موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان

موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
موسسه آموزشی گوهرشناسی، جواهرسازی و طراحی جواهر آسمان
جستجو

قیمت برلیانقیمت های موجود بر حسب هزار تومان و با احتساب نرخ دلار ۲۸۶۰۰ تومان برآورد شده است. یعنی هر عدد را در 1000 ضرب نمایید تا قیمت برلیان مربوطه مشخص شود.

برلیان گرد
.04 - .07 CT. .01 - .03 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۷۱۵۰ ۹۴۳۸ ۱۰۵۸۲ ۱۱۴۴۰ ۱۴۳۰۰ ۱۶۳۰۲ ۲۰۰۲۰ ۲۱۴۵۰ D-F ۶۵۷۷ ۸۲۹۴ ۹۴۳۸ ۱۰۲۹۶ ۱۳۱۵۵ ۱۵۱۵۸ ۱۸۰۱۸ ۱۸۸۷۶ D-F
۶۵۷۷ ۸۸۶۶ ۱۰۰۱۰ ۱۰۸۶۸ ۱۳۱۵۵ ۱۴۵۸۵ ۱۷۱۶۰ ۱۸۵۹۰ G-H ۶۰۰۶ ۷۷۲۲ ۸۸۶۶ ۹۷۲۴ ۱۲۰۱۲ ۱۳۴۴۲ ۱۶۰۱۵ ۱۷۱۶۰ G-H
۶۰۰۶ ۷۷۲۲ ۸۸۶۶ ۱۰۰۱۰ ۱۱۷۲۵ ۱۳۱۵۵ ۱۴۵۸۵ ۱۵۷۳۰ I-J ۵۷۲۰ ۶۵۷۷ ۷۴۳۶ ۹۱۵۲ ۱۱۱۵۴ ۱۲۵۸۴ ۱۳۷۲۸ ۱۴۸۷۲ I-J
۳۷۱۸ ۵۱۴۸ ۶۲۹۲ ۷۷۲۲ ۸۲۹۴ ۹۱۵۲ ۱۰۰۱۰ ۱۱۱۵۴ K-L ۳۴۳۲ ۴۵۷۶ ۵۷۲۰ ۶۸۶۴ ۷۷۲۲ ۸۸۶۶ ۹۴۳۸ ۱۰۲۹۶ K-L
۲۵۷۴ ۳۱۴۶ ۳۷۱۸ ۴۲۹۰ ۵۱۴۸ ۶۰۰۶ ۶۸۶۴ ۸۰۰۷ M-N ۲۲۸۸ ۲۸۶۰ ۳۴۳۲ ۴۰۰۳ ۴۵۷۶ ۵۴۳۴ ۶۰۰۶ ۷۴۳۶ M-N

برلیان گرد
.15 - .17 CT. .08 - .14 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۰۰۱۰ ۱۱۷۲۵ ۱۴۸۷۲ ۱۸۰۱۸ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۰۲۸ ۳۱۱۷۴ D-F ۹۴۳۸ ۱۰۸۶۸ ۱۳۴۴۲ ۱۵۷۳۰ ۱۶۸۷۴ ۱۹۷۳۴ ۲۲۸۸۰ ۲۴۳۱۰ D-F
۹۱۵۲ ۱۰۲۹۶ ۱۳۱۵۵ ۱۵۷۳۰ ۱۷۷۳۲ ۲۰۳۰۶ ۲۵۱۶۸ ۲۷۱۷۰ G-H ۸۵۸۰ ۱۰۰۱۰ ۱۲۰۱۲ ۱۴۵۸۵ ۱۵۴۴۴ ۱۸۰۱۸ ۲۰۵۹۲ ۲۱۷۳۶ G-H
۸۲۹۴ ۹۷۲۴ ۱۲۲۹۸ ۱۴۰۱۴ ۱۶۰۱۵ ۱۷۷۳۲ ۲۲۰۲۲ ۲۳۴۵۱ I-J ۸۰۰۷ ۹۴۳۸ ۱۱۴۴۰ ۱۳۴۴۲ ۱۴۳۰۰ ۱۶۳۰۲ ۱۷۷۳۲ ۱۸۸۷۶ I-J
۶۰۰۶ ۷۱۵۰ ۸۸۶۶ ۱۰۲۹۶ ۱۲۰۱۲ ۱۳۴۴۲ ۱۶۵۸۸ ۱۸۳۰۴ K-L ۵۴۳۴ ۶۸۶۴ ۸۰۰۷ ۹۱۵۲ ۱۰۸۶۸ ۱۲۵۸۴ ۱۴۵۸۵ ۱۵۴۴۴ K-L
۴۰۰۳ ۴۸۶۲ ۶۰۰۶ ۷۴۳۶ ۸۵۸۰ ۹۴۳۸ ۱۰۵۸۲ ۱۲۲۹۸ M-N ۳۴۳۲ ۴۵۷۶ ۵۴۳۴ ۶۸۶۴ ۷۴۳۶ ۸۵۸۰ ۹۷۲۴ ۱۰۵۸۲ M-N

برلیان گرد
.23 - .29 CT. .18 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۰۵۸۲ ۱۳۱۵۵ ۱۶۸۷۴ ۲۰۰۲۰ ۲۴۵۹۶ ۲۷۴۵۶ ۳۹۷۵۴ ۴۴۳۳۰ D-F ۱۰۲۹۶ ۱۲۲۹۸ ۱۵۴۴۴ ۱۸۵۹۰ ۲۱۴۵۰ ۲۴۳۱۰ ۳۲۸۹۰ ۳۷۱۸۰ D-F
۹۷۲۴ ۱۱۷۲۵ ۱۴۸۷۲ ۱۸۰۱۸ ۲۲۰۲۲ ۲۴۵۹۶ ۳۴۶۰۶ ۳۹۴۶۸ G-H ۹۴۳۸ ۱۱۱۵۴ ۱۳۷۲۸ ۱۶۳۰۲ ۱۹۴۴۸ ۲۲۳۰۸ ۲۹۱۷۱ ۳۳۴۶۲ G-H
۸۸۶۶ ۱۰۸۶۸ ۱۳۷۲۸ ۱۵۴۴۴ ۱۸۰۱۸ ۲۰۸۷۸ ۲۷۱۷۰ ۳۰۶۰۱ I-J ۸۵۸۰ ۱۰۲۹۶ ۱۲۸۷۰ ۱۴۵۸۵ ۱۶۸۷۴ ۱۹۱۶۲ ۲۳۴۵۱ ۲۶۳۱۱ I-J
۶۸۶۴ ۸۰۰۷ ۱۰۲۹۶ ۱۳۷۲۸ ۱۵۴۴۴ ۱۷۱۶۰ ۲۱۷۳۶ ۲۴۳۱۰ K-L ۶۲۹۲ ۷۴۳۶ ۹۴۳۸ ۱۰۸۶۸ ۱۲۸۷۰ ۱۴۸۷۲ ۱۷۴۴۶ ۲۰۳۰۶ K-L
۴۸۶۲ ۵۷۲۰ ۸۰۰۷ ۱۱۴۴۰ ۱۲۸۷۰ ۱۴۸۷۲ ۱۸۳۰۴ ۲۰۵۹۲ M-N ۴۲۹۰ ۵۱۴۸ ۶۵۷۷ ۸۸۶۶ ۱۰۲۹۶ ۱۲۲۹۸ ۱۴۰۱۴ ۱۷۱۶۰ M-N

