ ۱۵۰۳۰ ۱۵۶۹۸ ۱۶۳۶۶ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۶۸۲ ۱۵۰۳۰ ۲۸۷۲۴ ۳۵۰۷۰ ۶۵۱۳۰ ۹۳۵۲۰ ۱۴۵۶۲۴ ۱۸۶۷۰۶ ۲۲۵۷۸۴ ۲۵۲۱۷۰ ۳۶۶۷۳۲ D ۷۰۱۴ ۱۳۳۶۰ ۲۶۰۵۲ ۳۲۳۹۸ ۵۵۱۱۰ ۷۸۴۹۰ ۱۲۰۲۴۰ ۱۵۴۹۷۶ ۱۸۹۷۱۲ ۲۲۲۱۱۰ ۳۳۵۳۳۶ D
۷۳۴۸ ۱۴۳۶۲ ۲۷۰۵۴ ۳۳۴۰۰ ۶۳۴۶۰ ۹۰۱۸۰ ۱۳۸۹۴۴ ۱۶۷۰۰۰ ۱۹۶۳۹۲ ۲۲۵۷۸۴ ۲۴۸۸۳۰ E ۶۶۸۰ ۱۲۶۹۲ ۲۴۳۸۲ ۳۰۷۲۸ ۵۳۴۴۰ ۷۱۸۱۰ ۱۱۰۵۵۴ ۱۳۵۶۰۴ ۱۶۰۳۲۰ ۱۹۰۳۸۰ ۲۱۸۱۰۲ E
۷۰۱۴ ۱۳۶۹۴ ۲۵۷۱۸ ۳۱۷۳۰ ۶۱۷۹۰ ۸۳۵۰۰ ۱۲۵۵۸۴ ۱۵۱۹۷۰ ۱۷۳۶۸۰ ۱۹۴۷۲۲ ۲۲۵۷۸۴ F ۶۳۴۶ ۱۲۰۲۴ ۲۲۷۱۲ ۲۹۰۵۸ ۵۱۷۷۰ ۶۵۱۳۰ ۱۰۰۵۳۴ ۱۱۳۵۶۰ ۱۳۴۹۳۶ ۱۶۰۳۲۰ ۱۸۹۳۷۸ F
۶۶۸۰ ۱۳۰۲۶ ۲۴۰۴۸ ۳۰۰۶۰ ۵۶۷۸۰ ۷۳۴۸۰ ۱۰۷۵۴۸ ۱۳۲۲۶۴ ۱۳۹۲۷۸ ۱۵۲۳۰۴ ۱۷۰۳۴۰ G ۶۰۱۲ ۱۱۶۹۰ ۲۲۰۴۴ ۲۷۳۸۸ ۴۶۷۶۰ ۶۰۱۲۰ ۸۲۴۹۸ ۹۹۱۹۸ ۱۱۱۲۲۲ ۱۲۷۲۵۴ ۱۴۵۶۲۴ G
۶۶۸۰ ۱۲۳۵۸ ۲۲۰۴۴ ۲۸۳۹۰ ۵۳۴۴۰ ۶۵۱۳۰ ۸۹۱۷۸ ۱۰۴۲۰۸ ۱۰۹۸۸۶ ۱۲۱۲۴۲ ۱۲۷۹۲۲ H ۶۰۱۲ ۱۱۳۵۶ ۲۱۳۷۶ ۲۶۰۵۲ ۴۳۴۲۰ ۵۱۷۷۰ ۶۷۸۰۲ ۸۲۴۹۸ ۹۰۱۸۰ ۹۹۸۶۶ ۱۰۶۸۸۰ H
۶۳۴۶ ۱۱۶۹۰ ۲۰۷۰۸ ۲۶۷۲۰ ۴۶۷۶۰ ۵۵۱۱۰ ۶۸۴۷۰ ۷۷۸۲۲ ۸۱۸۳۰ ۸۸۵۱۰ ۹۳۵۲۰ I ۵۶۷۸ ۱۰۶۸۸ ۲۰۰۴۰ ۲۴۳۸۲ ۳۸۴۱۰ ۴۵۰۹۰ ۵۶۷۸۰ ۶۶۱۳۲ ۷۰۸۰۸ ۷۴۴۸۲ ۷۹۱۵۸ I
۶۰۱۲ ۱۱۰۲۲ ۱۸۷۰۴ ۲۳۳۸۰ ۴۱۷۵۰ ۴۸۴۳۰ ۵۶۷۸۰ ۶۲۷۹۲ ۶۷۱۳۴ ۷۲۱۴۴ ۷۵۴۸۴ J ۵۶۷۸ ۹۶۸۶ ۱۸۰۳۶ ۲۲۰۴۴ ۳۵۰۷۰ ۴۰۰۸۰ ۴۶۷۶۰ ۵۴۴۴۲ ۵۷۴۴۸ ۵۸۱۱۶ ۶۰۷۸۸ J
۵۶۷۸ ۱۰۳۵۴ ۱۷۰۳۴ ۲۱۷۱۰ ۳۴۷۳۶ ۴۰۰۸۰ ۴۸۴۳۰ ۵۲۷۷۲ ۵۵۷۷۸ ۵۹۱۱۸ ۶۲۴۵۸ K ۵۳۴۴ ۹۰۱۸ ۱۶۰۳۲ ۲۰۰۴۰ ۳۰۰۶۰ ۳۵۰۷۰ ۴۰۰۸۰ ۴۴۷۵۶ ۴۷۰۹۴ ۴۸۴۳۰ ۵۱۷۷۰ K
۵۳۴۴ ۹۶۸۶ ۱۵۰۳۰ ۱۹۷۰۶ ۲۶۰۵۲ ۲۹۷۲۶ ۳۵۰۷۰ ۳۸۷۴۴ ۴۰۰۸۰ ۴۲۷۵۲ ۴۶۰۹۲ L ۵۳۴۴ ۸۶۸۴ ۱۴۰۲۸ ۱۷۳۶۸ ۲۳۳۸۰ ۲۶۷۲۰ ۳۱۷۳۰ ۳۵۴۰۴ ۳۶۴۰۶ ۳۷۰۷۴ ۳۷۷۴۲ L
۵۳۴۴ ۹۰۱۸ ۱۲۳۵۸ ۱۸۰۳۶ ۲۲۳۷۸ ۲۶۰۵۲ ۳۰۰۶۰ ۳۳۰۶۶ ۳۴۴۰۲ ۳۶۰۷۲ ۳۹۴۱۲ M ۵۳۴۴ ۸۳۵۰ ۱۱۳۵۶ ۱۵۶۹۸ ۱۹۷۰۶ ۲۳۳۸۰ ۲۶۷۲۰ ۲۹۷۲۶ ۳۰۷۲۸ ۳۱۷۳۰ ۳۲۷۳۲ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۹۶۸۶ ۱۹۷۰۶ ۳۵۷۳۸ ۵۸۴۵۰ ۱۲۶۹۲۰ ۱۹۷۰۶۰ ۳۰۷۹۴۸ ۳۹۶۷۹۲ ۴۵۱۵۶۸ ۵۱۹۳۷۰ ۸۰۱۹۳۴ D ۸۳۵۰ ۱۶۰۳۲ ۳۰۷۲۸ ۳۸۴۱۰ ۸۲۴۹۸ ۱۲۵۲۵۰ ۲۰۱۷۳۶ ۲۶۲۸۵۸ ۲۹۹۵۹۸ ۳۴۶۶۹۲ ۴۹۷۶۶۰ D
