موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

گالری تصاویر


المپیاد جواهرسازی برزیل 2015

گالری : المپیاد جواهرسازی برزیل 2015 : المپیاد جهانی جواهرسازی برزیل 2015
گالری : المپیاد جواهرسازی برزیل 2015 : المپیاد جهانی جواهرسازی برزیل 2015
گالری : المپیاد جواهرسازی برزیل 2015 : المپیاد جهانی جواهرسازی برزیل 2015 با حضور رییس سازمان فنی و حرفه ای تهران جناب آقای مهندس خانپور
گالری : المپیاد جواهرسازی برزیل 2015 : المپیاد جهانی جواهرسازی برزیل 2015
گالری : المپیاد جواهرسازی برزیل 2015 : المپیاد جهانی جواهرسازی برزیل 2015
گالری : المپیاد جواهرسازی برزیل 2015 : المپیاد جهانی جواهرسازی برزیل 2015