برلیان گرد
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۷۷۲۲۰ ۸۲۹۴۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۲۵۸۴۰ D ۲۰۰۲۰ ۲۸۶۰۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۲۹۴۰ ۱۰۵۸۲۰ D
۲۰۰۲۰ ۲۸۶۰۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۷۴۳۶۰ ۸۰۰۸۰ ۸۵۸۰۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۲۹۶۰ E ۱۷۱۶۰ ۲۵۷۴۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۵۸۰۰ E
۲۰۰۲۰ ۲۸۶۰۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۶۰۰۶۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۲۹۴۰ ۸۸۶۶۰ ۹۴۳۸۰ F ۱۷۱۶۰ ۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ ۸۰۰۸۰ F
۱۷۱۶۰ ۲۵۷۴۰ ۴۰۰۴۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ ۷۷۲۲۰ ۸۲۹۴۰ G ۱۴۳۰۰ ۲۲۸۸۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۷۱۵۰۰ G
۱۷۱۶۰ ۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ H ۱۴۳۰۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۴۳۲۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ H
۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۳۴۳۲۰ ۴۰۰۴۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ I ۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ I
۱۴۳۰۰ ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ J ۱۱۴۴۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ J
۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ K ۱۱۴۴۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ K
۱۱۴۴۰ ۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ L ۸۵۸۰ ۱۴۳۰۰ ۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ L
۱۱۴۴۰ ۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ M ۸۵۸۰ ۱۱۴۴۰ ۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ M

برلیان گرد
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۴۳۲۰ ۵۴۳۴۰ ۸۰۰۸۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۷۴۴۶۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۶۰۲۶۰ D ۳۱۴۶۰ ۴۲۹۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۸۶۴۰ ۷۷۲۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۹۷۳۴۰ D
۳۱۴۶۰ ۵۱۴۸۰ ۷۷۲۲۰ ۸۵۸۰۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۷۱۶۰۰ ۱۹۱۶۲۰ E ۲۸۶۰۰ ۴۰۰۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۷۴۳۶۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۴۳۰۰۰ E
۳۱۴۶۰ ۴۸۶۲۰ ۷۱۵۰۰ ۸۰۰۸۰ ۹۴۳۸۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۶۸۷۴۰ F ۲۸۶۰۰ ۳۷۱۸۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۷۱۵۰۰ ۸۸۶۶۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۲۸۷۰۰ F
۲۸۶۰۰ ۴۵۷۶۰ ۶۸۶۴۰ ۷۷۲۲۰ ۸۸۶۶۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۵۷۳۰۰ G ۲۵۷۴۰ ۳۴۳۲۰ ۵۱۴۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۸۶۴۰ ۸۵۸۰۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۴۴۰۰ G
۲۵۷۴۰ ۴۲۹۰۰ ۶۲۹۲۰ ۷۱۵۰۰ ۸۲۹۴۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۴۰۱۴۰ H ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۸۲۹۴۰ ۹۱۵۲۰ ۹۴۳۸۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۲۹۶۰ H
۲۵۷۴۰ ۴۰۰۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۷۷۲۲۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۲۰۱۲۰ I ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۴۲۹۰۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۰۰۸۰ ۸۲۹۴۰ ۸۵۸۰۰ ۹۱۵۲۰ I
۲۲۸۸۰ ۳۷۱۸۰ ۵۴۳۴۰ ۶۰۰۶۰ ۶۸۶۴۰ ۷۷۲۲۰ ۸۲۹۴۰ ۸۵۸۰۰ ۸۸۶۶۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ J ۲۰۰۲۰ ۲۸۶۰۰ ۴۰۰۴۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ ۷۷۲۲۰ J
۲۲۸۸۰ ۳۴۳۲۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ ۸۰۰۸۰ ۸۸۶۶۰ K ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۴۳۲۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ K
۲۰۰۲۰ ۲۸۶۰۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۵۴۳۴۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ ۷۷۲۲۰ L ۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۴۳۲۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ L
۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۳۷۱۸۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ M ۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ M

برلیان گرد
1.00 - 1.49 CT. 0.90 - 0.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۴۵۷۶۰ ۷۱۵۰۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۸۰۲۸۰ ۳۱۷۴۶۰ ۳۶۰۳۶۰ ۴۱۱۸۴۰ ۵۲۹۱۰۰ D ۴۰۰۴۰ ۶۰۰۶۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۷۴۴۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۵۹۴۰ ۲۶۰۲۶۰ ۳۰۳۱۶۰ ۳۴۶۰۶۰ D
۴۲۹۰۰ ۶۸۶۴۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۷۷۳۲۰ ۲۱۷۳۶۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۸۸۸۶۰ ۳۱۱۷۴۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۸۶۱۰۰ E ۳۷۱۸۰ ۵۷۲۰۰ ۹۷۲۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۸۸۷۶۰ ۲۰۵۹۲۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۶۵۹۸۰ ۲۹۱۷۲۰ E
۴۰۰۴۰ ۶۵۷۸۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۶۸۷۴۰ ۲۰۸۷۸۰ ۲۳۷۳۸۰ ۲۶۸۸۴۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۲۰۳۲۰ ۳۳۷۴۸۰ F ۳۷۱۸۰ ۵۴۳۴۰ ۹۴۳۸۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۵۴۴۴۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۵۸۲۰ ۲۱۱۶۴۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۶۳۱۲۰ F
۳۷۱۸۰ ۶۲۹۲۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۹۷۳۴۰ ۲۲۰۲۲۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۵۱۶۸۰ ۲۷۱۷۰۰ ۲۸۶۰۰۰ G ۳۴۳۲۰ ۵۱۴۸۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۷۷۳۲۰ ۱۹۱۶۲۰ ۲۱۱۶۴۰ ۲۳۴۵۲۰ G
۳۷۱۸۰ ۶۰۰۶۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۸۰۱۸۰ ۲۰۳۰۶۰ ۲۱۱۶۴۰ ۲۱۷۳۶۰ ۲۲۵۹۴۰ ۲۴۰۲۴۰ H ۳۴۳۲۰ ۴۸۶۲۰ ۸۵۸۰۰ ۹۷۲۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۷۴۴۶۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۸۷۸۰ H
۳۴۳۲۰ ۵۷۲۰۰ ۹۴۳۸۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۷۴۴۶۰ ۱۸۰۱۸۰ ۱۸۵۹۰۰ ۱۹۱۶۲۰ ۲۰۳۰۶۰ I ۳۱۴۶۰ ۴۵۷۶۰ ۸۰۰۸۰ ۹۱۵۲۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۷۴۴۶۰ I
۳۴۳۲۰ ۵۴۳۴۰ ۸۸۶۶۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۵۷۳۰۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۷۴۴۶۰ J ۲۸۶۰۰ ۴۲۹۰۰ ۶۸۶۴۰ ۸۰۰۸۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ J
۳۱۴۶۰ ۴۸۶۲۰ ۸۲۹۴۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۳۰۰۰ K ۲۵۷۴۰ ۴۰۰۴۰ ۶۰۰۶۰ ۶۸۶۴۰ ۸۲۹۴۰ ۸۸۶۶۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ K
۲۸۶۰۰ ۴۵۷۶۰ ۷۷۲۲۰ ۸۸۶۶۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ L ۲۲۸۸۰ ۳۷۱۸۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۷۱۵۰۰ ۸۰۰۸۰ ۸۵۸۰۰ ۹۱۵۲۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۵۸۲۰ L
۲۸۶۰۰ ۴۲۹۰۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ ۸۰۰۸۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ M ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۴۵۷۶۰ ۵۷۲۰۰ ۶۲۹۲۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۰۰۸۰ ۸۵۸۰۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ M