۹۰۱۸ ۱۹۰۳۸ ۳۴۰۶۸ ۵۵۱۱۰ ۱۲۳۵۸۰ ۱۸۲۰۳۰ ۲۸۰۸۹۴ ۳۵۵۳۷۶ ۴۰۴۱۴۰ ۴۵۱۵۶۸ ۵۱۱۰۲۰ E ۸۰۱۶ ۱۵۳۶۴ ۲۹۰۵۸ ۳۶۷۴۰ ۸۰۱۶۰ ۱۱۵۲۳۰ ۱۸۵۰۳۶ ۲۳۹۸۱۲ ۲۶۸۲۰۲ ۲۹۹۵۹۸ ۳۴۱۳۴۸ E
۸۶۸۴ ۱۸۳۷۰ ۳۲۳۹۸ ۵۳۴۴۰ ۱۲۰۲۴۰ ۱۷۰۳۴۰ ۲۴۵۴۹۰ ۳۱۳۹۶۰ ۳۵۶۷۱۲ ۳۹۹۴۶۴ ۴۳۵۲۰۲ F ۷۶۸۲ ۱۴۶۹۶ ۲۷۳۸۸ ۳۵۰۷۰ ۷۶۴۸۶ ۱۰۶۸۸۰ ۱۶۰۳۲۰ ۲۱۴۷۶۲ ۲۳۸۸۱۰ ۲۶۸۲۰۲ ۲۹۲۹۱۸ F
۸۳۵۰ ۱۷۳۶۸ ۳۰۷۲۸ ۵۱۷۷۰ ۱۱۵۲۳۰ ۱۵۳۶۴۰ ۲۱۴۷۶۲ ۲۶۱۱۸۸ ۲۸۶۲۳۸ ۳۱۸۹۷۰ ۳۴۵۳۵۶ G ۷۳۴۸ ۱۴۰۲۸ ۲۶۰۵۲ ۳۳۴۰۰ ۷۳۴۸۰ ۹۳۵۲۰ ۱۴۰۶۱۴ ۱۶۵۳۳۰ ۱۸۰۰۲۶ ۲۰۱۴۰۲ ۲۱۹۴۳۸ G
۸۰۱۶ ۱۷۰۳۴ ۲۹۰۵۸ ۴۵۴۲۴ ۱۰۳۵۴۰ ۱۲۸۵۹۰ ۱۷۵۰۱۶ ۲۰۸۴۱۶ ۲۳۰۷۹۴ ۲۵۵۱۷۶ ۲۷۸۲۲۲ H ۷۰۱۴ ۱۳۳۶۰ ۲۴۳۸۲ ۳۰۰۶۰ ۶۴۷۹۶ ۸۱۸۳۰ ۱۱۰۸۸۸ ۱۳۰۵۹۴ ۱۴۳۶۲۰ ۱۵۶۳۱۲ ۱۷۲۰۱۰ H
۷۶۸۲ ۱۶۰۳۲ ۲۷۷۲۲ ۴۰۴۱۴ ۸۸۵۱۰ ۱۱۰۲۲۰ ۱۴۲۶۱۸ ۱۶۰۳۲۰ ۱۷۸۳۵۶ ۱۹۱۳۸۲ ۲۰۱۴۰۲ I ۶۶۸۰ ۱۲۶۹۲ ۲۲۷۱۲ ۲۸۳۹۰ ۵۶۴۴۶ ۷۱۸۱۰ ۹۳۵۲۰ ۱۰۲۵۳۸ ۱۱۲۸۹۲ ۱۱۷۹۰۲ ۱۲۷۹۲۲ I
۷۳۴۸ ۱۵۳۶۴ ۲۶۷۲۰ ۳۷۴۰۸ ۷۶۸۲۰ ۹۳۵۲۰ ۱۱۹۹۰۶ ۱۳۲۲۶۴ ۱۳۷۶۰۸ ۱۴۳۹۵۴ ۱۵۰۶۳۴ J ۶۳۴۶ ۱۲۰۲۴ ۲۱۰۴۲ ۲۵۰۵۰ ۴۹۷۶۶ ۶۱۷۹۰ ۷۸۴۹۰ ۸۱۱۶۲ ۸۴۵۰۲ ۸۹۸۴۶ ۹۵۸۵۸ J
۷۰۱۴ ۱۴۳۶۲ ۲۵۰۵۰ ۳۴۰۶۸ ۶۱۷۹۰ ۷۴۴۸۲ ۸۹۱۷۸ ۹۹۱۹۸ ۱۰۳۲۰۶ ۱۰۶۲۱۲ ۱۱۱۲۲۲ K ۶۰۱۲ ۱۱۰۲۲ ۱۹۳۷۲ ۲۳۳۸۰ ۴۰۴۱۴ ۴۹۷۶۶ ۵۸۴۵۰ ۶۱۱۲۲ ۶۵۴۶۴ ۷۰۴۷۴ ۷۵۴۸۴ K
۶۶۸۰ ۱۳۳۶۰ ۲۱۷۱۰ ۳۰۰۶۰ ۴۱۷۵۰ ۵۶۷۸۰ ۶۴۷۹۶ ۷۱۱۴۲ ۷۵۱۵۰ ۷۸۴۹۰ ۸۱۸۳۰ L ۵۶۷۸ ۱۰۳۵۴ ۱۶۰۳۲ ۲۱۷۱۰ ۲۹۰۵۸ ۳۷۷۴۲ ۴۳۴۲۰ ۴۵۷۵۸ ۴۸۰۹۶ ۵۱۱۰۲ ۵۴۴۴۲ L
۶۳۴۶ ۱۲۰۲۴ ۱۸۳۷۰ ۲۶۷۲۰ ۳۸۴۱۰ ۴۶۷۶۰ ۵۶۷۸۰ ۶۱۱۲۲ ۶۳۷۹۴ ۶۷۱۳۴ ۷۰۴۷۴ M ۵۶۷۸ ۹۶۸۶ ۱۳۳۶۰ ۲۰۰۴۰ ۲۵۳۸۴ ۳۴۰۶۸ ۳۸۴۱۰ ۴۰۷۴۸ ۴۲۰۸۴ ۴۳۷۵۴ ۴۵۴۲۴ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۳۳۶ ۱۷۰۳ ۲۱۰۴ ۲۶۰۵ ۲۹۳۹ ۳۶۰۷ ۴۵۴۲ ۵۶۷۸ D-F ۱۲۰۲ ۱۵۰۳ ۱۸۰۳ ۲۳۰۴ ۲۶۷۲ ۳۰۳۹ ۳۷۷۴ ۴۴۰۸ D-F
۱۲۳۵ ۱۵۰۳ ۱۹۰۳ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۳۱۷۳ ۳۷۴۰ ۴۷۰۹ G-H ۱۱۰۲ ۱۴۰۲ ۱۶۳۶ ۲۰۷۰ ۲۴۰۴ ۲۷۷۲ ۳۴۴۰ ۴۰۰۸ G-H
۱۱۰۲ ۱۳۳۶ ۱۶۰۳ ۲۰۰۴ ۲۳۳۸ ۲۶۳۸ ۳۳۴۰ ۳۸۷۴ I-J ۱۰۰۲ ۱۲۳۵ ۱۴۰۲ ۱۷۳۶ ۲۰۷۰ ۲۴۰۴ ۲۹۷۲ ۳۴۰۶ I-J
۸۰۱ ۱۰۰۲ ۱۳۰۲ ۱۷۰۳ ۱۹۳۷ ۲۱۰۴ ۲۷۰۵ ۳۰۳۹ K-L ۷۰۱ ۹۰۱ ۱۲۰۲ ۱۳۶۹ ۱۶۰۳ ۱۸۷۰ ۲۲۰۴ ۲۶۳۸ K-L
۵۶۷ ۷۳۴ ۱۰۰۲ ۱۴۰۲ ۱۶۰۳ ۱۸۳۷ ۲۰۷۰ ۲۲۳۷ M-N ۵۰۱ ۶۰۱ ۸۳۵ ۱۱۰۲ ۱۲۶۹ ۱۵۶۹ ۱۸۰۳ ۲۲۰۴ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۴۰۰۸ ۵۳۴۴ ۶۰۱۲ ۶۶۸۰ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ ۹۶۸۶ ۱۰۶۸۸ ۱۱۳۵۶ D ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۶۷۴ ۴۶۷۶ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۹۰۱۸ ۱۰۳۵۴ D
۲۰۰۴ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۵۰۱۰ ۵۶۷۸ ۶۳۴۶ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۶۸۶ ۱۰۶۸۸ E ۱۶۷۰ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۳۴۲ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۷۰۱۴ ۸۰۱۶ ۹۰۱۸ E
۱۶۷۰ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۶۷۶ ۵۳۴۴ ۶۰۱۲ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۶۸۶ F ۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۴۰۰۸ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۷۰۱۴ ۸۰۱۶ F
۱۶۷۰ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۳۴۲ ۵۰۱۰ ۵۶۷۸ ۶۶۸۰ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ G ۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۷۰۱۴ G
۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۴۰۰۸ ۴۶۷۶ ۵۳۴۴ ۶۰۱۲ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۶۸۲ ۸۳۵۰ H ۱۳۳۶ ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ H
۱۳۳۶ ۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۴۳۴۲ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ I ۱۳۳۶ ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ I
۱۳۳۶ ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ J ۱۳۳۶ ۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ ۳۶۷۴ ۳۶۷۴ ۴۰۰۸ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ J