برلیان گرد
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۱۴۸۰ ۸۸۶۶۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۲۵۹۴۰ ۳۲۸۹۰۰ ۴۱۴۷۰۰ ۵۱۴۸۰۰ ۶۱۴۹۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۸۵۸۰۰۰ ۱۰۱۵۳۰۰ D ۴۸۶۲۰ ۸۲۹۴۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۸۸۷۶۰ ۲۳۴۵۲۰ ۲۹۱۷۲۰ ۳۶۶۰۸۰ ۴۱۱۸۴۰ ۴۶۰۴۶۰ ۵۳۷۶۸۰ ۶۲۹۲۰۰ D
۴۸۶۲۰ ۸۵۸۰۰ ۱۸۰۱۸۰ ۲۱۷۳۶۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۶۴۳۵۰۰ ۷۲۹۳۰۰ ۸۰۰۸۰۰ E ۴۵۷۶۰ ۸۰۰۸۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۸۳۰۴۰ ۲۲۵۹۴۰ ۲۸۰۲۸۰ ۳۴۰۳۴۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۲۳۲۸۰ ۴۹۴۷۸۰ ۵۴۰۵۴۰ E
۴۵۷۶۰ ۸۲۹۴۰ ۱۷۴۴۶۰ ۲۰۸۷۸۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۸۶۳۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۷۱۵۰۰۰ F ۴۵۷۶۰ ۷۷۲۲۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۷۷۳۲۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۶۵۹۸۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۴۸۹۲۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۳۱۸۶۰ ۴۷۱۹۰۰ F
۴۵۷۶۰ ۸۰۰۸۰ ۱۶۸۷۴۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۷۴۵۶۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۵۸۶۳۰۰ G ۴۲۹۰۰ ۷۴۳۶۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۰۵۹۲۰ ۲۵۱۶۸۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۰۳۱۶۰ ۳۲۳۱۸۰ ۳۶۰۳۶۰ ۳۸۶۱۰۰ G
۴۲۹۰۰ ۷۷۲۲۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۶۳۱۲۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۱۴۷۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۴۷۱۹۰۰ H ۴۲۹۰۰ ۷۱۵۰۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۹۷۳۴۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۵۱۶۸۰ ۲۶۰۲۶۰ ۲۷۴۵۶۰ ۲۹۷۴۴۰ ۳۱۱۷۴۰ H
۴۲۹۰۰ ۷۱۵۰۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۷۴۴۶۰ ۲۳۷۳۸۰ ۲۶۵۹۸۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۴۳۲۰۰ I ۴۰۰۴۰ ۶۵۷۸۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۸۰۱۸۰ ۲۰۳۰۶۰ ۲۱۱۶۴۰ ۲۲۰۲۲۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۵۱۶۸۰ I
۴۰۰۴۰ ۶۲۹۲۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۹۷۳۴۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۲۸۶۰۰۰ J ۴۰۰۴۰ ۶۰۰۶۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۵۷۳۰۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۷۷۳۲۰ ۱۸۵۹۰۰ ۱۹۱۶۲۰ ۱۹۷۳۴۰ ۲۰۸۷۸۰ J
۴۰۰۴۰ ۶۰۰۶۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۷۱۶۰۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۳۷۳۸۰ ۲۵۷۴۰۰ K ۳۷۱۸۰ ۵۴۳۴۰ ۹۴۳۸۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۷۴۴۶۰ ۱۸۳۰۴۰ K
۳۷۱۸۰ ۵۷۲۰۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۷۱۶۰۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۱۴۵۰۰ L ۳۴۳۲۰ ۵۱۴۸۰ ۸۵۸۰۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۱۵۸۰ L
۳۷۱۸۰ ۵۴۳۴۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۷۳۰۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۷۴۴۶۰ ۱۸۳۰۴۰ M ۳۴۳۲۰ ۴۸۶۲۰ ۷۴۳۶۰ ۸۸۶۶۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۲۸۷۰۰ M

برلیان گرد
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۰۰۶۰ ۱۱۷۲۶۰ ۲۴۳۱۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۷۷۲۲۰۰ ۱۰۷۲۵۰۰ ۱۳۲۹۹۰۰ ۱۵۴۴۴۰۰ ۱۷۳۰۳۰۰ ۲۲۰۲۲۰۰ D ۵۷۲۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۴۸۶۲۰۰ ۶۱۴۹۰۰ ۸۲۹۴۰۰ ۱۰۰۱۰۰۰ ۱۱۴۴۰۰۰ ۱۴۰۱۴۰۰ ۱۶۱۵۹۰۰ D
۵۷۲۰۰ ۱۱۱۵۴۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۱۰۱۵۳۰۰ ۱۲۰۱۲۰۰ ۱۳۴۴۲۰۰ ۱۵۰۱۵۰۰ ۱۶۴۴۵۰۰ E ۵۴۳۴۰ ۹۷۲۴۰ ۲۲۰۲۲۰ ۲۷۱۷۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۷۴۳۶۰۰ ۸۷۲۳۰۰ ۱۰۱۵۳۰۰ ۱۱۷۲۶۰۰ ۱۲۷۲۷۰۰ E
۵۷۲۰۰ ۱۰۵۸۲۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۹۱۵۲۰۰ ۱۰۷۲۵۰۰ ۱۲۰۱۲۰۰ ۱۳۲۹۹۰۰ ۱۴۸۷۲۰۰ F ۵۱۴۸۰ ۹۴۳۸۰ ۲۰۸۷۸۰ ۲۵۷۴۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۵۱۴۸۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۷۸۶۵۰۰ ۹۰۰۹۰۰ ۱۰۴۳۹۰۰ ۱۱۴۴۰۰۰ F
۵۴۳۴۰ ۱۰۰۱۰۰ ۲۰۵۹۲۰ ۲۵۷۴۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۷۲۰۰۰ ۷۷۲۲۰۰ ۹۲۹۵۰۰ ۱۰۱۵۳۰۰ ۱۰۸۶۸۰۰ ۱۱۷۲۶۰۰ G ۴۸۶۲۰ ۹۱۵۲۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۶۰۰۶۰۰ ۷۰۰۷۰۰ ۷۸۶۵۰۰ ۸۵۸۰۰۰ ۹۱۵۲۰۰ G
۵۱۴۸۰ ۹۴۳۸۰ ۱۹۴۴۸۰ ۲۴۳۱۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۷۴۳۶۰۰ ۸۰۰۸۰۰ ۸۵۸۰۰۰ ۹۰۰۹۰۰ H ۴۵۷۶۰ ۸۵۸۰۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۱۴۵۰۰ ۳۴۳۲۰۰ ۴۱۴۷۰۰ ۴۸۶۲۰۰ ۵۸۶۳۰۰ ۶۲۹۲۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۷۰۰۷۰۰ H
۴۸۶۲۰ ۹۱۵۲۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۸۶۳۰۰ ۶۱۴۹۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۷۰۰۷۰۰ I ۴۵۷۶۰ ۸۰۰۸۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۴۸۶۲۰۰ ۵۱۴۸۰۰ ۵۵۷۷۰۰ I
۴۵۷۶۰ ۸۵۸۰۰ ۱۶۵۸۸۰ ۲۰۰۲۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۱۴۷۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۴۸۶۲۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۵۵۷۷۰۰ J ۴۲۹۰۰ ۷۴۳۶۰ ۱۵۷۳۰۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۲۹۰۰۰ J
۴۵۷۶۰ ۸۰۰۸۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۷۷۳۲۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۱۴۷۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۴۷۱۹۰۰ K ۴۲۹۰۰ ۷۱۵۰۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۳۱۶۶۰ ۲۵۱۶۸۰ ۲۷۱۷۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ K
۴۲۹۰۰ ۷۴۳۶۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۶۰۱۶۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ L ۴۰۰۴۰ ۶۸۶۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۹۱۶۲۰ ۲۱۷۳۶۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۲۸۶۰۰۰ L
۴۲۹۰۰ ۷۱۵۰۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۳۰۰۳۰۰ M ۴۰۰۴۰ ۶۵۷۸۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۵۷۳۰۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۳۷۳۸۰ ۲۴۵۹۶۰ M