۱۳۳۶ ۲۰۰۴ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ ۳۶۷۴ ۳۶۷۴ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ K ۱۰۰۲ ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۲۳۳۸ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ ۳۳۴۰ ۳۶۷۴ K
۱۰۰۲ ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ ۳۳۴۰ ۳۶۷۴ ۳۶۷۴ ۴۰۰۸ L ۱۰۰۲ ۱۳۳۶ ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۲۶۷۲ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ L
۱۰۰۲ ۱۳۳۶ ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ ۳۳۴۰ ۳۶۷۴ M ۱۰۰۲ ۱۰۰۲ ۱۳۳۶ ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۲۳۳۸ ۲۶۷۲ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۰۰۶ ۳۰۰۶ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۳۴۰ ۵۳۴۴ ۸۰۱۶ ۱۰۰۲۰ ۱۲۰۲۴ ۱۴۳۶۲ ۱۵۳۶۴ ۱۶۰۳۲ ۱۶۷۰۰ ۱۸۰۳۶ ۲۳۳۸۰ D ۳۰۰۶ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۷۰۱۴ ۸۰۱۶ ۹۳۵۲ ۱۱۰۲۲ ۱۱۶۹۰ ۱۳۰۲۶ ۱۵۳۶۴ ۱۹۰۳۸ D
۳۰۰۶ ۵۰۱۰ ۷۶۸۲ ۹۳۵۲ ۱۱۳۵۶ ۱۳۶۹۴ ۱۵۰۳۰ ۱۵۶۹۸ ۱۶۰۳۲ ۱۶۷۰۰ ۱۷۷۰۲ E ۲۶۷۲ ۴۳۴۲ ۵۳۴۴ ۶۳۴۶ ۷۳۴۸ ۸۳۵۰ ۹۶۸۶ ۱۰۳۵۴ ۱۱۶۹۰ ۱۳۰۲۶ ۱۵۳۶۴ E
۳۰۰۶ ۴۶۷۶ ۷۳۴۸ ۸۶۸۴ ۱۰۳۵۴ ۱۳۰۲۶ ۱۴۰۲۸ ۱۵۰۳۰ ۱۵۳۶۴ ۱۶۰۳۲ ۱۶۷۰۰ F ۲۳۳۸ ۴۰۰۸ ۵۳۴۴ ۶۰۱۲ ۷۰۱۴ ۸۰۱۶ ۹۰۱۸ ۹۶۸۶ ۱۰۰۲۰ ۱۱۶۹۰ ۱۳۰۲۶ F
۲۶۷۲ ۴۶۷۶ ۷۰۱۴ ۸۰۱۶ ۹۳۵۲ ۱۱۶۹۰ ۱۳۰۲۶ ۱۳۶۹۴ ۱۴۳۶۲ ۱۵۰۳۰ ۱۶۰۳۲ G ۲۳۳۸ ۴۰۰۸ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۶۶۸۰ ۷۶۸۲ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ ۹۳۵۲ ۱۰۳۵۴ ۱۱۶۹۰ G
۲۶۷۲ ۴۳۴۲ ۶۶۸۰ ۷۳۴۸ ۸۶۸۴ ۱۰۳۵۴ ۱۱۶۹۰ ۱۲۰۲۴ ۱۲۶۹۲ ۱۳۶۹۴ ۱۴۶۹۶ H ۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۶۳۴۶ ۷۰۱۴ ۷۶۸۲ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۳۵۲ ۱۰۳۵۴ H