برلیان گرد
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۷۷۲۲۰ ۱۴۳۰۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۵۴۳۴۰۰ ۱۰۸۶۸۰۰ ۱۵۴۴۴۰۰ ۲۳۷۳۸۰۰ ۲۷۸۸۵۰۰ ۳۰۶۰۲۰۰ ۳۴۶۰۶۰۰ ۴۶۴۷۵۰۰ D ۶۵۷۸۰ ۱۲۵۸۴۰ ۲۷۱۷۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۷۵۷۹۰۰ ۱۰۲۹۶۰۰ ۱۵۳۰۱۰۰ ۱۸۵۹۰۰۰ ۲۰۵۹۲۰۰ ۲۳۴۵۲۰۰ ۳۰۰۳۰۰۰ D
۷۱۵۰۰ ۱۳۷۲۸۰ ۳۰۰۳۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۱۰۲۹۶۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۲۱۵۹۳۰۰ ۲۵۳۱۱۰۰ ۲۷۸۸۵۰۰ ۳۰۸۸۸۰۰ ۳۳۴۶۲۰۰ E ۶۲۹۲۰ ۱۲۰۱۲۰ ۲۵۷۴۰۰ ۳۴۳۲۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۹۵۸۱۰۰ ۱۳۸۷۱۰۰ ۱۶۷۳۱۰۰ ۱۸۰۱۸۰۰ ۲۰۰۲۰۰۰ ۲۱۸۷۹۰۰ E
۶۸۶۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۲۸۶۰۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۹۷۲۴۰۰ ۱۳۱۵۶۰۰ ۱۸۵۹۰۰۰ ۲۲۳۰۸۰۰ ۲۵۰۲۵۰۰ ۲۷۸۸۵۰۰ ۲۹۴۵۸۰۰ F ۶۰۰۶۰ ۱۱۴۴۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۸۸۶۶۰۰ ۱۲۰۱۲۰۰ ۱۴۸۷۲۰۰ ۱۶۱۵۹۰۰ ۱۸۰۱۸۰۰ ۱۹۱۶۲۰۰ F
۶۵۷۸۰ ۱۲۸۷۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۹۰۰۹۰۰ ۱۱۸۶۹۰۰ ۱۶۱۵۹۰۰ ۱۸۵۹۰۰۰ ۲۱۳۰۷۰۰ ۲۳۴۵۲۰۰ ۲۴۵۹۶۰۰ G ۵۷۲۰۰ ۱۰۸۶۸۰ ۲۲۸۸۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۶۲۹۲۰۰ ۷۷۲۲۰۰ ۱۰۴۳۹۰۰ ۱۲۲۹۸۰۰ ۱۳۲۹۹۰۰ ۱۴۵۸۶۰۰ ۱۵۷۳۰۰۰ G
۶۲۹۲۰ ۱۲۲۹۸۰ ۲۵۷۴۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۸۰۰۸۰۰ ۹۸۶۷۰۰ ۱۲۷۲۷۰۰ ۱۵۴۴۴۰۰ ۱۶۷۳۱۰۰ ۱۸۳۰۴۰۰ ۱۹۴۴۸۰۰ H ۵۷۲۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۶۴۳۵۰۰ ۸۲۹۴۰۰ ۹۷۲۴۰۰ ۱۰۵۸۲۰۰ ۱۱۴۴۰۰۰ ۱۲۲۹۸۰۰ H
۶۰۰۶۰ ۱۱۷۲۶۰ ۲۴۳۱۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۶۸۶۴۰۰ ۸۴۳۷۰۰ ۱۰۵۸۲۰۰ ۱۲۲۹۸۰۰ ۱۳۰۱۳۰۰ ۱۳۵۸۵۰۰ ۱۴۴۴۳۰۰ I ۵۴۳۴۰ ۹۷۲۴۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۵۴۳۴۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۷۷۲۲۰۰ ۸۲۹۴۰۰ ۸۸۶۶۰۰ ۹۵۸۱۰۰ I
۵۷۲۰۰ ۱۱۱۵۴۰ ۲۲۸۸۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۶۱۴۹۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۸۷۲۳۰۰ ۹۴۳۸۰۰ ۹۸۶۷۰۰ ۱۰۴۳۹۰۰ ۱۱۰۱۱۰۰ J ۵۱۴۸۰ ۹۴۳۸۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۶۰۰۶۰۰ ۶۲۹۲۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۷۱۵۰۰۰ J
۵۷۲۰۰ ۱۰۵۸۲۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۴۸۶۲۰۰ ۵۷۲۰۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۷۵۷۹۰۰ ۸۰۰۸۰۰ ۸۴۳۷۰۰ K ۴۸۶۲۰ ۸۵۸۰۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۳۴۳۲۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۴۸۶۲۰۰ ۵۱۴۸۰۰ ۵۵۷۷۰۰ K
۵۴۳۴۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۴۳۴۰۰ ۵۷۲۰۰۰ ۶۰۰۶۰۰ ۶۴۳۵۰۰ L ۴۵۷۶۰ ۸۰۰۸۰ ۱۴۸۷۲۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۱۴۷۰۰ L
۵۱۴۸۰ ۹۴۳۸۰ ۱۵۷۳۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۵۵۷۷۰۰ M ۴۵۷۶۰ ۷۷۲۲۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۴۳۲۰۰ ۳۵۷۵۰۰ M