۲۶۷۲ ۴۳۴۲ ۶۰۱۲ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۹۰۱۸ ۹۳۵۲ ۹۶۸۶ ۱۰۳۵۴ ۱۱۰۲۲ ۱۲۰۲۴ I ۲۰۰۴ ۳۶۷۴ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۶۷۸ ۶۳۴۶ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۹۰۱۸ I
۲۳۳۸ ۴۰۰۸ ۵۰۱۰ ۶۰۱۲ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ ۹۳۵۲ J ۲۰۰۴ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ J
۲۳۳۸ ۳۳۴۰ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ K ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ K
۲۰۰۴ ۳۰۰۶ ۴۰۰۸ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۶۶۸۰ L ۱۶۷۰ ۲۳۳۸ ۳۰۰۶ ۳۶۷۴ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۳۴۲ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ L
۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ ۴۶۷۶ ۵۰۱۰ ۵۳۴۴ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۵۶۷۸ M ۱۶۷۰ ۲۰۰۴ ۲۶۷۲ ۳۰۰۶ ۳۳۴۰ ۳۶۷۴ ۳۶۷۴ ۴۰۰۸ ۴۰۰۸ ۴۰۰۸ ۴۳۴۲ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۳۴۲ ۷۳۴۸ ۱۰۶۸۸ ۱۴۰۲۸ ۱۸۰۳۶ ۲۱۰۴۲ ۲۵۰۵۰ ۲۷۷۲۲ ۳۳۷۳۴ ۳۹۷۴۶ ۵۳۷۷۴ D ۳۶۷۴ ۶۳۴۶ ۹۳۵۲ ۱۲۶۹۲ ۱۵۳۶۴ ۱۸۳۷۰ ۱۹۳۷۲ ۲۱۰۴۲ ۲۳۷۱۴ ۲۶۳۸۶ ۳۲۷۳۲ D
۴۰۰۸ ۷۰۱۴ ۱۰۳۵۴ ۱۳۶۹۴ ۱۷۳۶۸ ۲۰۳۷۴ ۲۳۷۱۴ ۲۵۰۵۰ ۲۹۷۲۶ ۳۴۴۰۲ ۴۰۰۸۰ E ۳۳۴۰ ۶۰۱۲ ۹۰۱۸ ۱۲۰۲۴ ۱۴۶۹۶ ۱۷۷۰۲ ۱۸۳۷۰ ۱۹۰۳۸ ۲۰۳۷۴ ۲۳۷۱۴ ۲۶۳۸۶ E
۳۶۷۴ ۷۰۱۴ ۱۰۰۲۰ ۱۳۳۶۰ ۱۶۷۰۰ ۱۹۷۰۶ ۲۲۷۱۲ ۲۳۷۱۴ ۲۵۰۵۰ ۲۹۷۲۶ ۳۴۰۶۸ F ۳۳۴۰ ۵۶۷۸ ۸۶۸۴ ۱۱۳۵۶ ۱۴۳۶۲ ۱۷۰۳۴ ۱۷۷۰۲ ۱۸۰۳۶ ۱۸۷۰۴ ۲۰۳۷۴ ۲۳۷۱۴ F
۳۳۴۰ ۶۶۸۰ ۹۳۵۲ ۱۳۰۲۶ ۱۶۰۳۲ ۱۸۷۰۴ ۲۱۳۷۶ ۲۲۳۷۸ ۲۳۳۸۰ ۲۵۰۵۰ ۲۶۳۸۶ G ۳۰۰۶ ۵۳۴۴ ۸۳۵۰ ۱۰۶۸۸ ۱۳۶۹۴ ۱۶۳۶۶ ۱۷۰۳۴ ۱۷۷۰۲ ۱۸۰۳۶ ۱۸۷۰۴ ۲۰۳۷۴ G
۳۳۴۰ ۶۳۴۶ ۹۰۱۸ ۱۲۳۵۸ ۱۴۶۹۶ ۱۶۷۰۰ ۱۸۰۳۶ ۱۸۷۰۴ ۱۹۳۷۲ ۲۰۰۴۰ ۲۳۷۱۴ H ۳۰۰۶ ۵۳۴۴ ۸۰۱۶ ۱۰۰۲۰ ۱۳۰۲۶ ۱۴۶۹۶ ۱۵۳۶۴ ۱۵۶۹۸ ۱۶۰۳۲ ۱۶۳۶۶ ۱۶۷۰۰ H
۳۳۴۰ ۶۰۱۲ ۸۶۸۴ ۱۱۰۲۲ ۱۳۰۲۶ ۱۴۶۹۶ ۱۵۳۶۴ ۱۶۰۳۲ ۱۷۰۳۴ ۱۷۷۰۲ ۱۸۷۰۴ I ۳۰۰۶ ۵۰۱۰ ۷۶۸۲ ۹۳۵۲ ۱۱۶۹۰ ۱۳۰۲۶ ۱۳۶۹۴ ۱۴۰۲۸ ۱۴۶۹۶ ۱۵۰۳۰ ۱۵۶۹۸ I
۳۰۰۶ ۵۳۴۴ ۷۶۸۲ ۹۰۱۸ ۱۱۳۵۶ ۱۲۳۵۸ ۱۳۰۲۶ ۱۳۶۹۴ ۱۴۳۶۲ ۱۵۰۳۰ ۱۵۶۹۸ J ۲۶۷۲ ۴۶۷۶ ۶۶۸۰ ۸۳۵۰ ۹۶۸۶ ۱۱۰۲۲ ۱۱۶۹۰ ۱۲۰۲۴ ۱۲۳۵۸ ۱۲۶۹۲ ۱۳۰۲۶ J
۳۰۰۶ ۵۰۱۰ ۶۳۴۶ ۷۶۸۲ ۹۰۱۸ ۱۰۳۵۴ ۱۱۰۲۲ ۱۱۳۵۶ ۱۲۰۲۴ ۱۲۳۵۸ ۱۳۰۲۶ K ۲۶۷۲ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۷۰۱۴ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ ۹۳۵۲ ۹۶۸۶ ۱۰۰۲۰ ۱۰۳۵۴ ۱۰۶۸۸ K
۳۰۰۶ ۴۳۴۲ ۵۶۷۸ ۶۶۸۰ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۳۵۲ ۹۶۸۶ ۱۰۳۵۴ ۱۰۶۸۸ ۱۱۰۲۲ L ۲۳۳۸ ۳۶۷۴ ۴۶۷۶ ۶۰۱۲ ۷۰۱۴ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۰۱۶ ۸۳۵۰ ۸۶۸۴ ۹۰۱۸ L
۲۶۷۲ ۳۶۷۴ ۵۰۱۰ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۷۳۴۸ ۷۶۸۲ ۸۳۵۰ ۹۰۱۸ ۹۶۸۶ M ۲۳۳۸ ۳۳۴۰ ۴۰۰۸ ۵۳۴۴ ۵۶۷۸ ۶۰۱۲ ۶۳۴۶ ۶۳۴۶ ۶۶۸۰ ۶۶۸۰ ۷۰۱۴ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۰۱۰ ۹۳۵۲ ۱۶۷۰۰ ۲۲۰۴۴ ۲۹۷۲۶ ۴۰۰۸۰ ۵۱۱۰۲ ۶۰۱۲۰ ۶۸۴۷۰ ۷۵۴۸۴ ۹۳۸۵۴ D ۴۶۷۶ ۸۳۵۰ ۱۳۳۶۰ ۱۸۰۳۶ ۲۳۷۱۴ ۲۹۰۵۸ ۳۴۰۶۸ ۳۷۰۷۴ ۴۴۴۲۲ ۵۰۱۰۰ ۶۵۱۳۰ D
۴۶۷۶ ۹۰۱۸ ۱۶۳۶۶ ۲۱۳۷۶ ۲۹۰۵۸ ۳۸۷۴۴ ۴۶۰۹۲ ۵۳۴۴۰ ۶۰۱۲۰ ۶۶۴۶۶ ۷۶۱۵۲ E ۴۳۴۲ ۸۰۱۶ ۱۳۰۲۶ ۱۷۳۶۸ ۲۳۰۴۶ ۲۸۳۹۰ ۳۲۰۶۴ ۳۵۴۰۴ ۳۸۴۱۰ ۴۴۴۲۲ ۵۰۷۶۸ E
۴۳۴۲ ۸۶۸۴ ۱۵۳۶۴ ۲۰۷۰۸ ۲۸۳۹۰ ۳۷۰۷۴ ۴۳۰۸۶ ۴۶۷۶۰ ۵۳۴۴۰ ۵۶۷۸۰ ۶۶۴۶۶ F ۴۰۰۸ ۷۶۸۲ ۱۲۶۹۲ ۱۶۷۰۰ ۲۲۳۷۸ ۲۷۳۸۸ ۳۰۳۹۴ ۳۱۳۹۶ ۳۵۴۰۴ ۳۸۰۷۶ ۴۳۰۸۶ F
۴۰۰۸ ۸۳۵۰ ۱۴۳۶۲ ۱۹۳۷۲ ۲۷۳۸۸ ۳۳۷۳۴ ۳۹۷۴۶ ۴۲۷۵۲ ۴۶۰۹۲ ۴۷۷۶۲ ۵۳۷۷۴ G ۳۶۷۴ ۷۳۴۸ ۱۲۰۲۴ ۱۶۰۳۲ ۲۱۰۴۲ ۲۵۳۸۴ ۲۷۰۵۴ ۲۹۰۵۸ ۳۱۳۹۶ ۳۳۷۳۴ ۳۶۴۰۶ G
۳۶۷۴ ۸۰۱۶ ۱۳۶۹۴ ۱۷۷۰۲ ۲۳۷۱۴ ۲۸۳۹۰ ۳۲۳۹۸ ۳۴۴۰۲ ۳۵۴۰۴ ۳۶۴۰۶ ۴۱۴۱۶ H ۳۳۴۰ ۷۰۱۴ ۱۱۰۲۲ ۱۴۶۹۶ ۱۸۷۰۴ ۲۲۰۴۴ ۲۳۷۱۴ ۲۴۳۸۲ ۲۵۷۱۸ ۲۶۷۲۰ ۲۸۷۲۴ H
۳۶۷۴ ۷۳۴۸ ۱۲۶۹۲ ۱۶۳۶۶ ۲۱۳۷۶ ۲۵۰۵۰ ۲۵۷۱۸ ۲۷۰۵۴ ۲۸۷۲۴ ۲۹۷۲۶ ۳۱۷۳۰ I ۳۳۴۰ ۶۳۴۶ ۱۰۳۵۴ ۱۳۳۶۰ ۱۶۳۶۶ ۱۹۳۷۲ ۲۰۰۴۰ ۲۰۷۰۸ ۲۱۳۷۶ ۲۲۰۴۴ ۲۴۳۸۲ I
۳۶۷۴ ۶۳۴۶ ۱۰۳۵۴ ۱۳۳۶۰ ۱۸۰۳۶ ۲۰۰۴۰ ۲۰۷۰۸ ۲۱۷۱۰ ۲۲۷۱۲ ۲۳۷۱۴ ۲۵۷۱۸ J ۳۳۴۰ ۵۶۷۸ ۹۰۱۸ ۱۱۰۲۲ ۱۴۰۲۸ ۱۵۶۹۸ ۱۶۳۶۶ ۱۶۷۰۰ ۱۷۳۶۸ ۱۸۰۳۶ ۲۰۰۴۰ J