برلیان اشکال دیگر
.023 - .29 CT. .018 - .22 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS IF-VVS  
۱۰۰۱۰ ۱۲۸۷۰ ۱۶۰۱۵ ۱۸۸۷۶ ۲۲۳۰۸ ۲۴۵۹۶ ۳۶۰۳۶ ۴۰۶۱۲ D-F ۹۴۳۸ ۱۱۱۵۴ ۱۳۷۲۸ ۱۶۸۷۴ ۱۸۸۷۶ ۲۱۷۳۶ ۲۹۷۴۴ ۳۴۳۲۰ D-F
۹۴۳۸ ۱۰۸۶۸ ۱۴۰۱۴ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۳۰۸ ۳۱۱۷۴ ۳۶۰۳۶ G-H ۸۵۸۰ ۱۰۰۱۰ ۱۲۸۷۰ ۱۴۸۷۲ ۱۷۴۴۶ ۱۹۴۴۸ ۲۳۴۵۱ ۳۰۶۰۱ G-H
۸۲۹۴ ۹۷۲۴ ۱۲۰۱۲ ۱۴۵۸۵ ۱۶۳۰۲ ۱۸۵۹۰ ۲۵۱۶۸ ۲۸۶۰۰ I-J ۷۷۲۲ ۹۱۵۲ ۱۱۴۴۰ ۱۲۸۷۰ ۱۵۱۵۸ ۱۷۱۶۰ ۲۱۷۳۶ ۲۴۳۱۰ I-J
۶۰۰۶ ۷۷۲۲ ۹۷۲۴ ۱۳۱۵۵ ۱۴۳۰۰ ۱۵۷۳۰ ۲۰۵۹۲ ۲۲۸۸۰ K-L ۵۷۲۰ ۷۱۵۰ ۹۱۵۲ ۱۰۲۹۶ ۱۱۴۴۰ ۱۳۱۵۵ ۱۶۰۱۵ ۱۸۸۷۶ K-L
۴۵۷۶ ۵۷۲۰ ۷۷۲۲ ۱۰۸۶۸ ۱۲۰۱۲ ۱۳۱۵۵ ۱۷۱۶۰ ۱۹۴۴۸ M-N ۴۰۰۳ ۴۸۶۲ ۶۲۹۲ ۸۵۸۰ ۹۴۳۸ ۱۱۴۴۰ ۱۳۱۵۵ ۱۳۱۵۵ M-N

برلیان اشکال دیگر
.40 - .49 CT. .30 - .39 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ ۸۲۹۴۰ ۹۱۵۲۰ D ۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۶۰۰۶۰ ۶۵۷۸۰ ۸۰۰۸۰ D
۱۷۱۶۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ ۴۰۰۴۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ ۸۲۹۴۰ E ۱۴۳۰۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۳۴۳۲۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ E
۱۴۳۰۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ F ۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ F
۱۴۳۰۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۳۴۳۲۰ ۴۰۰۴۰ ۴۵۷۶۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ G ۱۱۴۴۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ G
۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ H ۱۱۴۴۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ H
۱۱۴۴۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۴۳۲۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ I ۱۱۴۴۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ I
۱۱۴۴۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ J ۸۵۸۰ ۱۴۳۰۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ J
۱۱۴۴۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ K ۸۵۸۰ ۱۴۳۰۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ K
۸۵۸۰ ۱۴۳۰۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ L ۵۷۲۰ ۱۱۴۴۰ ۱۴۳۰۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۲۸۸۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ L
۸۵۸۰ ۱۱۴۴۰ ۱۴۳۰۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ M ۵۷۲۰ ۸۵۸۰ ۱۱۴۴۰ ۱۴۳۰۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۵۷۴۰ ۲۵۷۴۰ M

برلیان اشکال دیگر
.70 - .89 CT. .50 - .69 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۸۶۰۰ ۴۲۹۰۰ ۶۵۷۸۰ ۸۰۰۸۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۵۴۴۴۰ D ۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۲۹۲۰ ۷۱۵۰۰ ۸۰۰۸۰ ۸۵۸۰۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۱۷۲۶۰ D
۲۵۷۴۰ ۴۰۰۴۰ ۶۲۹۲۰ ۷۴۳۶۰ ۸۵۸۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۴۴۲۰ E ۲۲۸۸۰ ۳۴۳۲۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۵۷۸۰ ۷۴۳۶۰ ۸۰۰۸۰ ۸۵۸۰۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ E
۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۸۶۴۰ ۸۰۰۸۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۲۸۷۰۰ F ۲۰۰۲۰ ۳۱۴۶۰ ۴۲۹۰۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۲۹۲۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ ۷۷۲۲۰ ۸۲۹۴۰ ۸۸۶۶۰ F
۲۲۸۸۰ ۳۷۱۸۰ ۵۷۲۰۰ ۶۲۹۲۰ ۷۴۳۶۰ ۸۸۶۶۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۰۱۲۰ G ۲۰۰۲۰ ۲۸۶۰۰ ۴۰۰۴۰ ۴۵۷۶۰ ۵۴۳۴۰ ۶۰۰۶۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۲۹۴۰ G
۲۲۸۸۰ ۳۴۳۲۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۸۶۴۰ ۸۲۹۴۰ ۹۱۵۲۰ ۹۴۳۸۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۱۱۵۴۰ H ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۵۱۴۸۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ H
۲۲۸۸۰ ۳۴۳۲۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ ۷۷۲۲۰ ۸۰۰۸۰ ۸۵۸۰۰ ۹۴۳۸۰ I ۱۷۱۶۰ ۲۵۷۴۰ ۳۴۳۲۰ ۴۰۰۴۰ ۴۵۷۶۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ I
۲۰۰۲۰ ۳۱۴۶۰ ۴۰۰۴۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ J ۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۳۷۱۸۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ J
۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ K ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ K
۱۷۱۶۰ ۲۲۸۸۰ ۳۱۴۶۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ L ۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ L
۱۴۳۰۰ ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ ۴۰۰۴۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ M ۱۱۴۴۰ ۱۷۱۶۰ ۲۰۰۲۰ ۲۲۸۸۰ ۲۵۷۴۰ ۲۸۶۰۰ ۲۸۶۰۰ ۳۱۴۶۰ ۳۱۴۶۰ ۳۴۳۲۰ ۳۷۱۸۰ M

برلیان اشکال دیگر
1.00 - 1.49 CT. .90 - .99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۳۷۱۸۰ ۶۰۰۶۰ ۹۱۵۲۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۱۱۶۴۰ ۲۶۰۲۶۰ ۲۸۳۱۴۰ ۳۵۷۵۰۰ D ۳۱۴۶۰ ۵۱۴۸۰ ۷۴۳۶۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۸۸۷۶۰ ۲۰۸۷۸۰ ۲۴۵۹۶۰ D
۳۴۳۲۰ ۵۷۲۰۰ ۸۸۶۶۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۸۸۷۶۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۲۳۰۸۰ ۲۶۰۲۶۰ ۲۸۳۱۴۰ E ۲۸۶۰۰ ۴۸۶۲۰ ۷۱۵۰۰ ۹۷۲۴۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۸۸۷۶۰ ۲۰۵۹۲۰ E
۳۱۴۶۰ ۵۷۲۰۰ ۸۵۸۰۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۵۷۳۰۰ ۱۷۷۳۲۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۲۵۹۴۰ ۲۵۱۶۸۰ F ۲۸۶۰۰ ۴۵۷۶۰ ۶۸۶۴۰ ۹۱۵۲۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۸۳۰۴۰ F
۲۸۶۰۰ ۵۴۳۴۰ ۸۰۰۸۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۷۷۳۲۰ ۱۸۳۰۴۰ ۱۹۱۶۲۰ ۲۰۸۷۸۰ G ۲۵۷۴۰ ۴۲۹۰۰ ۶۵۷۸۰ ۸۵۸۰۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۵۷۳۰۰ G
۲۸۶۰۰ ۵۱۴۸۰ ۷۷۲۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۷۴۴۶۰ H ۲۵۷۴۰ ۴۲۹۰۰ ۶۲۹۲۰ ۸۰۰۸۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ H
۲۸۶۰۰ ۴۸۶۲۰ ۷۱۵۰۰ ۹۱۵۲۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۵۱۵۸۰ I ۲۵۷۴۰ ۴۰۰۴۰ ۶۰۰۶۰ ۷۴۳۶۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ I
۲۵۷۴۰ ۴۲۹۰۰ ۶۲۹۲۰ ۷۷۲۲۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۸۷۰۰ J ۲۲۸۸۰ ۳۷۱۸۰ ۵۴۳۴۰ ۶۵۷۸۰ ۷۷۲۲۰ ۸۵۸۰۰ ۹۱۵۲۰ ۹۴۳۸۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۲۹۶۰ J
۲۵۷۴۰ ۴۰۰۴۰ ۵۴۳۴۰ ۶۲۹۲۰ ۷۴۳۶۰ ۸۰۰۸۰ ۸۲۹۴۰ ۸۸۶۶۰ ۹۴۳۸۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۲۹۶۰ K ۲۲۸۸۰ ۳۴۳۲۰ ۴۵۷۶۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۷۱۵۰۰ ۷۴۳۶۰ ۷۷۲۲۰ ۸۰۰۸۰ ۸۲۹۴۰ ۸۵۸۰۰ K
۲۵۷۴۰ ۳۴۳۲۰ ۴۸۶۲۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۰۰۸۰ ۸۲۹۴۰ ۸۸۶۶۰ L ۲۰۰۲۰ ۲۸۶۰۰ ۳۷۱۸۰ ۴۸۶۲۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۵۷۸۰ ۶۸۶۴۰ ۷۱۵۰۰ L
۲۲۸۸۰ ۲۸۶۰۰ ۴۰۰۴۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ ۶۲۹۲۰ ۶۸۶۴۰ ۷۴۳۶۰ M ۲۰۰۲۰ ۲۵۷۴۰ ۳۱۴۶۰ ۴۲۹۰۰ ۴۵۷۶۰ ۴۸۶۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۱۴۸۰ ۵۴۳۴۰ ۵۷۲۰۰ ۶۰۰۶۰ M

برلیان اشکال دیگر
2.00 - 2.99 CT. 1.50 - 1.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۲۸۶۰ ۱۵۰۴۳۶۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۸۸۷۶۰ ۲۵۴۵۴۰ ۳۲۸۹۰۰ ۴۱۴۷۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۵۸۶۳۰۰ ۶۵۷۸۰۰ D ۴۰۰۴۰ ۶۵۷۸۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۹۴۴۸۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۷۴۵۶۰ ۳۰۶۰۲۰ ۳۵۱۷۸۰ ۳۹۱۸۲۰ ۴۴۳۳۰۰ D
۴۰۰۴۰ ۷۱۵۰۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۸۰۱۸۰ ۲۴۵۹۶۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۵۷۷۰۰ E ۳۷۱۸۰ ۶۲۹۲۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۸۸۷۶۰ ۲۳۱۶۶۰ ۲۶۳۱۲۰ ۲۹۱۷۲۰ ۳۱۱۷۴۰ ۳۵۱۷۸۰ ۳۸۶۱۰۰ E
۳۷۱۸۰ ۶۸۶۴۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۳۷۳۸۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۵۰۰۵۰۰ F ۳۴۳۲۰ ۶۰۰۶۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۸۳۰۴۰ ۲۲۳۰۸۰ ۲۵۱۶۸۰ ۲۷۱۷۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۰۳۱۶۰ ۳۲۸۹۰۰ F
۳۴۳۲۰ ۶۵۷۸۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۵۷۳۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۸۰۲۸۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۲۹۰۰۰ G ۳۱۴۶۰ ۵۷۲۰۰ ۹۷۲۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۷۷۳۲۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۳۴۵۲۰ ۲۴۸۸۲۰ ۲۶۰۲۶۰ ۲۶۸۸۴۰ ۲۷۷۴۲۰ G
۳۱۴۶۰ ۶۰۰۶۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۴۳۰۰۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۵۱۶۸۰ ۲۶۵۹۸۰ ۲۸۰۲۸۰ ۲۹۴۵۸۰ ۳۱۱۷۴۰ ۳۴۳۲۰۰ H ۲۸۶۰۰ ۵۴۳۴۰ ۹۱۵۲۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۹۷۳۴۰ ۲۰۸۷۸۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۲۰۲۲۰ ۲۲۵۹۴۰ ۲۳۷۳۸۰ H
۳۱۴۶۰ ۵۷۲۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۳۱۵۶۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۰۸۷۸۰ ۲۱۷۳۶۰ ۲۲۳۰۸۰ ۲۳۱۶۶۰ ۲۴۰۲۴۰ ۲۴۸۸۲۰ I ۲۸۶۰۰ ۵۱۴۸۰ ۸۵۸۰۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۷۴۴۶۰ ۱۷۷۳۲۰ ۱۸۰۱۸۰ ۱۸۵۹۰۰ ۱۹۱۶۲۰ I
۳۱۴۶۰ ۵۱۴۸۰ ۹۷۲۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۷۷۳۲۰ ۱۸۳۰۴۰ ۱۸۵۹۰۰ ۱۹۱۶۲۰ ۱۹۷۳۴۰ ۲۰۸۷۸۰ J ۲۸۶۰۰ ۴۵۷۶۰ ۷۷۲۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۵۴۴۴۰ J
۲۸۶۰۰ ۴۸۶۲۰ ۸۵۸۰۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۵۷۳۰۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۷۷۳۲۰ K ۲۵۷۴۰ ۴۲۹۰۰ ۷۱۵۰۰ ۸۲۹۴۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۲۸۷۰۰ K
۲۸۶۰۰ ۴۵۷۶۰ ۷۴۳۶۰ ۸۸۶۶۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۳۷۲۸۰ L ۲۵۷۴۰ ۳۷۱۸۰ ۶۰۰۶۰ ۶۸۶۴۰ ۸۸۶۶۰ ۹۴۳۸۰ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۴۴۰۰ L
۲۵۷۴۰ ۴۲۹۰۰ ۶۲۹۲۰ ۷۱۵۰۰ ۹۱۵۲۰ ۹۷۲۴۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۰۵۸۲۰ ۱۰۸۶۸۰ ۱۱۱۵۴۰ ۱۱۷۲۶۰ M ۲۵۷۴۰ ۳۴۳۲۰ ۵۱۴۸۰ ۵۷۲۰۰ ۶۵۷۸۰ ۷۱۵۰۰ ۷۷۲۲۰ ۸۰۰۸۰ ۸۲۹۴۰ ۸۵۸۰۰ ۹۱۵۲۰ M