۳۳۴۰ ۶۰۱۲ ۹۰۱۸ ۱۱۳۵۶ ۱۶۰۳۲ ۱۷۳۶۸ ۱۸۰۳۶ ۱۸۷۰۴ ۱۸۷۰۴ ۲۰۳۷۴ ۲۲۳۷۸ K ۳۰۰۶ ۵۳۴۴ ۸۰۱۶ ۹۳۵۲ ۱۱۶۹۰ ۱۲۶۹۲ ۱۳۳۶۰ ۱۴۰۲۸ ۱۴۶۹۶ ۱۵۰۳۰ ۱۵۶۹۸ K
۳۳۴۰ ۵۶۷۸ ۷۶۸۲ ۱۰۳۵۴ ۱۲۰۲۴ ۱۳۳۶۰ ۱۴۰۲۸ ۱۴۶۹۶ ۱۵۳۶۴ ۱۶۰۳۲ ۱۷۳۶۸ L ۳۰۰۶ ۴۶۷۶ ۷۳۴۸ ۸۰۱۶ ۹۶۸۶ ۱۱۰۲۲ ۱۱۶۹۰ ۱۲۰۲۴ ۱۲۳۵۸ ۱۳۰۲۶ ۱۳۶۹۴ L
۳۰۰۶ ۵۳۴۴ ۷۰۱۴ ۸۶۸۴ ۱۰۰۲۰ ۱۲۰۲۴ ۱۲۶۹۲ ۱۳۰۲۶ ۱۳۳۶۰ ۱۳۶۹۴ ۱۴۳۶۲ M ۳۰۰۶ ۴۳۴۲ ۶۳۴۶ ۷۰۱۴ ۸۰۱۶ ۸۶۸۴ ۹۳۵۲ ۹۶۸۶ ۱۰۳۵۴ ۱۰۶۸۸ ۱۱۰۲۲ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۳۴۶ ۱۱۶۹۰ ۲۱۰۴۲ ۲۷۷۲۲ ۴۵۷۵۸ ۷۰۱۴۰ ۱۱۸۲۳۶ ۱۳۵۹۳۸ ۱۵۳۹۷۴ ۱۶۷۰۰۰ ۲۲۱۷۷۶ D ۵۳۴۴ ۱۰۶۸۸ ۱۹۳۷۲ ۲۵۷۱۸ ۳۷۰۷۴ ۵۵۷۷۸ ۸۱۱۶۲ ۹۸۸۶۴ ۱۱۶۵۶۶ ۱۳۴۶۰۲ ۱۹۶۰۵۸ D
۵۶۷۸ ۱۱۰۲۲ ۱۹۳۷۲ ۲۶۷۲۰ ۴۳۷۵۴ ۶۶۸۰۰ ۱۱۰۲۲۰ ۱۲۴۵۸۲ ۱۴۴۲۸۸ ۱۵۳۹۷۴ ۱۶۷۰۰۰ E ۵۰۱۰ ۱۰۰۲۰ ۱۷۷۰۲ ۲۴۳۸۲ ۳۵۴۰۴ ۵۲۴۳۸ ۷۴۴۸۲ ۸۹۱۷۸ ۱۰۵۲۱۰ ۱۱۶۵۶۶ ۱۳۴۶۰۲ E
۵۰۱۰ ۱۰۳۵۴ ۱۷۷۰۲ ۲۵۷۱۸ ۴۲۴۱۸ ۶۱۷۹۰ ۹۷۱۹۴ ۱۱۳۵۶۰ ۱۳۱۲۶۲ ۱۴۴۲۸۸ ۱۵۰۶۳۴ F ۴۶۷۶ ۹۳۵۲ ۱۶۳۶۶ ۲۳۰۴۶ ۳۳۷۳۴ ۴۹۴۳۲ ۶۸۱۳۶ ۸۲۴۹۸ ۹۲۱۸۴ ۱۰۵۲۱۰ ۱۱۶۵۶۶ F
۴۶۷۶ ۹۶۸۶ ۱۶۳۶۶ ۲۴۰۴۸ ۴۱۴۱۶ ۵۷۱۱۴ ۸۲۴۹۸ ۹۸۸۶۴ ۱۰۳۵۴۰ ۱۱۶۵۶۶ ۱۲۷۹۲۲ G ۴۳۴۲ ۸۶۸۴ ۱۵۳۶۴ ۲۱۳۷۶ ۳۲۳۹۸ ۴۱۷۵۰ ۶۰۷۸۸ ۶۹۸۰۶ ۸۲۴۹۸ ۹۰۸۴۸ ۹۸۸۶۴ G
۴۶۷۶ ۹۰۱۸ ۱۵۶۹۸ ۲۲۳۷۸ ۳۶۷۴۰ ۵۰۴۳۴ ۶۹۸۰۶ ۸۲۴۹۸ ۸۹۱۷۸ ۹۷۱۹۴ ۱۰۵۲۱۰ H ۴۳۴۲ ۸۳۵۰ ۱۴۳۶۲ ۱۹۳۷۲ ۲۹۷۲۶ ۳۵۴۰۴ ۴۶۷۶۰ ۵۸۴۵۰ ۶۸۱۳۶ ۷۴۴۸۲ ۷۷۸۲۲ H
۴۶۷۶ ۸۶۸۴ ۱۴۶۹۶ ۲۰۳۷۴ ۳۲۳۹۸ ۴۳۴۲۰ ۵۶۱۱۲ ۵۹۷۸۶ ۶۴۱۲۸ ۶۹۸۰۶ ۷۳۱۴۶ I ۴۳۴۲ ۸۰۱۶ ۱۳۳۶۰ ۱۷۳۶۸ ۲۶۰۵۲ ۳۲۰۶۴ ۳۸۴۱۰ ۴۶۷۶۰ ۵۱۷۷۰ ۵۵۱۱۰ ۵۸۴۵۰ I
۴۳۴۲ ۸۰۱۶ ۱۳۶۹۴ ۱۸۷۰۴ ۲۸۰۵۶ ۳۵۴۰۴ ۴۳۰۸۶ ۴۶۴۲۶ ۴۹۴۳۲ ۵۲۷۷۲ ۵۶۱۱۲ J ۴۰۰۸ ۷۶۸۲ ۱۲۳۵۸ ۱۶۰۳۲ ۲۲۰۴۴ ۲۵۷۱۸ ۳۱۳۹۶ ۳۴۷۳۶ ۳۸۰۷۶ ۴۱۴۱۶ ۴۲۷۵۲ J
۴۳۴۲ ۷۶۸۲ ۱۱۶۹۰ ۱۶۳۶۶ ۲۴۰۴۸ ۲۷۳۸۸ ۳۲۷۳۲ ۳۵۷۳۸ ۳۸۷۴۴ ۴۱۰۸۲ ۴۳۷۵۴ K ۴۰۰۸ ۷۳۴۸ ۱۰۶۸۸ ۱۳۶۹۴ ۱۸۰۳۶ ۲۱۷۱۰ ۲۵۳۸۴ ۲۸۰۵۶ ۳۰۷۲۸ ۳۲۰۶۴ ۳۳۴۰۰ K
۴۰۰۸ ۷۳۴۸ ۱۰۳۵۴ ۱۳۳۶۰ ۱۸۰۳۶ ۲۱۰۴۲ ۲۵۰۵۰ ۲۶۰۵۲ ۲۷۰۵۴ ۲۸۰۵۶ ۲۹۳۹۲ L ۳۶۷۴ ۶۶۸۰ ۹۳۵۲ ۱۱۰۲۲ ۱۳۶۹۴ ۱۵۳۶۴ ۱۷۳۶۸ ۱۸۷۰۴ ۲۰۳۷۴ ۲۱۳۷۶ ۲۴۳۸۲ L