برلیان اشکال دیگر
4.00 - 4.99 CT. 3.00 - 3.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۵۱۴۸۰ ۹۴۳۸۰ ۱۹۱۶۲۰ ۲۴۸۸۲۰ ۴۱۴۷۰۰ ۶۰۰۶۰۰ ۹۵۸۱۰۰ ۱۰۵۸۲۰۰ ۱۱۲۹۷۰۰ ۱۲۰۱۲۰۰ ۱۴۴۴۳۰۰ D ۴۵۷۶۰ ۸۵۸۰۰ ۱۷۷۳۲۰ ۲۳۱۶۶۰ ۳۷۱۸۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۷۵۷۹۰۰ ۸۴۳۷۰۰ ۹۵۸۱۰۰ ۱۲۴۴۱۰۰ D
۴۵۷۶۰ ۸۸۶۶۰ ۱۸۰۱۸۰ ۲۴۵۹۶۰ ۳۸۶۱۰۰ ۵۷۲۰۰۰ ۸۸۶۶۰۰ ۹۷۲۴۰۰ ۱۰۴۳۹۰۰ ۱۱۰۱۱۰۰ ۱۱۵۸۳۰۰ E ۴۲۹۰۰ ۸۰۰۸۰ ۱۶۵۸۸۰ ۲۱۷۳۶۰ ۳۵۱۷۸۰ ۴۸۶۲۰۰ ۶۱۴۹۰۰ ۶۸۶۴۰۰ ۷۵۷۹۰۰ ۸۴۳۷۰۰ ۹۴۳۸۰۰ E
۴۲۹۰۰ ۸۲۹۴۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۷۸۶۵۰۰ ۹۰۰۹۰۰ ۹۷۲۴۰۰ ۱۰۲۹۶۰۰ ۱۰۸۶۸۰۰ F ۴۰۰۴۰ ۷۴۳۶۰ ۱۵۴۴۴۰ ۲۰۵۹۲۰ ۳۳۴۶۲۰ ۴۴۳۳۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۶۲۹۲۰۰ ۶۸۶۴۰۰ ۷۵۷۹۰۰ ۸۴۳۷۰۰ F
۴۲۹۰۰ ۷۷۲۲۰ ۱۶۰۱۶۰ ۲۱۷۳۶۰ ۳۵۱۷۸۰ ۴۸۶۲۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۷۷۲۲۰۰ ۸۲۹۴۰۰ ۸۷۲۳۰۰ ۹۷۲۴۰۰ G ۴۰۰۴۰ ۷۱۵۰۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۹۴۴۸۰ ۳۱۷۴۶۰ ۳۹۴۶۸۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۶۲۹۲۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۷۲۹۳۰۰ G
۴۰۰۴۰ ۷۱۵۰۰ ۱۵۱۵۸۰ ۲۰۵۹۲۰ ۳۲۸۹۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۶۴۳۵۰۰ ۵۷۲۰۰ ۷۴۳۶۰۰ ۸۰۰۸۰۰ H ۳۷۱۸۰ ۶۵۷۸۰ ۱۳۱۵۶۰ ۱۷۴۴۶۰ ۲۹۷۴۴۰ ۳۴۳۲۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۱۴۸۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۵۸۶۳۰۰ H
۴۰۰۴۰ ۶۸۶۴۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۸۸۷۶۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۵۵۷۷۰۰ I ۳۷۱۸۰ ۶۲۹۲۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۵۷۳۰۰ ۲۶۸۸۴۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۵۷۶۰۰ I
۳۷۱۸۰ ۶۲۹۲۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۴۳۲۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۵۷۶۰۰ J ۳۴۳۲۰ ۶۰۰۶۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۴۵۸۶۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۴۳۲۰۰ J
۳۷۱۸۰ ۶۰۰۶۰ ۱۲۰۱۲۰ ۱۴۸۷۲۰ ۲۳۴۵۲۰ ۲۵۴۵۴۰ ۲۷۱۷۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ K ۳۴۳۲۰ ۵۷۲۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۲۸۷۰۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۳۰۶۰ ۲۱۷۳۶۰ ۲۳۱۶۶۰ ۲۴۵۹۶۰ ۲۶۰۲۶۰ ۲۸۳۱۴۰ K
۳۴۳۲۰ ۵۷۲۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۲۲۹۸۰ ۱۶۸۷۴۰ ۱۷۷۳۲۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۳۱۰۰ L ۳۱۴۶۰ ۵۴۳۴۰ ۹۷۲۴۰ ۱۱۴۴۰۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۴۴۴۰ ۱۶۳۰۲۰ ۱۷۱۶۰۰ ۱۸۰۱۸۰ ۱۹۱۶۲۰ L
۳۱۴۶۰ ۵۱۴۸۰ ۸۸۶۶۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۴۳۰۰۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۰۱۶۰ ۱۶۵۸۸۰ ۱۷۴۴۶۰ ۱۸۳۰۴۰ ۱۹۱۶۲۰ M ۲۸۶۰۰ ۴۸۶۲۰ ۸۲۹۴۰ ۹۷۲۴۰ ۱۱۷۲۶۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۳۴۴۲۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۵۱۵۸۰ ۱۶۳۰۲۰ M

برلیان اشکال دیگر
10.00 - 10.99 CT. 5.00 - 5.99 CT.
I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF   I3 I2 I1 SI3 SI2 SI1 VS2 VS1 VVS2 VVS1 IF  
۶۲۹۲۰ ۱۲۸۷۰۰ ۲۶۸۸۴۰ ۴۴۳۳۰۰ ۹۱۵۲۰۰ ۱۳۲۹۹۰۰ ۲۱۰۲۱۰۰ ۲۵۰۲۵۰۰ ۲۶۸۸۴۰۰ ۲۹۴۵۸۰۰ ۴۰۴۶۹۰۰ D ۵۴۳۴۰ ۱۰۲۹۶۰ ۲۲۳۰۸۰ ۲۹۴۵۸۰ ۵۷۲۰۰۰ ۸۲۹۴۰۰ ۱۲۴۴۱۰۰ ۱۵۱۵۸۰۰ ۱۶۰۱۶۰۰ ۱۷۳۰۳۰۰ ۲۲۵۹۴۰۰ D
۶۰۰۶۰ ۱۲۲۹۸۰ ۲۵۱۶۸۰ ۴۱۴۷۰۰ ۸۵۸۰۰۰ ۱۲۲۹۸۰۰ ۱۹۴۴۸۰۰ ۲۲۵۹۴۰۰ ۲۴۴۵۳۰۰ ۲۶۳۱۲۰۰ ۲۹۰۲۹۰۰ E ۴۸۶۲۰ ۹۷۲۴۰ ۲۰۵۹۲۰ ۲۷۷۴۲۰ ۵۴۳۴۰۰ ۷۷۲۲۰۰ ۲۸۶۰۰ ۱۴۱۵۷۰۰ ۱۴۸۷۲۰۰ ۱۵۷۳۰۰۰ ۱۶۵۸۸۰۰ E
۵۷۲۰۰ ۱۱۷۲۶۰ ۲۴۰۲۴۰ ۳۸۶۱۰۰ ۸۰۰۸۰۰ ۱۱۴۴۰۰۰ ۱۶۷۳۱۰۰ ۱۹۷۳۴۰۰ ۲۲۰۲۲۰۰ ۲۳۱۶۶۰۰ ۲۴۷۳۹۰۰ F ۴۵۷۶۰ ۹۱۵۲۰ ۱۹۱۶۲۰ ۲۶۳۱۲۰ ۵۱۴۸۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۱۰۲۹۶۰۰ ۱۲۵۸۴۰۰ ۱۳۵۸۵۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۱۵۰۱۵۰۰ F
۵۴۳۴۰ ۱۱۱۵۴۰ ۲۲۵۹۴۰ ۳۵۷۵۰۰ ۷۴۳۶۰۰ ۱۰۵۸۲۰۰ ۱۴۱۵۷۰۰ ۱۶۷۳۱۰۰ ۱۷۵۸۹۰۰ ۱۸۸۷۶۰۰ ۱۹۸۷۷۰۰ G ۴۵۷۶۰ ۸۵۸۰۰ ۱۷۷۳۲۰ ۲۴۸۸۲۰ ۴۸۶۲۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۸۴۳۷۰۰ ۱۰۱۵۳۰۰ ۱۰۸۶۸۰۰ ۱۱۷۲۶۰۰ ۱۲۵۸۴۰۰ G
۵۱۴۸۰ ۱۰۵۸۲۰ ۲۱۷۳۶۰ ۳۲۸۹۰۰ ۶۸۶۴۰۰ ۹۱۵۲۰۰ ۱۱۴۴۰۰۰ ۱۳۵۸۵۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۱۵۱۵۸۰۰ ۱۶۱۵۹۰۰ H ۴۲۹۰۰ ۸۰۰۸۰ ۱۶۸۷۴۰ ۲۳۴۵۲۰ ۴۴۳۳۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۸۱۵۱۰۰ ۸۸۶۶۰۰ ۹۵۸۱۰۰ ۱۰۴۳۹۰۰ H
۴۸۶۲۰ ۱۰۰۱۰۰ ۲۰۸۷۸۰ ۳۰۰۳۰۰ ۶۰۰۶۰۰ ۷۴۳۶۰۰ ۹۰۰۹۰۰ ۹۸۶۷۰۰ ۱۱۱۵۴۰۰ ۱۱۷۲۶۰۰ ۱۲۴۴۱۰۰ I ۴۲۹۰۰ ۷۴۳۶۰ ۱۶۰۱۶۰ ۲۲۰۲۲۰ ۳۹۴۶۸۰ ۴۸۶۲۰۰ ۵۵۷۷۰۰ ۶۱۴۹۰۰ ۶۷۲۱۰۰ ۷۲۹۳۰۰ ۷۷۲۲۰۰ I
۴۵۷۶۰ ۹۴۳۸۰ ۱۹۷۳۴۰ ۲۸۶۰۰۰ ۵۱۴۸۰۰ ۶۱۴۹۰۰ ۶۸۶۴۰۰ ۷۴۳۶۰۰ ۸۲۹۴۰۰ ۸۷۲۳۰۰ ۹۱۵۲۰۰ J ۴۰۰۴۰ ۶۸۶۴۰ ۱۴۸۷۲۰ ۱۹۷۳۴۰ ۳۵۷۵۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۵۷۶۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۲۹۱۰۰ ۵۵۷۷۰۰ J
۴۲۹۰۰ ۹۱۵۲۰ ۱۸۳۰۴۰ ۲۷۱۷۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۷۲۰۰۰ ۶۲۹۲۰۰ ۶۵۷۸۰۰ ۷۰۰۷۰۰ ۷۴۳۶۰۰ K ۴۰۰۴۰ ۶۵۷۸۰ ۱۴۰۱۴۰ ۱۷۷۳۲۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۷۱۸۰۰ ۴۰۰۴۰۰ ۴۲۹۰۰۰ ۴۵۷۶۰۰ K
۴۲۹۰۰ ۸۵۸۰۰ ۱۷۱۶۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۳۱۴۶۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۴۱۴۷۰۰ ۴۴۳۳۰۰ ۴۷۱۹۰۰ ۵۰۰۵۰۰ ۵۲۹۱۰۰ L ۳۷۱۸۰ ۶۰۰۶۰ ۱۲۵۸۴۰ ۱۵۱۵۸۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۷۱۷۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ L
۴۰۰۴۰ ۸۰۰۸۰ ۱۴۵۸۶۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۸۶۰۰۰ ۳۰۰۳۰۰ ۳۲۸۹۰۰ ۳۵۷۵۰۰ ۳۸۶۱۰۰ ۴۱۴۷۰۰ M ۳۴۳۲۰ ۵۷۲۰۰ ۱۰۲۹۶۰ ۱۳۷۲۸۰ ۱۸۵۹۰۰ ۲۰۰۲۰۰ ۲۱۴۵۰۰ ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۳۱۰۰ ۲۵۷۴۰۰ ۲۷۱۷۰۰ M

توضیحات


  1. قیمت های فوق بر اساس لیست قیمت جهانی به روز میشود.
  2. قیمت ها با توجه به نرخ دلار بر حسب هزار تومان تبدیل گردیده یعنی با اضافه کردن سه صفر در جلو هر عدد قیمت به تومان خوانده می شود.
  3. نر خهای فوق برای هر قیراط برلیان می باشد.
  4. با توجه به میزان پاکی و رنگ سنگ همچنین با در نظر گرفتن وزن آن از جدول مربوطه قیمت را پیدا نموده و در عدد مربوط به قیمت ضرب کرده تا قیمت نهایی سنگ مشخص گردد.
  5. کیفیت تراش سنگ در قیمت سنگ موثر بوده و بر قیمت های فوق اضافه یا در مورد تراشهای متوسط یا ضعیف از قیمتهای فوق کسر میگردد.
  6. جداول سری اول مربوط به الماس با تراش برلیان گرد می باشد که در بالای هر جدول به این موضوع اشاره شده است.
  7. جداول سری دوم مربوط به الماس های با تراش برلیان اما اشکال مارکیز،اشک،پرنسس،امرالد،قلب و .... می باشد که تحت عنوان اشکال دیگر در بالای هر جدول قید گردیده است.