۳۶۷۴ ۶۳۴۶ ۸۳۵۰ ۱۱۳۵۶ ۱۵۰۳۰ ۱۷۰۳۴ ۱۹۳۷۲ ۲۰۰۴۰ ۲۱۳۷۶ ۲۲۷۱۲ ۲۴۳۸۲ M ۳۳۴۰ ۶۰۱۲ ۷۶۸۲ ۹۶۸۶ ۱۱۶۹۰ ۱۳۳۶۰ ۱۵۰۳۰ ۱۶۳۶۶ ۱۷۳۶۸ ۱۸۳۷۰ ۱۹۳۷۲ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۶۸۲ ۱۶۳۶۶ ۲۹۰۵۸ ۴۷۴۲۸ ۱۰۵۲۱۰ ۱۵۸۶۵۰ ۲۵۵۸۴۴ ۳۱۴۲۹۴ ۳۶۹۴۰۴ ۴۰۸۱۴۸ ۵۷۰۱۳۸ D ۶۶۸۰ ۱۲۶۹۲ ۲۲۷۱۲ ۳۰۰۶۰ ۵۹۴۵۲ ۹۴۵۲۲ ۱۵۴۹۷۶ ۱۹۸۳۹۶ ۲۱۶۰۹۸ ۲۳۵۴۷۰ ۳۲۶۳۱۸ D
۷۰۱۴ ۱۵۳۶۴ ۲۷۳۸۸ ۴۴۰۸۸ ۱۰۲۲۰۴ ۱۴۷۶۲۸ ۲۳۹۸۱۲ ۲۸۵۲۳۶ ۳۱۴۲۹۴ ۳۶۹۴۰۴ ۴۰۸۱۴۸ E ۶۰۱۲ ۱۲۰۲۴ ۲۱۰۴۲ ۲۸۷۲۴ ۵۷۷۸۲ ۹۱۵۱۶ ۱۴۵۲۹۰ ۱۸۰۶۹۴ ۲۰۳۰۷۲ ۲۱۶۰۹۸ ۲۳۵۴۷۰ E
۶۶۸۰ ۱۴۶۹۶ ۲۶۰۵۲ ۴۲۴۱۸ ۹۷۱۹۴ ۱۳۶۲۷۲ ۲۰۷۴۱۴ ۲۴۳۱۵۲ ۲۸۵۲۳۶ ۳۰۶۲۷۸ ۳۳۷۰۰۶ F ۵۳۴۴ ۱۱۳۵۶ ۱۹۳۷۲ ۲۷۳۸۸ ۵۴۴۴۲ ۸۳۱۶۶ ۱۲۴۲۴۸ ۱۵۶۶۴۶ ۱۷۷۳۵۴ ۱۹۰۰۴۶ ۲۰۶۴۱۲ F
۶۳۴۶ ۱۳۶۹۴ ۲۴۷۱۶ ۴۱۰۸۲ ۹۲۵۱۸ ۱۲۳۲۴۶ ۱۸۱۳۶۲ ۲۰۹۰۸۴ ۲۲۶۷۸۶ ۲۴۶۱۵۸ ۲۶۲۵۲۴ G ۵۳۴۴ ۱۰۶۸۸ ۱۸۰۳۶ ۲۶۰۵۲ ۵۱۱۰۲ ۷۳۴۸۰ ۱۰۱۵۳۶ ۱۲۴۲۴۸ ۱۴۱۶۱۶ ۱۵۱۳۰۲ ۱۶۷۳۳۴ G
۶۰۱۲ ۱۳۰۲۶ ۲۳۷۱۴ ۳۷۴۰۸ ۸۱۱۶۲ ۱۰۳۸۷۴ ۱۴۱۶۱۶ ۱۶۹۰۰۴ ۱۸۴۳۶۸ ۱۹۸۰۶۲ ۲۱۲۷۵۸ H ۵۰۱۰ ۱۰۰۲۰ ۱۷۰۳۴ ۲۴۳۸۲ ۴۴۷۵۶ ۶۳۷۹۴ ۸۶۸۴۰ ۱۰۱۵۳۶ ۱۱۲۵۵۸ ۱۲۵۲۵۰ ۱۳۴۹۳۶ H
۵۶۷۸ ۱۲۳۵۸ ۲۲۷۱۲ ۳۲۳۹۸ ۷۱۴۷۶ ۹۰۸۴۸ ۱۱۶۵۶۶ ۱۲۶۲۵۲ ۱۴۲۹۵۲ ۱۵۱۳۰۲ ۱۶۰۳۲۰ I ۵۰۱۰ ۹۳۵۲ ۱۶۳۶۶ ۲۲۳۷۸ ۳۸۴۱۰ ۵۰۴۳۴ ۶۹۱۳۸ ۷۶۱۵۲ ۸۵۸۳۸ ۹۲۱۸۴ ۹۸۸۶۴ I
۵۶۷۸ ۱۱۶۹۰ ۲۱۰۴۲ ۲۹۰۵۸ ۶۰۱۲۰ ۷۶۱۵۲ ۹۳۸۵۴ ۱۰۲۲۰۴ ۱۱۱۸۹۰ ۱۱۸۲۳۶ ۱۲۴۵۸۲ J ۴۶۷۶ ۹۰۱۸ ۱۵۰۳۰ ۲۰۳۷۴ ۳۵۰۷۰ ۴۵۷۵۸ ۵۴۴۴۲ ۵۷۷۸۲ ۶۴۱۲۸ ۶۷۴۶۸ ۷۰۴۷۴ J
۵۳۴۴ ۱۱۰۲۲ ۱۹۳۷۲ ۲۷۳۸۸ ۵۱۷۷۰ ۶۱۴۵۶ ۷۱۱۴۲ ۷۹۴۹۲ ۸۲۴۹۸ ۸۹۱۷۸ ۹۳۸۵۴ K ۴۶۷۶ ۸۶۸۴ ۱۳۶۹۴ ۱۷۷۰۲ ۲۸۳۹۰ ۳۳۴۰۰ ۴۲۰۸۴ ۴۵۴۲۴ ۵۰۱۰۰ ۵۳۴۴۰ ۵۵۱۱۰ K
۵۳۴۴ ۱۰۳۵۴ ۱۶۳۶۶ ۲۴۳۸۲ ۳۵۰۷۰ ۴۵۰۹۰ ۵۱۷۷۰ ۵۸۴۵۰ ۶۱۴۵۶ ۶۳۱۲۶ ۶۶۴۶۶ L ۴۳۴۲ ۸۳۵۰ ۱۲۰۲۴ ۱۴۶۹۶ ۲۱۰۴۲ ۲۵۷۱۸ ۳۰۳۹۴ ۳۱۳۹۶ ۳۲۷۳۲ ۳۴۷۳۶ ۳۷۴۰۸ L
۵۰۱۰ ۹۶۸۶ ۱۴۰۲۸ ۲۱۰۴۲ ۳۰۳۹۴ ۳۶۷۴۰ ۴۳۴۲۰ ۴۵۷۵۸ ۴۸۷۶۴ ۵۱۷۷۰ ۵۳۴۴۰ M ۴۰۰۸ ۷۰۱۴ ۹۶۸۶ ۱۳۰۲۶ ۱۸۳۷۰ ۲۱۰۴۲ ۲۴۷۱۶ ۲۶۰۵۲ ۲۷۳۸۸ ۲۹۳۹۲ ۳۱۰۶۲ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.